лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Судово-бухгалтерська експертиза

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Практичні заняття сприяють кращому засвоєнню теоретичного матеріалу, набуттю відповідних навичок та їх закріпленню.
Успішне вивчення курсу «Судово-бухгалтерська експертиза» залежить від лекційних та, особливо, від практичних занять. Завдання вивчення цієї дисципліни такі: вивчення та опанування студентами основних законодавчих норм, якими передбачено проведення судово-бухгалтерської експертизи, організаційних і методичних прийомів проведення експертного дослідження, складання відповідних процесуальних документів: клопотання, повідомлення про неможливість надати висновок, висновок судово-бухгалтерської експертизи й т. ін. Практичні заняття проводяться за темами, їх мета — закріплення теоретичного матеріалу.
Виконуючи ці завдання, студенти зобов’язані показати як вміння використовувати набуті спеціальні знання з фінансового і управлінського обліку, аудиту, державного фінансового контролю та аналізу господарської діяльності, так і досвід роботи з чинними законодавчими та іншими нормативно-правовими актами України з фінансово-економічних питань.
Щоб виконати практичні завдання з відповідної теми, студенти повинні вивчити їх теоретично, опрацювавши законодавчі та загально-нормативні акти, підручники і навчальні посібники.
Завдання включають різні проблемні ситуації, в яких студенти зобов’язані добре орієнтуватися. Перед початком практичних занять потрібно проводити програмний контроль. Залишок часу відводиться для розв’язання завдань під керівництвом викладача.
Під час виконання завдання студенти усвідомлюють проблемні ситуації, визначають суть здійсненої господарської операції, встановлюють відповідність проведення фінансово-господарської операції чинному законодавству, оформлюють проведене експертне дослідження.
Після виконання останнього завдання, застосувавши знання правових і економічних дисциплін, студенти пишуть необхідний процесуальний документ, який за даних обставин мав би скласти судовий експерт-бухгалтер, — висновок.
Для активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів під час вивчення дисципліни застосовується в більшості випадків кейс-метод (метод аналізу конкретних ситуацій), який дає змогу наблизити процес навчання до реальної практичної діяльності спеціалістів і передбачає розгляд виробничих, управлінських та інших ситуацій, складних конфліктних випадків, проблемних ситуацій, інцидентів у процесі вивчення навчального матеріалу.
Метод аналізу конкретних ситуацій (кейс-метод) застосовується викладачами, які ведуть лекційні та практичні заняття.
Перш ніж приступити до аналізу конкретних ситуацій з дисципліни «Судово-бухгалтерська експертиза», необхідно вивчити організацію та методику її проведення.
Методика вивчення та проведення судово-бухгалтерської експертизи включає такі стадії як організаційну, дослідну і узагальнюючу. Організація роботи в експертній установі включає, перш за все, складання висновку судово-бухгалтерської експертизи за постановою (ухвалою) судово-слідчих органів.
Практичні завдання з курсу «Судово-бухгалтерська експертиза» виконуються студентами протягом семестру згідно з програмою курсу з метою закріплення теоретичних знань. Викладачем, який веде практичні заняття, здійснюється поточний контроль виконання практичних завдань шляхом перевірки наявності виконаних навчальних завдань та індивідуальної співбесіди зі студентом по кожному завданню. Кожне завдання оцінюється окремо у відповідності зі встановленими критеріями оцінки (див. розділ 4 даного посібника).
Виконання практичних завдань є творчим процесом.
З незрозумілих питань курсу студент може одержати консультацію викладача дисципліни у відповідні дні за графіком, встановленим кафедрою.
Практичні завдання виконуються на стандартних аркушах паперу, скріплених у папку. Кожне завдання повинно мати назву, номер, відповідні пояснення.
Практичні завдання подаються до захисту в систематизованому охайному вигляді.
Цифровий матеріал, назва підприємства, прізвища посадових осіб та інших працівників у навчальних завданнях умовні.
ТЕМА 2 «СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКА ЕКСПЕРТИЗА,
ЇЇ ВИДИ ТА ЗАВДАННЯ»

Ситуаційна задача № 1
Умови
Після розгляду та вивчення висновку експертизи слідчим установлено, що експертом досліджено не всі надані об’єкти, тобто висновок є неповним. Шляхом допиту експерта слідчий не зміг усунути неповноту висновку. Тому він вирішує призначити експертизу.
Завдання

 1. Визначити, яку експертизу буде призначено слідчим за даних обставин.
 2. За допомогою якого процесуального документа призначається експертиза за даних обставин? Що необхідно обов’язково зазначити в цьому документі?
 3. Кому може бути доручено проведення даної експертизи?

