лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Курс економічного аналізу

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Спосіб абсолютних різниць. Розрахунки, які проводяться в таблиці ланцюгових підстановок, можуть бути спрощені, якщо в кожній підстановці змінити абсолютне значення фактора, що розраховується, відхиленням його фактичної величини від базової (планової).
Таблиця 3.3
РОЗРАХУНОК ФАКТОРІВ
СПОСОБОМ ЛАНЦЮГОВИХ ПІДСТАНОВОК


Номер підстановки
та фактор

Чисельність
робітників

Середня кількість днів роботи
одного робітника

Середня тривалість робочого дня, год

Середньогодинний
виробіток, грн

Обсяг товарної продукції, тис. грн

Розрахунок
впливу факторів, тис. грн

Нульова підстановка

250

20

8,0

12,5

500

1. Вплив чисельності робітників

200

20

8,0

12,5

400

400 – 500 = –100

2. Вплив середньої кіль-
кості днів роботи одного робітника

200

22

8,0

12,5

440

440 – 400 = +40

3. Вплив середньої три­валості робочого дня

200

22

7,0

12,5

385

385 – 440 = –55

4. Вплив середньо­годинного виробітку

200

22

7,0

15,5

477,4

477,4 – 385 = +92,4

Разом

 

–22,6

Використовуючи відхилення за кожним фактором, виконаємо розрахунок впливу факторів.
1. Вплив зміни чисельності робітників:
(–50) · 20 · 8,0 · 12,5 = –100 (тис. грн).
2. Вплив зміни кількості днів, відпрацьованих одним робітником:
(+2) · 200 · 8 · 12,5 = +40 (тис. грн).
3. Вплив зміни тривалості робочого дня:
(–1) · 200 · 22 · 12,5 = –55 (тис. грн).
4. Вплив зміни середньогодинного виробітку:
3,0 · 200 · 22 · 7 = +92,4 (тис. грн).
Разом: –22,6 тис. грн.
Спосіб відносних різниць. Цей спосіб ґрунтується на обчисленні різниць у відсотках. Величина впливу кожного фактора визначається множенням різниці в суміжних індексах (відсотках) на плановий обсяг узагальнюючого показника. Розрахунок потрібно вести табличним або безтабличним способом. Використовуючи дані табл. 3.2, проведемо відповідні розрахунки в табл. 3.4.
Таблиця 3.4
РОЗРАХУНОК ФАКТОРІВ СПОСОБОМ ВІДНОСНОЇ РІЗНИЦІ


Показник

Відсоток виконання плану

Різниця
суміжних
показників

Фактор

Розрахунок
впливу факторів, тис. грн

1. Середньооблікова чисельність робітни-
ків, осіб

80,0

80 – 100 = –20

Чисельність робітників

2. Загальна кількість відпрацьованих усіма робітниками людино-днів

88

88 – 80 = +8

Середня
кількість днів роботи

3. Загальна кількість відпрацьованих усіма робітниками людино-годин

77

77 – 88 = –11

Середня тривалість робочого дня

4. Обсяг товарної про-
дукції

95,48

95,48 – 77=
= +18,48

Середньо-годинний
виробіток


= + 92,4

Разом

 

– 22,6

Хоча всі розглянуті способи елімінування різняться методикою розрахунків, вони дають однакові результати, оскільки ґрунтуються на одному й тому самому принципі. У практиці економіч-
ного аналізу найчастіше використовують спосіб абсолютних різниць, надійний і найменш трудомісткий.
Що стосується підрахунків резервів, то, як правило, до кількості резервів можна включати негативно діючі фактори. В нашому прикладі негативний вплив на обсяг виробленої продукції мали два з чотирьох факторів, які разом зменшили його на 155 тис. грн (100 + 55). Це і є резерви виробництва.
Спрощення факторних розрахунків
Будь-який багатофакторний розрахунок можна спростити, об’єднуючи відповідним чином окремі фактори. При цьому можливе об’єднання двох факторів з існуючих п факторів, трьох із тієї самої кількості факторів і т. д.
Звертаючись до нашого прикладу (табл. 3.2), проводимо спро­щення розрахунку спочатку до трьох, а потім до двох факторів.
Трифакторні розрахунки
Базовий чотирифакторний розрахунок можна спростити до трифакторного. При цьому існує шість варіантів такого розрахун-
ку, з яких тільки три мають економічний сенс (рис. 3.1).
Якщо об’єднати перший і другий фактори в один (а це четвертий показник табл. 3.2), розрахунок набере такого вигляду (табл. 3.5).
Таблиця 3.5


