лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Судово-бухгалтерська експертиза

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

6.11. Бухгалтерський облік в умовах
функціонування автоматизованої
обробки інформації за допомогою
бухгалтерської програми «1С» (на прикладі
розрахунків з персоналом з оплати праці
та заробітної плати)

Сьогодні в Україні дуже широко використовуються засоби обчислювальної техніки — це привело до появи нових прийомів і методів організації обліку.
Нині відбувається швидке оснащення організацій комп’юте­рами. Вони дозволяють накопичувати дані як безпосередньо в облікових реєстрах (картках, вільних листах та ін.), так і на маши­нних носіях інформації (наприклад, на жорсткому диску, дискетах).
Комп’ютерна система бухгалтерського обліку характеризується повною автоматизацією обробки і систематизації облікової інформації. При цьому будь-які дані можуть відображатись в обліку одразу після їх введення в інформаційну базу даних. Основні принципи комп’ютерної системи обліку зображені на рис. 6.2.
Комп’ютерна програма не замінить грамотного бухгалтера, але дозволить заощадити його час і сили за рахунок автоматизації рутинних операцій, швидше знайти арифметичні помилки в обліку і звітності, оцінити поточний фінансовий стан підприємства та його перспективи.
Бухгалтерські програми повинні забезпечувати якісне ведення обліку, бути надійними і зручними в експлуатації. У функціональному аспекті бухгалтерські системи повинні, принаймні безпомилково, робити арифметичні розрахунки; забезпечувати підготовку, заповнення, перевірку і роздрукування первинних і звітних документів довільної форми; здійснювати безпомилкове перенесення даних з однієї друкованої форми в іншу; нагромаджувати підсумки і робити обчислення відсотків; забезпечувати звертання до даних і звітів за минулі періоди (вести архів).

Рис. 6.2. Основні принципи комп’ютерної системи обліку
Набір програм «1С: Підприємство 7.7» є універсальною програмою автоматизації діяльності підприємства, яка використовується для будь-яких розрізів економічної діяльності підприємства, в тому числі й різних ділянок бухгалтерського обліку.
«1С: Бухгалтерія 7.7» являє собою складову системи програм «1С: Підприємництво 7.7» — її компоненту. Усього існує три основні компоненти:
1. «1С: Бухгалтерія 7.7»;
2. «1С: Оперативний облік 7.7»;
3. «1С: Розрахунок 7.7».
Програма має однокористувацьку і мережеву версії. Для користувачів програми існує декілька режимів роботи, набір яких різний залежно від версії програми (рис. 6.3).

Рис. 6.3. Режим роботи в програмі «1С: Бухгалтерія 7.7»
Тепер в Україні крім бухгалтерської програми «1С» поширені: «БЕСТ-ЗВІТ», «ЕЛФІ», «Дебет плюс», «Парус» та ін.
Розрахунки з персоналом з оплати праці є одним з найбільш масових, причому сприятливих для автоматизації дільниць обліку. Це зумовлюється великою кількістю первинних документів, необхідністю виконання розрахунків та групування даних за різними аналітичними ознаками (прізвищами працівників, цехами, підприємство в цілому та ін.). Тобто правильно організований облік оплати праці (облік праці та заробітної плати) покликаний сприяти підвищенню продуктивності праці, покращанню використання робочого часу, зниженню собівартості продукції.
Автоматизація забезпечує звільнення облікового персоналу від трудомістких обчислювальних робіт, підвищення якості розрахунків, скорочення строків підготовки даних. Накопичений досвід автоматизованої обробки інформації з оплати праці дозволяє виділити наступні взаємопов’язані комплекси задач, які можна розв’язувати за допомогою персональних комп’ютерів:

 • облік відпрацьованого часу та неявок на роботу;
 • облік та контроль виробітку та заробітної плати робітників-відрядників;
 • облік та нарахування погодинних та інших видів оплат;
 • розрахунки різних видів утримань із заробітної плати;
 • аналітичний облік по працівниках (за видами нарахувань та утримань);
 • складання зведеного розподілу заробітної плати за різними групувальними ознаками;
 • формування зведених реєстрів;
 • розрахунок оподатковуваної бази з фонду оплати праці;
 • облік депонованої заробітної плати.

Облік розрахунків з персоналом з оплати праці та заробітної плати ведеться в комплексній програмі «1С — Бухгалтерія». Схематично це можна зобразити наступним чином (рис. 6.4).


Рис. 6.4. Схема інформаційного взаємозв’язку
АРМ-Бухгалтера з обліку праці та заробітної плати

Система програмування та формування показників ситуаційних операцій в базах ПЕОМ зображена на рис. 6.5.


