лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Судово-бухгалтерська експертиза

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ВСТУП

 

 

 

 

Правова держава передбачає дотримання кожним її членом чинного законодавства та неухильного його застосування у діяльність підприємств з різними формами власності.
В умовах становлення ринкової економіки поняття «економічна злочинність» стало одним з центральних кримінологічних понять. Як свідчать статистичні дані та матеріали перевірок державних органів контролю, останнім часом спостерігається значне зростання кількості злочинів у підприємницькій сфері, відбувається швидкий процес криміналізації банківської та кредитно-фінансової систем, зовнішньоекономічної діяльності. Отже, боротьбу зі злочинами в економічній сфері необхідно посилити, а її результативність буде залежати від наявності та обґрунтованості методик здійснення економічного контролю та судово-бухгалтер­ської експертизи.
Мета вивчення курсу «Судово-бухгалтерська експертиза» по­лягає в тому, щоб дати студентам необхідні теоретичні знання та практичні навички з даного курсу, навчити студентів методично грамотно застосовувати прийоми і процедури судово-бухгал­терської експертизи на практиці та кваліфіковано складати висновки судово-бухгалтерської експертизи. Вивчаючи дисципліну студент має засвоїти суть судово-бухгалтерської експертизи і судово-експертної діяльності, прикладний зміст основних понять і категорій; техніку і методику методичних та технічних прийомів і процедур судово-бухгалтерської експертизи; набути достатніх умінь та навичок проведення судово-бухгалтерської експертизи; метою вивчення курсу є також виховання у студента відповідальності та додержання ним, як майбутнім судовим експертом, прав і обов’язків, встановлених для цієї категорії спеціалістів чинним законодавством України.
Предмет курсу «Судово-бухгалтерська експертиза» включає принципи організації проведення судово-експертних досліджень, форми і види судових експертиз, характеристику і методичні прийоми проведення дослідження експертом-бухгалтером основних фінансово-господарських операцій у різних галузях економіки.
Завданням вивчення дисципліни «Судово-бухгалтерська експертиза» є оволодіння студентами організаційними і методичними способами попередження правопорушень підприємцями, дотримання законодавства у бухгалтерському обліку у відобра­женні господарських операцій, закріплення відповідальності й виявлення осіб та організацій, які повинні відшкодувати збитки, складання відповідних висновків для правоохоронних органів під час вирішення цивільних, господарських і кримінальних справ. В умовах ринкової економіки, коли економічні відносини вирішуються на підставі законів і нормативно-правових актів, значення судово-бухгалтерської експертизи зростає, отже важливо навчити студентів застосовувати набуті знання правових і економічних дисциплін у їхній подальшій професійній діяльності.
Міждисциплінарні зв’язки. Студенти, вивчаючи дану дисципліну, мають оволодіти знаннями з економіки підприємств, макро- та мікроекономіки, правознавства, фінансів, фінансового, управлінського, податкового обліків, економічного аналізу, аудиту, державного фінансового контролю, ревізії, законодавства з питань економічної діяльності підприємства та ін.
Дисципліні «Судово-бухгалтерська експертиза» належить важливе місце у підготовці майбутніх економістів вищої кваліфікації, фахівців із бухгалтерського обліку та аудиту, фінансів, правознавства, банківської справи.
Вивчення даної дисципліни починається з теоретично-орга­нізаційних аспектів судово-бухгалтерської експертизи, затим наводиться методика дослідження судово-бухгалтерською експер­тизою основних фінансово-господарських операцій підприємства та висвітлюється завершальна стадія судово-бухгалтерської експертизи.
Ґрунтовне засвоєння теоретичного матеріалу гарантує успіх на практичних заняттях. З метою найдоцільнішого використання часу, передбаченого навчальним планом, розроблено комплекс навчальних завдань з кожної теми, визначені питання для опрацювання.
Для перевірки засвоєння теоретичного законодавчо-норматив­ного матеріалу з курсу «Судово-бухгалтерська експертиза» передбачені завдання, а також завдання для блочно-модульного кон­тролю.
Посібник включає також програму курсу, тематику рефератів і вимоги до їх написання, критерії оцінки знань студентів, список джерел, які треба засвоїти в процесі вивчення матеріалу курсу, та додатки.
Після вивчення дисципліни «Судово-бухгалтерська експертиза» студенти та слухачі повинні знати, в чому полягають цілі, завдання, якими є об’єкти, методичні прийоми, інформаційно-методичне забезпечення експертного дослідження, мати чітке уявлення про методику експертного дослідження основних фінансово-господарських операцій у різних галузях економіки.
Питання 2.5 теми 2 та розділ 2.4 Навчальні завдання (ситуаційні задачі) підготовлені Федькевич Н. В. — науковим співробіт­ником лабораторії судово-економічних досліджень Київського НДІ судових експертиз, здобувачем кафедри аудиту КНЕУ.

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.