лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Судово-бухгалтерська експертиза

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

1.5. Відмінні риси судово-бухгалтерської
експертизи від ревізії та аудиту

Різниця у процесуальному становищі ревізора і експерта-бухгалтера полягає в тому, що ревізор не є самостійним учасником кримінального процесу. Він може виступати свідком у справі, а інколи навіть представником цивільного позивача, тоді як експерт-бухгалтер — особлива фігура в процесі з властивими лише йому процесуальними правами та обов’язками.
Також існують відмінності в значенні акта документальної ревізії і висновку експерта-бухгалтера у кримінальній, цивільній і господарській справах.
Зазначені відмінності настільки суттєві, що виконання функцій ревізора експертом неприпустимо і є перепоною для призначення його експертом-бухгалтером з даної справи.
Отже, різниця між судово-бухгалтерською експертизою і ревізією визначається за:

  1. суб’єктом;
  2. об’єктом;
  3. змістом предмета;
  4. методами (табл. 1.2).

Мета призначення експерта-бухгалтера — зафіксувати стан справ на підприємстві, який є предметом судового розгляду, або підтвердити правильність поданих документів, або заперечити їх, а призначення аудитора — проаналізувати фінансово-госпо­дарську діяльність підприємства, вказати на можливі порушення і підказати методи і способи їх вирішення.
Таблиця 1.2

ВІДМІННОСТІ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ВІД РЕВІЗІЇ

Ревізія

Судово-бухгалтерська експертиза

За суб’єктом

Ревізія економічної і соціальної діяльності підприємств усіх форм власності здійснюється ревізійною комісією (ревізором), аудитором

У судово-бухгалтерській експертизі особою, котра досліджує господарські операції, відображені в документах, що знаходяться у кримінальній (цивільній) справі, є експерт-бухгалтер

Ревізор згідно із законодавством є посадовою особою. Крім того, на недержавних підприємствах (фірмах, акціонерних товариствах, комерційних банках тощо) ревізор (ревізійна комісія) — виборна посада

Судовий експерт-бухгалтер може не бути посадовою особою. Він — самостійна процесуальна особа

Ревізор у суді і на попередньому слідстві виступає в ролі свідка і дає свідчення як свідок

Експерт-бухгалтер на попередньому слідстві й у суді дає не показання, а робить висновок на підставі проведеного дослідження. Крім того, експерт-бухгалтер є активним учасником процесу. Зокрема, у межах своєї компетенції з дозволу слідчого (суду) має право ставити запитання обвинувачуваному і свідкам

Ревізор самостійно збирає документи, необхідні для ревізії

Експерт-бухгалтер не має права самостійно збирати документи. Він досліджує господарські операції, які відображені в документах, що перебувають у кримінальній (цивільній) справі, або надані йому додатково на заявлене клопотання

За об’єктом

Об’єктами (засобами) ревізії є первинні документи і записи в облікових реєстрах, тобто лише документи бухгалтерського обліку

Об’єктами судово-бухгалтерської екс­пертизи є як документи бухгалтерського обліку, так і інші матеріали кримінальної (цивільної) справи. До інших матеріалів справи належать: акти документальної ревізії; висновки експертів інших спеціальностей; протоколи допитів обвинувачуваних; свідків, якщо відомості подаються як вихідні дані та використання їх пов’язане з дослідженням бухгалтерських документів

Закінчення табл. 1.2


Ревізія

Судово-бухгалтерська експертиза

За методом

Ревізія являє собою один з методів управління народним господарством. Метод управління включає як документальний, так і фактичний контроль

Судово-бухгалтерська експертиза поряд із прийомами документальної перевірки включає і спеціальні прийоми, властиві лише даному виду досліджень господарських операцій

Найсуттєвіша відмінність судово-бухгалтерської експертизи від аудиту полягає в тому, що параметри її дослідження обмежені колом питань, поставлених перед нею правоохоронними органами, а також цільовим використанням висновків експертизи в системі доказів правовідносин.
Відмінні риси судово-бухгалтерської експертизи від ревізії, яка проводиться за ініціативою правоохоронних органів як найближчого до судово-бухгалтерської експертизи виду контролю, та аудиту, який є незалежним видом контролю, наведені в табл. 1.3.
Аналізуючи дані наведеної таблиці, можна зробити висновок, що судово-бухгалтерська експертиза відрізняється від аудиту та ревізії і за сутністю, і, насамперед, за підставами для проведення. Кожний вид контролю має своїх сферу застосування, суб’єктів, що його проводять, а також належно затверджену нормативну базу. Незважаючи на те що і аудит, і судово-бухгалтерська експертиза, і ревізія, яка проводиться за ініціативою правоохоронних органів, — це форми контролю, вони істотно різняться за багатьма основними характеристиками.


