лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Екологія

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

ЕКОЛОГІЯ

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 

Видання друге,
виправлене і доповнене

 

 

 

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

 

 

 

 


 

Автори:
С. І. Дорогунцов, К. Ф. Коценко, О. К. Аблова,
Д. Я. Хусаїнов, М. Н. Хвесик, Н. В. Коржунова, М. І. Рудчук

Рецензенти:
І. К. Бистряков, д-р екон. наук (РПС НАН України)
В. С. Міщенко, д-р екон. наук
(РПС НАН України)

Редакційна колегія факультету маркетингу
Голова редакційної колегії           В. Я. Кардаш, канд. екон. наук, проф.
Секретар редакційної колегії      O. K. Шафалюк, канд. екон. наук, доц.
Члени редакційної колегії            A. M. Колот, д-р екон. наук, проф.
В. М. Петюх, канд. екон. наук, доц.
А. В. Войчак, д-р екон. наук, проф.
Н. В. Куденко, д-р екон. наук, доц.
А. Ю. Брегеда, канд. філос. наук, доц.
Ю. М. Друзь, канд. пед. наук, доц.
C. I. Дорогунцов, д-р екон. наук, проф.
К. Г. Валєєв, д-р фіз.-мат. наук, проф.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2—2609 від 10.12.04

Е 40

                   Екологія: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисцип-ліни / С. І. Дорогунцов, К. Ф. Коценко, О. К. Аблова та ін.—2-ге вид., випр. і доп. — К.: КНЕУ, 2005. — 104 с.
ISBN 966–574–687–1
У посібнику розглянуто основні закономірності взаємодії людини, суспільства і природи; особливості впливу антропогенних факторів на природне середовище; проблеми, пов’язані зі станом охорони та раціональним використанням природних ресурсів. Висвітлюється питання управління процесом природокористування. Значну увагу приділено формуванню у студентів навичок аналізу і визначення економічної ефективності впровадження природоохоронних заходів та оцінки економічних збитків, що їх завдає народному господарству забруднення окремих компонентів природи.

ББК 20.1

© C. І. Дорогунцов, К. Ф. Коценко,
О. К. Аблова та ін., 2005
ISBN 966–574–687–1                                                      © КНЕУ, 2005


Навчальне видання

 

 

ДОРОГУНЦОВ Сергій Іванович,
КОЦЕНКО Катерина Федорівна,
АБЛОВА Олена Костянтинівна та ін.

 

 

ЕКОЛОГІЯ

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни
Видання друге,
виправлене і доповнене

 

 

 

 

 

Редактор  С. Фіялка
Технічний редактор  Т. Піхота
Коректор І. Савлук
Художник  О. Стеценко
Верстка І. Грибанової

 

 

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.