лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Судово-бухгалтерська експертиза

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

4.5. Використання автоматизованої
системи обробки інформації в процесі
судово-бухгалтерської експертизи
Значний прогрес на ринку систем автоматизації дає змогу розширити сферу використання комп’ютерної техніки у процесі судово-бухгалтерської експертизи, що дозволить удосконалити експертне дослідження та скоротити витрати робочого часу на здійснення розрахункових, арифметично-технічних, аналітичних, логічних та інших процедур.
Можливості ЕОМ забезпечують не лише універсальний характер їх застосування (виходячи із загальних методологічних підходів організації судово-бухгалтерської експертизи), але й проявляються, зокрема, у створенні істотних передумов для підвищення швидкості і якості експертного дослідження, посилення обґрунтованості пропозицій щодо кінцевих результатів експертизи тощо.
Складові комп’ютерної системи наведені на рис. 4.3.


Рис. 4.3. Складові комп’ютерної системи
Практичне застосування ЕОМ у процесі судово-бухгалтерсь­кої експертизи залежить від набору технічних засобів і вибору організаційних форм їх використання, що передбачають наступні варіанти:

 1. використання виключно персональних комп’ютерів;
 2. використання одного центрального комп’ютера (серверу) і терміналів для введення даних;
 3. об’єднання персональних комп’ютерів в локальну мережу (цим забезпечується обмін даними між різними ділянками бух­галтерського обліку);
 4. об’єднання персональних комп’ютерів в локальну мережу з одним або кількома потужними комп’ютерами (серверами) та вихід до глобальних мереж (зокрема Інтернет).

 

Функціонування автоматизованої системи обробки інформації дає змогу в процесі судово-бухгалтерської експертизи автоматизувати пошук необхідної інформації та вирішувати типові експерт­ні процедури. Конкретне завдання і його вирішення фіксується
в операційній пам’яті комп’ютера. Після повного виконання поставленого завдання або за спеціальним запитом користувача (в даному випадку експерта-бухгалтера) персональний комп’ютер видає чітку і вичерпну відповідь. Обробка інформації при цьому здійснюється стандартними засобами операційної системи, що сприяє прискоренню проведення експертного дослідження і підвищує наукову обґрунтованість його висновків.
Автоматизована обробка інформації в дослідженнях судово-бухгалтерської експертизи включає алгоритмізацію і постановку задач, які перебувають у компетенції експерта-бухгалтера, програмне забезпечення вирішення конкретних задач і реалізації опрацьованої інформації з метою доведення висунутих гіпотез та узагальнення висновків експертизи, розробку рекомендацій з профілактики виявлених правопорушень у подальшій діяль­ності підприємства.
Основи автоматизації і алгоритмізації процедур судово-бухгал­терської експертизи схематично зображені на рис. 4.4 і 4.5.
Не заперечуючи необхідність й економічну доцільність впро­вадження автоматизованої системи обробки інформації в дослідженнях судово-бухгалтерської експертизи, необхідно наголосити, що експертні процедури переважно проводяться несистематично, відповідно обсяги досліджень не забезпечують пов­ного завантаження високотехнологічних ЕОМ. Найбільш оптимальним і перспективним варіантом АСОІ в дослідженнях судово-бухгалтерської експертизи є створення локального автоматизованого робочого місця експерта-бухгалтера із застосуванням персональних комп’ютерів.


Рис. 4.4. Модель інформаційного забезпечення процесу
судово-бухгалтерського дослідження [74, с. 24]

Рис. 4.5. Модель системи комп’ютеризації
експертного дослідження [74, с. 24]
У зв’язку з широким упровадженням комп’ютерних технологій обліковий процес для оцінки і вивчення інформації, що зберігається у комп’ютері і на магнітних носіях, можуть бути використані дані нового роду судових експертиз — комп’ю­терно-технічної [див. 71, с. 82].

