лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Судово-бухгалтерська експертиза

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ТЕМА 4. ОРГАНІЗАЦІЯ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ
ЕКСПЕРТИЗИ
ПЛАН
4.1. Загальна організація судово-бухгалтерської експертизи в Україні.
4.2. Процес судово-бухгалтерської експертизи та його стадії.
4.3. Порядок атестації судових експертів та основні кваліфікаційні вимоги до них.
4.4. Організація інформаційного забезпечення судово-бухгалтерської експертизи.
4.5. Використання автоматизованої системи обробки інформації в процесі судово-бухгалтерської експертизи.
4.6. Планування проведення судово-бухгалтерської експертизи.

У процесі самостійного вивчення теми «Організація судово-бухгалтерської експертизи» необхідно зосередити зусилля на засвоєнні основних питань за типовою програмою курсу та комплексі питань, сформульованих у плані лекційних занять. Ці питання достатньо повно висвітлені в навчальному посібнику «Судово-бухгалтерська експертиза» [71, с. 68—84]. Для глибшого їх засвоєння бажано опрацювати також рекомендовані за цією темою законодавчо-нормативну інформацію та інші літературні джерела.
Самостійно вивчаючим дану тему потрібно передусім чітко усвідомити, які повноваження мають державні спеціалізовані установи і відомчі служби, що здійснюють судово-експертну діяльність в Україні, та Координаційна рада з проблем судової експертизи.
У подальшому слід засвоїти процес судово-бухгалтерської експертизи та його стадії, порядок проведення атестації судових експертів, основні завдання організації інформаційного забезпечення, використання автоматизованої системи обробки інформації у процесі СБЕ та планування судово-бухгалтерської експертизи.

Студенти, вивчаючи цю тему, зможуть:

 • зрозуміти організацію судово-бухгалтерської експертизи та функції Управління експертного забезпечення правосуддя Міністерства юстиції України;
 • засвоїти повноваження Координаційної ради з проблем судової експертизи;
 • охарактеризувати стадії судово-бухгалтерської експертизи;
 • засвоїти порядок проведення атестації, присвоєння кваліфікаційних класів та реєстрації судових експертів;
 • дати визначення системи інформаційного забезпечення судово-бухгалтерської експертизи;
 • засвоїти використання автоматизованої системи оброб­ки інформації в процесі судово-бухгалтерської експертизи;
 • знати особливості планування процесу судово-бухгал­терської експертизи.

4.1. Загальна організація судово-бухгалтерської
експертизи в Україні
Організація (від фр. organisation) — це побудова, впорядкування певного процесу, явища тощо.
Судово-експертну діяльність в Україні здійснюють державні спеціалізовані установи та відомчі служби:

 • науково-дослідні та інші установи судових експертиз Міністерства юстиції України та Міністерства охорони здоров’я України;
 • експертні служби Міністерства внутрішніх справ, Міністерства оборони та Служби безпеки України.

 

