лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Організація і стимулювання праці

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Залежно від механізму стимулювання перевиконання працівником норми виробітку в межах відрядної форми виокремлюють такі різновиди систем оплати праці: пряма відрядна, відрядно-пре­міальна, відрядно-прогресивно-преміальна (табл. 6.3). Крім того, як різновид відрядної оплати праці виділяють акордну та акорд­но-преміальну системи оплати праці. Їхня відмінність від від­рядної та відрядно-преміальної систем полягає в тому, що роз­рахунок заробітної плати ведеться за укрупненими розцінками, а премія виплачується від вартості отриманої понад план продукції.

Таблиця 6.3

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ РІЗНОВИДІВ ОПЛАТИ ПРАЦІ
В МЕЖАХ ВІДРЯДНОЇ ФОРМИ ЗАЛЕЖНО ВІД МЕХАНІЗМУ
СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРЕВИКОНАННЯ НОРМ ВИРОБІТКУ


Різновиди оплати праці в межах тарифної форми

Розцінки базові

Порядок оплати продукції в межах норми

Порядок оплати за понаднормову
продукцію

Пряма
відрядна

 • за отриману
  продукцію;
 • за виконані
  роботи;
 • за обслугову­вані об’єкти з визначеним обсягом робіт;
 • за обслугову­вані об’єкти з невизначеним обсягом робіт

за кожну одиницю продукції, ро­біт, відповідно до чинної в господарстві тарифної сітки і норми ви­робітку

за продукцію, отри­ману понад норму виробітку, оплата здійснюється за вста­новленою базовою розцінкою

Відрядно-преміальна

за продукцію, отри­ману понад норму виробітку, виплачу­ється премія в роз­мірі 30—50 % базової розцінки

Відрядно-
прогресивно-преміальна

за продукцію, отри­ману понад норму виробітку, виплачу­ється премія за про­гресивною шкалою преміальних виплат, в основу якої покладено базову роз­цінку

Рівень зростання відрядних розцінок установлюється безпосередньо в колективному договорі підприємства, проте можна скористатися шкалою збільшення відрядних розцінок у разі перевиконання норм виробітку, наведених у Рекомендаціях щодо визна­чення заробітної плати працюючих залежно від особистого внеску працівника в кінцеві результати роботи підприємства. Так, згід­но зі шкалою, запропонованою в Рекомендаціях, у разі перевиконання норм виробітку від 106 до 110 % відрядну розцінку доцільно підвищити на 5 %, за перевиконання від 111 до 120 % розцінка підвищується на 10 %, від 121 до 130 % — на 15 %, понад 130 % — на 20 %.
Крім того, у межах відрядної форми оплати праці виділяють непряму відрядну оплату праці, яка передбачає встановлення розцінок допоміжним працівникам у відсотках від розцінки основ­них працівників, що визначають ритм робіт. Зокрема, на збиранні зернових культур — це оплата праці помічників комбайнерів, водіїв на транспортуванні зерна, трактористів-машиністів на відвезенні подрібненої соломи від комбайна.
Значні зміни, які сьогодні відбуваються в характері внутрігосподарських відносин виробничих підрозділів, впливають на формування систем оплати праці на підприємствах, установлення винагород і доплат за результати праці. Серед багатьох наявних моделей побудови внутрігосподарських економічних відносин можна виокремити такі форми: власне госпрозрахунок, підрядний госпрозрахунок та орендний підряд. Відмінності між цими формами полягають у закріпленні засобів виробництва, порядку забезпечення матеріальними ресурсами, належності виробленої продукції та додатковому стимулюванні за результати діяльності.
Під час запровадження власне госпрозрахунку засоби виробництва закріплюються за підрозділом, а управління процесом постачання засобів виробництва здійснює керівництво підприємства. Спеціалісти підприємства спільно з керівниками підрозділів визначають ліміти щодо затрат праці та коштів, розміри поточного авансування, планові обсяги виробництва продукції. Нормативи витрат на одиницю продукції за окремими виробничими підрозділами обчислюють діленням загальної суми планових витрат на плановий обсяг виробництва продукції. При цьому вся вироблена продукція належить керівництву підприємства. В кінці року здійснюється розрахунок суми витрат на фактично вироблену продукцію за нормативами та проводиться порівняння з фактичною понесеною сумою витрат. У разі, якщо фактично понесена сума витрат менше від розрахованої за нормативами, визначається сума економії витрат як різниця між нормативними та фактичними витратами. Від суми економії витрат по підрозділу визначають суму коштів (близько 65 %), яка спрямовується на додаткову оплату праці працівників підрозділу. Ці кошти, як звичайно, розподіляються пропорційно виданому авансу або на підставі коефіцієнта трудової участі.
Особливістю запровадження підрядної форми госпрозрахунку (колективного підряду) є те, що надпланова продукція належить підрозділу. При цьому слід зауважити, що авансування до отримання кінцевої продукції може здійснюватись як за почасовою, так і за відрядною формою. У разі запровадження орендного підряду засоби виробництва орендному підрозділу передаються на умовах оренди, матеріальні ресурси купує безпосередньо орендний колектив. Тому стимулювання праці здійснюється як частка від госпрозрахункового доходу (виручка від реалізації продукції мінус витрати на виробництво продукції) підрозділу.
У сільському господарстві переважна більшість робіт потребує застосування простої кооперації праці, тому значного поширення набуло стимулювання індивідуальних результатів праці за колективної форми її організації. Студентам треба проаналізувати наявні методичні підходи до розподілу колективного заробітку. Колектив бригади може розподіляти колективний заробіток із застосуванням коефіцієнта трудової участі. Коефіцієнти членам бригади затверджує колектив бригади за поданням бригадира (ради бригади). У разі застосування коефіцієнта трудової участі заробітна плата працівника не може бути нижчою від установленого державою мінімального розміру. Слід звернути увагу на те, що система заробітку на основі КТУ може реалізовуватися в таких трьох формах:

 • розподіляється весь колективний заробіток;
 • розподіляється частина заробітку понад основну тарифну частину;
 • розподіляється тільки загальний розмір колективної премії.

Основне завдання під час розподілу колективного заробітку або премії — це обґрунтоване визначення КТУ, який би врахував не тільки результати праці, а й особисті здібності робітника. КТУ має визначати особистий внесок робітника в колективні результати роботи бригади. На підприємствах для розрахунку КТУ варто розробляти спеціальні таблиці показників та шкали їх оцінки (табл. 6.4). Значення оцінок додаються до базової величини КТУ, яка може бути взятою за 1,0 або визначеною на основі відношення:

  • годинної тарифної ставки виходячи із середнього розряду виконуваних працівником робіт до тарифної ставки працівника основної професії даної бригади;
  • місячної тарифної ставки працівника до мінімальної місячної тарифної ставки працівника бригади;

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.