лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Судово-бухгалтерська експертиза

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

5. Основні нормативно-правові документи, регулюючі права та обов’язки правоохоронних органів під час здійснення їхніх функцій у сфері боротьби з господарськими злочинами.
6. Роль антимонопольного комітету, фонду державного майна, державної податкової адміністрації, державної контрольно-ревізійної служби України в боротьбі з організованою злочинністю.
7. Державна податкова служба як орган контролю.
8. Основні завдання податкової міліції.
9. Повноваження податкової міліції.
10. Права та обов’язки податкової міліції.
11. Особливості проведення ревізії за вимогами правоохоронних органів.
12. Структура та зміст постанови про призначення ревізії за вимогами слідчого (суду).
13. Відмінні риси судово-бухгалтерської експертизи від ревізії та аудиту.
ТЕМА 2. СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКА
ЕКСПЕРТИЗА, ЇЇ ВИДИ ТА ЗАВДАННЯ

 • Поняття судових експертиз.
 • Який існує зв’язок між судовими експертизами та правоохоронною діяльністю?
 • Види судових експертиз.
 • За якими ознаками класифікуються судові експертизи?
 • Дайте визначення експертизи: первинної, повторної, основної, додаткової.
 • Сутність експертиз: однопредметних, комісійних, комплексних.
 • До яких видів експертиз належить судово-бухгалтерська експертиза?
 • Поняття «судово-бухгалтерська експертиза».
 • В чому полягає процесуально-правовий та економічний зміст судово-бухгалтерської експертизи?
 • Завдання судово-бухгалтерської експертизи та їхній зміст.
 • Історичні аспекти розвитку судово-бухгалтерської експертизи.

ТЕМА 3. ПРЕДМЕТ І МЕТОД СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

 • Предмет судово-бухгалтерської експертизи.
 • Об’єкти судово-бухгалтерської експертизи.
 • Надайте характеристику кожному об’єкту судово-бухгалтерської експертизи.
 • Метод судово-бухгалтерської експертизи.
 • Загальнонаукові та частково наукові методи дослідження.
 • Охарактеризуйте методичні прийоми судово-бухгалтерської експертизи.
 • Розрахунково-аналітичні методичні прийоми судово-бух­галтерської експертизи.
 • Документальні методичні прийоми судово-бухгалтерської експертизи.
 • Органолептичні методичні прийоми судово-бухгалтерської експертизи.
 • Методичні прийоми судово-бухгалтерської експертизи узагальнення, оцінювання та реалізації результатів експертного дослідження.

ТЕМА 4. ОРГАНІЗАЦІЯ СУДОВО-
БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

1. Державні спеціалізовані установи та відомчі служби, які здійснюють судово-експертну діяльність в Україні.
2. Повноваження Координаційної ради з проблем судової експертизи.
3. Організаційно-фінансове забезпечення судово-експертної діяльності в Україні.
4. Оплата судових експертиз.
5. Поняття процесу судово-бухгалтерської експертизи.
6. Стадії процесу судово-бухгалтерської експертизи.
7. Зміст підготовчої стадії процесу судово-бухгалтерської експертизи.
8. Зміст організаційно-методичної стадії процесу судово-бухгалтерської експертизи.
9. Зміст дослідної стадії процесу судово-бухгалтерської експертизи.
10. Зміст стадії процесу узагальнення, оцінки і реалізації результатів судово-бухгалтерської експертизи.
11. Атестація та присвоєння кваліфікаційних класів судових експертів.
12. Основні кваліфікаційні вимоги до судових експертів.
13. Назвіть основні завдання Центральної експертно-кваліфікаційної комісії Міністерства юстиції України.
14. Зміст реєстра атестованих судових експертів.
15. Система інформаційного забезпечення судово-бухгалтерської експертизи.
16. Завдання організації інформаційного забезпечення судово-бухгалтерської експертизи.
17. Дайте перелік законодавчо-нормативної інформації, що регламентує процес судово-бухгалтерської експертизи.
18. Порядок формування фактографічної інформації під час проведення судово-бухгалтерської експертизи.
19. Джерела отримання фактографічної інформації в експертному дослідженні.
20. Використання автоматизованої системи обробки інформації в процесі судово-бухгалтерської експертизи.
21. Розкрийте порядок планування проведення судово-бухгалтерської експертизи.
22. Зміст плану-графіка проведення судово-бухгалтерської експертизи.
ТЕМА 5. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТАДІЯ
СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

1. Порядок призначення судово-бухгалтерської експертизи.
2. Зміст та структура постанови (ухвали) про призначення судово-бухгалтерської експертизи.
3. Охарактеризуйте зміст вхідної, описової та резолютивної частин постанови (ухвали) про призначення експертизи.
4. Порядок призначення та проведення судово-бухгалтерської експертизи на стадії попереднього розслідування.
5. Строки проведення експертизи.
6. Порядок проведення судово-бухгалтерської експертизи в експертних установах.
7. Зміст завдання на проведення експертизи.
8. Розкрийте зміст довідки про виконання експертизи і фактично затраченого часу експертом-бухгалтером.
9. Методика проведення бухгалтерської експертизи у суді.
10. Призначення, підстава та стадії проведення додаткової, повторної судово-бухгалтерської експертизи.
11. Права експерта-бухгалтера.
12. Обов’язки експерта-бухгалтера.
13. Визначити відповідальність експерта-бухгалтера.
14. Права обвинувачуваного при призначенні та проведенні судово-бухгалтерської експертизи.
ТЕМА 6. МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ
СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЮ
ЕКСПЕРТИЗОЮ ОСНОВНИХ
ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ

