лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Судово-бухгалтерська експертиза

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Розділ 2


БЛОК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДО КОЖНОЇ ТЕМИ КУРСУ

2.1. Методичні поради (вказівки)
до вивчення тем з дисципліни

ТЕМА 1. ЕКОНОМІЧНИЙ КОНТРОЛЬ
У ПРАВООХОРОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ
ПЛАН
1.1. Поняття економічного контролю, його сутність, об’єктивність та основні принципи.
1.2. Роль правоохоронних органів під час здійснення економічного контролю.
1.3. Державна податкова служба як орган контролю. Функції, повноваження і обов’язки податкової міліції.
1.4. Особливості проведення ревізії на вимогу правоохоронних органів.
1.5. Відмінні риси судово-бухгалтерської експертизи від ревізії та аудиту.


У процесі самостійного вивчення теми «Економічний контроль у правоохоронній діяльності Украї­ни» необхідно зосередити зусилля на засвоєнні питань, сформульованих у плані лекційних занять. Ці питання достатньо повно висвітлено в навчальному посібнику «Судово-бухгалтерська експертиза» [71, с. 9—36].
Для глибокого засвоєння даних питань бажано опрацювати також і інші, рекомендовані за цією темою, літературні джерела.

Студенти, вивчивши цю тему, зможуть:
дати характеристику сутності економічних правопорушень;
знати, які нормативно-правові документи регулюють права та обов’язки правоохоронних органів України під час здійснення їхніх функцій у сфері боротьби з господарськими злочинами;
розуміти завдання, повноваження, права та обов’язки податкової міліції;
визначати особливості призначення та проведення ревізії у зв’язку з кримінальною справою і тією ревізією, яка призначається вищою організацією;
розрізняти, у чому полягають відмінності судово-бухгал­терської експертизи від ревізії, яка проводиться з ініціативи органів дізнання та попереднього слідства.
1.1. Поняття економічного контролю,
його сутність, об’єктивність
та основні принципи

Згідно з Декларацією Міжнародної організації вищих контролюючих органів контроль за суспільними коштами є обов’язковим елементом управління, а таке управління пов’язане з відповідальністю перед суспільством.
Контроль проявляється як функція системи управління суспіль­ними процесами. Це стосується в основному соціального управління, політичного керівництва, народної демократії, правової держави.
Контроль як функція управління — це система спостереження і перевірки процесу функціонування відповідного об’єкта для встановлення його відхилення від заданих параметрів чи відповідності ним.
Суть контролю полягає в тому, що суб’єкт управління здійснює облік і перевірку того, наскільки об’єкт управління виконує його настанови. Основною метою контролю є блокування відхилень діяльності суб’єкта управління від заданої програми, а в разі виявлення відхилень — приведення керованої системи у певний стан за допомогою всіх важелів, які можуть бути задіяні у відповідній системі управління.
Контроль є універсальним способом одержання інформації каналом зворотного зв’язку. Без механізму зворотного зв’язку між суб’єктом і об’єктом процес управління втрачає чіткість і цілеспрямованість. Для успішного управління керівник повинен знати результати свого управлінського впливу на об’єкти управління. Контроль надає можливість здобувати оперативну інформацію, яка об’єктивно розкриває стан справ на підконтрольних об’єктах, визначає відповідність затвердженій програмі, виявляє недоліки в ухвалених рішеннях, організації виконання, способах і засобах їх реалізації.

Контроль є основою правової держави, отже роль економічного контролю в демократичному суспільстві в умовах ринкової економіки полягає в регулюванні процесу розширеного відтворення суспільно необхідного продукту відповідно до конституційних норм.
Контроль являє собою діяльність, спрямовану на запобігання недолікам у різних сферах життя країни та усунення їх в разі виявлення. Турбуючись про подальший економічний розвиток та для запобігання злочинам в усіх галузях економіки, держава подбала про створення служби, яка повинна перешкодити можливим зловживанням у цій сфері, сформувавши Державну контрольно-ревізійну службу України (ДКРСУ).
Статус ДКРС України, її функції та правові основи діяльності визначаються Законом України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні».
Працівники ДКРСУ зобов’язані суворо дотримуватися Конституції України, обстоювати права та інтереси громадян, підприємств та організацій, що охороняються законом.
У випадках виявлення зловживань і порушень чинного законодавства на контрольованих об’єктах службові особи зобов’я­зані передавати правоохоронним органам матеріали ревізій, а також повідомляти про виявлені зловживання і порушення державні органи, уповноважені керувати державним майном.
У разі вилучення документів у зв’язку з їх підробкою або іншими виявленими зловживаннями працівник ДКРСУ зобов’я­заний негайно повідомити про це правоохоронні органи. Вилучені документи зберігаються у ревізора до закінчення ревізії або перевірки. Після цього вони повертаються відповідному підприємству, установі або організації, якщо правоохоронними органами не прийнято рішення про їх виїмку.
Працівники ДКРСУ повинні дотримуватися комерційної та службової таємниць.

Рис. 1.1. Види і форми контролю


Рис. 1.2. Класифікація принципів контролю
Головне завдання контролю — забезпечення законності виконання операцій, збереження коштів, майна та цінностей, а його мета — запобігання протиправним, незаконним та неправильно оформленим документами операціям, які надалі можуть призвести або призводять до викривлення даних наступної підсумкової інформації, що впливає на фінансову та господарську діяльність підприємства. Викривлення підсумкової інформації негативно позначається на прийнятті управлінських рішень керівництвом підприємства.
Контроль має загальноприйняті види і форми (рис. 1.1).
До організаційних принципів контролю належать:

  1. недопустимість повного адміністративного підпорядкування функціональних контрольних служб і підрозділів лінійним керівникам;
  2. забезпечення спеціальними засобами контролю, які застосовуються одночасно з виконанням господарських операцій.

Важливим моментом під час реалізації результатів контролю є коректне застосування принципів конфіденційності та гласності.
Разом із тим між контрольною перевіркою, аудитом, ревізією та судово-бухгалтерською експертизою існують суттєві відмінності, які зумовлені їхньою юридичною природою та завданнями, що вони мають розв’язувати.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.