Координацію організації судово-експертної діяльності в Україні здійснює Міністерство юстиції України.
Одними з основних завдань Міністерства юстиції є організація експертного забезпечення правосуддя, формування державного замовлення на науково-дослідні роботи в галузі судової експертизи, контроль за діяльністю підвідомчих науково-дос­лідних інститутів судових експертиз, координація роботи відповідних державних органів з питань розвитку судової експертизи, контроль за судово-експертною діяльністю, атестація судових експертів.
У системі Міністерства юстиції діють Київський, Харківський, Львівський, Одеський та Донецький науково-дослідні інститути судових експертиз, які мають філії у Вінниці, Дніпропетровську, Тернополі, Чернігові, Сімферополі, Севастополі, Херсоні, Черкасах.
Експертні установи Міністерства охорони здоров’я України складаються зі судово-медичних бюро та судово-психіатричних відділень, які є майже в кожному обласному центрі.
У системі Міністерства внутрішніх справ України для проведення судових експертиз створено криміналістичний центр, який має обласні філії.
Крім того, судово-експертна діяльність може здійснюватись на підприємницьких засадах на підставі спеціальних дозволів,
а також окремими громадянами на підставі разових договорів. Міністерство юстиції України веде Реєстр атестованих експертів державних і підприємницьких структур та громадян. Органи дізнання, попереднього слідства та суди зобов’язані доручати проведення судових експертиз здебільшого спеціалістам, внесеним до цього реєстру.
Організація науково-методичного забезпечення судово-екс­пертної діяльності покладається на ті міністерства та відомства, до складу яких входять відповідні спеціалізовані установи та заклади, що здійснюють відповідний вид судової експертизи, у тому числі й судово-бухгалтерську.
Для розгляду найважливіших питань розвитку судової експертизи, що мають міжвідомчий характер, при Міністерстві юстиції України створюється Координаційна рада з проблем судової експертизи.
На Координаційну раду з проблем судової експертизи покладається обговорення та розробка рекомендацій, про що викладено в посібнику [71, с. 70—71].
Організаційно-фінансове забезпечення судово-бухгалтерсь­кої експертизи в Україні визначається Законом України «Про судову експертизу».
Здійснення науково-дослідними установами судових експертиз, наукових розробок з питань організації та проведення судових експертиз фінансується з державного бюджету. Виконання судових експертиз іншими спеціалізованими установами та відомчими службами фінансується за рахунок коштів, що виділяються їм на цю мету з державного та місцевих бюджетів, а науково-дослідними установами — за рахунок замовника.
Інші роботи зазначені установи та служби проводять на госпрозрахункових засадах.
Перелік державних платних послуг, які надаються науково-дослідними інститутами судових експертиз Міністерства юстиції, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.1999 за № 1432. Ці послуги надаються інститутами судових експертиз юридичним та фізичним особам на договірних засадах за плату в обсязі витрат, пов’язаних з їх виконанням. Перелік платних послуг викладено у посібнику [71, с. 71—72].
Згідно зі ст. 18 Закону України «Про судову експертизу» на працівників державних спеціалізованих установ судових експертиз поширюються особливості матеріального та соціально-побутового забезпечення, передбачені Законом України «Про державну службу».
Керівники спеціалізованих установ та відомчих служб за отримання згоди від органу або особи, які призначили судову експертизу, мають право включати до складу експертних комісій спеціалістів інших держав. Такі спільні експертні комісії здійснюють судові експертизи відповідно до умов та положень процесуального законодавства України. Плата іноземним фахівцям за участь у судовій експертизі та відшкодування інших витрат, пов’язаних з її виконанням, здійснюється, відповідно, за домовленістю сторін.
Спеціалізовані установи та відомчі служби, які виконують судові експертизи, користуються правом установлювати міжнародні наукові зв’язки з інституціями криміналістики інших країн, проводити спільні наукові конференції, обмінюватися науковою інформацією та випускати спільні видання в галузі судової експертизи і криміналістики.
Охорону приміщень і територій установ судових експертиз забезпечує Міністерство внутрішніх справ за рахунок коштів, які виділяються йому для цього з державного бюджету.
4.2. Процес судово-бухгалтерської
експертизи та його стадії
Як будь-який дослідний процес, провадження експертизи включає такі стадії:
підготовчу;
організаційно-методичну;
дослідну;
узагальнення, оцінки і реалізації результатів експертизи (див. рис. 4.1).

Рис. 4.1. Стадії процесу судово-бухгалтерської експертизи


4.3. Порядок атестації судових експертів
та основні кваліфікаційні вимоги до них
В Україні застосовується атестація судових експертів узагалі та експертів-бухгалтерів зокрема. Метою атестації судового експерта є забезпечення належного професійного рівня керівних працівників та фахівців, які залучаються до проведення судових експертиз або беруть участь у розробках теоретичної та ме­тодичної бази судової експертизи. Залежно від спеціалізації і рівня підготовки їм присвоюють кваліфікацію судового експерта з дозволом проведення певного виду експертиз і кваліфікаційний клас.
Порядок проведення атестації та присвоєння кваліфікаційних класів визначається міністерствами і відомствами, до систем яких входять спеціалізовані установи та відомчі служби, що проводять судові експертизи.
У системі Міністерства юстиції України створюються:
1) експертно-кваліфікаційні комісії (ЕКК) науково-дослідних інститутів судових експертиз;
2) центральна експертно-кваліфікаційна комісія Міністерства юстиції України (ЦЕКК).
Саме визначення рівня професійної підготовки працівників інститутів через їхню атестацію для присвоєння кваліфікації та кваліфікаційного класу судового експерта є головним завданням експертно-кваліфікаційних комісій науково-дослідних інститутів судових експертиз.
Експертно-кваліфікаційна комісія створюється у складі:

 • керівника інституту або його заступника;
 • керівників структурних підрозділів;
 • найдосвідченіших спеціалістів, які мають кваліфікацію судових експертів, стаж наукової та практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років;
 • спеціалістів з процесуальних питань судової експертизи.

Серед таких спеціалістів має бути не менше двох фахівців тієї спеціальності й того класу, з яких комісія проводить атестацію.
Комісія формується з постійних членів та змінного складу.
До постійного складу комісії входять:

 • голова;
 • заступник голови;
 • секретар;
 • фахівці з процесуальних питань.

ЕКК відповідно до покладених на неї завдань:

 • розглядає подання, складене безпосереднім керівником експерта, який підлягає атестації, та документи, що додаються (характеристика, копія диплома про освіту, витяг з трудової книжки);
 • організує попереднє рецензування поданих рефератів та проектів висновків експертів;
 • допускає експерта або відмовляє йому в допуску до атестації;
 • приймає кваліфікаційний іспит.

Кандидати на здобуття кваліфікації експерта-бухгалтера складають письмовий (реферат і проекти висновків експерта) та усний (співбесіда) іспити з питань бухгалтерського, податкового обліку, з економічного аналізу, контролю й аудиту, судово-бухгалтерської експертизи, кримінального, цивільного, трудового та інших галузей права.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.