лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Статистичне забезпечення управління економікою: прикладна статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Мультиплікативна модель найкраще показує вплив циклічного й сезонного чинників на рівень збуту. При цьому Т подають в абсолютному значенні, а інші чинники — у процентах.
Особливого значення під час аналізу кон’юнктури ринку набуває аналіз внутрішньорічних коливань, які регулярно повторюються в динамічному ряду з періодом 12 місяців. Факторний аналіз внутрішньорічних коливань за даними за два роки виконується в такому порядку.
Формується масив даних за місяцями за два роки. Складається рівняння тренду . За рівнянням тренду обчислюються теоретичні дані Yt, за середніми даними за місяцями за два роки визначаються індекси сезонності . Відшукуються дані тренду з урахуванням сезонності:
.
Обчислюється сума квадратів відхилень:
,
а також сума квадратів відхилень тренду від загальної середньої:
.
Відшуковуються значення
 та .
На підставі цих даних розраховуються частки:
а)  як характеристика частки коливань за рахунок тренду;
б)  як характеристика сезонності;
в)  як характеристика впливу випадкових чинників.
Статистичне дослідження дає інформацію для оцінювання ситуації на ринку, яку використовують для визначення завдань і виду маркетингу — виду діяльності, що базується на вивченні ринку і спрямована на задоволення потреб через обмін.
Залежно від стану попиту розрізняють такі види ситуацій на ринку:

 • відсутність попиту (у цій ситуації застосовують так званий конверсійний маркетинг, який сприяє формуванню попиту);
 • потенційний попит, коли є потреба придбати конкретну річ або благо, але останні ще не існують у вигляді товару або послуги, наприклад автомобіль із підвищеною безпекою руху (застосовують стимулювальний маркетинг, спрямований на створення попиту і умов для його виявлення);
 • зниження попиту, коли попит нижчий від рівня попереднього періоду (використовують ремаркетинг — надають товару нових якостей і здійснюють переорієнтацію на нові ринки);
 • збалансований, або повний, попит, коли рівень і структура відповідають рівню і структурі пропонування (застосовують підтримувальний маркетинг, спрямований на стабілізацію збуту й підтримку попиту);
 • надмірний попит — стан, коли попит перевищує рівень виробничих можливостей і товарних ресурсів (застосовують демаркетинг для зменшення попиту збільшенням ціни, припиненням реклами товару);
 • ірраціональний попит з погляду благополуччя споживача (алкогольні напої, тютюнові вироби) — застосовують протидіючий маркетинг — скорочення виробництва і торгівлі.

Узагальнення результатів аналізу динаміки є базою статистичного прогнозування. Під економічним прогнозуванням розуміють спосіб науково обґрунтованого передбачення основних напрямів розвитку економічної системи або їх окремих елементів.
Прогнозування є важливим етапом економічного дослідження, необхідним для прийняття обґрунтованих управлінських рішень стосовно майбутнього стану.
Основою наукового прогнозу є попередньо збудована модель явища або процесу. На її основі дається кількісна оцінка впливу основних найістотніших чинників на соціально-економічний розвиток. У результаті отримається спрощене, схематичне відображення реальності. В той же час використання моделей дослід­ження стохастичних процесів для передбачення перспектив подальшого розвитку в умовах невизначеності забезпечує сталість і надійність висновків, необхідних для прийняття ефективних управлінських рішень.
Основні етапи розроблення прогнозу:

 • Окреслення періоду (горизонту) прогнозу.
 • Добір і аналіз чинників, які впливають на ринок інвестицій.
 • Кількісна оцінка ступеня впливу цих чинників.
 • Моделювання процесу розвитку ринку.
 • Прогнозування ринку.

Використовують такі методи прогнозування:

 • метод експертних оцінок, що базується на досвіді вчених і спеціалістів-практиків, які розробляють альтернативні оцінки й гіпотези, ідеї та концепції з визначенням способів їх реалізації;
 • нормативний метод, що вказує на можливі способи та строки досягнення необхідного перспективного рівня показників рин­ку інвестицій відповідно до цільових нормативів;
 • інформаційно-статистичні методи:
 • екстраполяція на основі числових рядів;
 • екстраполяція структур;
 • економіко-математичне моделювання тощо.

