лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Статистичне забезпечення управління економікою: прикладна статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Отже, обсяг товарообігу завдяки збільшенню обсягу продажу продуктів збільшився в 1,33 разу, або на 33 %, що в абсолютному вираженні становить 705 грн.
Визначаємо загальний індекс цін:
;
 грн.
Отже, обсяг товарообігу за рахунок підвищення цін на продук­ти збільшився в 1,31 разу, або на 31 %, що в абсолютному вираженні становить 880 грн.
Загальний індекс товарообороту в діючих цінах
;
 грн.
Отже, обсяг товарообігу у звітному періоді порівняно з базисним збільшився в 1,74 разу, або на 74 %, що в абсолютному вираженні становить 1585 грн.
Взаємозв’язок індексів:
Ipq = Jp Iq = 1,33 • 1,31 = 1,74.
Взаємозв’язок абсолютних показників:
?pq(p) + ?pq(q) = ?pq = 705 + 880 = 1585.
На основі наведених даних про обсяг реалізації продуктів за базисний період та індексу фізичного обсягу продукції супермаркету (табл. 2.24) розрахувати індекс фізичного обсягу реалізації продукції.

Таблиця 2.24

Продукт

Обсяг реалізації продуктів
за базисний період p0q0, тис. грн

Індекс фізичного обсягу
реалізації продукції iq

Молоко
Сметана

245
1200

1,41
1,25

Разом

1445

Розв’язання. Індекс фізичного обсягу реалізації продукції
 або 128 %.
Отже, обсяг товарообігу за рахунок збільшення фізичного обсягу реалізації продуктів збільшився на 28 %.
На основі наведених даних про обсяг товарообігу магазину і процент зниження цін (табл. 2.25) розрахувати загальний індекс цін.

Таблиця 2.25

Товар

Товарооборот
у звітному періоді p1q1,
млн грн

Процент
зниження
цін

Індивідуальний
індекс цін ip

Радіоприймачі
Телевізори

500
1600

– 13
– 17

0,87
0,83

Разом

2100

Розв’язання. Загальний індекс цін
 або 83,9 %;

Отже, обсяг товарообігу за рахунок зниження цін зменшився на 16,1 %, або на 403 тис. грн.
Оцінка ефективності структурної політики.
Індекси середніх величин

Розвиток економіки в цілому дедалі більше пов’язується зі структурною трансформацією [18; 28]. Це відображається на всіх рівнях управління — від міжнародного й національного до рівня окремих підприємств. На кожному рівні управління структурна трансформація здійснюється відповідно до певних критеріїв. Так, критерієм ефективності структурної політики на рівні держави є забезпечення національних інтересів, які визначаються сукупністю основних інтересів особистості, суспільства й держави в галузі економіки, у внутрішньополітичній, міжнародній, оборонній, інформаційній і соціальній сферах, духовному житті та культурі, виходячи з концепції національної безпеки [9; 27].
Кожна з країн має свою специфіку в здійсненні процесів струк­турної перебудови. Але всі вони мають дещо спільне, зумовлене однотипністю процесів функціонування і розвитку економіки. Ця єдність визначає характер, етапи, умови й механізм структурної деформації.
Основними напрямами структурної трансформації в розвинутих країнах для концентрації наявних резервів виробництва на розвитку тих напрямів, що визначають соціально-економічний розвиток, [9; 18] є:

 • підвищення частки наукомістких технологій, які визначають напрями й розвиток світового технологічного укладу;
 • підвищення частки продукції власного кінцевого споживання;
 • зміни в секторальній структурі співвідношення між матеріальним виробництвом і сферою послуг, а також між індустріальним виробництвом, промисловістю та будівництвом, сільським господарством і сферою послуг;
 • зміни у структурі попиту та засоби виробництва;
 • структурна перебудова економіки в напрямі зниження ресурсомісткості виробництва виявленням ефективних технічних і технологічних рішень, які сприяють зниженню витрат виробництва, зокрема зниження енерго- і матеріаломісткості виробництва;
 • зміна співвідношення між іноземними і внутрішніми інвестиціями;
 • збільшення частки капіталовкладень в активну частину виробничих фондів, насамперед у вигляді найновішої техніки — електронної, обчислювальної, оптичної тощо;
 • зміна структури економіки за формами власності;
 • зміна галузевої та секторної структури економіки, зокрема, щодо галузевої структури економіки, співвідношення між сировинними галузями, галузями споживчого комплексу товарів, наукомісткими галузями;
 • зміна в розподілі населення за віком, статтю, освітою, зайнятістю тощо;
 • зміна в розподілі інвестицій та оподаткування;
 • зміна співвідношення між військовим і цивільним секторами економіки;
 • зміна у структурі експорту та імпорту;
 • зміна у структурі ринку за товарною номенклатурою, сегмен­тами й конкурентним середовищем та ін.;
 • структура виробничого потенціалу;
 • структура науково-технічного й технологічного потенціалу;
 • регіональна структура соціально-економічного розвитку та його потенціалу;
 • геополітична структура економічного потенціалу (місце економіки країни у світовому господарстві, напрями економічної інтеграції);
 • інфраструктура (транспорт, зв’язок, комунікації, сфера послуг, банківська система, біржі, фонди);
 • структура світової економіки (в цілому і по розвинутих країнах, світові господарські зв’язки і відносини) та ін.

