лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Судово-бухгалтерська експертиза

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

18. Із яких частин складається постанова про призначення та проведення ревізії за вимогами правоохоронних органів?
а) описової та ухвалюючої (основної);
б) описової та резолютивної;
в) постановлюючої та узагальнюючої.

19. За якими ознаками відрізняється судово-бухгалтерська експертиза від ревізії?
а) за суб’єктом;
б) за вимогами;
в) за методами.
20. Укажіть основну задачу ревізії, що призначається слідчим (судом).
а) перевірка законності операції взагалі;
б) доведення протиправних дій осіб, що проходять по кримінальній справі;
в) встановлення і перевірка фактів крадіжок та інших злов­живань;
г) перевірка дотримання фінансової дисципліни.

21. Будь ласка, продовжіть речення:
Первинною є експертиза . . .

22. Продовжіть, будь ласка, речення:
Комісійна експертиза призначається у випадках, коли . . .

23. Будь ласка, продовжіть речення:
Комплексна експертиза призначається у випадках, коли . . .

24. Які дані вказуються в постанові про призначення експертизи?
а) місце й дата винесення постанови;
б) посада, звання та прізвище особи, назва суду, який виніс постанову;
в) питання, поставлені експертові;
г) строк проведення експертизи;
д) все вищенаведене.

25. Які обов’язки покладаються на експерта?
а) прийняти до виконання доручену йому експертизу;
б) заявити самовідвід за наявності передбачених законом обставин;
в) самостійно збирати матеріали для подальшого дослід­ження;
г) залучати своїх колег для комісійної роботи;
д) все вищенаведене.

26. Чи вправі експерт-бухгалтер втручатись у вирішення питання про дійсність документів?
а) ні, оскільки це не входить в межі його компетенції;
б) так;
в) в залежності від конкретних обставин.
27. Що відноситься до об’єктів судово-бухгалтерської експертизи?
а) форми податкової звітності;
б) вся документація, що відображає фінансово-господарську діяльність суб’єкта;
в) висновок експертів різних галузей у сфері фінансово-господарської діяльності суб’єкта.

28. Як оформлюється визнання слідчим документа речовим доказом?
а) оформлюється відповідною постановою і відображається у протоколі огляду;
б) знімається копія цього документа, яка підписується голов­ним бухгалтером;
в) експерт-бухгалтер оформлює додаткове положення про існування речового доказу.

29. Що належить до загальнонаукових методів?
а) суцільний нагляд;
б) економічний аналіз;
в) аналогія і моделювання;
г) формальна перевірка документів;
д) аналіз і синтез.

30. У чому полягає метод взаємного контролю?

31. Що є правовою основою призначення та проведення судових експертиз?
а) Закон України «Про судову експертизу»;
б) Кримінально-процесуальний кодекс України;
в) Цивільний процесуальний та Господарський процесуальний кодекси;
г) всі відповіді правильні.

32. Яка установа створюється для розгляду найбільш важливих питань судової експертизи, які мають міжвідомчий характер, при Міністерстві юстиції України?
а) Науково-дослідний інститут судових експертиз;
б) Координаційна рада з проблем судової експертизи;
в) Криміналістичний центр судових експертиз.
33. Чи правильне твердження: «Спеціалізовані установи та відомчі служби, які виконують судові експертизи, не мають права встановлювати міжнародні наукові зв’язки з установами криміналістики інших країн»?
а) так, не мають такого права, оскільки встановлення будь-яких міжнародних зв’язків та обмін науковою інформацією із установами криміналістики інших країн суперечить чинному в Україні законодавству;
б) це спірне питання і воно не має єдиної точної відповіді;
в) ні, мають таке право, оскільки встановлення міжнародних наукових зв’язків у галузі судової експертизи та криміналістики не суперечить чинному законодавству України.

34. З яких частин, згідно з процесуальними нормами, складається мотивована постанова про проведення судово-бухгал­терської експертизи?
а) ввідна, описова, резолютивна;
б) ввідна, доповнююча, кінцева;
в) заголовок, деталізація, кінцева частина.

