лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Судово-бухгалтерська експертиза

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 1. Адміністративна відповідальність настає у тих випадках, коли правопорушення не тягнуть за собою відповідно до чинного законодавс­тва кримінальної відповідальності.

O Акт — 1) документ (рішення, постанова тощо), який має юридич­не значення чи закріплює юридичний факт; акти поділяють на нормативні, які встановлюють загальні правила поведінки-норми права, та індивідуальні, за допомогою яких норми права застосовують до конкретних випадків; 2) вчинок.
O Атестація судового експерта — забезпечення належного професійного рівня керівних працівників та фахівців, які залучаються до проведення судових експертиз або беруть участь у розробках теоретичної та методичної бази судової експертизи; залежно від спеціалізації і рівня підготовки їм присвоюється кваліфікація судового експерта з дозволом проведення певного виду експертиз і кваліфікаційний клас.

O Вирок суду — акт правосуддя, яким вирішуються питання винності або невинності підсудного і про застосування або не застосування до нього покарання.

 1. Відшкодування шкоди — система прийомів, направлених на арешт та опис майна винних осіб, пред’явлення позову особам, які притягнені до матеріальної відповідальності, з метою відшкодування винними шкоди.

O Головне завдання контролю забезпечення законності виконання операцій, збереження коштів та цінностей.
O Громадянський відповідач — підприємства та організації, які в силу закону несуть матеріальну відповідальність за шкоду, завдану злочинними діями обвинувачуваного.
O Громадянський позивач — громадянин, підприємство чи організація, які зазнали матеріальної шкоди від злочину і пред’явили вимоги щодо відшкодування збитків.

O Дізнання — застосування оперативно-пошукових методів з метою виявлення ознак злочину і осіб, які його вчинили.
O Доброякісний документ це документ, що за формою і створенням відповідає правилам, які закріплені в законодавстві, і правильно відображує проведену господарську операцію.
O Додаткова експертиза — експертиза, яка проводиться в разі суттєвої зміни попередніх обставин виконання проектів на час проведення експертизи, етапів робіт та на вимогу замовника експертизи. Додаткова експертиза призначається після розгляду судом (слідчим) висновку пер­винної експертизи, коли з’ясується, що усунути неповноту або неясність висновку шляхом допиту експерта неможливо.
O Доказами в кримінальній справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких у визначеному законом порядку орган дізнання, слідчий (суд) встановлюють наявність або відсутність суспільно небезпечного діяння, винність особи, яка вчинила це діяння, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.
O Документи є джерелами доказів, якщо в них викладені або засвід­чені обставини, які мають значення для справи. Якщо документи були засобами здійснення злочину або зберегли на собі сліди злочинів, то вони є речовими доказами.

O Економічний зміст судово-бухгалтерської експертизи полягає у реалізації системи знань у галузі бухгалтерського обліку, фінансів, аудиту, ревізії, економічному аналізі тощо.
O Економічні правопорушення це протиправна діяльність, що охоплює різні сторони зловживань державною й економічною владою, зазіхає на порядок управління фінансово-господарською діяльністю, завдає істотної шкоди діяльності з використанням службового становища як фізичними, так і юридичними особами, з метою незаконного привласнення доходів.
O Експерт — фахівець, який здійснює експертизу.
O Експерт-бухгалтер це високоосвітчений спеціаліст у галузі бухгалтерського обліку, аналізу, контролю господарської діяльності, обов’язком якого є дослідження правильності відображення госпо­дарської діяльності підприємства у документах бухгалтерського обліку під час розслідування та розгляду кримінальних і цивільних справ.
O Експертиза це дослідження будь-якого питання обізнаною особою-експертом (від лат. ехрегtus — досвідчений).
O Експертне дослідження — дослідження в рамках кримінального або цивільного процесу. Як своєрідна галузь пізнання, підпорядковується законономірностям будь-якого пізнання і базується на загальних методологічних положеннях, які забезпечують встановлення об’єктив­ної істини щодо кожної кримінальної чи цивільної справи.

O Загальнонаукові методи є сукупністю принципів і категорій матеріалістичної діалектики та загальнонаукової теорії пізнання. Вони базуються на використанні таких прийомів, як аналіз і синтез, індукція і дедукція, абстрагування і конкретизація, аналогія і моделювання, системний і функціонально-вартісний аналіз.
O Злочин передбачене кримінальним законодавством суспільно небезпечне діяння (дія або бездія), яке зазіхає на суспільний лад України, її політичну та економічну систему, власність, особистість, політичні, трудові, майнові та інші права і свободи громадян.

