лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Статистичне забезпечення управління економікою: прикладна статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

продукції, цін різних товарів тощо. Це завдання вирішується за допомогою індексного методу статистики. В основу методу покладено поняття індексу як статистичного відносного показника, що характеризує співвідношення в часі (динамічний індекс) або в просторі (регіональний індекс) соціально-еконо­мічних явищ — цін окремих товарів, обсягів різних продуктів, собівартості тощо.
Специфіка індексного методу полягає в тому, що в індексі кіль­кісно непорівнянні величини приводяться до певної загальної єдності, яка робить їх порівняними, співвимірюваними. Такою єдністю може бути, наприклад, вартісна оцінка непорівнянних елементів явища. Співвимірниками можуть бути витрати праці тощо [1; 20; 21].
Індексний метод широко використовується також у процесі виявлення та вимірювання впливу чинників на зміну досліджуваного явища.
Індекси знайшли широке застосування в усіх сторонах економічного, соціального, політичного, культурного та іншого життя держав, регіонів, районів, міст, підприємств, фірм тощо.
Так, індексний метод порівняння рівнів показників дає змогу зіставити фактичні й еталонні значення великої кількості економічних, соціальних, психологічних та інших показників.
Індексний метод факторного аналізу дає можливість визначити вплив значної кількості чинників, які пов’язані як добуток співмножників або сума добутків співмножників.
Метод системи індексів-індикаторів надає змогу оцінити економічну й соціальну кон’юнктуру держав, їхніх регіонів, галузей і секторів економіки, а також стан і перспективи розвитку підприємств, фірм, установ і організацій. Для цього в масштабах держав використовують національні системи індикаторів та «економічні барометри»; на рівні регіонів, галузей — секторні системи індексів-індикаторів; на мікрорівні — системи індексів-індикаторів фірм, підприємств, організацій, установ, банків, бірж і т. ін.
У зарубіжних країнах набуває великого поширення індексний метод індексації (дефлювання). Він використовується у процесі оцінювання інфляції.
Для оцінки ділової активності широко використовуються індекси вартості акцій, «упевненості» та «настрою» споживачів, індекси «переваг» певних товарів тощо.
Індекси набувають дедалі більшого поширення в соціологіч­них і політичних прогнозах, у психологічних, медичних, технічних, історичних та інших дослідженнях. Зростає роль «індексів якості» на основі бальних та інших «умовно-змістових» оцінок.
Особливе місце посідає індексний метод аналізу в процесі оцінювання ефективності соціально-економічної структурної політики.
Індексний метод аналізу вирішує й інші завдання, про що йдеться нижче.
Загальна методика індексного аналізу
Індекс — це статистичний відносний показник, що характеризує співвідношення в часі (динамічний) або у просторі (територіальний) соціально-економічних явищ, чи ступінь відхилення показника від певного стандарту, нормативу. Як і будь-яку відносну величину, індекс можна подати у вигляді коефіцієнта, процента, проміле, продециміле тощо.
Індекс, як і будь-який інший статистичний показник, поєднує якісний та кількісний аспекти. Назва індексу відображає соціально-економічний зміст показника, його числове значення — інтенсивність змін, або ступінь відхилення.
Методика розрахунку (модель) індексу залежить від мети дослідження, статистичної природи показника, ступеня агрегованості інформації. Метод дослідження визначає функцію, яку виконує індекс у конкретному аналізі (рис. 2.5), і характеристики порівнянь.

Рис. 2.5. Функції індексів
Якщо сукупність, яку вивчають, складається з кількох груп, то в цьому разі можна визначити зведені групові індекси (субіндекси) і зведений індекс за сукупністю, тобто загальний індекс.
Індекси класифікують за певними ознаками.

  • За характером об’єктів, які вивчають, розрізняють індекси:
  • об’ємних показників — індекси фізичного обсягу промислової, сільськогосподарської продукції, роздрібного товарообігу тощо (у цих індексах кількість оцінюють в однакових порівнюваних цінах);
  • якісних показників — індекси цін, собівартості виробництва продукції, врожайності тощо (ці індекси розраховують на базі однакових, незмінних кількостей продукції).
  • За ступенем охоплення елементів сукупності виокремлюють такі індекси:
  • індивідуальні — дають порівняльну характеристику співвідношення окремих елементів сукупності;
  • зведені — характеризують зміну співвідношення сукупностей явищ, наприклад цін на товари.
  • За методологією розрахунку індекси поділяють на такі:
  • середні з індивідуальних;
  • агрегатні.

