лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Судово-бухгалтерська експертиза

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Розділ 3


ЗАВДАННЯ ДЛЯ
БЛОЧНО-МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

 

 

3.1. Денна і вечірня форми навчання
Поточний контроль знань студентів є важливим елементом навчального процесу. У процесі вивчення дисципліни «Судово-бухгалтерська експертиза» поточний контроль знань студентів здійснюється протягом семестру за такими напрямками:
1) систематичність та активність роботи студента на семінарських та практичних заняттях;
2) виконання завдань для самостійного опрацювання;
3) виконання модульних завдань (письмові контрольні роботи).

1. Порядок контролю систематичності та активності роботи студента викладені у розділі 4.
Методичні вказівки щодо виконання практичних завдань наведені в підрозділі 2.4.
2. Вимоги до написання реферату.

До виконання реферату студент повинен вивчити нормативні документи, спеціальну літературу та інші джерела з вибраної теми. Після цього скласти план за темою реферату (див. дод. 7).
Титульний аркуш оформлюється згідно з установленим порядком (див. дод. 6).
Реферат виконується на стандартних аркушах паперу, скріплених у папку. Робота повинна бути виконана на комп’ютері, ряд­ки розташовані через 1,5 інтервала, шрифтом 14 кегля. Обсяг реферату — 10—15 пронумерованих сторінок. Текст розміщується з одного боку стандартного аркуша паперу з полями: ліворуч 30 мм, праворуч — 10 мм, знизу і зверху — по 20 мм.
З відома лектора студент може виконати реферат за темою, не передбаченою в переліку тем рефератів.
Завершений реферат студент здає викладачу для перевірки в установлені графіком терміни. Після його рецензування викладачем робота допускається до захисту, який здійснюється на основі індивідуальної бесіди зі студентом.
Студенти, які не виконали завдання з самостійної роботи або мають незадовільну оцінку, не допускаються до здачі заліку з дисципліни «Судово-бухгалтерська експертиза».
ПЕРЕЛІК ТЕМ РЕФЕРАТІВ
1. Поняття економічного контролю, його сутність, об’єктив­ність та основні принципи.
2. Роль правоохоронних органів під час здійснення економічного контролю.
3. Державна податкова служба як орган контролю.
4. Функції, повноваження й обов’язки податкової міліції.
5. Сутність судово-бухгалтерської експертизи та її зв’язок з практикою бухгалтерського обліку.
6. Історичні аспекти розвитку судово-бухгалтерської експертизи.
7. Об’єкти судово-бухгалтерської експертизи.
8. Загальнонаукові методичні прийоми та їх використання у судово-бухгалтерській експертизі.
9. Частково наукові методичні прийоми, використовувані у судово-бухгалтерській експертизі.
10. Організація інформаційного забезпечення судово-бухгал­терської експертизи.
11. Використання автоматизованої системи обробки інформації в процесі судово-бухгалтерської експертизи.
12. Планування проведення судово-бухгалтерської експертизи.
13. Проведення судово-бухгалтерської експертизи в експертних установах.
14. Методика проведення бухгалтерської експертизи в суді.
15. Права обвинувачуваного в разі призначення та провадження судово-бухгалтерської експертизи.
16. Матеріали, які пред’являються в судово-бухгалтерську експертизу.
17. Особливості проведення судово-бухгалтерської експертизи в господарському суді.
18. Призначення і проведення судово-бухгалтерської експертизи по цивільним справам.
19. Експертиза організаційно-правових основ підприємницької діяльності.
20. Допит експерта-бухгалтера.
21. Взаємодія експерта-бухгалтера і слідчого у розкритті господарських правопорушень.
22. Права обвинувачуваного в разі призначення та провадження судово-бухгалтерської експертизи.
23. Методика експертного дослідження стану і операцій з грошовими коштами у касі і на рахунках у банку.
24. Методика експертного дослідження стану і операцій з основними засобами.
25. Експертне дослідження операцій з малоцінними та швидкозношуваними предметами (МШП).
26. Методика експертного дослідження операцій з матеріальними запасами.
27. Методика судово-бухгалтерської експертизи операцій, пов’язаних з виробництвом.
28. Методика судово-бухгалтерської експертизи операцій, пов’язаних з реалізацією продукції, послуг.
29. Експертне дослідження операцій з розрахунків з персоналом.
30. Методика проведення судово-бухгалтерської експертизи операцій, пов’язаних з розрахунками дебіторів, кредиторів та розрахунків з бюджетом.
31. Методика експертного дослідження операцій, пов’язаних з обігом цінних паперів.
32. Методика проведення судово-бухгалтерської експертизи фінансових результатів діяльності підприємства.
33. Судово-бухгалтерська експертиза правопорушень, пов’я­заних із ухиленнями від сплати податків.
34. Особливості експертного дослідження товарних операцій в торгівлі.
35. Особливості методики судово-бухгалтерської експертизи підприємств різних галузей народного господарства (торгівлі, сфери послуг та ін.).
36. Бухгалтерський облік в умовах функціонування автоматизованої обробки інформації за допомогою бухгалтерської програми «1С».
37. Система формування показників ситуаційних операцій судово-бухгалтерської експертизи в базах даних ПЕОМ.
38. Структура і порядок складання експертного висновку.
39. Оцінка висновку експерта-бухгалтера слідчим, адвокатом та судом.
40. Зарубіжний досвід організації судово-бухгалтерської експертизи.
3. Проміжний контроль у формі модулів здійснюється згідно з установленим в університеті порядком проведення заліку.
Два модульних завдання підготовлено на основі навчальної програми дисципліни «Судово-бухгалтерська експертиза».
Після вивчення теоретичного й практичного матеріалу з дисципліни за темами №№ 1—4 студенти виконують контрольну роботу Модуль № 1, а контрольну роботу Модуль № 2 — після вивчення теоретичного й практичного матеріалу за темами №№ 5—7 у формі контрольних робіт за варіантами.

