лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Судово-бухгалтерська експертиза

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

5.6. Права, обов’язки і відповідальність
судового експерта
Експерт-бухгалтер — це висококваліфікований спеціаліст у галузі бухгалтерського обліку, аналізу і контролю господарської діяльності, обов’язком якого є дослідження правильності відображення господарської діяльності підприємства в документах бухгалтерського обліку під час розслідування та розгляду кримінальних і цивільних справ.


 
 
  Рис. 5.1. Права, обов’язки і відповідальність судового експерта


ЕКСПЕРТУ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ

 • проводити експертизу без письмової вказівки керівника експертної установи (її структурного підрозділу), за винятком експертиз, доручених йому безпосередньо після слідчого розгляду, в якому він брав участь як спеціаліст, а також експертиз, які проводяться під час судового розгляду;
 • самостійно збирати матеріали, які підлягають дослідженню, а також вибирати вихідні дані для проведення експертизи, якщо вони відображені у наданих йому матеріалах неоднозначно;
 • розголошувати без дозволу прокурора, слідчого, особи, яка провадить дізнання, дані попереднього слідства чи дізнання;
 • вступати в контакти, не передбачені порядком проведення експертизи, з будь-якими особами, якщо такі особи прямо чи опосередковано мають відношення до експертизи;
 • зберігати кримінальні, цивільні та господарські справи, а також речові докази й документи, що є об’єктами експертизи, поза службовим приміщенням.

 

Експерт-бухгалтер зобов’язаний заявити про самовідвід у разі, якщо він

1. Особисто, прямо чи посередньо зацікавлений у наслідках справи.

2. Є родичем сторін або інших осіб, що беруть участь у справі.

3. Перебуває в особистих стосунках з особами, які беруть участь у справі.

4. Перебуває або перебував у службовій або іншій залежності від сторін, інших осіб, що беруть участь у справі.

5. Проводив ревізію, матеріали якої лягли в основу порушення даної справи.

6. Виявив некомпетентність

7. Приховав обставини, що викликають сумнів у його неупередженості.

На цих саме підставах експерт зобов’язаний заявити про свій самовідвід. Причому цей обов’язок лежить на експерті й тоді, коли він особисто вважає, що вказані вище обставини не є перепонами для його участі в справі.
Експерт-бухгалтер не повинен давати висновки з питань, що виходять за межі його компетенції.
У таких випадках, а також коли не досить наданих йому даних, експерт має в письмовій формі повідомити слідчого або суд про неможливість зробити висновок.

Обов’язки керівника експертної установи:

 • організаційне забезпечення виконання експертиз;
 • матеріально-технічне забезпечення виконання експертиз;
 • дотримання законодавства та нормативних актів з питань експертизи;
 • контроль за своєчасним проведенням експертизи.

5.7. Права обвинувачуваного в разі
призначення та провадження
судово-бухгалтерської експертизи
У разі призначення і проведення експертизи обвинувачуваний наділяється законом широкими правами, які забезпечують йому можливість здійснити захист своїх законних інтересів. Слідчий повинен роз’яснити обвинувачуваному ці права під час ознайомлення його з постановою про призначення експертизи. Про це складається протокол, який підписується слідчим і обвинувачуваним, що дає змогу обвинувачуваному своєчасно порушити відповідне клопотання, про результати розгляду якого слідчий складає окрему постанову. Обґрунтовані порушення кло­потання підлягають задоволенню, а відмова в задоволенні має бути мотивована.


Відповідно до ст. 197 КПК України в разі призначення
і проведення експертизи обвинувачуваний має право:
 • Заявити обґрунтований відвід експерту.
 • Просити про призначення експерта з числа названих ним осіб.
 • Просити про поставлення перед експертизою додаткових запитань.
 • Давати пояснення експерту.
 • Пред’являти додаткові документи.
 • Ознайомитися з матеріалами експертизи і висновком експерта після закінчення експертизи.
 • Порушувати клопотання про призначення нової або додаткової експертизи.

 

Дане питання докладно висвітлено у посібнику [71, с. 104—106].


Перелік контрольних запитань,
що на них треба відповісти, готуючи тему 5

1. Охарактеризуйте порядок призначення судово-бухгал­терської експертизи.
2. Розкрийте зміст і структуру постанови (ухвали) про призначення судово-бухгалтерської експертизи.
3. Розкрийте зміст вхідної, описової та резолютивної частин постанови (ухвали) про призначення експертизи.
4. Які питання розв’язуються в процесі проведення судово-бухгалтерської експертизи на стадії попереднього розслідування?
5. Які строки проведення експертизи?
6. Розкрийте зміст завдання на проведення експертизи.
7. Чим відрізняється методика проведення бухгалтерської експертизи в експертних установах і в суді?
8. Які права та обов’язки має експерт-бухгалтер?
9. Які питання не входять у коло обов’язків експерта-бух­галтера?
10. Визначте відповідальність експерта-бухгалтера.
11. Які права обвинувачуваного у разі призначення та проведення судово-бухгалтерської експертизи?
Рекомендована література за темою:
[2; 4; 5; 28; 30; 56; 71, с. 86—106; 72, с. 146—165; 76].

 

  

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.