Агрегатний індекс як основна
форма загального індексу

Агрегатний індекс — це співвідношення двох агрегатів, конкретних щодо змісту і часу. Одна з величин агрегату індексована (у чисельнику і знаменнику) у різних періодах, інша є вагою, або сумірником, індексованої величини та фіксується на тому самому рівні.
В індексі цін індексується ціна p, а кількість q є вагою ціни і фіксується на тому самому рівні; в індексі фізичного обсягу продукції кількість q індексується, а сумірник кількості — ціна p — фіксується:
; ,
де I — загальний індекс; p1, р0 — ціна за одиницю товару відповідно у звітному та базисному періодах; q1, q0 — кількість реалізованих товарів відповідно у звітному та базисному пе-
ріодах.
Порівняльний агрегат дає дві системи індексів (табл. 2.22).
Таблиця 2.22


Базисно-зважена
система індексів (Ласпейреса)

Поточно-зважена
система індексів (Пааше)

;

;

Обидві наведені системи індексів рівноправні. Форму індексу вибирають залежно від мети дослідження та наявної інформації. У статистиці зарубіжних країн індекс цін розраховують за формулою Ласпейреса, у вітчизняній — за формулою Пааше. За незначної кореляції між цінами й товарною масою індекси, розраховані за Ласпейресом і Пааше, практично збігаються.
Агрегатний індекс є основною формою загальних індексів. У чисельнику та знаменнику загальних індексів у агрегатній формі містяться об’єднані набори (агрегати) елементів досліджуваної статистичної сукупності.
Для порівняння різнорідних одиниць у складних статистичних сукупностях уводять спеціальні множники, які називають сумірниками, або вагою.

Сумірниками величин, які індексуються, є економічні показники цін, кількості тощо (рис. 2.6).

Рис. 2.6.

Середньозважені індекси

Однією з форм зведеного індексу є середньозважений з індивідуальних індексів. Використовують два види середніх — арифметичну та гармонійну. Вибір виду середньої ґрунтується на загальних засадах. Середньозважений індекс має дорівнювати відповідному індексу агрегатної форми.
Наприклад, якщо в чисельнику агрегатного індексу фізичного обсягу замінити q1 на iqq0, то дістанемо середній арифметичний індекс фізичного обсягу, що дорівнює агрегатному:


агрегатний індекс
фізичного обсягу

середній арифметичний індекс
фізичного обсягу

;

,

де , або q1 = iqq0.
Якщо у знаменнику агрегатного індексу цін здійснити заміну на , то агрегатний індекс перетвориться на середній гармонійний індекс:
.
Якщо в знаменнику агрегатного індексу здійснити заміну на p0, то формула для розрахунку індексу цін набуде вигляду
.
Взаємозв’язок індексів. Індексні ряди
Зведені індекси узагальнюють динаміку складних сукупностей. Кожен індекс є складовою певної індексної системи, а його зв’язки з іншими індексами цієї системи віддзеркалюють зв’язки між відповідними показниками. Наприклад, вартість товару можна розглядати як функцію товарної маси q і цін p, відповідно індексна система містить три індекси:
Iqp = Iq Ip.
У межах індексної системи на основі будь-яких двох індексів можна визначити третій. Індекси прямих і обернених показників взаємопов’язані.
Показники-співмножники індексної системи є чинниками показника результату, а їхня динаміка визначає динаміку цього показника. За допомогою індексного методу оцінюють вплив на результат окремих чинників як у відносному, так і в абсолютному вираженні.
Взаємозв’язки в індексній системі:
;
.
Результативним показником індексної системи є індекс товарообігу, який визначають як співвідношення фактичної вартості поточного  і базисного  періодів.

Рис 2.7. Ряди індексів цін
У межах індексної системи можна визначити також абсолютний вплив чинників на приріст результату. Абсолютний приріст біржового обороту
.
Абсолютний вплив кожного чинника окремо визначається як різниця між чисельником і знаменником відповідного індексу:
;
.
Тотожні оцінки абсолютного впливу чинників дає ланцюговий метод, який ґрунтується на умовних значеннях результативного показника.
Для вивчення динаміки широко використовують індексні ряди (рис. 2.7).
Типові приклади і застосування індексів наводяться нижче.
На основі наведених даних про обсяги реалізації продуктів та ціни на них на ринку (табл. 2.23) обрахувати: загальні індекси фізичного обсягу товарообігу, індекс цін та індекс товарообігу; абсолютну зміну товарообігу у звітному періоді порівняно з базисним і чинники, що її формують; показати взаємозв’язок між індексами й абсолютними показниками.

Таблиця 2.23

Продукт

Одиниця

Базисний період

Звітний період

Індивідуальні
індекси цін

Обсяг
продажу
q0

Ціна p0,
грн

Обсяг продажу q1

Ціна p1, грн

Молоко
Сметана

л
кг

700
400

1,35
3,00

1000
500

1,98
3,50

1,47
1,17

1,43
1,25

Розв’язання. Обчислюємо загальний індекс фізичного обсягу товарообігу:
;
грн.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.