лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Судово-бухгалтерська експертиза

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Ситуаційна задача № 19
Умови
До державної експертної установи м. Харківа для проведення судово-бухгалтерської експертизи надійшли матеріали кримінальної справи № 21/181 та документи підприємства «Дельта» при постанові слідчого прокуратури Понікарова В. Д. про призначення судово-бухгалтерської експертизи.
На вирішення експертизи поставлені питання:
1. Чи підтверджуються документально факти нестачі товарно-матеріальних цінностей на складі підприємства на суму 100 тис. грн станом на 04.07.200_р.?
2. Визначити коло осіб, відповідальних за нестачу товарно-матеріальних цінностей.
3. Чи відповідають суми списання товарно-матеріальних цінностей на природний збиток встановленим нормам природного збитку?
Для проведення експертизи надані наступні документи підприємства «Дельта»:
договори, укладені між підприємством-постачальником і підприємством-споживачем, а також замовлення і специфікації, обумовлені з постачальником;
книги складського обліку;
облікові регістри;
баланс.
Завдання
1. Визначити перелік необхідних додаткових документів для проведення судово-бухгалтерської експертизи, якщо підприємство «Дельта» веде виробничу діяльність.
2. Проаналізувати, чи можливо зробити висновок, якщо експерту додатково надані такі документи:
норми витрат матеріалів;
книги обліку придбання та продажу товарів;
звіти матеріально відповідальних осіб;
лімітно-видаткові картки.
3. Пояснити, за допомогою яких методів експертом проводиться дослідження.
4. Навести перелік нормативних документів, яким регулюється проведення операцій з товарно-матеріальними цінностями і відображення їх в бухгалтерському обліку.
Ситуаційна задача № 20
Умови
На дослідження судовому експерту-бухгалтеру Савіну А. Д. поставлене таке питання:
1. Чи правильно та в повному обсязі віднесено суму ПДВ до податкового кредиту та податкових зобов’язань на ТОВ «Мрія» за ІІ квартал 200_ р.?
Для проведення дослідження експерту надані такі документи:
установчі документи ТОВ «Мрія»;
копія свідоцтва державної реєстрації суб’єкта господарської діяльності;
податкова декларація за ІІ квартал 200_ р.;
податкові накладні за ІІ квартал 200_ р. згідно з переліком (перелік додається);
книга купівлі, продажу товарів.
На клопотання експерта від 21.10.200_ р. були надані також:
копія свідоцтва реєстрації платника податку на додану вартість;
податкові декларації за минулі два квартали.
Завдання
1. Скласти висновок судово-бухгалтерської експертизи, який випливає з проведеного дослідження (див. дод. 5).
Ситуаційна задача № 21
Умови
До державної експертної установи НДІ судових експертиз м. Київа 27.04.200_ р. надійшла постанова слідчого Мазур О. А. про призначення судово-бухгалтерської експертизи у кримінальній справі № 27-81 стосовно обґрунтування висновків, які містяться в акті перевірки № 68/81/27 від 29.04.200_р. ТОВ «ТЕМП».
На вирішення судово-бухгалтерської експертизи поставлені такі запитання:

  1. Чи відповідають висновки акта перевірки фінансово-госпо­дарської діяльності ТОВ «ТЕМП» № 68/81/27 від 29.04.200_ р. вимогам податкового законодавства?
  2. Яку суму податку на прибуток повинно було сплатити ТОВ «ТЕМП» з прибутку, отриманого від реалізації товарно-мате­ріальних цінностей, одержаних від фірми «Надія»?
  3. Які порушення податкового законодавства були допущені керівництвом ТОВ «ТЕМП» за перевірюваний період з 01.01.200_ р. по 01.04.200_р.?

Для проведення експертизи були надані такі матеріали з кримінальної справи № 27-81:
статут ТОВ «ТЕМП»;
акт перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТЕМП»;
декларація про прибуток ТОВ «ТЕМП» за і квартал 200_ р., за і півріччя 200_ р.
Завдання
1. Чи достатньо експерту даних документів, аби дати відповідь на поставлені запитання та зробити висновок?
2. Яку процедуру повинен здійснити експерт для отримання додаткових документів? Вказати ці документи.
3. Чи має право експерт, за неможливості додаткового отримання необхідних йому документів через їх відсутність, повідо­мити про неможливість дачі висновку? Якщо так, то оформити це відповідним документом.
2.5.3. Типові тести для поточного
та підсумкового контролю знань
студентів з дисципліни

ВИБЕРІТЬ ПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ НА ТЕСТОВІ ПИТАННЯ
1. У складі яких органів виконавчої влади функціонує податкова міліція:
а) Прокуратури;
б) Органів внутрішніх справ;
в) Державної податкової служби;
г) Служби безпеки.