На рівні окремих підприємств структурна трансформація має за мету підвищення ефективності концентрацією ресурсів у підрозділах з вищою віддачею, тобто в таких, що мають найбільшу спроможність створення нових продуктів і технологій, винаходів і патентів у розрахунку на одиницю витрат, прискорення оборотності витрачених коштів і в цілому — підвищення ефективності діяльності, забезпечення фінансової стійкості на основі врахування потреб ринку. Для виконання цих умов підприємство має розуміти специфіку управління в умовах конкуренції, ураховувати чинники успіху й ризику. Першочергове значення в цих умовах має вдосконалення менеджменту на основі управління знаннями.
Відповідний управлінський інструментарій теоретично відомий. Але впровадження менеджменту знань в практику підприємств у багатьох випадках виявляється невдалим, зокрема, через відсутність адекватних методів оцінювання фактичного стану. Цього можна досягти за допомогою розробки і практичного використання статистичних методів оцінювання ефективності струк­турної політики, насамперед індексного методу. Він дає змогу розподілити динаміку ефективності підприємства на дві складові — за рахунок динаміки ефективності в окремих підрозділах підприємства і за рахунок зміни розподілу підрозділів або видів діяльності підприємства за відібраними ознаками. Це дає можливість оцінити ефективність розподілу ресурсів і витрат.
Так, рівень ефективності найчастіше відображається не індивідуальними, а середніми величинами. Наприклад, рівень продук­тивності праці за сукупністю підприємств складається із середніх показників по окремих підприємствах. При цьому загальна серед­ня продуктивність праці залежить, з одного боку, від рівня продуктивності праці окремих підприємств, а з іншого — від питомої ваги (частки внеску) кожного підприємства в загальну продук­тивність праці. Під час аналізу динаміки середнього рівня виникає задача визначити зміну середнього рівня під впливом кожного з перелічених чинників. Відповідь на це дає система таких взаємозв’язаних індексів.
Індекси, що відображають зміну середніх рівнів під впливом обох чинників: зміни рівнів в окремих групах і часток (структури) сукупності називаються індексами середнього рівня, або індексами змінного складу (І з.с). Цей індекс розкладається на два індекси-співмножники.
Перший співмножник показує, як змінюється середній рівень під впливом саме якісного показника (продуктивності праці тощо) в окремих групах (підприємствах тощо) — це індекс фіксованого, або постійного, складу (І ф.с). Другий індекс показує вплив зміни структури і називається індексом структурних зрушень (І с.з). При цьому І з.с = І ф.с • І с.з.
Припустимо, вивчається динаміка середньої ціни товару на кіль­кох ринках міста. На рівень середньої ціни продажу впливають не тільки ціни на кожному ринку (pi), а й частки кожного ринку в загальному обсязі продажу.
Середню ціну розраховують за формулою
,
де pi — ціна товару на і-му ринку; qi — обсяг продажу.

Зміна середньої ціни обчислюється індексом

.
Це індекс змінного складу, який відображає вплив на динаміку середньої ціни не тільки зміни ознаки p, а й структури сукупності .
Вплив на динаміку середньої ціни тільки ціни в окремих одиницях сукупності (у розглядуваному прикладі на окремих ринках) показує індекс фіксованого складу:
.
Вплив на динаміку середньої ціни структурних зрушень у розподілі обсягів продажу за ринками показує індекс структурних зрушень:
.
Між наведеними індексами існує взаємозв’язок:
.
Якщо індексовану ознаку позначити xi, частоту — fi, а частку — di, ця система набуде такого вигляду:
;
;
.
Взаємозв’язок індексів такий:
.
На основі наведених даних про обсяги продажу картоплі та ціни на неї (табл. 2.26) розрахувати індекси змінного складу (середньої ціни), фіксованого складу (цін) і структурних зрушень (впливу зміни форм власності в торгівлі на динаміку середньої ціни).

Таблиця 2.26

Форма власності
в торгівлі

Базисний період

Звітний період

Ціна за 1 кг
p0, грн

Обсяг
продажу
q0, т

Ціна за 1кг
p1, грн

Обсяг
продажу
q1, т

Державна
Приватна

1,1
3,5

30
70

1,4
4,0

60
50

Разом

100

110

Розв’язання. Розрахуємо середні ціни на картоплю в базисному та звітному періодах:
 грн;
 грн.
Тоді індекс змінного складу (середньої ціни)
, або 92,8 %.
Отже, середня ціна на картоплю у звітному періоді порівняно з базисним за рахунок одночасного впливу двох чинників — зміни цін за кожною формою власності та зміни структури реалізації продукції знизилася на 7,2 %.
Індекс фіксованого складу (цін)
.
Отже, середня ціна на картоплю у звітному періоді порівняно з базисним за рахунок підвищення цін за кожною формою власності в торгівлі підвищилася на 17,8 %.
Індекс впливу зміни структури сукупності на динаміку середньої ціни
.
Отже, зміна структури реалізації q0 за формами власності в торгівлі привела до зниження середніх цін у звітному періоді порівняно з базисним на 21,2 %.
Взаємозв’язок індексів такий:
 = Iq Ip = 0,788 • 1,178 = 0,928.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.