Кожне завдання модульного контролю № 1 (контрольна робота) містить 5 завдань (одне теоретичне питання, три тестових завдання і одну практичну задачу). Завдання модульного контролю № 2 містить 10 тестів.
Перевірку та оцінку контрольних робіт, виконаних студентами, проводять керівник курсу і викладач, який веде практичні заняття з дисципліни. Контрольні роботи зберігаються на кафедрі до закінчення навчального семестру і поверненню студентам не підлягають.


Результати першого модуля оцінюються за такою шкалою:
 • 2-х завдань — 0 балів;
 • 3-х завдань — 5 балів;
 • 4—5-ти завдань — 10 балів.

Результати другого модуля оцінюються по 1 балу за кожний тест.
Таким чином, оцінка двох модульних завдань не перевищує 20 балів.

Загальна оцінка модульного контролю проводиться відповідно до порядку, встановленого кафедрою, і входить складовою частиною в підсумкову оцінку поточного контролю.
Приблизний варіант Модуля 1 для поточного контролю знань студентів спеціальності 6106 «Облік і аудит»
з дисципліни «Судово-бухгалтерська експертиза»
денної і вечірньої форм навчання

Варіант № 1
ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ
1. Види судових експертиз, їх класифікація.
Виберіть правильну відповідь на тестові питання:
2. Будь ласка, продовжіть наведене речення:
Судово-експертну діяльність в Україні здійснюють ...
3А) В яких з нижченаведених нормативних актах розглядаються загальні питання судової експертизи?
а) Закон України «Про судову експертизу»;
б) Закон України «Про банки і банківську діяльність»;
в) Інструкція «Про призначення та проведення судової експертизи»;
г) Закон України «Про аудиторську діяльність»;
д) Закон України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні».
3Б) Яка з видів експертиз призначається, якщо неповні або неясні висновки основної експертизи?
а) комісійна;
б) повторна;
в) додаткова.
4А) Який документ складає суд для проведення експертизи?
а) постанову;
б) ухвалу;
в) рішення;
г) висновок.
4Б) Будь ласка, продовжіть:
Судово-бухгалтерська експертиза — це процесуальна дія, що полягає у ...

5 Задача
Умови
До науково-дослідного інституту судових експертиз м. Києва надійшли матеріали кримінальної справи № 7-86 по фірмі «Троян­да» при постанові судді Шевченківського району м. Києва Савіна Д. А. Згідно з актом перевірки № 77 від 01.01.2003 р., складеним ревізорами ДПІ у Шевченківському районі м. Києва, на підприємстві «Троянда» була проведена інвентаризація та виявлені лишки ТМЦ у розмірі 5000 грн.
На вирішення судово-бухгалтерської експертизи поставлені такі запитання:
1. В якому розмірі підтверджується нестача ТМЦ на складі, яка була виявлена інспектором ДПІ Шевченківського району м. Києва Грінцевич В. О.?
На дослідження надані такі документи:

 • Акти приймання-передачі ТМЦ ТОВ «Троянда» за 2002—2003 рр.;
 • Наказ на проведення інвентаризації за 2002 р.;
 • Розписка комірника, яка надається перед початком проведення інвентаризації про стан ТМЦ на складі;
 • Картки складського обліку ТМЦ;
 • Звіряльна відомість результатів інвентаризації ТМЦ.

Завдання

 • Проаналізувати надані на дослідження матеріали.
 • Якщо це необхідно, то вказати, яких документів (матеріалів) для проведення експертизи не вистачає.

3. Указати, в якій частині постанови на проведення експертизи, що надійшла до науково-дослідницького інституту судових експертиз м. Києва, вказуються факти нестачі (лишків) ТМЦ на складі та обставини, у зв’язку з якими виникла необхідність проведення експертизи.
Приблизний варіант Модуля 2 для поточного контролю знань студентів спеціальності 6106 «Облік і аудит»
з дисципліни «Судово-бухгалтерська експертиза»
денної і вечірньої форм навчання

Варіант № 1
Виберіть правильну відповідь на тестові запитання:
1. Чи правильне твердження: «Спеціалізовані установи та відомчі служби, які виконують судові експертизи, не мають права встановлювати міжнародні наукові зв’язки з установами криміналістики інших країн»?
а) так;
б) це спірне питання;
в) ні.