Останні методи є найпоширенішими з огляду на ймовірнісну природу прогнозів.
Вивчаючи зв’язок між попитом (y) та чинниками, що його виз­начають (x1,…, xn), використовують моделі типу y = f(x1,x2,…, xnt):

 • лінійні — y = a0 + a1 x1 + a2 x2+ … + an xn + an + 1 t;
 • експоненційні — y = e f (x1,…, xn, t) тощо.

Параметри моделі (a0, a1,…, an) розраховують методом найменших квадратів.
За допомогою рівняння тренду yt = f(t) описують тенденцію розвитку на основі рядів динаміки. Функціональний вигляд рівняння тренду відображає притаманний ряду характер динаміки.
Перевага надається функціям, параметри яких вимірюють абсолютну чи відносну швидкість розвитку, зокрема:

 • лінійна — y = a0 + a1 t;
 • парабола другого порядку — y = a0 + a1t + a2t2;
 • експонентна — .

Параметр a1 у лінійній функції відображає приріст, в експонен­ті — стабільний темп приросту, у параболі — початковий абсолютний приріст; параметр a2 в параболі — прискорення. В усіх цих функціях t — порядковий номер періоду, a0 — рівень ряду при t = 0.
Для визначення придатності трендових функцій використовують середню квадратичну похибку:
,
де n — кількість членів динамічного ряду; m — кількість парамет­рів функції; Уt — члени емпіричного ряду; Yt — члени теоретичного ряду, обчисленого за рівнянням тренду.
Моделювання розвитку передбачає якісну однорідність динамічного ряду.
Як метод прогнозування широко використовують екстраполяцію тренду [17]. Функцією бази екстраполяції Yt та періоду прог­нозу K є рівень, що прогнозується (Yt+K):
Yt+K ± t1 – ?Sp,
де t1 – ? — довірчий коефіцієнт для ймовірності  (при P =
= 0,683 t1 – ? = 1, при P = 0,954 t1 – ? = 2, при P = 0,997 t1 – ? = 3);
Sp — похибка прогнозу, що залежить від середньої квадратичної похибки S?, довжини аналітичного ряду n та періоду прогнозу K;
.
Методи статистичного аналізу та прогнозування доцільно використовувати на всіх рівнях обґрунтування управлінських рішень — від окремого підприємства до галузі, виду діяльності, регіону, економіки загалом.
Так, основою прогнозування ринку споживчих товарів є виявлен­ня тенденцій його розвитку під впливом таких основних чинників:

 • політичний стан, який визначається зокрема податковим, митним та іншим законодавством;
 • стан ділової активності на ринку, тобто стан виробництва, торгівлі, фінансового ринку;
 • стан конкурентного середовища;
 • інфляційне середовище, рух цін, купівельна спроможність грошової одиниці;
 • життєвий цикл основних товарів та оновлення їх асортименту.

У відстежуванні ринку та його елементів використовується поняття «місткість», тобто потенційно можливий обсяг продажу товарів за даного рівня цін на них. При цьому слід ураховувати специфіку окремих ринків і груп товарів. Прогнозуючи місткість ринку продовольчих товарів, слід ураховувати відсутність на цьому ринку відкладеного попиту і взаємозамінювання товарів, які входять до нього.
Місткість ринку прогнозується за принципами від загального до часткового, тобто спершу визначається місткість усього ринку продовольчих товарів, далі — продуктів тваринництва і рослинництва, а потім розраховуються показники для підгруп однорідних товарів і нарешті — ринки окремих товарів.
Визначаючи місткість ринку непродовольчих товарів, треба враховувати, що вони є предметами багаторазового використання і споживаються з обсягу купівлі не тільки поточного, але й минулого періоду. Річне споживання може бути як вищим, так і нижчим за річне придбання. Тому до розрахунків необхідно залучати матеріали вибіркових обстежень намірів певних груп населення щодо фактичного та бажаного набору товарів, строків їх морального та фізичного старіння тощо. У такому разі прогноз розробляється від часткового до загального.
Довгострокові прогнози мають на меті моделювати ринкову міст­кість і структуру на певну перспективу з урахуванням зміни таких чинників, як обсяг і рівень доходів населення, чисельність і склад населення, рівень інфляції та цін і т. ін. Ураховуються також раціональні норми споживання та структура споживчого кошика.
У разі середньострокового прогнозування поряд із зазначеними застосовуються також методи екстраполяції та коефіцієнти еластичності попиту залежно від зміни доходів населення та цін.
Для довгострокових прогнозів вдаються до методів економіко-статистичного моделювання.
Моделі, побудовані за результатами обстежень та опитування населення, дають змогу визначити структуру попиту на окремі товари з урахуванням незадоволеного попиту, тобто передбачити місткість ринку, що віддзеркалює загальний попит населення, його структурний рух, а також наміри покупців на перспективу, що є дуже важливим для управління ринковими процесами.
Наведені методичні положення використовуються для аналізу і прогнозування процесів як товарного, так і інших ринків — праці, фондового, банківських послуг тощо [17; 40].
Здійснити прогноз динаміки обсягу готівки в складі грошової маси (М0) на березень наступного року з імовірністю р = 0,654. За даними таблиці 2.12.
Таблиця 2.12
РОЗРАХУНКОВА ТАБЛИЦЯ ПАРАМЕТРІВ ТРЕНДУ
І ПРОГНОЗУ ОБСЯГУ ГОТІВКИ