Ситуаційна задача № 2
Умови
Під час проведення первинної експертизи встановлено порушення чинних процесуальних норм, що регламентують порядок призначення та проведення експертизи. Крім того, у судді виникли сумніви у правильності висновку експерта, пов’язані з його недостатньою обґрунтованістю. У зв’язку з цим суд призначив проведення експертизи.
Завдання

 1. Назвати, яку експертизу призначено судом.
 2. Яким процесуальним документом оформлюється призначення такої експертизи? Що необхідно обов’язково зазначити в цьому документі?
 3. Кому може бути доручено проведення цієї експертизи ?

Ситуаційна задача № 3
Умови
У ході попереднього слідства по кримінальній справі була призначена і проведена судово-бухгалтерська експертиза. Матеріали кримінальної справи, в тому числі і експертиза, після завер­шення слідства були передані до суду. Вивчивши матеріали кримінальної справи, суддя вирішив призначити судово-бухгал­терську експертизу.
Завдання

 1. Визначити, яку саме експертизу (первинну, додаткову або повторну) призначить суддя.
 2. Який процесуальний документ буде оформлений суддею для призначення експертизи за даних умов?
 3. Кому можна доручити виконання цієї експертизи?

Ситуаційна задача № 4
Умови
До суду звернулось підприємство «Астра» з позовом про визнання його прав на частину будинку. Спорудження цього будинку протягом трьох років проводилось підприємством «Будівельник», а інвестування — підприємством «Астра».
Після розгляду справи в суді за клопотанням однієї зі сторін суддею була призначена експертиза, на вирішення якої були поставлені такі питання:

 1. Визначити фактичну вартість будинку.
 2. На підставі наданих документів визначити, чи проводило підприємство «Астра» інвестування даного будинку і в яких розмірах.

Завдання

 1. Визначити вид призначеної експертизи.

Ситуаційна задача № 5
Умови
У судовому засіданні по кримінальній справі була розглянута судово-бухгалтерська експертиза, проведена в ході попереднього слідства. Стосовно експертизи у судді виникли додаткові запитання до експерта-бухгалтера, які неможливо було вирішити під час судового засідання. Для вирішення цих питань призначено судово-бухгалтерську експертизу.
Завдання
1.  Визначити, яку саме експертизу (первинну, додаткову або повторну) призначить суддя.
ТЕМА 3 «ПРЕДМЕТ І МЕТОД
СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ»

Ситуаційна задача № 6
Умови
До державної експертної установи для проведення судово-бухгалтерської експертизи надійшли матеріали кримінальної справи № 0008623 при постанові слідчого відділу податкової міліції ДПА в м. Києві Іванова Т. Г., в якій на вирішення експертизи поставлені такі питання:

 1. Чи є доцільним та економічно обґрунтованим укладення підприємством «Астра» договору № 2 від 07.10.1998 р. з комерційною фірмою «Ява»?
 2. Хто з посадових осіб підприємства «Астра» та в якій мірі є відповідальним за проведення господарських операцій?
 3. Чи підтверджуються документально висновки ревізорів (акт перевірки № 22/2-96 від 28.01.2000 р.) щодо донарахування підприємству «Астра» податку на прибуток в сумі 60 тис. грн за 2000 р.?

Завдання

 1. Визначити, які з питань відносяться до компетенції експерта-бухгалтера. Пояснити чому.
 2. За питаннями, поставленими у межах компетенції експерта-бухгалтера, визначити, які об’єкти необхідно дослідити.

Ситуаційна задача № 7
Умови
Для проведення судово-бухгалтерської експертизи до державної експертної установи надійшли матеріали цивільної справи № 89/001 при ухвалі судді господарського суду Миколаївської області Павлової І. Д. На вирішення експертизи поставлені такі питання:

 1. Чи підтверджується документально отримання в серпні 1999 р. корпорацією «Агроком» паливно-мастильних матеріалів, оплачених за рахунок кредитних коштів?
 2. Чи мали місце порушення чинного законодавства під час проведення митного оформлення експортного вантажу відповідно до контракту № 2 від 08.03.1999 р., укладеного між підприємством «Агроком» та фірмою «Девід» (Німеччина)?

Завдання

 1. Визначити, які з питань відносяться до компетенції експерта-бухгалтера. Пояснити чому.
 2. За питаннями, поставленими в межах компетенції експерта-бухгалтера, визначити, які об’єкти необхідно дослідити.

Ситуаційна задача № 8
Умови
До державної експертної установи для проведення судово-бухгалтерської експертизи надійшли матеріали кримінальної справи № 287135 при постанові судді Печерського районного суду м. Києва Петрова П. Г. На вирішення експертизи поставлені такі питання:
1. Чи підтверджуються документально висновки ревізії (акт КРУ від 15.02.2000 р.) щодо встановлення нестачі грошових коштів у касі підприємства «Полюс» станом на 10.02.2000 р.?
2. Чи використані під час проведення ревізії всі необхідні методи та прийоми дослідження даних бухгалтерського обліку?

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.