2. Як відбувається плата іноземним спеціалістам за участь у судовій експертизі?
а) за рахунок української сторони;
б) за рахунок іноземної сторони;
в) за домовленістю сторін.

3. Будь ласка, продовжіть:
У вступній частині постанови про призначення СБЕ вказується...

4. Які з перелічених нижче послуг відносяться до державних платних послуг, що пропонуються НДІ судових експертиз?
а) виконання наукових розробок з питань організації і виробництва судових експертиз;
б) проведення експертиз з кримінальних справ;
в) консультаційні та експертні послуги у разі виклику в органи дізнання та суд.

5. Хто встановлює строки проведення експертизи?
а) керівник підприємства, що перевіряється;
б) керівник експертної установи чи його заступник;
в) слідчий;
г) суддя.

6. Будь ласка, перелічіть, коли експерт-бухгалтер не має можливості надати висновок:
1.
2.

7. Будь ласка, перелічіть, з яких частин складається висновок?
1.
2.
3.

8. У якій частині висновку експертизи експерт-бухгалтер складає висновки?

9. Що є об’єктами експертного дослідження запасів?
а) реальність відображення в балансі;
б) достовірність оцінки;
в) надходження, вибуття та достовірність відображення їх в обліку;
г) немає правильних відповідей;
д) всі відповіді правильні.

10. Будь ласка, продовжіть:
Проведення ревізії з ініціативи правоохоронних органів, відповідно до чинного законодавства, покладено на ...
3.2. Заочна форма навчання
Після вивчення теоретичного матеріалу з дисципліни «Судово-бухгалтерська експертиза» за темами (1—7) студенти заочної форми навчання під час екзаменаційної сесії виконують Модуль 1 (контрольну роботу), який складається з 10 тестових питань.

 •  

Результати модуля оцінюються в 2 бали за кожний тест.
Таким чином, оцінка модульного завдання не перевищує 20 балів.
Приблизний варіант Модуля 1 для поточного контролю знань студентів спеціальності 6106 «Облік і аудит»
з дисципліни «Судово-бухгалтерська експертиза»
заочної форми навчання

Варіант № 1
Виберіть правильну відповідь на тестові запитання:
1. Який з перелічених органів не належить до правоохоронних органів?
а) Міністерство юстиції;
б) органи внутрішніх справ;
в) служба безпеки;
г) податкова міліція.

2. Різниця між судово-бухгалтерською експертизою і ревізією визначається за:
а) суб’єктом;
б) об’єктом;
в) завданням;
г) методами.

3. За рахунок яких коштів відшкодовуються збитки, заподіяні неправомірними діями посадових осіб органів державної податкової служби?
а) коштів, що стягуються з винних осіб;
б) за рахунок резервних коштів підприємства;
в) за рахунок коштів державного бюджету.

4. Чи можуть об’єкти дослідження під час проведення експертизи пошкоджуватися чи витрачатися?
а) так;
б) ні;
в) лише в тій мірі, в якій це необхідно для дослідження.

5. Яке з наведених визначень найбільш точно розкриває суть терміна «експертиза» відповідно до Закону України «Про судову експертизу»?
а) це дослідження будь-якого питання обізнаною особою;
б) це дослідження експертом на основі спеціальних знань об’єк­тів, процесів та явищ, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів дізнання;
в) це процес дослідження об’єктів та явищ особою — експертом під час проведення судового розслідування.

6. Як поділяються експертизи за організаційними ознаками?
а) первинні;
б) комісійні;
в) додаткові;
г) комплексні;
д) основні;
е) повторні.

7. Судово-бухгалтерська експертиза дає можливість відповісти на такі питання:
а) чи підтверджуються документально вказані суми нестачі товарно-матеріальних цінностей?
б) який розмір матеріальних збитків?
в) хто дійсно скоїв правопорушення?
г) який вирок мав винести судовий орган щодо обвинувачень?
8. На які дві категорії поділяються усі документи, з якими працює експерт?
а) правові та неправові;
б) правильні та направильні;
в) регулюючі та нерегулюючі;
г) доброякісні та недоброякісні.

9. Які методичні прийоми безпосередньо пов’язані з дослідженням об’єкта судово-бухгалтерської експертизи (частково наукові методи)?
а) документальні;
б) системний аналіз;
в) розрахунково-аналітичні;
г) індукція та дедукція;
д) органолептичні;
е) узагальнення, оцінювання і реалізація результатів експертизи.

10. Які з наведених нижче прийомів можна віднести до органолептичних?
а) суцільні спостереження;
б) вибіркові спостереження;
в) зустрічні перевірки;
г) експеримент;
д) прийоми часткової методики;
е) службове розслідування;
є) технологічні експертизи.

 

  

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.