лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Екологія

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 10. Науково-технічний прогрес
та економіка природокористування
10.1. Методичні вказівки
Вивчення цієї теми дасть дуже важливі для економіста нової формації знання про ефективні перспективні стратегічні напрями природокористування. Зверніть особливу увагу на те, що нинішній розвиток і техніки, і технології змушує всі країни витрачати значні кошти на природоохоронні заходи, однак економічно розвинені країни не вкладають їх у спорудження очисних пристроїв. Причиною є не тільки їхня висока собівартість, а й той факт, що цілковитого очищення можна досягнути рідко й не в усіх галузях промисловості воно технічно можливе. Крім цього, уловлювання викидів не розв’язує проблеми відходів, а лише переводить їх у безпечнішу для навколишнього середовища форму. З огляду на це на початку 70-х років ХХ ст. у всьому світі переважного розвитку набула стратегія комплексної переробки сировини, використання відходів виробництва і споживання, ресурсо- та енергозбереження.
За визначенням Європейської економічної комісії ООН, «безвідхідна технологія — це такий спосіб виробництва продукції, за якого найраціональніше і комплексно використовуються сировина та енергія в циклі «сировинні ресурси — виробництво — споживання — вторинні ресурси» в такий спосіб, що будь-який вплив на навколишнє середовище не порушує його нормального функціонування».
Варто докладно ознайомитися з таким напрямом безвідхідного виробництва, як створення водооборотних систем, для вододефіцитної України вони дуже актуальні. В основу функціонування таких систем покладено багаторазове використання води, після чого очищені води повертаються у водойми. Методи очищення води мають забезпечувати одночасне вилучення та утилізацію цінних компонентів.

10.2. План семінарського заняття

  1. Науково-технічний прогрес та його вплив на використання природних ресурсів.
  2. Методи охорони навколишнього середовища від шкідливих викидів.
  3. Безвідхідні технології та основні напрями їх реалізації в народному господарстві України.
  4. Ресурсозбереження — один з головних напрямів інтенсифікації виробництва.
  5. Енергозбереження — важливий напрям науково-техніч­ного прогресу. Нові види енергії.
  6. Еколого-економічні проблеми біотехнологій.

10.3. Термінологічний словник

Енергоємність продукції (національного доходу) — показник, що характеризує витрати енергії на одиницю продукції чи національного доходу.
Зниження енергоємності продукції — важливий напрям інтенсифікації виробництва, ресурсозбереження. Досягається здійсненням системи технічних, технологічних, організаційних, економічних і виховних заходів, спрямованих на вдосконалення процесів виробництва і споживання енергії. Вирішальне значення для З. е. п. має докорінна реконструкція паливно-енергетичного комплексу, широке застосування енергозберігаючих технологій. Випуск економних двигунів з меншим споживанням пального, дизелізація транспорту, досконалість нагрівальної та освітлю-
вальної техніки, стимулювання економії та санкції за перевитрати енергії дають змогу систематично знижувати енергоємність суспільного продукту й національного доходу.
Матеріаломісткість виробництва — показник, що характеризує розмір матеріальних затрат на одиницю продукції (роботи) у грошовому вираженні. Для розрахунку М. в. обчислюються затрати всіх матеріальних ресурсів (сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, теплової та електричної енергії, комплектуючих виробів і напівфабрикатів). Розрізняють М. в. народногосподарську, галузеву, підприємства чи об’єднання, продукції з деяких її видів. Окремими складовими М. в. є металомісткість продукції, енергоємність тощо з урахуванням специфіки галузей.
Металомісткість продукції — показник витрат металу на одиницю продукції чи національного доходу. Показник М. п. розраховується в натуральному і вартісному вираженні: витрати металу в тоннах чи гривнях на одиницю продукції. Окремі показники М. п. визначаються за видами витраченого металу вироблюваної продукції: витрати прокату чорних металів на одиницю продукції, чавунних і сталевих відливок та інших видів металопродукції.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.