лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Статистичне забезпечення управління економікою: прикладна статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Статистичний аналіз обсягу та структури загального товарообігу з урахуванням усіх каналів продажу товарів використовує дані обстежень домогосподарств, які виконуються за спеціальною методикою.
Аналіз цих та інших показників, по-перше, дає можливість відстежувати рух доволі широкого кола товарів у каналах роздрібної торгівлі як у вартісному, так і в натуральному вираженні; по-друге, на основі аналізу відносних показників структури продажу є можливість робити певні висновки про зміни попиту населення на споживчі товари та виявляти напрями й тенденції їх змін.
Для вивчення попиту крім статистичної звітності потрібні й такі джерела інформації:

 • дані вибіркового обліку продажу і запасів товарів за асортиментом;
 • матеріали міжрегіональних і регіональних ярмарків продажу товарів народного споживання;
 • розробки служб вивчення попиту оптових і роздрібних торговельних організацій і підприємств;
 • результати опитувань населення, зокрема обстеження на базі споживчої панелі;
 • інформація торговельних кореспондентів.

Матеріали вибіркового обліку дають можливість обчислити таку систему показників, необхідних для вивчення попиту і кон’юнктури:

 • абсолютний рівень продажу окремих товарів у натуральному та вартісному вираженні;
 • відносні показники внутрішньогрупової структури продажу товарів;
 • середні ціни товарів у продажу.

Аналіз цих показників дає змогу:

 • відстежувати рух широкого кола товарів у роздрібній торгів­лі в натуральному та вартісному вираженні;
 • на підставі аналізу відносних показників структури робити відповідні висновки щодо попиту населення на товари народного споживання і виявляти тенденції цих змін;
 • відстежувати зміну роздрібних цін на товари в широкому асортименті й ураховувати їхній вплив на стан попиту.

Актуальною є організація безперервного спостереження за процесом зміни попиту проведенням систематичних опитувань. Опитування фахівців оптової та роздрібної торгівлі на базі постійно діючої мережі кореспондентських пунктів порівняно зі звичайними опитуваннями мають низку переваг: вони дають можливість розглядати досліджуване явище в динаміці, тобто встановлювати тенденції та закономірності розвитку попиту; оцінювати систематичну помилку вибірки й уживати заходів для її зменшення — проводити опитування й постійно аналізувати матеріали; вивчати думку фахівців про споживчі характеристики окремих товарів, відповідність цих характеристик вимогам покупців.
Результати опитувань фахівців використовуються під час підготовки оглядів кон’юнктури ринку споживчих товарів. Значення таких опитувань полягає також у тому, що вони дають змогу не тільки зафіксувати деякі особливості кон’юнктури, але й виявити очікувані зміни тенденцій, передбачати ймовірні зрушення і т. ін.
Тенденції опитувань ґрунтуються на суб’єктивних думках і оцінках фахівців торгівлі, їхньому досвіді та особистих спостереженнях; саме тому вони можуть дати точну кількісну характеристику співвідношення попиту та пропонування. Крім того, вони дають уявлення про порядок розміщення окремих чинників або якостей залежно від їх значущості, установлюють перелік основних недоліків.
Досить повну характеристику ступеня відповідності споживчих функціональних, естетичних та інших якостей виробів попиту населення можна отримати через організацію комплексу спеціальних обстежень і спостережень. Задля цього проводяться виставки-продажі, опитування населення, а також опитування фахівців торгівлі та промисловості.
Панелі обстеження сімей, побудовані на базі певних груп споживачів, дають можливість зіставляти результати обстежень у динаміці, перевіряти здійснення споживацьких намірів, глибше вивчати особливості попиту і споживання окремих товарів. Прог­рама панельних обстежень дає змогу дістати необхідні додаткові відомості про попит і споживання, яких немає в інших джерелах інформації, а саме:

 • значення чинників, які зумовлюють обсяг і структуру попиту населення (рівень доходу, чисельність і склад сім’ї, житлові умови);
 • чинники, які визначають фізичне і моральне зношення окремих виробів;
 • наміри сімей щодо купівлі окремих товарів, їх функціональних і технологічних характеристик;
 • думка споживачів про раціональні норми споживання, набори товарів і т. ін.

