лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Судово-бухгалтерська експертиза

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

3.2. Методи, методичні прийоми і процедури
судово-бухгалтерської експертизи

У широкому значенні метод — це:

 1. спосіб пізнання, дослідження об’єктів, явищ;
 2. прийом, спосіб або характер діяльності.

Кожна наука, у тому числі й судово-бухгалтерська експертиза, досліджує свій предмет за допомогою загальнонаукових і частково наукових методів.
Методом судово-бухгалтерської експертизи є сукупність методичних прийомів і способів, які застосовуються експертом-бухгалтером під час дослідження документів та інших матеріалів, наданих йому слідчим або судом.
Розвиток судово-бухгалтерської експертизи як економіко-правової дисципліни нерозривно пов’язаний зі створенням її методології, яка включає в себе систему загальнонаукових і частково наукових методів і прийомів дослідження (рис. 3.1).
Загальнонаукові методи є сукупністю принципів і категорій матеріалістичної діалектики та загальнонаукової теорії пізнання. Вони базуються на використанні таких прийомів, як аналіз і синтез, індукція і дедукція, абстрагування і конкретизація, аналогія і моделювання, системний і функціонально-вартісний аналіз [71, с. 59—61].
Таким чином, загальнонаукові методи в практиці органів внутрішніх справ частіше за все використовуються для дізнання і виявлення ознак скоєння корисливих правопорушень.
Частково наукові методи дослідження розроблені на основі досягнень економічних і юридичних наук, досвіду слідчої, контрольно-ревізійної і судово-експертної практики. До них належать такі прийоми:
1) розрахунково-аналітичні;
2) документальні;
3) органолептичні;
4) узагальнення, оцінка та реалізація результатів експертиз.


Рис. 3.1. Схема методів та методичних прийомів
судово-бухгалтерської експертизи

 1. Розрахунково-аналітичні прийоми включають:

а) економічний аналіз;
б) статистичні розрахунки;
в) економіко-математичні методи [71, с. 61—62].
Слідча і судова практики як докази в кримінальній справі використовують не всі матеріали економічного аналізу, а лише ті з них, які, виявляючи негативне відхилення, не мають задовільних економічних пояснень, але логічно розкривають свій зв’язок з розслідуваними злочинами.
Проте виявлення в ході економічного аналізу негативних тенденцій і відхилень від нормативного перебігу виробни-
чих процесів за нормами самі по собі не є порушенням законодавства, а лише вказують напрямок проведення більш докладного подальшого дослідження. Докази ж скоєння протиправних дій у сфері економіки встановлюються документальними і органолептичними прийомами судово-бухгалтерської експертизи.
2. Документальні прийоми судово-бухгалтерської експертизи включають такі види контролю наданих матеріалів:

 1. формальну й арифметичну перевірки документів;
 2. нормативно-правову оцінку відображених у документах господарських операцій;
 3. логічний контроль об’єктивної можливості виконання документально оформлених господарських операцій;
 4. цілковите і нецілковите (у т. ч. вибіркове) спостереження;
 5. зустрічну перевірку документів або записів у облікових регістрах через порівняння їх з однойменними чи взаємозв’язаними даними підприємств і організацій, з якими підприємство, що перевіряється, має господарські зв’язки;
 6. спосіб зворотного рахунку, що ґрунтується на попередній експертній оцінці матеріальних витрат, з метою подальшого визначення (зворотним рахунком) величини безпідставних списувань сировини та матеріалів на виробництво окремих видів продукції;
 7. оцінку законності й обґрунтованості господарських операцій за даними кореспондуючих рахунків бухгалтерського обліку і т. п.

Ці прийоми є єдиними як під час проведення ревізій, так і в ході бухгалтерської експертизи. Конкретні ж процедури досліджень бухгалтерських документів залежать від способів використання облікових даних для порушень чинного законодавства і маскування зловживань.
При цьому порушення законодавства знаходить своє відображення в облікових документах у трьох формах:

 1. суперечність (невідповідність) у змісті окремого документа;
 2. суперечність у змісті кількох взаємозв’язаних документів;
 3. порушення чинного порядку відображення господарських операцій.