Рис. 6.5. Інформаційна модель підзадачі «Експертне дослідження
розрахунків з персоналом з оплати праці»
Система формування показників ситуаційних операцій судово-бухгалтерської експертизи в базах даних ПЕОМ дає можливість контролювати весь комплекс задач синтетичного й аналітичного обліку праці та її оплати.


Перелік контрольних запитань,
що на них треба відповісти, готуючи тему 6

1. Наведіть перелік та зміст законодавчо-нормативного забезпечення експертного дослідження операцій:

 • з коштами, розрахунками та іншими активами;
 • необоротними матеріальними і нематеріальними активами;
 • матеріальними запасами;
 • виробництвом та реалізацією продукції (послуг);
 • розрахунками з оплати праці;
 • цінними паперами;
 • доходами та фінансовими результатами діяльності суб’єкта господарювання.

2. Назвіть завдання, об’єкти та методичні прийоми судово-бухгалтерської експертизи операцій:

 • з коштами та розрахунками;
 • необоротними активами;
 • матеріальними запасами;
 • виробництвом та реалізацією продукції (послуг);
 • цінними паперами;
 • розрахунками з персоналом;
 • доходами та результатами діяльності тощо.

3. Дайте визначення інформаційно-методичного забезпечення судово-бухгалтерської експертизи.
4. Назвіть типові порушення з ознаками зловживань щодо операцій з коштами, розрахунками.
5. Зміст фактографічної інформації, що формується в процесі експертного дослідження операцій з коштами та розрахунками.
6. Методика експертного дослідження стану та операцій з грошовими коштами у касі.
7. Експертне дослідження операцій з підзвітних сум.
8. Методика експертного дослідження операцій на рахунках у банку.
9. Зміст фактографічної інформації, що формується в процесі експертного дослідження операцій з основними засобами, малоцінними та швидкозношуваними предметами.
10. Методика експертного дослідження операцій з основними засобами.
11. Методика експертного дослідження операцій з малоцінними та швидкозношуваними предметами.
12. Назвіть типові порушення з ознаками зловживань щодо операцій з матеріальними запасами.
13. Наведіть зміст фактографічної інформації, що формується в процесі експертного дослідження операцій з матеріальними запасами.
14. Методика експертного дослідження операцій з матеріальними запасами.
15. Які з наведених нижче порушень характерні для операцій з виробництва та реалізації продукції:
а) випуск та реалізація необлікованої продукції?
б) необґрунтоване списання МШП?
в) необґрунтоване списання коштів з поточних рахунків?
г) нестача та псування ТМЦ на виробництві?
16. Методика експертного дослідження операцій, пов’я­заних з виробництвом та реалізацією продукції (послуг).
17. Назвіть типові порушення в операціях, пов’язаних з розрахунками з оплати праці.
18. Зміст фактографічної інформації, що формується в процесі експертного дослідження операцій з розрахунків з персоналом.
19. Методика експертного дослідження стану розрахунків з оплати праці.
20. Назвіть типові порушення в операціях, пов’язаних із цінними паперами.
21. Зміст фактографічної інформації, що формується в процесі експертного дослідження операцій із цінними паперами.
22. Методика експертного дослідження операцій, пов’яза­них з обігом цінних паперів.
23. Назвіть типові порушення в операціях, пов’язаних з формуванням доходів та фінансових результатів діяльності підприємства.
24. Зміст фактографічної інформації, що формується в процесі експертного дослідження фінансових результатів діяльності суб’єктів господарювання.
25. Методика експертного дослідження доходів суб’єкта господарювання.
26. Методика проведення експертного дослідження фінансових результатів підприємства.
27. Назвіть типові порушення в операціях, пов’язаних з ухилянням від сплати податків.
28. Методика проведення судово-бухгалтерської експертизи правопорушень, пов’язаних з ухилянням від сплати податків.
29. Які з наведених матеріалів є основними в розслідуванні операцій, пов’язаних з ухилянням від сплати податків:
а) первинні документи і облікові регістри, що підтверджують факти правопорушень з приводу сплати податків?
б) оригінал акта про перевірку фінансово-господарської діяльності підприємства податковою адміністрацією з усіма додатками?
в) письмове пояснення керівника, головного бухгалтера та інших матеріально відповідальних осіб?
г) договори?
д) аудиторські висновки?
30. Назвіть особливості експертного дослідження товарних операцій у торгівлі.
31. Охарактеризуйте бухгалтерську програму «1С» (на прикладі розрахунків з оплати праці та заробітної плати).
32. Система формування показників ситуаційних операцій судово-бухгалтерської експертизи в базах даних ПЕОМ.
Рекомендована література за темою:
[1; 2; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 15; 16; 19; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 70, с. 85; 71, с. 108 — 169; 72, с. 179, 184; 74, с. 69].

 

  

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.