2. Який орган виконавчої влади здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, виконує оперативно-розшу­кові, кримінально-процесуальні та охоронні дії:
а) Державна контрольно-ревізійна служба;
б) Податкова міліція;
в) Державна податкова служба;
г) Служба безпеки.

3. До якої відповідальності згідно з чинним законодавством притягаються посадові особи органів державної податкової служби за неналежне виконання своїх обов’язків:
а) дисциплінарної, адміністративної;
б) кримінальної, дисциплінарної, матеріальної;
в) адміністративної, матеріальної, дисциплінарної, кримінальної;
г) матеріальної, адміністративної.

4. Яким нормативним документом передбачене право слідчого вимагати призначення ревізії:
а) Кримінальним кодексом;
б) Господарським процесуальним кодексом;
в) Цивільним процесуальним кодексом;
г) Кримінально-процесуальним кодексом.

5. За рахунок яких коштів відшкодовуються збитки, завдані неправомірними діями посадових осіб органів податкової міліції:
а) коштів посадових осіб, що заподіяли збитки;
б) коштів Державної податкової служби;
в) коштів податкової міліції;
г) коштів державного бюджету.

6. Яке покарання, згідно з Кримінальним кодексом, несе ревізор у разі розголошення без дозволу прокурора або слідчого даних досудового слідства чи дізнання:
а) штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
б) штраф від 10 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
в) виправні роботи на строк до двох років;
г) виправні роботи на строк до одного року.

7. Термін проведення ревізії, організованої за постановою прокурора чи слідчого, не має перевищувати:
а) десяти днів;
б) двадцяти днів;
в) одного місяця;
г) трьох місяців.

8. За якими критеріями необхідно розрізняти ревізію, що призначається у зв’язку з кримінальною справою, і ревізію, яка призначається вищою організацією відносно конкретного підприємства:
а) за регламентацією порядку призначення та проведення;
б) за оформленням результатів контролю;
в) за підставою для проведення;
г) за суб’єктами контролю.
9. Різниця між судово-бухгалтерською експертизою і ревізією визначається за:
а) об’єктом;
б) суб’єктом;
в) методами;
г) усі відповіді правильні.

10. Який документ, із перелічених нижче, є безпосередньою підставою для проведення судово-бухгалтерської експертизи:
а) наказ керівника підприємства;
б) постанова органу дізнання, слідчого або суду;
в) наказ керівника підрозділу ДКРС.

11. З яких частин складається постанова про призначення проведення ревізії на вимогу правоохоронних органів:
а) описової частини;
б) резолютивної частини;
в) ухвалювальної частини;
г) усі відповіді правильні.

12. Вказати, в якій частині постанови про призначення ревізії на вимогу правоохоронних органів формулюється коло конкретних питань, на які ревізор повинен дати повні, точні й обґрунтовані відповіді:
а) резолютивній частині;
б) ухвалювальній частині;
в) описовій частині;
г) вхідній частині.

13. У яких з указаних процесів судово-бухгалтерська експертиза є однією із форм використання спеціальних знань у сфері бухгалтерського обліку, контролю й економічного аналізу:
а) цивільному процесі;
б) кримінальному процесі;
в) господарському процесі;
г) усі відповіді правильні.

14. До державних правоохоронних органів в Україні належать:
а) Державна податкова служба;
б) Прокуратура;
в) Державна контрольно-ревізійна служба;
г) Адвокатура;
д) Служба безпеки.
15. Різниця процесуального становища ревізора і експерта-бухгалтера полягає в тому, що:
а) експерт-бухгалтер не є самостійним учасником кримінального процесу;
б) ревізор є самостійним учасником кримінального процесу;
в) експерт-бухгалтер є самостійним учасником кримінального процесу;
г) ревізор не є самостійним учасником кримінального процесу.

16. Додаткова експертиза призначається, якщо виникає необхідність провести дослідження нових об’єктів або щодо в разі обставин суду. Пояснити чому?
а) Так;
б) Ні.

17. Укажіть порядок розвитку судово-бухгалтерської експертизи, розставивши пункти «а — е» у правильній послідовності:
а) в Англії почали затверджувати посади контролерів-ауди­торів;
б) при Московському відділенні Російського технічного товариства створене Бюро бухгалтерської експертизи та консультації;
в) царські контролери-експерти підтверджували достовірність звіту пожертв, складеного головним жрецем;
г) книги подвійної бухгалтерії вперше почали використовувати у суді для перевірки достовірності даних бухгалтерського обліку;
д) в Україні затверджено Закон «Про судово-бухгалтерську експертизу»;
е) у Петрограді при Північно-західній торговельній палаті створено відділ обліково-фінансових експертиз, який потім реорганізовано в інститут професійних бухгалтерів.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.