лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Статистичне забезпечення управління економікою: прикладна статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Індексний метод аналізу динаміки середніх величин дає змогу визначити вплив на динаміку не тільки у процентах, а й в абсолютному вираженні. При цьому, доповнивши аналітичну інформацію результатами факторного аналізу динаміки як середньої якісної ознаки (ефективності), так і абсолютної (ефекту), розглянемо це на прикладі індексного аналізу швидкості обороту позик у розподілі за відділеннями банку [13]. Ця швидкість (S) розраховується як співвідношення кредитового обороту (КО) та середнього залишку позик (З).
.
Індекс середньої швидкості змінного складу розраховується за формулою:
; ,
де  — середній рівень швидкості у звітному періоді;
 — середній рівень швидкості в базисному періоді;
S0, S1 — швидкість обертання позик в окремих групах клієнтів або відділеннях банку відповідно в базисному і звітному періодах; d0, d1 — питома вага залишків позик у цих групах у загальному обсязі залишків відповідно у базисному та звітному періодах.
Індекс швидкості (фіксованого складу) визначають за формулою
; .
Зазначений індекс свідчить про те, як змінилася середня швидкість обертання позик у звітному періоді порівняно з базисним тільки за рахунок зміни швидкості в окремих підрозділах банку.
Індекс середньої швидкості структурних зрушень визначають за формулою:
; .
При цьому
; .
На основі наведених даних про кредитовий оборот і середній залишок позик за п’ятьма відділеннями банку за базисний і звітний періоди (табл. 2.27) розрахувати:

  • швидкість обороту позик кожного відділення банку в базисному та звітному періодах;
  • динаміку середньої швидкості обороту позик — індекси середньої швидкості;
  • абсолютну зміну кредитового обороту у звітному періоді порівняно з базисним і чинники, що її формують;
  • абсолютну зміну середньої швидкості обороту позик і чинники, що її формують.

Допоміжні розрахунки в табл. 2.28.
Таблиця 2.27
тис. грн


Відділення
банку

Базисний період

Звітний період

Кредитовий
оборот
КОо

Середній
залишок позик
ЗО

Кредитовий
оборот
КО1

Середній
залишок
позик З

1

220

110

250

100

2

700

200

736

184

3

600

200

740

185

4

560

112

624

96

5

360

60

350

70

Разом

2440

682

2700

635

.

Абсолютна зміна швидкості кредитового обороту

.
Отже, середня швидкість кредитового обороту по банку загалом у звітному періоді порівняно з базисним підвищилася на 18,8 %, або на 0,67 обороту.


Таблиця 2.28

Відділення
банку

Швидкість обороту
позик

Питома вага
cередніх залишків позик
окремих відділень банку
в загальному обсязі
залишків банку

S0d1

S0d1

S0d1

Темп зростання
швидкості обороту
позик

Абсолютна
зміна
швидкості

S0

S1

d0

d1

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2,00

2,50

16,1

15,7

32,2

39,3

31,4

125,0

0,5

2

3,50

4,00

29,3

29,1

102,6

116,4

101,9

114,3

0,5

3

3,00

4,00

29,3

39,1

87,9

116,4

87,3

133,3

1,0

4

5,00

6,50

16,4

15,1

82,0

98,2

75,5

130,0

1,5

5

6,00

5,00

8,9

11,0

53,4

55,0

66,0

83,3

–1,0

Разом

100,0

100,0

358,1

425,3

362,1

119,4

0,7

 


Розглянемо чинники, які вплинули або могли вплинути на зміну швидкості кредитового обороту.
Динаміка швидкості обороту позик за окремими відділеннями банку (стовпці 8 і 9 табл. 2.28). Найістотніше зросла швидкість у третьому (на 33,3 %) і четвертому (на 30 %) відділеннях банку. Істотні зміни відбулись і в першому відділенні банку, де швидкість обороту позик збільшилася на 25 %, або на 0,5 обороту. У другому відділенні банку швидкість обороту підвищилася на 14,3 %. Водночас значно зменшилася швидкість обороту позик у п’ятому відділенні банку — на 16,7 %, або на – 1 оборот.
Узагальнену характеристику впливу процесів за всіма відділеннями банку дає індекс швидкості фіксованого складу . Він показує, як змінився середній рівень швидкості оборотності кредитів за рахунок зміни швидкості в окремих відділеннях банку. Розрахуємо індекс швидкості (фіксованого складу):
.
Тоді абсолютна зміна середньої швидкості за рахунок індивідуальної
?S2 = 4,25 – 3,62 = 0,63.
На основі виконаних розрахунків доходимо висновку, що середня швидкість обороту позик зросла на 17,5 %, або на 0,63 обороту, тільки в результаті динаміки її рівня за окремими відділеннями банку.
Ще одним чинником, який зумовив динаміку середньої швидкості обороту позик по банку загалом за аналізований період, була зміна розподілу середнього залишку між окремими відділеннями банку (стовпці 3 і 4 табл. 2.28).
Істотно збільшилася, зокрема, питома вага середніх залишків позик у п’ятому відділенні банку (з 8,9 до 11 %). Водночас зменшилися частки в середніх залишках позик четвертого відділення банку (з 16,4 до 15,1 %). Залишки позик у другому відділенні банку зменшилися з 29,3 до 29,1 %.
Узагальнену характеристику впливу зміни розподілу залишку позик між відділеннями банку дає індекс середньої швидкості структурних зрушень:
.
Абсолютна зміна середньої швидкості обороту позик за рахунок структурних зрушень
.
Отже, середня швидкість обороту позик у звітному періоді порівняно з базисним підвищилася на 18,8 %, або на 0,67 обороту. При цьому за рахунок зміни швидкості в кожному відділенні банку середня швидкість підвищилася на 17,5 %, або на 0,63 обороту (як зазначалося). Водночас відбулися позитивні зміни у структурі залишків позик по відділеннях банку, а саме збільшилася питома вага залишків позик у відділеннях банку з вищим рів­нем швидкості. Цей чинник спричинив підвищення середньої швидкості обороту позик на 1,1 %, або на 0,04 обороту.
Визначаємо абсолютну зміну кредитового обороту (КО) по банку під впливом окремих чинників:
 тис. грн;
 тис. грн;
 тис. грн.
Розраховуємо абсолютну зміну середньої швидкості за рахунок окремих чинників:
обороту;
обороту;
обороту.
Рентабельність обороту коштів підприємств (R) розраховується як відношення прибутку до середнього залишку оборотних коштів. Індекс коефіцієнта рентабельності змінного складу показує відношення середнього рівня рентабельності за сукупністю підрозділів підприємства у звітному періоді до середнього рівня у базисному періоді:
,
де R1, R0 — рівень рентабельності в окремих підрозділах підприємства у періоді відповідно звітному та базисному; d1, d0 — частки залишків обігових коштів у їхньому загальному обсязі по підприємству.
Абсолютна зміна
.
Індекс рентабельності фіксованого складу визначають за формулою:
,
відповідно абсолютна зміна
.
Індексф.с показує, як змінився середній рівень рентабельності у звітному періоді порівняно з базисним тільки за рахунок динаміки рівня рентабельності в окремих підрозділах підприємства.
Індекс рентабельності структурних зрушень визначають за формулою
,
відповідно
.
Індекс  показує, як змінився середній рівень рентабельності по підприємству тільки за рахунок зміни розподілу залишків обігових коштів підрозділами підприємства.
Між індексами існує такий взаємозв’язок:

Взаємозв’язок абсолютних показників
?3 + ?2 = ?1.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.