O Інформаційне забезпечення експертизи являє собою сукупність відомостей, які характеризують фактичний стан об’єкта дослідження та його законодавчо-нормативне, нормативно-правове забезпечення, що регламентує процес проведення судово-бухгалтерської експертизи.
O Касаційна скарга — скарга, яка подана учасниками процесу до касаційної інстанції (вищого суду) на вирок, який ще не вступив у законну силу.
O Класифікація — система супідрядних понять (класів, об’єктів, явищ), складена з урахуванням їх спільних ознак і закономірних зв’язків між ними.
O Комерційна таємниця — навмисно прихована економічна зацікавленість та інформація про різні сторони фінансово-господарської, виробничої і науково-технічної діяльності підприємства, охорона якого зумовлена інтересами конкуренції і можливої загрози економічній безпеці суб’єкта підприємницької діяльності.
O Комісійна експертиза призначається у випадках, коли є потреба провести дослідження за участю декількох експертів — фахівців у одній галузі знань. У разі призначення для проведення експертизи двох чи більше експертів одного фаху одному з них керівник експертної установи (структурного підрозділу) надає право координувати діяльність інших експертів, розробляти спільний план досліджень, керувати нарадою експертів.
O Комплексна експертиза призначається у випадках, коли необхідно провести дослідження за участю декількох експертів, які є фахівцями у різних галузях знань. Комісія експертів може бути створена судом чи за його рішенням керівником судово-експертної установи.
O Контроль — це система спостереження перевірки відповідності процесу функціонування об’єкта управління прийнятим управлінським рішенням, встановлення результатів управлінського впливу на керований об’єкт за допомогою виявлення відхилень, допущених у ході виконання цих рішень.
O Контроль як функція управління — це система спостереження і перевірки процесу функціонування відповідного об’єкта для встановлення відхилення його від заданих параметрів.

O Метод — 1) спосіб пізнання, дослідження об’єктів, явищ; 2) прийом, спосіб або характер діяльності.
O Методологія — сукупність методів, що використовуються у певній галузі науки або досліджень.
O Методом судово-бухгалтерської експертизи — є сукупність методичних прийомів, способів, які застосовуються експертом-бухгал­тером під час дослідження документів та інших матеріалів, наданих йому слідчим або судом.
O Метою проведення атестації судових експертів є забезпечення належного професійного рівня фахівців, які проводять цю атестацію за відповідними спеціальностями.

O Недоброякісний документ — це документ, який не відповідає вимогам законодавства, неправильно оформлений, не відбиває дійсно зроблену господарську операцію або відображає її в перекрученому вигляді.
O Обвинувачуваний — особа, по відношенню до якої у встановленому порядку видана постанова про притягнення її як обвинувачуваної. Після передання суду обвинувачуваний називається підсудним.
O Об’єкт 1) предмет, на який спрямована певна діяльність; 2) підприємство, установа, а також все те, що є місцем деякої діяльності.
O Об’єкти судово-бухгалтерської експертизи — вся документація, в якій із застосуванням грошових та натуральних вимірників відображається фінансово-господарська діяльність суб’єкта, тобто крім пер­винних документів до бухгалтерського обліку відносяться також бухгал­терські регістри, фінансова звітність, розпорядчі документи та інші документи, що регламентують діяльність суб’єкта.
O Обстеження — це метод фактичного контролю, який здійснюється на місці шляхом аналізу зведених документів, фінансової, статистичної звітності, особистого досвіду, експертної оцінки.
O Однопредметною є експертиза, під час проведення якої досліджують один вид діяльності (бухгалтерської, медичної), тому в ній беруть участь експерти однієї спеціальності (бухгалтери, лікарі).
O Окрема ухвала (положення) суду — рішення, яким суд звертає увагу державних органів, громадських організацій або посадових осіб на встановлені по справі факти порушення закону, причини та умови, які сприяли скоєнню злочину, і вимагає вжиття відповідних заходів.
O Органами дізнання є:

 1. міліція;
 2. органи служби безпеки;
 3. командири військових частин та об’єднань;
 4. начальники виправно-трудових установ;
 5. органи пожежного нагляду;
 6. органи прикордонної охорони;
 7. капітани морських суден, що перебувають у далекому плаванні.

Дізнання по деяких справах про злочини, визначених законом, являє собою першопочатковий етап розслідування, за яким воно продовжується у вигляді попереднього слідства, яке може проводитись слідчими прокуратури, слідчими органів служби безпеки, а також слідчими органів внутрішніх справ.
O Організація (від франц. Organisation) — це побудова, впорядкування певного процесу, явища тощо.
O Організація інформаційного забезпечення судово-бухгалтерської експертизи являє собою збір, обробку і накопичення інформації про фінансово-господарську діяльність підприємства, на якому проводиться експертиза.
O Основна експертиза — це експертиза, яка повністю вирішує всі завдання, поставлені перед нею відносно справи, що розслідується.