Статистичне вивчення ринку споживчих товарів має проводитися з урахуванням його сегментації, яка здійснюється за такими критеріями:

 • географічні — кліматичні зони, регіони, адміністративні райони;
 • демографічні — чисельність населення, його розподіл за віком, статтю, національністю, густотою;
 • економічні — рівень економічного розвитку регіону, доходів населення, споживання, заощаджень, житлових умов населення тощо;
 • соціальні та культурні — професійна структура населення, рівень освіти, звичаї тощо;
 • психографічні — риси характеру, спосіб життя, життєва позиція, мотивації.

Ринкова орієнтація в діяльності підприємств означає максимальне пристосування до вимог споживачів. Необхідність пос­тійного оновлення продукції пояснюється тим, що життєвий цикл останньої обмежений.
Життєвий цикл продукції — це період, протягом якого існує попит на неї, а відповідне виробництво економічно доцільне. Життєвий цикл продукції має фази.
Методи аналізу життєвого циклу продукції наведено в розд. 2. Результати цього аналізу є вихідною базою для окреслення фаз життєвого циклу й розроблення відповідного блоку стратегії мар­кетингу ринку.
У системі статистичного забезпечення управління ринковими процесами значну роль відіграє інформаційна політика. В її основі лежить логістика як система управління конкурентоспроможністю фірми.
Також як менеджмент чи маркетинг вона призначена для одер­жання бажаного рівня прибутку за посередництвом гнучкого реагування на зміни ринкової кон’юнктури, збільшення ринкової част­ки та створення конкурентних переваг.
Відмінність між менеджментом, маркетингом і логістикою полягає у предметі управління. У першому випадку це людський чинник і виробничі відносини, у другому — споживачі, а в третьому — матеріальні, інформаційні та фінансові пото-
ки [19].
Матеріальний потік — це рух матеріальних ресурсів (сировини, матеріалів, напівфабрикатів, готової продукції) від виробника до кінцевого споживача, який складається з процесів переміщення, навантаження-розвантаження, транспортування, складування та зберігання.
Інформаційні потоки бувають зворотні (про стан ринку, запити), супроводжувальні (щодо матеріального), підтверджувальні (з прибуттям вантажу).
З маркетингом логістику поєднує орієнтація на потреби та дотримання правил:

 • товар — за потребою;
 • якість — висока;
 • кількість — достатня;
 • місце постачання — необхідне.

З менеджментом логістику пов’язує правило оптимізації вит­рат. Логістичний підхід до його втілення в життя — скорочення розміру партії постачання та оброблення до одиниці.
Вимогою до всіх трьох систем управління є побудова довгост­рокових відносин між усіма учасниками логістичного ланцюжка (від виробника до кінцевого споживача).
Максимальний ефект логістичних зусиль у межах однієї фірми досягається, якщо дії всіх служб підприємства підпорядковані виконанню всіх замовлень найкращим чином у стислі строки, для чого узагальнюються політика продажу, політика виробництва і політика закупівель, управління запасами.
Якщо йдеться про інтеграцію зусиль кількох організацій (наприклад, кількох торговельних посередників), то успіх логістики полягає в тому, щоб не допустити конфлікту інтересів, знайти точки дотику, спрямовані на зниження собівартості одиниці продукції порівняно із середніми по ринку.
Логістика вносить певні зміни в управління ринковими процесами, а саме орієнтує не на вузький, а на широкий асортимент, на гнучкий виробничий процес, ринкову рівновагу цін, довгострокове планування, максимальний прибуток за рахунок кращого задоволення платоспроможного попиту.
Отже, застосування логістичної методології дає змогу оптимізувати всю ланку товарних поставок: від матеріально-технічного забезпечення до розподілу продукції та післяпродажної підтримки. У вирішенні цього завдання важливу роль відіграє раціональне інформаційне забезпечення логістичних процесів, які охоплюють пошук і реалізацію оптимальних способів і засобів зби­рання, оброблення і передавання інформації у виробничо-госпо­дарських системах та їх оточенні.
Розв’язанню цих проблем присвячена нова царина наукового і практичного дослідження — інформаційна логістика. Об’єктом її дослідження є інформаційні потоки.
У галузі інформаційної логістики функціонують такі основні категорії [34].
Логістична інформаційна система — інтерактивна структура, яка охоплює персонал, обладнання і процедури (технології), які об’єднані інформаційним потоком, що використовується логіс­тичним менеджментом для планування, регулювання, контролю й аналізу функціонування логістичної системи.
Інформаційний потік — потік повідомлень у мовній, документаційній (паперовій і електронній) та інших формах між ланками логістичної системи або логістичною системою і зовнішнім середовищем, який призначений для реалізації управлінських функцій.
Інформаційна функція — цілеспрямований спеціалізований вид управлінської діяльності, що генерується інформаційною сис­темою і характеризується однорідністю дій з інформацією будь-якого виду.
Інформаційна процедура — частина інформаційної функції, що виникає в результаті її декомпозиції та характеризується сукупністю операцій, пов’язаних діями з інформацією.
Інформаційна операція — елементарна дія, що не підлягає подальшій декомпозиції в межах інформаційної процедури та спрямована на перетворення чи передавання інформації.
Інформаційна мережа — сукупність комп’ютерно-програм­них засобів і користувачів інформаційних ресурсів, об’єднаних єдиним інформаційним каналом для ефективного оброблення та передавання інформаційних потоків.
Приклади схеми інформаційного забезпечення та інформаційної підтримки управління за принципами логістики наведені на рис 1.9 [34].
З розвитком комп’ютерної техніки та інформаційних технологій значно розширились можливості для аналізу стану підприємства.

