лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Статистичне забезпечення управління економікою: прикладна статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Вступ

 

 

 

 

Необхідною умовою піднесення економіки є активний вплив управління на розвиток продуктивних сил. Слід сформувати таку систему управління, яка б відповідала інтенсивному типу економічного розвитку, що є передумовою прискореного соціально-економічного роз­витку країни, якісного оновлення всіх сфер життя суспільства.
Удосконалення управління економікою повинно мати комплексний характер, охоплюючи аналіз, планування, контроль, структуру управління тощо на всіх рів­нях макро- та мікроекономіки. При цьому методи управління мають відповідати потребам соціально орієн­тованої ринкової економіки.
За сучасних умов економічного розвитку об’єктив­но висуваються нові вимоги до статистичної науки і практики для того, щоб статистика стала дійовим інструментом ефективного управління. Зростає актуальність комплексного використання статистичних методів у вирішенні завдань управління. Це потребує узагальнення набутого досвіду в галузі прикладної статистики та його розвитку з урахуванням специфічних завдань сучасної практики управління.
У зарубіжній літературі з прикладної статистики (Миллс Ф. Статистические методы. — М.: Госстатиздат, 1958. — 799 с.; Мелник М. Основы прикладной статистики. — М.: Энергоатомиздат, 1983. — 410 с.; Сигел Эндрю Ф. Прикладная бизнес-статистика. — М.; СПб., 2002. — 1050 с. та ін.) викладення ведеться голов­ним чином «від методів».
Для їх використання у практичній діяльності потріб­на спеціальна підготовка в галузі математичної статистики. Це обмежує застосування запропонованих мето-
дів у повсякденній практичній діяльності широким колом фахівців державного управління і бізнесу.
У цій книжці викладення ведеться від змістовних основ «проблем управління» соціально-економічним розвитком, зокрема, це стосується забезпечення пропорційності та збалансованості, відповідності встановленим критеріям, ефективності та інтенсифікації, оцінювання та запобігання ризикам. Висвітлено напрями вдосконалення управління, що має на меті розв’язання цих проблем на основі методології статистичного дослідження побудовою інформаційного забезпечення, системи показників, розподілів і групувань, необхідних для аналізу; оцінювання впливу чинників, які визначають розвиток; визначення напрямів і методів статистичного аналізу і, як логічне завершення, — розроблення управлінських рішень за результатами статистичного дослідження.
У розподілі за проблемами економічного розвитку розглянуто методи формалізації системи, яка досліджується. Це дає змогу бачити структуру системи та призначення окремих її елементів.
Побудована за принципами статистичного забезпечення управління (СЗУ) формалізована система не є абстрактною. Вона має економічний зміст, який розкриває змістовні зв’язки між окремими складовими системи. Це надає можливість здобути актуальну інформацію про механізм розвитку системи в цілому.
Тут має місце аналогія відмін між математикою та метаматематикою (теорією та метатеорією). Предметом першої є власне формалізована система, а другої — опис системи, характеристика її властивостей та особливостей. Це дає змогу глибше з’ясувати логічну структуру статистичного дослідження, чітко регламентувати застосування різних формалізованих символів та методів і на цій основі побудувати прикладну статистику як дієвий інструмент управління та регулювання, з урахуванням неминучих умов­ностей, які пояснюються специфікою соціально-економічних явищ. Це, наприклад, використання як об’єктів дослідження не випадкових величин, а випадкових об’єктів, стан яких якісно різний; невідповідність фактичних розподілів теоретичним розподілам випадкових величин тощо.
Використання статистичних методів дає можливість перевести багато проблем управління в площину точного кількісного відображення з якісним змістом, на основі реального інформаційного забезпечення розрахунків відповідно до потреб користувачів.
Відповідне програмне забезпечення прискорює та вдосконалює оброблення інформації, значно розширюючи коло завдань, які у процесі управління можна вирішити за допомогою статистичних методів.
Це гарантує творчий підхід до виконання конкретних завдань управління, пошук нових способів підвищення якості та обґрунтованості управлінських рішень, розроблення заходів щодо зростання ефективності в усіх сферах діяльності.
Мета посібника — ознайомити спеціалістів з можливостями, які відкриваються в разі коректного й цілеспрямованого використання статистичного забезпечення розроблення та підтримки управлінських рішень.
Книжку побудовано в рецептурному плані для того, щоб допомогти в практичному використанні статистичних методів і моделей. Рецептурний виклад має полегшити аналіз умов, в яких приймаються управлінські рішення щодо конкретних задач.
Посібник складається з трьох розділів.
У першому висвітлено сутність управління, методологічні засади СЗУ, його інформаційну базу з характеристикою її особливостей в Україні; сутність і принципи побудови системи статистичних показників, які використовуються для обґрунтування управлінських рішень.
Методичне забезпечення розглянуто в другому розділі. Тут висвітлено основні завдання, які вирішуються на базі статистичного аналізу, принципи і методи побудови та використання статистичних моделей щодо пропорційності розвитку, його збалансованості, ефективності, тенденцій розвитку під впливом окре­мих чинників, економічної привабливості, ризику діяльності тощо. Основну увагу приділено економічній інтерпретації результатів розрахунків.
Логічним завершенням статистичного аналізу є використання його результатів для обґрунтування управлінських рішень, чому присвячений третій розділ.
Теоретичні та методичні положення, викладені в попередніх розділах, покладено в основу програм СЗУ окремими напрямами соціально-економічного розвитку. Наводиться зміст деяких програм.
У розробленні окремих розділів цих програм брали участь студенти КНЕУ, які навчаються за магістерською програмою «Економічна статистика», під час опанування дисципліни «Статистичне забезпечення управління».
Книжка не претендує на повноту висвітлення всіх аспектів СЗУ. Зокрема, це стосується складу актуальних проблем економічного розвитку та аспектів їх аналізу. Та це й неможливо в одному посібнику. Однак автори вважатимуть свою працю корисною, якщо фахівці та студенти зможуть за допомогою статистич­них методів вирішувати завдання управління простіше, обґрунтованіше й ефективніше.
Книжку можуть використати як навчальний посібник студенти-економісти, а також ті, хто не здобув спеціальної підготовки в галузі статистики, зокрема математичної, але за родом своєї роботи має вирішувати завдання бізнесу стосовно планування комерційної діяльності та виробництва, а також у процесі державного регулювання економічного розвитку.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.