Місяць

Обсяг готівки
(млрд/грн)
Yi

t

t2

Y*t

Теоретичне
значення
Yt = a + bt

YiYt

(Yi Yt)2

січень

18,10

1

1

18,10

18,23

– 0,13

0,02

лютий

18,67

2

4

37,33

18,90

– 0,23

0,05

березень

19,65

3

9

58,94

19,57

0,08

0,01

квітень

20,98

4

16

83,92

20,24

0,74

0,55

Закінчення табл. 2.12


Місяць

Обсяг готівки
(млн/грн)
Yi

t

t2

Y*t

Теоретичне
значення
Yt = a + bt

YiYt

(Yi Yt)2

Травень

20,39

5

25

101,97

20,91

– 0,52

0,27

червень

21,44

6

36

128,65

21,58

– 0,14

0,02

липень

22,56

7

49

157,93

22,25

0,31

0,10

серпень

23,57

8

64

188,54

22,92

0,65

0,42

вересень

23,66

9

81

212,90

23,59

0,07

0,00

жовтень

23,71

10

100

237,13

24,26

– 0,55

0,30

листопад

24,06

11

121

264,70

24,93

– 0,87

0,75

грудень

26,43

12

144

317,21

25,60

0,83

0,70

Разом

263,22

78

650

1807,32

 

 

3,18

Розв’язання. За даними таблиці розраховуються параметри лінійної функції y = a + bt, а саме:
; ,
; ; n = 12.
Завдяки
,
.
рівняння тренду має вигляд:
Yt = 17,56 +0,67t,
тобто середньомісячний абсолютний приріст становить 0,67 млрд грн.
Середня квадратична похибка трендової функції
,
де n — число членів динамічного ряду, m — число параметрів функції.
Середня похибка апроксимації:
.
Здобуті результати свідчать про незначні відхилення теоретич­них значень від фактичних, тому можна вважати, що лінійна функція адекватно описує тенденцію ряду.
Екстраполяція тренду на березень наступного року (Yt + k, де k — період прогнозу).
Yt+k, тобто Y15 = 17,56 + 0,67•15 = 27,61 млрд грн.
Довірчий інтервал прогнозного рівня
.
.
При  = 12,  = 2 число ступенів свободи дорівнює 10. З імовірністю 0,654 квантиль розподілу Стьюдента  = 1.
Звідси
;
.
Отже, з імовірністю 0,654 в березні наступного року обсяг готівки в складі грошової маси може знаходитися в межах 26,86 млрд грн і 28,36 млрд грн.
Обґрунтування управлінських рішень на основі дослідження динаміки набуло великого значення у процесі ринкової орієнтації підприємств на максимальне пристосування до вимог споживачів. Відповідним об’єктом управління є життєвий цикл виробництва продукції.
Життєвий цикл продукції — це період, протягом якого існує попит на неї, а відповідне виробництво економічно доцільне. Життєвий цикл продукції має такі фази.
1. Фаза впровадження. Характеризується низьким обсягом виробництва та споживання. Асортимент і кількість модифікацій продукції обмежені. Великі витрати на рекламу. Можлива збитковість виробництва через його малий обсяг і великі витрати. Посилений контроль якості. Швидка й послідовна ліквідація вад, дослідне використання продукції першими споживачами. Інтенсивне поширення інформації про можливі сфери застосування продукції. Дослідження слабких сторін виробництва.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.