Таблиця 1.3

ВІДМІННОСТІ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ВІД АУДИТУ ТА РЕВІЗІЇ,
ЯКА ПРОВОДИТЬСЯ ЗА ІНІЦІАТИВОЮ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ [69, с. 242]


№ з/п

Критерій
порівняння

Судово-бухгалтерська
експертиза

Аудит

Ревізія, яка проводиться
за ініціативою органів дізнання
та попереднього слідства

1

Сутність даного ви­ду контролю

Експертиза — спосіб доведення протиправних дій осіб, які проходять у кримінальній справі, з використанням спеціальних знань експерта-бухгалтера

Аудит — незалежна перевірка публічної фінансової звітності та іншої інформації аудитором з метою формулювання висновків щодо повноти та адекватності відображення всіх суттєвих аспектів фінансово-господарської діяльності господарюючого суб’єкта

Ревізія — спосіб збору доказів органом дізнання і слідчим з використанням спеціальних знань ревізора

2

Безпосередня підстава для проведення

Постанова органу дізнання, слідчого або суду

Наказ керівника підприємства, оскільки це добровільна перевірка, яка призначається саме за рішенням керівництва, крім деяких випадків обов’яз­кового аудиту (банки)

Наказ керівника підрозділу державної контрольно-ревізійної служ­би або керівника вищого (відносно до підприємства) органу управління

3

Регламентація порядку призначення та проведення

Порядок призначення та проведення експертизи, пра­ва та обов’язки експерта-бухгалтера регламентуються кримінально-процесуа­льним законодавством України і Законом України «Про судову експертизу»

Порядок призначення та проведення аудиторської перевірки, права та обов’язки аудитора регламентуються Законом України «Про аудиторську діяльність»

Порядок призначення і проведення ревізії, права та обов’яз­ки ревізора регламентуються Законом України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні»

 

  4

Сфера
застосування

Судово-бухгалтерська екс­пертиза — це слідча дія, яку призначають після по­рушення кримінальної справи

Взагалі аудит проводять за ініціативою господарюючих суб’єктів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством. Так, наприклад, усі комерційні банки мають обов’язково проводити аудит щороку згідно із законодавством

Ревізія, яку проводять за ініціативою органів внутрішніх справ, — це використання адміністративно-правового інституту з метою розслідування. Вона може бути призначена до і після порушення кримінальної справи

5

Суб’єкти
контролю

Експерт-бухгалтер — про­цесуальна особа, яка бере участь у попередньому розслідуванні та в судовому процесі, має право бути присутньою під час проведення слідчих дій і ставити допитуваним запитання

Аудитор — це незалежна особа, що проводить аудит на підприємстві.
Аудитором може бути громадянин України, який має кваліфікаційний сер­тифікат про право на аудиторську діяльність на території України. Інформація, якою він користується згідно з Національними нормативами, має бути суто конфіденційною

Ревізор є учасником поперед­нього слідства, але він не має ніяких процесуальних прав на стадії кримінального процесу. У суді він може бути допитаний як свідок

6

Порядок використа­ння матеріалів у про­цесі контролю

Діяльність експерта-бух­галтера обмежена рамками матеріалів, надісланих йому слідчим. Жодних самостійних дій щодо збору і пошуку додаткових матеріалів експерт-бухгалтер проводити не може

Аудитор не має права відшукувати або вимагати матеріали, які йому не надали добровільно, оскільки він діє разом із керівництвом підприємства. Але при цьому, якщо аудитор уважає, що надана інформація неповна і не висвітлює всебічно справжній стан об’єктів обліку, він має право відмовитися від складання будь-якого висновку (згідно з Національним нормативом № 26)

Ревізор, крім аналізу отриманих від слідчого матеріалів, може здійснювати самостійні дії щодо пошуку і збору додаткових матеріалів про корисливі зловживання, проведення інвентаризацій, застосування інших методів фактичного контролю

7

Оформлення
результатів
контролю

За результатами експертного дослідження експерт-бухгалтер складає висновок, який сам підписує.
Висновок експерта-бух­галтера — процесуальний документ, який є самостійним джерелом доказів

Після проведення аудиту аудитор складає аудиторський висновок, який містить висновок стосовно достовірності звітності, повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності

За результатами ревізії ревізор складає акт, який підписує він сам, а також керівник і голов­ний бухгалтер підприємства. Акт затверджується особою, яка призначила ревізію

 


Перелік контрольних запитань,
що на них треба відповісти, готуючи тему 1

1. Розкрийте поняття «економічний контроль».
2. Визначте сутність контролю як функції управління.
3. Назвіть передумови та основні принципи контролю.
4. Назвіть важливі напрямки вдосконалення контролю в ринкових умовах.
5. Назвіть основні нормативно-правові документи, що регулюють права та обов’язки правоохоронних органів під час здійснення їхніх функцій у сфері боротьби з господарськими злочинами.
6. Розкрийте роль Антимонопольного комітету, Фонду державного майна, Державної податкової адміністрації, Державної контрольно-ревізійної служби України в боротьбі з організованою злочинністю.
7. Дайте характеристику державній податковій службі як органу контролю.
8. Назвіть основні завдання податкової міліції.
9. Назвіть повноваження податкової міліції.
10. Назвіть права та обов’язки податкової міліції.
11. За якими ознаками відрізняється судово-бухгалтерська експертиза від ревізії?
а) за суб’єктом;
б) за вимогами;
в) за методами.
12. Укажіть основну задачу ревізії, що призначається слідчим (судом):
а) перевірка законності операції взагалі;
б) доведення, що дії осіб, які проходять у кримінальній справі, є протиправними;
в) встановлення і перевірка фактів крадіжок та інших зловживань;
г) перевірка дотримання фінансової дисципліни.
13. З яких частин складається постанова про призначення та проведення ревізії на вимогу правоохоронних органів?
14. Назвіть відмінні риси судово-бухгалтерської експертизи від аудиту.
Рекомендована література за темою:
[1; 6; 8; 13; 17; 30; 54; 69, с. 242; 71, с. 9—35; 72, с. 7—17, 33—38; 73, с. 7—51, 83—100].

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.