лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Судово-бухгалтерська експертиза

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ТЕМА 6. МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ
СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЮ ЕКСПЕРТИЗОЮ
ОСНОВНИХ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ

ПЛАН

6.1. Методика експертного дослідження стану та операцій із грошовими коштами в касі.
6.2. Методика експертного дослідження операцій на рахунках у банку.
6.3. Методика експертного дослідження операцій з основними засобами, малоцінними та швидкозношуваними предметами (МШП).
6.4. Методика експертного дослідження операцій з матеріальними запасами.
6.5. Експертне дослідження операцій, пов’язаних із виробництвом та реалізацією продукції.
6.6. Методика експертного дослідження операцій з нарахування та виплати заробітної плати.
6.7. Методика експертного дослідження операцій, пов’язаних з обігом цінних паперів.
6.8. Методика проведення судово-бухгалтерської екс­пертизи фінансових результатів діяльності підприємства.
6.9. Методика проведення судово-бухгалтерської екс­пертизи правопорушень, пов’язаних із ухиленням від сплати податків.
6.10. Особливості експертного дослідження товарних операцій у торгівлі.
6.11. Бухгалтерський облік в умовах функціонування автоматизованої обробкиінформації за допомогою бух­галтерської програми «1С» (на прикладі розрахунків з персоналом з оплати праці та заробітної плати).

Опрацьовуючи питання цієї теми, потрібно спиратися на програмні положення дисципліни «Судово-бухгалтерська експертиза» та питання, сформульовані у плані лекційних занять. Ці питання достатньо повно висвітлені у навчальному посібнику «Судово-бухгалтерська експертиза» [71, с. 108—169].
У цій темі основним ключовим є питання, присвячене методиці проведення судово-бухгалтерської експертизи основних фінансово-господарських операцій з:

 1. грошовими коштами у касі та на рахунках у банку;
 2. основними засобами, МШП;
 3. матеріальними запасами;
 4. виробництвом та реалізацією продукції;
 5. розрахунків з персоналом;
 6. цінними паперами;
 7. фінансовими результатами діяльності підприємства;
 8. ухиленням від сплати податків;
 9. дослідженням товарних операцій в торгівлі.

У процесі самостійного опрацювання цієї теми студентові треба з’ясувати завдання, об’єкти, джерела інформації та методичні прийоми судово-бухгалтерської експертизи основних фінансово-господарських операцій підприємства, а також облік в умовах функціонування автоматизованої обробки інформації за допомогою бухгалтерської програми «1С».

Студенти після самостійного вивчення ключових положень, що становлять зміст теми «Методика дослідження судово-бух­галтерською експертизою основних фінансово-господарських опе­рацій», зможуть ознайомитись, зрозуміти, опанувати та охарактеризувати:
об’єкти, інформаційно-методичне забезпечення та методику експертного дослідження господарських операцій з коштами, розрахунками та іншими активами;
об’єкти, інформаційно-методичне забезпечення та методику експертного дослідження необоротних матеріальних і нематеріальних активів;
об’єкти, інформаційно-методичне забезпечення та методику експертного дослідження операцій з матеріальними запасами;
експертне дослідження собівартості реалізованої продук­ції на підприємствах промисловості;
експертне дослідження операцій із цінними паперами;
особливості експертного дослідження товарних операцій у торгівлі;
експертне дослідження доходів та фінансових результатів діяльності суб’єктів господарювання;
облік в умовах функціонування автомтизованої обробки інформації за допомогою бухгалтерської програми «1С»;
систему формування показників ситуаційних операцій судово-бухгалтерської експертизи в базах даних ПЕОМ.
Експертне дослідження як своєрідна галузь пізнання, здійснюване в рамках кримінального або цивільного процесу, підпорядковується закономірностям будь-якого пізнання і базується на загальних методологічних положеннях, які забезпечують установлення об’єктивної істини у кожній кримінальній чи цивільній справі.
У процесі дослідження експерт-бухгалтер порівнює зміст окремих бухгалтерських документів, їхні реквізити тощо, виконуючи при цьому низку таких послідовних логічних дій,
як аналіз і синтез, абстрагування й аналогія. Розібратися у величезній кількості документів, визначити їхню роль і значення як доказів у справі експертові допомагає використання загальних та окремих методів і методик судово-бухгалтерської експертизи.
До загальних методичних прийомів судово-бухгалтерської експертизи, які найбільш повно і чітко відбивають процес експертного дослідження бухгалтерських документів, відносять документальну перевірку, зіставлення документів, моделювання документів та ін.
6.1. Методика експертного дослідження
стану та операцій
із грошовими коштами в касі