1. Зміст законодавчо-нормативного забезпечення експертного дослідження операцій з:

 • грошовими коштами у касі та на рахунках у банку;
 • основними засобами, малоцінними та швидкозношуваними предметами;
 • матеріальними запасами;
 • виробництвом та реалізацією продукції (послуг);
 • розрахунками з оплати праці;
 • цінними паперами;
 • доходами та фінансовими результатами діяльності суб’єкта господарювання тощо.

2. Завдання, об’єкти та методичні прийоми судово-бухгалтерської експертизи операцій з:

 • коштами та розрахунками;
 • необоротними активами;
 • запасами;
 • реалізацією;
 • цінними паперами;
 • доходами та результатами діяльності тощо.

3. Інформаційно-методичне забезпечення експертного дослідження операцій з:

 • грошовими коштами у касі та на рахунках у банку;
 • основними засобами, малоцінними та швидкозношуваними предметами;
 • матеріальними запасами;
 • виробництвом та реалізацією продукції (послуг);
 • розрахунками з персоналом;
 • цінними паперами;
 • доходами та фінансовими результатами діяльності суб’єкта господарювання тощо.

4. Розкрийте зміст фактографічної інформації, що формується в процесі експертного дослідження операцій з коштами та розрахунками.
5. Експертне дослідження стану та операцій з грошовими коштами у касі.
6. Методика експертного дослідження операцій з підзвітних сум.
7. Експертне дослідження операцій на рахунках у банку.
8. Розкрийте зміст фактографічної інформації, що формується в процесі експертного дослідження операцій з основними засобами, малоцінними та швидкозношуваними предметами.
9. Методика експертного дослідження операцій з основними засобами.
10. Експертне дослідження операцій з малоцінними та швидкозношуваними предметами.
11. Зміст фактографічної інформації, що формується в процесі експертного дослідження операцій з матеріальними запасами.
12. Методика експертного дослідження операцій з матеріальними запасами:

 • перевірка реальності відображення у балансі матеріальних запасів;
 • перевірка достовірності оцінки матеріальних запасів;
 • перевірка даних бухгалтерського обліку про рух, залишки та нестачі матеріальних запасів.

13. Експертне дослідження операцій, пов’язаних з виробництвом та реалізацією продукції (послуг).
14. Назвіть типові порушення по операціях, пов’язаних з виробництвом та реалізацією продукції (послуг).
15. Розкрийте зміст фактографічної інформації, що формується в процесі експертного дослідження операцій по розрахунках з персоналом.
16. Експертне дослідження стану розрахунків з оплати праці:

 • перевірка штатної дисципліни;
 • перевірка законності оплати праці працівників, що працюють за сумісництвом;
 • перевірка стану розрахунків з оплати праці;
 • перевірка правильності нарахування виплат;
 • перевірка оплати відпусток;
 • перевірка утримань із заробітної плати;
 • перевірка оформлення відповідних документів на виплату депонованих сум.

17. Розкрийте зміст фактографічної інформації, що формується в процесі експертного дослідження операцій з цінними паперами.
18. Експертне дослідження операцій, пов’язаних з обігом цінних паперів:

 • перевірка бланків цінних паперів;
 • перевірка наявності ліцензій;
 • перевірка наявності у підприємства свідоцтва про реєстрацію випуску акцій;
 • перевірка ведення реєстру власників цінних паперів;
 • перевірка достовірності цінних паперів;
 • перевірка операцій з виплати дивідендів.

19. Розкрийте зміст фактографічної інформації, що формується в процесі експертного дослідження фінансових результатів діяльності суб’єктів господарювання.
20. Експертне дослідження доходів суб’єкта господарювання.
21. Експертне дослідження фінансових результатів підприємства.
22. Порядок проведення судово-бухгалтерської експертизи правопорушень, пов’язаних з ухиленнями від сплати податків.
23. Особливості експертного дослідження товарних операцій у торгівлі.
24. Охарактеризуйте бухгалтерську програму «1С» (на прикладі розрахунків з оплати праці та заробітної плати).
25. Система формування показників ситуаційних операцій судово-бухгалтерської експертизи в базах даних ПЕОМ.
ТЕМА 7. ЗАВЕРШАЛЬНА СТАДІЯ
СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

1. Висновок експерта, його структура та зміст.
2. Охарактеризуйте правову регламентацію висновку експерта-бухгалтера.
3. Особливості складання висновку під час проведення повторної та додаткової експертизи.
4. Особливості складання висновку, що виконується під час судового розгляду.
5. Повідомлення про неможливість дати висновок, його структура та зміст.
6. Оцінка висновку експерта-бухгалтера слідчим (судом).
7. Які стадії процесу оцінки експертного висновку?
8. Допит експерта.
9. Виявлення і усунення обставин, які сприяють вчиненню правопорушень під час провадження судово-бухгалтерської експертизи.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.