Показник

Кількість відпрацьованих усіма робітниками за місяць днів

Середня тривалість робочого дня, год

Середньогодинний виробіток одного робітника, грн

Обсяг товарної продукції, тис. грн

Розрахунок впливу
факторів,
тис. грн

Нульова підстановка

5000

8

12,5

500

1. Вплив 1-го фактора

4400

8

12,5

440

440 – 500 = –60

2. Вплив 2-го фактора

4400

7

12,5

385

385 – 440 = –55

3. Вплив 3-го фактора

4400

7

15,5

477,4

477,4 – 385 =  +92,4

Разом

 

–22,6Рис. 3.1. Схема можливого спрощення чотирифакторного розрахунку до трифакторного


Якщо об’єднати 2-й і 3-й фактори (табл. 3.3), утворюється фак-
тор «кількість відпрацьованих людино-годин одним робітником». Сам розрахунок можна виконати в табл. 3.6.
Таблиця 3.6


Показник

Чисельність робітників, осіб

Середня кількість годин, відпрацьованих одним робіт-
ником за місяць

Середньогодинний виробіток одного робітника, грн

Обсяг товарної продукції, тис. грн

Розрахунок
впливу факторів,
тис. грн

Нульова підстановка

250

160

12,5

500

1. Вплив 1-го фактора

200

160

12,5

400

400 – 500 = –100

2. Вплив 2-го фактора

200

154

12,5

385

385 – 400 = –15

3. Вплив 3-го фактора

200

154

15,5

477,4

477,4 – 385 = +92,4

Разом

 

–22,6

Нарешті, якщо об’єднати в один фактори «середня тривалість робочого дня» та «середньогодинний виробіток одного робітника», виникає новий комплексний фактор «середньодобовий виробіток одного робітника» (рядок 8б у табл. 3.2). Розрахунок факторів виконується в табл. 3.7.
Таблиця 3.7


Показник

Чисельність
робітників, осіб

Середня кількість
відпрацьованих одним робітником  днів

Середньодобовий виробіток одного робітника, грн

Обсяг товарної про­дукції, тис. грн

Розрахунок
впливу факторів,
тис. грн

Нульова підстановка

250

20

100

500

1. Вплив 1-го фактора

200

20

100

400

400 – 500 =  –100

2. Вплив 2-го фактора

200

22

100

440

440 – 400 = +40

3. Вплив 3-го фактора

200

22

108,5

477,4

477,4 – 440 = +37,4

Разом

 

–22,6

Двофакторні розрахунки
Необхідно також пам’ятати, що будь-який багатофакторний розрахунок завжди можна спростити до пошуку тільки двох факто­рів: один буде кількісний, а другий — якісний. Для нашого чотирифакторного розрахунку існує сім варіантів спрощеного двофак-
торного розрахунку (рис. 3.2), але економічно обґрунтованими з них є лише три. Чотири останніх варіанти порушують порядок розрахунку кількісних факторів і тому дають хибні результати.
Зробимо розрахунок впливу факторів відповідно до групувань за першими трьома варіантами.
І варіант
Таблиця 3.8


Показник

Чисельність
робітників, осіб

Середньомісячний виробіток одного
робітника,
грн

Обсяг
товарної
продукції,
тис. грн

Розрахунок
впливу факторів,
тис. грн

Нульова підстановка

250

2000

500

1. Вплив чисельнос-
ті робітників

200

2000

400

400 – 500 = – 100

2. Вплив середньомісячного виробітку одного робітника

200

2387

477,4

477,4 – 400 = + 77,4

Разом

 

– 22,6

ІІ варіант
Таблиця 3.9


Показник

Кількість
відпрацьованих усіма робітниками днів

Середньодобовий виробіток
одного
робітника,
грн

Обсяг
товарної
продукції,
тис. грн

Розрахунок
впливу факторів,
тис. грн

Нульова підстановка

5000

100

500

1. Вплив кількості відпрацьованих усіма робітниками днів

4400

100

440

440 – 500 = –60

2. Вплив середньо­добового виробіт­ку одного робітника

4400

108,5

477,4

477,4 – 440 = +37,4

Разом

 

–22,6

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.