Зауважимо, що експерту забороняється самостійно збирати матеріали, які підлягають дослідженню.


4.6. Планування проведення
судово-бухгалтерської експертизи
Планування процесу проведення експертизи здійснюється безпосередньо в експертній установі, якій доручено проведення експертизи. Метою планування є організація роботи експертів.

Для того щоб забезпечити виконання завдання судово-бухгалтерської експертизи у зазначені строки, керівник групи експертів складає план-графік її проведення. Кожний член експертної групи за завданням керівника розподіляє визначені йому роботи на складові елементи й установлює час для їх завершення.

Закріплених законодавчо точних норм затрат часу на виконання робіт проведення судово-бухгалтерської експертизи немає, тому тривалість робіт визначають на основі практичного досвіду експертів.

Приблизна форма плану-графіка проведення судово-бухгал­терської експертизи має такий вигляд:
ПЛАН-ГРАФІК
проведення судово-бухгалтерської експертизи відповідно
до завдання Лабораторії судово-економічних досліджень
Київського НДІ
судових експертиз Міністерства юстиції України

Від 25 січня 200_ р. № 55 у кримінальній справі у звинуваченні Петренка Н. К.
Для проведення експертизи встановлено строк 20 днів.
Початок проведення експертизи 26 січня 200_ р.
Закінчення проведення експертизи 16 лютого 200_ р.

№ з/п

Найменування робіт

Виконавці (посада,
прізвище
та ініціали)

Час проведення

Термін
(кількість днів)

Позначка про
виконання

початок

закінчення

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

План-графік має бути ретельно продуманий і мати на меті реалізацію конкретних завдань. У плані-графіку вказується перелік робіт, що підлягають виконанню під час проведення бухгалтерської експертизи:

 1. підготовчі роботи в експертній установі;
 2. ознайомлення з матеріалами справи, поданими на дослідження експертизи;
 3. складання методики проведення експертизи;
 4. ознайомлення із законодавчими, нормативно-правовими документами;
 5. дослідження бухгалтерських та інших документів порівняно із законодавчими та нормативними документами;
 6. складання та оформлення (у друкованому вигляді) висновку експертизи та ін.


Перелік контрольних запитань,
що на них треба відповісти, готуючи тему 4
 1. Назвіть державні спеціалізовані установи та відомчі служби, які здійснюють судово-експертну діяльність в Україні.
 2. Які повноваження має Координаційна рада з проблем судової експертизи?
 3. Охарактеризуйте організаційно-фінансове забезпечення судово-експертної діяльності в Україні.
 4. Як проводиться оплата судових експертиз?
 5. Розкрийте поняття процесу судово-бухгалтерської експертизи та перелічіть його стадії.
 6. Назвіть зміст підготовчої та організаційно-методичної стадій процесу судово-бухгалтерської експертизи.
 7. Назвіть зміст дослідної стадії та стадії процесу узагальнення, оцінки і реалізації результатів судово-бухгалтер­ської експертизи.
 8. Назвіть основні кваліфікаційні вимоги до судових експертів.
 9. Який порядок проведення атестації та присвоєння кваліфікаційних класів судових експертів?
 10. Розкрийте зміст реєстра атестованих судових експертів?
 11. Основні завдання організації інформаційного забезпечення судово-бухгалтерської експертизи.
 12. Який порядок формування фактографічної інформації під час проведення судово-бухгалтерської експертизи?
 13. Використання автоматизованої системи обробки інформації в процесі судово-бухгалтерської експертизи.
 14. Охарактеризуйте систему комп’ютеризації експертного дослідження.
 15. Планування проведення судово-бухгалтерської експертизи.
 16. Охарактеризуйте зміст плану-графіка проведення судово-бухгалтерської експертизи.

Рекомендована література за темою:
[30; 35; 50—52; 56; 71, с. 68—84; 72, с. 101—109, 137—145; 74, с. 19; 75, с. 98—100; 76].

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.