35. Поясніть, чим відрізняється аудиторський висновок від висновку судової експертизи.

36. Вказати, які права має експерт-бухгалтер.
а) подавати скаргу на дії осіб, якщо ці дії порушують його права;
б) отримувати винагороду за проведення експертизи;
в) досліджувати матеріали, не вказані в постанові про призначення експертизи;
г) зберігати матеріали справи поза межами службового приміщення.

37. Вказати, що не входить в коло обов’язків експерта-бухгалтера.
а) самостійне збирання необхідних матеріалів;
б) ставити питання відповідачам, підсудним;
в) проведення ревізії;
г) брати участь в інвентаризації.

38. В залежності від чого присвоюється кваліфікація судового експерта з дозволом проведення певного виду експертизи?
а) від кількості проведених ревізій;
б) від спеціалізації і рівня підготовки;
в) від строку практичної діяльності.
39. Накого покладаються обов’язки збору фактичних доказів правопорушень?
а) на експерта-бухгалтера;
б) на бухгалтера підприємства;
в) на слідчого;
г) на адвоката.

40. Назвіть три ключові умови, які є необхідними для дослідження касових операцій.
а)
б)
в)

41. Які з наведених документів можуть бути необхідні під час експертизи обліку основних засобів?
а) акти вводу в експлуатацію;
б) накладні;
в) інвентарні картки;
г) договори на проведення рекламних заходів.

42. Які з наведених нижче порушень характерні для операцій з виробництва та реалізації продукції?
а) випуск та реалізація необлікованої продукції;
б) необґрунтоване списання МШП;
в) необґрунтоване списання коштів з поточних рахунків;
г) нестача та псування ТМЦ на виробництві.

43. Назвіть основні групи необґрунтованих виплат заробітної плати:
а) виплати, проведені на підставі документів, складених особами, що не ма­ють на це повноважень;
б) повторна виплата зарплати тим самим особам;
в) неправильний підрахунок у платіжній відомості.

44. Які з наведених матеріалів є основними у розслідуванні операцій, пов’язаних з ухиленнями від сплати податків?
а) первинні документи і облікові регістри, які підтверджують факти правопорушень з приводу сплати податків;
б) оригінал акта про перевірку фінансово-господарської діяльності підприємства податковою адміністрацією з усіма додатками;
в) письмове пояснення керівника, головного бухгалтера та інших матеріально відповідальних осіб;
г) договори;
д) аудиторські висновки;
е) всі відповіді правильні.
45. З яких частин складається висновок експертизи?
а) зі вступної та досліджувальної;
б) зі вступної, досліджувальної та висновку дослідження;
в) зі вступної та висновку дослідження.

46. В якій частині вказується назва експертизи, чи є вона додатковою, повторною?
а) у вступній;
б) у досліджувальній;
в) у висновку дослідження.

47. В якій частині відтворюється весь процес експертного дослідження?
а) у вступній;
б) у досліджувальній;
в) у висновку дослідження.

48. В якій частині вказуються результати, що випливають з дослідження?
а) у вступній;
б) у досліджувальній;
в) у висновку дослідження.

49. Які етапи включає стадія узагальнення, оцінки та реалізації результатів судово-бухгалтерської експертизи?
а) узагальнення результатів;
б) реалізація результатів експертизи;
в) систематизація результатів;
г) складання експертного висновку.

50. Доведіть, будь ласка, чи є різниця між неясним та неповним висновками. Якщо є, то в чому вона виражається?
2.5.4. Адресні вказівки, де можливо
ознайомитись з методикою розв’язання
аналогічних завдань по пункту 2.5

Студенти повинні ознайомитись з блоком навчально-мето­дичного забезпечення до кожної теми курсу по таких пунктах: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, а також розділами 3, 5, додатками даного посібника та навчальним посібником «Судово-бухгалтерська експертиза» — К.: КНЕУ, 2003. — Мумінова-Савіна Г. Г. — 202 с.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.