лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Статистичне забезпечення управління економікою: прикладна статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

При порівняльній оцінці проектів з різним терміном окупності вибирають той, у якого цей термін менший. Водночас цей показник не враховує ЧГП, який одержується після встановленого періоду експлуатації.
7. Внутрішня ставка дохідності (ВСД) — значення показника дисконту, за якого обсяг інвестицій дорівнює обсягу грошових потоків від інвестицій, або рівень дисконтної ставки, за якого чис­тий приведений дохід у процесі дисконтування приведений до нуля. Внутрішню ставку дохідності можна орієнтовно оцінити на основі такої формули:
.
Розраховувати внутрішню норму рентабельності можна по-різному:

  • ітеративним методом (спроб і помилок), який є найбільш трудомістким, проте найдостовірнішим;
  • за допомогою вбудованої функції відповідних комп’ютер-них програм (Excel); у цьому разі процедура обчислення така сама, як і за ітеративного методу, але здійснюється за допомогою комп’ютера;
  • графічним методом;
  • за допомогою таблиці процентного чинника теперішньої вар­тості ануїтета (для проектів з постійними грошовими потоками впродовж усього періоду економічного життя проекту).

Порівняти ефективність двох варіантів проектів за такими даними.
Перший проект: обсяг інвестованих коштів — 5 млн грн; період експлуатації — 2 роки; чистий грошовий потік за всіма роками разом — 7 млн грн; у тому числі за перший рік — 4,2 млн грн, за другий — 2800 грн. Дисконтна ставка — 12 %.
Другий проект: обсяг інвестованих коштів — 4700 тис. грн; період експлуатації — 4 роки; чистий грошовий потік за всіма роками разом — 7700 тис. грн; у тому числі за перший рік — 1400 тис. грн, за другий — 2100 тис. грн, за третій — 2100 тис. грн, за четвертий — 2100 тис. грн; дисконтна ставка — 15 %.
Розв’язання. 1. Сучасна вартість чистого грошового потоку
.
За першим проектом:
1-й рік        ;
2-й рік        .
Разом — 5982.
За другим проектом:
1-й рік        ;
2-й рік       
3-й рік        ;
4-й рік        .
Разом — 5386.
2. Чистий приведений грошовий потік за проектами:
першим 5982 – 5000 = 982;
другим 5386 – 4700 = 686.
3. За обсягом проекту перший варіант вигідніший, ніж другий.
Коефіцієнт дохідності розраховуємо за формулою
.
За першим проектом:
.
За другим проектом:
.
Отже, дохідність першого проекту більша за дохідність другого.
4. Період окупності за проектами:
першим         року;
другим          року.
Отже, за періодом окупності перший проект вигідніший, ніж другий.
Оцінка відповідності результатів
діяльності критеріям

Під ефективністю управління розуміють ступінь досягнення певної поставленої мети, під показником ефективності — міру, яка відображає цей ступінь. Для кількісної оцінки цього ступеня оперують поняттям «критерій». Критерій — грецьке слово, яке означає засіб рішення, мірило оцінки. У загальному значенні критерій — це ознака, на основі якої здійснюється оцінювання, визначення або класифікація.
Наслідки дій можуть бути позитивними (досягнення постав­лених цілей) або негативними. Критерій для оцінювання результатів дій має відображати їхню відносну значущість виходячи з поставлених цілей. При цьому порівняльна оцінка результатів діяльності має здійснюватися за критерієм, який є функцією кількох показників, що характеризують результати діяльності.
Якщо необхідна однозначна оцінка результатів діяльності, то використовують один з критеріїв, який узагальнює дію сукупності показників, наприклад, прибутковості, ліквідності, платоспроможності, ризикованості тощо.
Якщо оцінка здійснюється за окремими групами перелічених показників, то використовуються кілька критеріїв. Тут маємо справу з багатокритеріальними задачами.
Щоб мати можливість порівнювати результати дій за сукупністю показників, треба привести їх до однієї міри. У результаті здійснюється, наприклад, оцінювання рейтингу об’єктів управління. У цьому разі критерій для оцінювання результатів діяльності, маючи на меті вибір найліпшого, є функцією сукупності показників, які мають відображати ступінь відповідності певних сполучень поставленим цілям.
Критерії мають відповідати певним вимогам. Передусім, треба враховувати принцип ієрархії системи управління. Відповідно до цього принципу певний об’єкт управління діє згідно з вимогами найближчого об’єкта, який функціонує на вищому рівні, одночас­но встановлюючи вимоги до об’єктів, що перебувають на нижчому рівні.
Щоб управління системою було ефективним, необхідна узгодженість часткових рішень на всіх рівнях згідно з цілями системи в цілому. Умовою є відповідність критеріїв, за якими здійснюється порівняльна оцінка рішень окремих об’єктів управління, інтересами суспільства.
З огляду на це можна сформулювати вимоги, яким мають відповідати критерії. Вони повинні відображати ступінь відповідності часткових рішень загальним цілям. Тоді всі критерії, що використовуються на різних рівнях управління, стають взаємозв’я­заними, а це забезпечує відповідність часткових критеріїв інтересам вищої мети.
Наприклад, критерії сталого розвитку соціально-економічної системи формуються у взаємозв’язку всіх її компонентів (підсистем) за відсутності між ними суперечностей (несумісності). Так, зростання виробництва не повинно супроводжуватися забрудненням довкілля. Інші критерії сталого економічного розвитку наведено в розд. 3.
Критеріями можуть бути програми, встановлені централізовано нормативи, наприклад, нормативи НБУ з оцінювання діяль­ності комерційних банків; міжнародні, міжгалузеві, міжрегіональні, міжфірмові порівняння; критерії, що випливають із сутності економічної категорії, наприклад конкурентоспроможності (табл. 2.37) [11; 31], плани підприємств і установ тощо.