O Первинна експертиза — це експертиза, під час проведення якої об’єкт досліджується вперше. Проведення первинної експертизи передбачає виконання всіх потрібних заходів для підготовки та прийняття рішень щодо об’єкта експертизи. Первинна експертиза є основним видом експертизи.
O Підозрюваний — 1) особа, затримана за підозренням у скоєнні злочину; 2) особа, до якої вжито запобіжний захід до винесення постанови про притягнення її як обвинувачуваної.
O Планування проведення судово-бухгалтерської експертизи передбачає: розподіл обов’язків серед експертів таким чином, щоб вони відповідали їхній кваліфікації та досвіду для досягнення необхідних результатів.
O Повідомлення про неможливість дати висновок складається у випадках, коли поставлені перед експертом питання виходять за межі його компетенції або якщо надані експерту матеріали є недостатніми для дачі висновку. В повідомленні наводиться обґрунтування неможливості надати висновок.
O Повторна експертиза призначається в разі порушення встановлених вимог і правил під час проведення первинної експертизи на вимогу замовника експертизи за наявності його обґрунтованих претензій до висновку первинної експертизи, а саме: коли є сумніви у правильності висновку експерта, пов’язані з його недостатньою обґрунтованістю, або з тим, що висновки експертизи суперечать іншим матеріалам справи, а також за наявності істотного порушення процесуальних норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи.
O Позов — звернення до суду (господарського суду) щодо захисту порушеного або суперечного права, яке охороняється законом. Основою позову є факти, з яких позивач (особа, яка звернулася до суду) виводить свої вимоги до відповідача (особі, яка притягнена до відповідальності згідно з позовом). Позов пред’являється у письмовій формі у вигляді заяви з вказанням його основи і доказів, предмета і суми позову, переліку документів, які додаються до позову.
O Позовна заява — письмова вимога до відповідача, тобто до особи або групи осіб (фізичні особи) або до установи, підприємства, організації (юридичні особи). Складається за встановленою формою і включає: точне найменування фізичної (юридичної) особи, яка висуває позовні вимоги, і особи, яка притягується до відповіді, адреса позивача і відповідача, ціна позову, викладених обставин, що лежать в основі позову.
O Поняті — особи, не зацікавлені у справі. Запрошення понятих має на меті створення необхідних умов для найбільш об’єктивного та правильного виконання деяких слідчих дій, таких як: проведення обшуку, вилучення, огляд, пред’явлення осіб і предметів для впізнання, відтворення обстановки і обставин події, опису майна.
O Посадовий злочин — порушення посадовою особою обумовлених його службовим положенням обов’язків, що завдало суттєвої шкоди державним або суспільним інтересам або охороненим законом правам та інтересам окремих громадян.
O Постанова — рішення органів дізнання, слідчого і прокурора, а також рішення, яке винесено суддею особисто.
O Постанова слідчого (судді) або ухвала суду є передбачений законом процесуальний документ про призначення судової експертизи, складений уповноваженою на те особою (органом).
O Потерпілий — особа, якій злочином завдано моральної, фізичної або майнової шкоди.
O Предметом судово-бухгалтерської експертизи є господарські операції, відображені в бухгалтерських документах і звітності, що стали об’єктом дослідження та судового розгляду, необхідних для вирішення питань експертом-бухгалтером, що виникають в судово-слідчій практиці.
O Призначення судово-бухгалтерської експертизи в правоохоронній діяльності є процесуальною дією, яка має забезпечити додержання прав обвинувачуваного у встановленні істини.
O Прийом — це окрема дія, рух, спосіб у здійсненні чого-небудь, наприклад візуальний огляд, арифметичні дії та ін.
O Прокуратура — згідно зі ст. 121 Конституції України являє собою єдину систему, на яку покладено:

 1. підтримка державного обвинувачення у суді;
 2. представництво громадянина або держави у суді у випадках, визначених законом;
 3. нагляд за дотриманням законів органами, які проводять оперативно-пошукову діяльність, дізнання, досудове слідство;
 4. нагляд за дотриманням законів під час виконання судових рішень у кримінальних справах, а також під час застосування інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

O Протокол — документ про зміст і результати слідчих і судових дій, який обов’язково складається під час їх проведення. Протоколами закріплюються зібрані у процесі попереднього розслідування і судового слідства фактичні дані, за допомогою яких органи дізнання, слідчий, прокурор і суд встановлюють наявність або відсутність складу злочину, винність особи, яка його скоїла, та всі інші обставини, які мають значення для правильного вирішення справи.
O Процедура — офіційно встановлений порядок дій.
O Процес судово-бухгалтерської експертизи являє собою системне дослідження господарських процесів, в яких виникли конфліктні ситуації в правовідносинах з метою встановлення доказів істини для правового регулювання їх.
O Процесуально-правовий зміст експертизи полягає в розгляді її як процесу, керованого системою правил, закріплених законодавчо.