Рис. 1.9. Схема інформаційного забезпечення процедури
«Визначення потреби в матеріальних ресурсах»
Конкурентоспроможність підприємства безпосередньо залежить від того, наскільки своєчасно інформація про критичні чинники успіху надається відповідальним за прийняття рішень працівникам. Для того, щоб швидко та безпомилково прийняти рішення, потрібні зручні та ефективні інформаційні системи, які дають змогу виокремити з потоку оперативних даних найважливіші з погляду управління величини, ущільнити їх, пов’язати із зовнішніми даними та оформити з урахуванням вимог отримувача.
Для вирішення завдань управління необхідні ефективні інфор­маційні системи, які підтримують на всіх стадіях процес складання звітності та прискорюють його, а також надають можливість виклику інформації для підтримки прийняття рішень через прямий доступ у режимі On-line в будь-який момент часу. Такі завдання вирішуються за допомогою найновіших OLAP (On-Line Analitical Processing)-технологій.
Інформаційна система R/3 компанії SAP AG виконує автоматичне збирання всієї важливої для управління підприємством інформації з різних систем і джерел (глобальна система звітності та інформаційна система). Дані зберігаються в базі даних і стають доступними всім користувачам. Отже, система усуває необхідність дискусій щодо правильності цифр у різних користувачів, що, у свою чергу, поліпшує та прискорює внутрішньофірмову комунікацію.
З потоку оперативних даних в інформаційну систему для менеджменту надходять тільки справді важливі. Потім ця інформація автоматично агрегується до відповідного рівня і перетворюється в так званий управлінський ракурс. Така технологія дає змогу в будь-який момент бути в курсі динаміки критичних чинників успіху на підприємстві, не ризикуючи загубитися в непотрібних деталях.
Інформаційна система ORACLE Financial Analyzer — це додаток для підготовки фінансових звітів, фінансового аналізу, бюджетингу й планування. Інтегруючи єдину для всього підприємства базу фінансової інформації з потужними засобами аналізу, система допомагає у виконанні критичних контрольних функцій:

 • контроль затрат;
 • аналіз фінансової діяльності;
 • оцінка та порівняння можливостей;
 • формулювання напрямів розвитку.

Контрольні питання

  • Схарактеризуйте сутність і завдання інформаційної бази СЗУ.
  • Висвітліть сутність і взаємозв’язок категорій «дані», «інформація» та «знання».
  • Які функції виконує інформаційне забезпечення управ­ління?
  • У чому полягають принципи формування даних за чинниками та частотою отримання?
  • Що розуміється під забезпеченням достовірності, актуальності та своєчасності інформації?
  • Висвітліть сутність та організаційні форми статис­тичного спостереження.
  • Дайте перелік видів статистичного спостереження.
  • У чому полягає типізація структурних елементів СЗУ на засадах СНР?
  • Схарактеризуйте ряди розподілу та їхні статистичні характеристики.
  • Висвітліть значення та зміст вибіркового методу формування інформаційного забезпечення управління.
  • Як здійснюється формування інформаційного забезпечення управління на засадах логістики?
  • Висвітліть сутність та основні категорії вибіркового спостереження.
  • Якими способами формують вибіркові сукупності? У чому полягає їхній зміст?
  • Як визначаються похибки вибірки та необхідний обсяг вибіркової сукупності?
  • Схарактеризуйте особливості інформаційної бази СЗУ в Україні.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.