Таблиця 2.37

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ

Поняття

Критерії, характеристики, чинники динаміки

Конкурентоспроможність товару

Відповідність умовам ринку за технічними, економічними та іншими характеристиками. Охоплює поняття «технічного рівня» і «якості» товару

Конкурентоспроможність підприємства

Частка на внутрішньому і світових ринках, обсяги продажів, ресурсний потенціал, чистий дохід на одного зайнятого, кількість конкурентів

Конкурентоспроможність галузі

Чистий експорт; частка імпортованої продукції на внутрішньому ринку; обсяг продажів, частка у світовому виробництві даного ви-
ду продукції; ресурсні та інфраструктурні характеристики, чистий дохід на одного зайнятого

Конкурентоспроможність національної економіки

Ресурсний підхід — наявність капіталу для інвестувань, чисельність і кваліфікація людських ресурсів, наявність природних ресурсів, економіко-географічне положення країни.
Факторний підхід — зміна позицій країни на світових ринках залежно від рівня розвитку національної економіки, що характеризується рівнем економічного зростання.
Рейтинговий підхід — інтегральне відображення стану економіки за тією чи іншою системою показників

У процесі аналізу дається оцінка відхилень результатів діяльності від нормативів.
Критеріями можуть бути також цілі користувачів інформації, наприклад суб’єктів банківської діяльності (табл. 2.38), інвесторів (рис. 2.8).

Таблиця 2.38

ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ РІЗНИХ СУБ’ЄКТІВ
БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Суб’єкти

Основні критерії оцінки ефективності діяльності

Позичальники

1. Процентна ставка.
2. Умови одержання позики і платежу

Вкладники депозитів

1. Процентна ставка за депозитами.
2. Умови сплати процентів, періодичність, із загальної суми або частки.
3. Пільги.
4. Фінансова стабільність банку

Акціонери банку

1. Фінансова стабільність банку.
2. Рівень дивідендів

Управління банком

1. Ефективність роботи банку і його підрозділів (прибутковість, ліквідність тощо).
2. Можливість управляти роботою підрозділів банку, ризиками окремих видів діяльності.
3. Рейтинг банку

Національний банк

Додержання нормативів фінансового стану — ліквідності, платоспроможності, співвідношення власних коштів банку та залучених коштів, відрахувань до резервного фонду;
використання кредитного портфеля залучених коштів тощо

Важливим критерієм ефективності економічної діяльності є дотримання певних пропорцій між складовими ефективності — обсягом ефекту та пов’язаними з ним витратами (ресурсами). Зокрема це стосується пропорцій між обсягом реалізованої продукції (РП) та оборотними коштами (ОК), основними засобами (ОЗ) та витратами праці (Т). Для цього використовується система нор­малей — ранжованих індексів змінних показників. Залежно від напрямів і особливостей розвитку вирізняють такі системи економічних нормалей [38; 41].
Залежно від напряму та особливостей функціонування виокремлюють такі види економічних нормалей.

Рис. 2.8. Розподіл видів ефекту від інвестування
в підприємство відповідно до мети інвестора

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.