O Ревізія — це метод документального контролю фінансово-господарської діяльності підприємства за виконанням законодавства з фінансових питань, достовірністю обліку і звітності, спосіб документального виявлення нестач, розтрат, привласнення коштів і матеріальних цінностей, попередження фінансових зловживань.
O Ревізія, що проводиться з ініціативи органів дізнання та попереднього слідства — це спосіб збору доказів шляхом використання спеціальних знань з бухгалтерського обліку, контролю та аналізу господарської діяльності.
O Ревізор — 1) особа, уповноважена провести ревізію; 2) особа, яка забезпечує діяльність підприємства (установи тощо).
O Розкрадання — незаконне навмисне поводження з корисливою метою з чужим майном у своє володіння або розпорядження їм у своїх інтересах або в інтересах інших осіб.

O Свідок — будь-яка особа, яка володіє свідченнями про обставини, які відносяться до справи і мають значення для правильного його вирішення.
O Службова підробка — внесення посадовою особою в офіційні документи завідомо хибних свідчень, складання і видача завідомо неправильних документів.
O Спосіб розуміється як дія або система дій, застосованих під час здійснення якої-небудь роботи.
O Стадія — 1) період; 2) ступінь розвитку чого-небудь; 3) фаза розвитку.
O Структура — взаємне розташування, зв’язок складових частин:
1) будова чого-небудь; 2) обладнання; 3) лад; 4) устрій.
O Суд — орган влади, який здійснює у порядку, встановленому законом, правосуддя від імені держави. Суд наділений владними повноваженнями, мета яких — відновлення порушеного права і справедливості шляхом застосування заходів державного присудження до осіб, котрі зазіхають на охоронені законом інтереси. Кожний суд займає своє місце в системі правосуддя, яка побудована таким чином, що дає право сторонам оскаржити рішення, вирок або ухвалу даного суду у вищій інстанції суду. Суд першої інстанції — це той судовий орган, який безпосередньо розглядає по суті кримінальну або цивільну справу.
O Судова експертиза — це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об’єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів дізнання, попереднього слідства чи суду.
O Судово-бухгалтерська експертиза — це дослідження експерта у галузі економіки і бухгалтерського обліку матеріальних об’єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів дізнання, попереднього слідства чи суду з метою надання висновку стосовно кола питань, поставлених правоохоронними органами.

O Технологія судово-бухгалтерського експертного дослідження — це сукупність прийомів дослідження (організаційних, методичних, технічних), які систематизовані в певній послідовності та застосовуються на всіх трьох стадіях дослідження.
O Ухвала — всі рішення, крім вироку, винесені судом першої інстанції у судових засіданнях.

O Фактографічна інформація — сукупність даних економічного характеру про факти, що дійсно відбулися у виробничій фінансово-господарській діяльності підприємства і відображені у первинних документах бухгалтерського обліку, облікових регістрах бухгалтерсь­кого, оперативного і статистичного обліку, а також у звітності про діяльність підприємства.
O Фінансовий контроль — вид контролю, що включає підготовку фінансової звітності, розробку бюджетів для підрозділів і контроль за фінансовим станом підприємства (компанії) у цілому .
O Форма — 1) структура, система організації чого-небудь; 2) встановлений взірець, шаблон; 3) зовнішній вигляд.
O Функція — 1) обов’язок; 2) коло діяльності; 3) призначення, роль.

O Халатність — невиконання або неналежне виконання посадовою особою своїх службових обов’язків унаслідок недбалого чи неякісного відношення до них, яке завдало суттєвої шкоди державним або суспільним інтересам або охороненим законом правам та інтересам громадян.

O Частково наукові методи дослідження — методи, розроблені на основі досягнень економічних і юридичних наук, досвіду слідчої, контрольно-ревізійної та судово-експертної практики. До них відносяться такі прийоми: розрахунково-аналітичні, документальні, органолептичні, узагальнення, оцінки і реалізації результатів експертиз.

O Юридична особа — організація, яка володіє відокремленим майном, може від свого імені придбавати майнові та немайнові права і нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді.
2.4. Навчальні завдання (ситуаційні задачі)
Загальні методичні вказівки
Важливе місце у формуванні майбутніх фахівців з обліку,
аудиту і контролю в промисловості, будівництві та інших галузях народного господарства посідає курс «Судово-бухгалтерська експертиза». Особлива роль відводиться цій дисципліні в умовах ринкових відносин.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.