Методи дослідження облікової інформації можна розділити на такі групи:
І. Прийоми дослідження окремого документа.
ІІ. Прийоми дослідження кількох документів, які відображають одну й ту саму або взаємозв’язані операції.
ІІІ. Прийоми перевірки відображення господарських операцій у бухгалтерському обліку [71, с. 63—65].

3. Органолептичні* прийоми (експертами застосовуються тільки результати, а проводять такі роботи ревізори та інші спеціалісти) включають:
а) контрольні заміри робіт, що застосовуються для перевірки наявності виконаних будівельно-монтажних робіт, обсягів вироб­ництва, робіт і послуг;
б) суцільні (безперервні) спостереження — прийом статистичного контролю фактичного стану об’єкта (наприклад, проведення хронометражних спостережень під час експертизи норм виробітку);
в) вибіркові спостереження — прийом статистичного дослідження якісних характеристик об’єкта, коли суцільний контроль технічно неможливий (наприклад, для визначення дефектів товарів, які надходять у торгівлю);
г) технологічні експертизи — прийом контролю інженерної і технічної підготовки виробництва, а також якості продукції, що випускається (наприклад, контрольний запуск сировини і матеріалів у виробництво, який застосовується для визначення обґрунтованості норм витрат матеріальних ресурсів, і вихід готової продукції);
ґ) службове розслідування — сукупність прийомів перевірки дотримання службовими особами та іншими працівниками нормативно-правових актів, що регулюють виробничі відносини в різних галузях народного господарства;
д) експеримент — науково організований дослід з метою експертного дослідження результатів виконаних процесів.
4. Методичні прийоми узагальнення, оцінювання і реалізації результатів експертного дослідження включають класифікацію і групування правопорушень за їхньою економічною однорідністю та хронологічною послідовністю, аналітичну систематизацію даних експертизи способом оформлення таблиць, складання експертного висновку і передачу його правоохоронним органам, оцінку його слідчим і судом, допит експерта і розробку на підставі експертних висновків профілактичних заходів, спрямованих на зміцнення законності і правопорядку.
Усі згадані вище прийоми можна поділити на прийоми загальної методики та прийоми часткової методики.
Прийоми загальної методики є однаковими для всіх видів контролю (ревізія, аудит) і застосовуються експертом незалежно від характеру злочину, який розслідується, галузі економіки і специфіки підприємства (методи економічного аналізу, прийоми документального дослідження і методи фактичного контролю).
Проте способи скоєння злочинів у різних галузях економіки мають свої характерні риси і специфіку відображення в обліку. Тому експерт-бухгалтер нарівні із загальними прийомами застосовує і часткові.
Прийоми часткової методики залежать від характеру правопорушень, місця їх скоєння, особливостей документування і обліку операцій, що застосовуються на конкретному підприємстві.
Сукупність часткових прийомів, які використовуються в процесі дослідженні матеріалів конкретних справ, становить зміст часткової методики судово-бухгалтерської експертизи, яка самостійно визначається експертом-бухгалтером залежно від його досвіду і кваліфікації для розв’язання конкретно поставлених питань.


Перелік контрольних запитань,
що на них треба відповісти, готуючи тему 3

1. Дайте визначення поняття «предмет судово-бухгалтер­ської експертизи».
2. Назвіть об’єкти судово-бухгалтерської експертизи.
3. Дайте характеристику кожному об’єкту судово-бухгал­терської експертизи.
4. У чому полягає метод судово-бухгалтерської експертизи?
5. Охарактеризуйте загальнонаукові та частково наукові методи дослідження.
6. Які є методичні прийоми судово-бухгалтерської експертизи?
7. Розкрийте систему розрахунково-аналітичних методичних прийомів судово-бухгалтерської експертизи.
8. Розкрийте систему документальних методичних прийомів судово-бухгалтерської експертизи.
9. Охарактеризуйте органолептичні методичні прийоми су­дово-бухгалтерської експертизи.
10. Розкрийте сутність методичного прийому судово-бух­галтерської експертизи — узагальнення, оцінювання та реалізації результатів експертного дослідження.
Рекомендована література за темою:
[4; 30; 49; 70, с. 249—250; 71, с. 55 — 66; 73, с. 116—136; 76, с. 105].

 

  


* Органолептика — дослідження, визначення якості чого-небудь (ліків, харчових продуктів і т. ін.) органами чуттів (зором, нюхом тощо).

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.