лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Організація і стимулювання праці

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Таблиця 9.2
ГОДИННІ ТАРИФНІ СТАВКИ МЕХАНІЗАТОРІВ НА ВИКОНАННІ
ТРАКТОРНО-ТРАНСПОРТНИХ РОБІТ З РОЗРАХУНКУ МІНІМАЛЬНОЇ
ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 185 грн, ЗАТВЕРДЖЕНІ ГАЛУЗЕВОЮ УГОДОЮ
МІЖ МІНІСТЕРСТВОМ ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ ТА ПРОФСПІЛКОЮ
ПРАЦІВНИКІВ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ ТА ШЛЯХОВОГО
ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ І ВСЕУКРАЇНСЬКОЮ НЕЗАЛЕЖНОЮ
ПРОФСПІЛКОЮ ПРАЦІВНИКІВ ТРАНСПОРТУ НА 2002—2003 рр., коп.


Розряди

I

II

III

IV

V

VI

Годинні тарифні ставки

129,4

142,5

158,1

176,0

202,1

234,6

Норми часу на навантаження 1 т та на 1 т · км при використанні автомобілів коригуються для тракторів виходячи з умов виконання вантажно-розвантажувальних робіт, видів доріг у господарстві та інших чинників.
Крім заробітної плати, розрахованої на основі відрядних розцінок та погодинних тарифних ставок, водіям автомобілів виплачують доплати і надбавки, тому студенти мають опанувати перелік і розміри можливих доплат і надбавок водіям аграрних підприємств. Як заведено, премії водіям нараховуються в розмірі суми збільшення тарифного фонду на коефіцієнт прибутковості по господарству і роз­поділяються між водіями пропорційно до основної заробітної плати.
Залежно від моделі внутрішньогосподарських економічних відносин формуватиметься система оплати праці водіїв. Якщо внутрішньогосподарські економічні відносини встановлено між окремими виробничими підрозділами і адміністрацією підприємства, то оплата праці водіїв буде здійснюватися протягом року (чи іншого звітного періоду) за відрядною чи погодинною системами, а наприкінці звітного періоду виплачуватиметься сума доплати в частині отриманого прибутку від реалізації послуг з перевезення вантажів за внутрішньогосподарськими розрахунко­вими цінами. Сума прибутку розраховуватиметься як різниця між надходженнями за надані послуги та витратами на їх здійснення. При цьому слід зазначити, що ціна послуг установлюється окремо за марками автомобілів способом ділення загальної планової суми витрат за даною категорією автомобілів, збільшеної на середній коефіцієнт прибутковості по господарству, на плановий обсяг перевезень даною маркою автомобілів. Якщо в господарстві запроваджено внутршньогосподарський розрахунок на основі індивідуальної оренди водіями транспортних засобів, то їх оплата праці визначатиметься за залишковим принципом від ціни наданих послуг за мінусом усіх експлуатаційних витрат і платежів за оренду автотранспортного засобу. Як звичайно, сума оренди встановлюється в розмірі амортизаційних відрахувань, обчислених на основі методів амортизації, затверджених у П(С)БО 7 «Основні засоби».
Галузевою угодою на 2002—2003 рр. також установлено годинні тарифні ставки робітникам, задіяним на вантажно-розвантажу­вальних роботах. Так, годинна тарифна ставка робітника, зайнятого на навантаженні шкідливих для здоров’я вантажів, вантажів, що змерзлися, і вантажів з вагою одного місця понад 50 кг становить 225,10 коп., а на навантаженні інших вантажів — 199,50 коп.
Вивчаючи питання оплати праці працівників ремонтних і будівельних підрозділів, слід акцентувати увагу на різновидах систем, які застосовуються у даній галузі. Зазвичай використовуються погодинна, погодинно-преміальна, відрядна, відрядно-преміальна та акордна системи оплати праці. Проте найбільшого поширення на будівельно-монтажних і ремонтно-будівельних роботах набули відрядна та акордно-преміальна системи оплати праці. Вони дають можливість пов’язувати заробітну плату пра­цівників із завершенням будівництва окремих об’єктів, а також з якістю виконання робіт з будівництва об’єкта. Погодинна систе­ма оплати праці застосовується тільки у випадках, коли неможливо виміряти обсяг виконаних робіт.
Для використання названих систем оплати праці на підприємстві на підставі положень Галузевої угоди між Українською кооперативно-державною корпорацією з агропромислового будівниц­тва «Украгропромбуд» і ЦК профспілки працівників агропромис­лового комплексу України в колективному договорі та положенні про оплату праці встановлюються годинні тарифні ставки за кож­ним розрядом робіт. За погодинної системи оплати праці розмір заробітку працівника визначається як добуток погодинної тарифної ставки відповідного розряду робіт на кількість відпрацьованих годин даного виду робіт.
Застосування відрядної чи відрядно-преміальної систем оплати праці передбачає розрахунок відрядних розцінок за одиницю роботи способом множення нормативу затрат часу на виконання зазначеної роботи в людино-годинах на годинну тариф­ну ставку відповідного розряду робіт. Тоді сума заробітної пла­ти за відрядної системи оплати праці обчислюватиметься як добуток відрядної розцінки за одиницю (обсяг) робіт на кіль­кість (обсяг) виконаної роботи. До речі, студенти повинні за­пам’ятати, що за зміни умов виконання будівельних робіт до норм часу і відрядних розцінок можуть бути застосовані поправочні коефіцієнти.
У будівельних бригадах, де праця оплачується за відрядною
та відрядно-преміальною системами, зважаючи на особливості бу­дівельних робіт, застосовується, як звичайно, колективне стимулю­вання оплати праці. За цієї форми матеріального стимулювання сума оплати праці бригаді нараховується за виконаний обсяг робіт на підставі відрядних розцінок, а в дальшому дана сума розподіляється між працівниками відповідно до відпрацьованого часу та кваліфікаційних розрядів. Якщо працівник володіє кількома професіями і, відповідно, має розряд з кожної з них, то під час розподілу відрядного заробітку береться до уваги розряд тієї професії, роботи якої виконував будівельник.


Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.