лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Судово-бухгалтерська експертиза

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ЗМІСТ

 

 

 

 

Вступ ............................................. 6
РОЗДІЛ 1. Типова програма ........................... 9
РОЗДІЛ 2. Блок навчально-методичного забезпечення
до кожної теми курсу
........................ 14
2.1. Методичні поради (вказівки) до вивчення тем
з дисципліни ................................... 14
Тема 1. Економічний контроль у правоохоронній діяльності
України .................................... 14

  1. Поняття економічного контролю, його сутність,
   об’єктивність та основні принципи .................. 15
  2. Роль правоохоронних органів під час здійснення
   економічного контролю ........................... 18
  3. Державна податкова служба як орган контролю.
   Функції, повноваження та обов’язки податкової міліції ... 20
  4. Особливості проведення ревізії на вимогу
   правоохоронних органів .......................... 22
  5. Відмінні риси судово-бухгалтерської експертизи
   від ревізії та аудиту .............................. 25

Тема 2. Судово-бухгалтерська експертиза, її види та завдання .. 31
2.1. Поняття про судові експертизи та їх зв’язок із правоохо-
ронною діяльністю ............................... 32
2.2. Види судових експертиз, їх класифікація .............. 33
2.3. Сутність судово-бухгалтерської експертизи та її зв’язок
із практикою бухгалтерського обліку ................. 37
2.4. Завдання судово-бухгалтерської експертизи та її зміст .... 40
2.5. Історичні аспекти розвитку судово-бухгалтерської
експертизи ..................................... 42
Тема 3. Предмет і метод судово-бухгалтерської експертизи .... 46
3.1. Предмет і об’єкти судово-бухгалтерської експертизи ..... 46
3.2. Методи, методичні прийоми і процедури судово-
бухгалтерської експертизи ......................... 49
Тема 4. Організація судово-бухгалтерської експертизи ....... 55
4.1. Загальна організація судово-бухгалтерської експертизи
в Україні ...................................... 56
4.2. Процес судово-бухгалтерської експертизи та його стадії ... 58
4.3. Порядок атестації судових експертів та основні
кваліфікаційні вимоги до них ...................... 60
4.4. Організація інформаційного забезпечення судово-
бухгалтерської експертизи ......................... 64
4.5. Використання автоматизованої системи обробки
інформації в процесі судово-бухгалтерської експертизи ... 66
4.6. Планування проведення судово-бухгалтерської експертизи . 69
Тема 5. Організаційна стадія судово-бухгалтерської
експертизи .................................. 72
5.1. Порядок призначення судово-бухгалтерської експертизи .. 73
5.2. Зміст та структура постанови (ухвали) про призначення
судово-бухгалтерської експертизи ................... 74
5.3. Проведення судово-бухгалтерської експертизи на стадії
попереднього розслідування ........................ 76
5.4. Проведення судово-бухгалтерської експертизи
в експертних установах ........................... 77
5.5. Методика проведення бухгалтерської експертизи у суді ... 79
5.6. Права, обов’язки і відповідальність судового експерта .... 82
5.7. Права обвинувачуваного в разі призначення
та провадження судово-бухгалтерської експертизи ....... 86
Тема 6. Методика дослідження судово-бухгалтерською
експертизою основних фінансово-господарських
операцій ................................... 89
6.1. Методика експертного дослідження стану та операцій
із грошовими коштами в касі ....................... 91
6.2. Методика експертного дослідження операцій
на рахунках у банку .............................. 95
6.3. Методика експертного дослідження операцій з основ-
ними засобами, малоцінними та швидкозношуваними
предметами (МШП) .............................. 98
6.4. Методика експертного дослідження операцій
з матеріальними запасами ......................... 101
6.5. Експертне дослідження операцій, пов’язаних
з виробництвом та реалізацією продукції ............. 103
6.6. Методика експертного дослідження операцій
з нарахування та виплати заробітної плати ............ 105
6.7. Методика експертного дослідження операцій,
пов’язаних з обігом цінних паперів ................. 113
6.8. Методика проведення судово-бухгалтерської експертизи
фінансових результатів діяльності підприємства ........ 117
6.9. Методика проведення судово-бухгалтерської
експертизи правопорушень, пов’язаних із ухиленням
від сплати податків .............................. 120
6.10. Особливості експертного дослідження товарних
операцій у торгівлі .............................. 123
6.11. Бухгалтерський облік в умовах функціонування автоматизованої обробки інформації за допомогою бухгалтерської програми «1С» (на прикладі розрахунків
з персоналом з оплати праці та заробітної плати) ....... 126
Тема 7. Завершальна стадія судово-бухгалтерської експертизи . 134
7.1. Висновок експерта-бухгалтера, структура
та методика його складання ....................... 135
7.2. Особливості складання висновку експертизи, що виконується під час судового розгляду, та повідомлення про неможливість дати висновок ...................... 140
7.3. Оцінка висновку експерта-бухгалтера слідчим ......... 141
7.4. Виявлення та усунення обставин, які сприяють вчиненню правопорушень у провадженні судово-бухгалтерської експертизи .................................... 144
2.2. Плани семінарських (практичних) занять ............. 146
2.2.1. Перелік тем (питань), що виносяться на самостійне опрацювання студентами     149
2.3. Термінологічний словник ключових понять (категорій)
з визначенням їх сутності ........................ 151
2.4. Навчальні завдання (ситуаційні задачі) ............... 159
2.5. Завдання для перевірки знань студентів .............. 186
2.5.1. Теоретичні питання для перевірки знань за темами .... 186
2.5.2. Практичні завдання для перевірки знань студентів ..... 193
2.5.3. Типові тести для поточного та підсумкового контролю знань студентів з дисципліни     209
2.5.4. Адресні вказівки, де можливо ознайомитись з методикою розв’язання аналогічних завдань по пункту 2.5 ............................................ 217
РОЗДІЛ 3. Завдання для блочно-модульного контролю .... 218
РОЗДІЛ 4. Критерії оцінювання знань студентів з дисципліни 228
РОЗДІЛ 5. Література............................... 232
Додатки.......................................... 237

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.