лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Статистичне забезпечення управління економікою: прикладна статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Шкала вимірювання — це комплекс властивостей явища і чисел, що відповідають цьому явищу (рис. 1.11).

Рис. 1.11. Шкали вимірювання ознак елементів сукупності
1. За характером варіації розрізняють дискретні та неперервні ознаки метричної шкали.
Дискретні ознаки мають лише окремі цілочислові значення: кількість банків, укладених угод, позичальників тощо.
Неперервні ознаки можуть набувати будь-яких значень у межах варіації (наприклад, обсяг активів підприємства). До неперервних належать також розрахункові ознаки: балансова ліквідність, прибутковість тощо.
2. Для ідентифікації найменувань шкали використовують натуральні числа — 1, 2, 3, … або певні числові коди. Номінальні ознаки, що мають лише два протилежних значення (позитивне — негативне), називають альтернативними. Їх ідентифікують цифрою «1» або «0» залежно від наявності чи відсутності властивості.
3. Кожному пункту шкали приписується число-ранг. Такими числами можуть бути 1, 2, 3, …; 0, 25, 50, 75; – 2, – 1, 0, 1, 2, тобто будь-яка монотонно зростаюча функція, що відображає послідовність значень ознаки.
Розглянемо зміст основних груп показників.
Абсолютні величини — це форма кількісного відображення статистичних показників, які безпосередньо характеризують абсолютні розміри соціально-економічних явищ, їх ознаки в одиницях площі, маси, часу, вартості тощо (рис. 1.12).

Рис. 1.12
Абсолютні статистичні величини завжди є іменованими числами і виражаються в певних одиницях:

  • натуральні (тонна, кілометр) — відображають фізичні властивості явищ;
  • умовно-натуральні (умовне паливо) — використовують тоді, коли потрібно звести кілька різновидів одного явища;
  • трудові (людино-години, людино-дні) — застосовують для визначення обсягу трудових ресурсів чи затрат праці на виробництво продукції, для оцінки трудомісткості продукції;
  • комплексні — іноді використовують комбіновані натуральні вимірники: споживання електроенергії за годину (кіловат-го­дина), перевезення вантажу на певну відстань (кілотонна) тощо;
  • вартісні — використовують для узагальнення значення облікових даних на рівні галузей чи економіки загалом (гривня, долар тощо).

Відносна величина (у статистиці) є мірою співвідношення статистичних показників і відображає відносні розміри соціально-економічних явищ. Дістають її діленням однієї величини на іншу.
Відповідно до аналітичних функцій відносні величини в аналізі класифікуються як відношення однойменних або різнойменних показників.
Розглянемо відносні показники, які використовують у фінансово-господарській сфері діяльності.
1. Відносна величина динаміки (ВВД). Цей показник використовують для аналізу інтенсивності розвитку й визначають як відношення фактично досягнутого рівня до базисного:
,
де уфакт, у0 — фактично досягнутий і базисний рівні відповідно.
Цей показник показує, у скільки разів поточний рівень перевищує попередній (базисний) або яку частку від останнього становить. Якщо цей показник виражений кратним відношенням, його називають коефіцієнтом зростання, а помноживши його на 100 %, дістають темп зростання.
2. Відносна величина планового завдання (КПЗ):
,
де упл — плановий рівень показника; у0 — фактичний рівень базисного (попереднього періоду) показника.
Цей показник показує, у скільки разів планове значення того чи іншого показника перевищує фактичне його значення в базисному періоді.
3. Відносна величина виконання плану (КВП) (виконання договірних зобов’язань):
.
Цей показник показує, у скільки разів фактичне значення показника більше або менше за його планове значення.
4. Відносна величина структури (BBC). Цей показник застосовують для аналізу структури сукупності та визначають як відношення частки до цілого в межах однієї сукупності:
,
де Fi — частка; ?Fi — сума часток у межах сукупності.
5. Відносні величини координації. Характеризують співвідношення розмірів окремих частин однієї сукупності, одну з яких беруть за базу порівняння, і показують, скільки частин однієї час­тини сукупності припадає на 1, 100, 1000, ... одиниць іншої частини, наприклад, скільки жінок припадає на 100 чоловіків або скільки гривень доходу банку від кредитної діяльності припадає на гривню доходу від операцій з цінними паперами.
6. Відносні величини порівняння зі стандартом (ВВПС) — порівняння фактичних значень показника з певним еталоном — нор­мативом, стандартом, оптимальним рівнем.
7. Відносні величини просторових порівнянь (ВВПП) — просторові, територіальні порівняння, що характеризують співвідношення однойменних показників, які належать до різних об’єктів або територій.
Рис. 1.13. Види середньої і способи їх обчислення


8. Відносні величини інтенсивності (ВВІ). Ці показники характеризують ступінь розвитку (поширення) явища або процесу в певному середовищі; розраховують їх як співвідношення розмірів двох якісно різних явищ, наприклад співвідношення кількості вкладників коштів до банку і середньорічної чисельності населення.
Відносні величини можуть бути іменованими.
Таблиця 1.7
Одиниці вимірювання відносних величин


Назва

База порівняння

Коефіцієнти

1,0

Проценти

100,0

Проміле

1000,0

Продецимеле

10 000,0

Просантімеле

100 000,0

Важливою умовою статистичного аналізу є комплексне використання абсолютних і відносних величин.
Статистичний аналіз, що розкриває зміст і значення показників, поглиблюючи уявлення про предмет дослідження і притаманні йому закономірності, виконують у двох напрямах.
1. Замість ізольованих характеристик окремих сторін предмета розглядають зв’язки й відношення, виявляють чинники, які впливають на рівень і варіацію показників, оцінюють ефекти їх впливу.
2. Вивчають динаміку показників, напрям і швидкість змін, характер і рушійні сили розвитку.
Комплексне використання абсолютних і відносних величин поглиблює статистичний аналіз й уможливлює багатоцільове використання його результатів.
Середня — це узагальнювальна кількісна характеристика ознаки в статистичній сукупності. Вона виражає характерну типову величину варіюючої ознаки одиниць сукупності, яка утворюється в певних умовах місця і часу під впливом сукупності чинників (рис. 1.13).

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.