Грошові кошти в національній та іноземній валюті підприємств, організацій, установ можуть перебувати у вигляді готівки в касі, зберігатися в установах банків, у підзвітних осіб, а також використовуватися у вигляді акредитивів, чеків тощо.
На кожному підприємстві для забезпечення належного використання і контролю за рухом грошової маси організується її облік.
Основними завданнями обліку грошових коштів є:

 1. забезпечення їх зберігання і правильного використання;
 2. суворе додержання встановлених правил касових та банківських операцій;
 3. правильне оформлення руху грошових коштів у документах і регістрах бухгалтерського обліку [69, с. 85].

Об’єктами експертного дослідження операцій з коштами є:
O інтерпретація, достовірність оцінки та реальність відображення в балансі та фінансовій звітності;
O повнота оприбуткування;
O обґрунтованість (законність) вибуття;
O цільове використання;
O дотримання вимог законодавчо-нормативного забезпечення щодо їх обліку;
O стан збереження грошових коштів;
O сума заподіяної шкоди за наслідками виявлених нестач, розкрадань та особи, причетні до цих порушень [74, с. 69].

Методичні прийоми експертного дослідження операцій з коштами у касі та на рахунках у банку включають розрахунково-аналітичні, документальні, прийоми узагальнення й реалізації результатів експертизи, аналітичного групування доказів правопорушень та ін. (див. тему 3, підрозд. 3.2).
Усі операції щодо приймання та видачі грошей з каси виконує матеріально відповідальна особа — касир. Оформляючись на роботу, касир дає зобов’язання (відображене в договорі про матеріальну відповідальність), за яким бере на себе повну матеріальну відповідальність за прийняті грошові кошти та інші цінності в касі. Якщо через необережність, недбалість касира підприємству будуть заподіяні збитки, касир зобов’язаний їх відшкодувати.
Каса — самостійний структурний підрозділ підприємства, призначений для зберігання грошових коштів і проведення розрахунків готівкою.
Адміністрація підприємства зобов’язана створювати необхідні умови для забезпечення збереження грошових коштів у касі. Підприємство може мати у своїй касі мінімальні суми готівки на задоволення невідкладних господарських потреб. Ліміт залишку готівки в касі встановлюється установою банку або самостійно визначається підприємством. Перевищення ліміту можливе лише в дні видачі заробітної плати протягом трьох робочих днів. Зберігання в касі цінностей, які не належать даному підприємству, забороняється [63].
Основними джерелами поновлення готівки в касі є надходження з поточного рахунка в банку, виручка від реалізації продукції чи послуг, надходження невикористаних залишків підзвітних сум тощо.
Для одержання грошових коштів з поточного рахунка установи банку на підставі спеціальних заяв видають підприємствам чекові книжки.
Надходження готівки в касу оформлюється прибутковим касовим ордером. У ньому вказується, від кого надійшли гроші, на які цілі або за що вони вносяться, сума і дата. Видача готівки з каси оформлюється видатковим касовим ордером. У ньому зазначається кому, на які цілі або за що видані гроші, сума і дата. У разі видачі грошей готівкою за видатковим касовим ордером касир ретельно перевіряє правильність його оформлення, наявність підписів керівника підприємства та головного бухгалтера.
Облік руху грошових коштів підприємства здійснюється в касовій книзі, записи в якій ведуть у двох примірниках. Після виведення результатів за день касир надсилає другий примірник у бух­галтерію як звіт про касові операції. До нього додаються всі документи, що надійшли до каси протягом дня. Відповідальність за додержання касової дисципліни покладається на керівників підприємств, головних бухгалтерів, керівників фінансових служб і касирів.
Облік руху грошових коштів по касі здійснюється на активному рахунку № 30 «Каса». За дебетом цього рахунка відображається надходження грошей до каси.
У разі виявлення в касі нестач або лишків готівкових грошей експертне дослідження касових операцій проводиться, як правило, у такій послідовності:
1) порівнюються записи в касовій книзі з прибутковими та видатковими касовими документами. Визначається повнота і правильність оформлення документації. При цьому необхідно зіставити дані, вказані у прибуткових касових ордерах, з даними записів на контрольній стрічці регістрів розрахункових операцій (якщо вони є на підприємстві) або з даними розрахункових книжок;
2) перевіряється арифметична достовірність підрахунків у касовій книзі сум операцій за кожний день і правильність переносу сум залишків на наступну сторінку книги;
3) установлюється тотожність записів у касовій книзі записам у звітах касира за кожний операційний день;
4) аналізуються по суті операції в документах, які дода-
ються до прибуткових та видаткових касових ордерів [72, с. 179].
Найбільш характерними видами зловживань у здійсненні касових операцій є:

 1. оформлення видаткових операцій по касі за недоброякісними та підробленими документами;
 2. підробки в касових книгах і касових звітах;
 3. привласнення готівкових грошей, отриманих за чековою книжкою у банку через підробку банківських виписок;
 4. незаконна видача готівкових грошей з каси після підробки авансових звітів з відряджень;
 5. розкрадання грошових коштів через привласнення депонованих сум;
 6. розкрадання грошових коштів, призначених для заробітної плати, за допомогою підроблення розрахунково-платіжної відомості.

Особливу увагу під час проведення експертного дослідження необхідно приділити повноті оприбуткування готівкових грошей та цільовому їх використанню.
Аналіз експертної практики показує, що можливі випадки утворення в касі нестачі готівкових коштів без відображення в обліку. Але частіше вилучення грошових коштів із каси відбувається через неоприбуткування грошей та необґрунтоване їх списання у видатки, а саме:
неоприбуткування виручки від реалізації товарно-матеріаль­них цінностей та за надані послуги;
неоприбуткування коштів, отриманих із банку на виплату заробітної плати та на адміністративно-господарські та виробничі потреби;
списання грошових коштів без виправдувальних документів, за підробленими документами та в більших розмірах, ніж це потрібно за документами;
повторне списання грошових коштів за тими самими виправдувальними документами. Як правило, це відбувається, коли витратні документи не були погашені в установленому порядку.
Під час дослідження матеріалів кримінальних справ, пов’я­заних з установленням фактів лишків та нестач у касі, експерту в усіх випадках необхідно мати всі регістри бухгалтерського обліку та касові звіти з доданими до них документами.
Для висновків експерта особливе значення мають акти зняття фактичної наявності грошових коштів, оскільки без них неможливо вирішити, чи мають місце нестачі або лишки грошових коштів у касі.
За відсутності актів зняття залишків каси на початок досліджуваного періоду збільшується обсяг матеріалів, оскільки в таких випадках належить досліджувати рух грошових коштів, починаючи з дати попереднього зняття залишків каси, підтверд­женого актом. У цьому разі, а також за відсутності приймально-передаточних актів у період заміни касирів розмежувати період утворення нестач або лишків не завжди можливо.
У разі неоприбуткування грошових коштів у касі аналіз та встановлення нестач слід здійснювати порівнянням записів про надходження грошових коштів:

 1. із банку — з даними виписок та корінців чеків про отримання готівкових коштів;
 2. із виручки від реалізації товарно-матеріальних цінностей — з даними товарних звітів про здавання виручки в касу, відображеними на рахунку «Реалізація»;
 3. від окремих осіб за різні послуги — з документами, що служать підставою для одержання та утримання грошей.

За необхідності поглибленої перевірки повного оприбуткування в касі готівкових коштів, отриманих із різних джерел, експерт-бухгалтер повинен проаналізувати також обороти відомості № 1 за дебетом рахунка 301 «Каса в національній валюті» порівняно з оборотами за кредитом кожного з кореспондуючих рахунків (311 «Поточні рахунки в національній валюті», 631 «Розрахун­ки з вітчизняними постачальниками», 661 «Розрахунки за заробіт­ною платою», 681 «Розрахунки за авансами одержаними») та ін. з наступним зіставленням їх з відповідними записами в касовій книзі і даними документів, які підтверджують отримання підприємством певних сум готівки у певні строки.
Перевіряючи цільове використання готівки, отриманої підприємством в установі банку, використовують виписки банків, касові книги і звіти касира, видаткові касові ордери, журнали-ордери № 1 за кредитом рахунка 301 «Каса в національній валюті», книги обліку придбання товарів, а також документи, що підтверджують факт витрачання готівки за призначенням, авансові звіти підзвітних осіб та ін.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.