лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Курс економічного аналізу

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Подпись: ЧАСТИНА 2
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ
Тема 6. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ
РЕЗУЛЬТАТІВ І РЕНТАБЕЛЬНОСТІ

Значення, завдання і джерела аналізу фінансових результатів діяльності підприємства. Місце прибутку в системі вартісних узагальнюючих показників та стимулюванні економічної ефектив-
ності роботи підприємства. Структурно-логічна схема формування прибутків підприємства.
Аналіз чистого прибутку підприємств. Аналіз складу окремих фінансових результатів, витрат і відрахувань. Аналіз динаміки та якості прибутків підприємств.
Аналіз валових доходів. Аналіз чинників зміни прибутків від реалізації. Оцінка невикористаних можливостей збільшення прибутків і підрахунок резервів прибутків за рахунок зміни обсягу, собівартості, якості продукції тощо.
Аналіз фінансових результатів від операційної та звичайної діяльності. Аналіз прибутків від цінних паперів та інших позареалізаційних джерел доходів (витрат).
Аналіз виконання фінансового плану підприємства. Оператив­ний аналіз фінансових результатів.
Аналіз розподілу прибутків, що залишаються в розпорядженні підприємства. Оцінка доцільності основних напрямів використання прибутку.
Аналіз показників рентабельності: загальної рентабельності виробництва, реалізованої продукції, виробів. Чинники зміни рен­табельності. Аналіз показників прибутковості власного капіталу, прибутковості активів, прибутку на одну акцію. Декомпозиційний аналіз прибутковості капіталу — модель Дюпона. Підраху­нок резервів зростання прибутку та рентабельності.
Тема 7. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ
ПІДПРИЄМСТВА

Роль, завдання та джерела інформації фінансового аналізу. Взаємозв’язок фінансового стану підприємства і результатів його виробничої та комерційної діяльності. Характеристика бухгалтерського балансу як основного джерела інформації для оцінки фінансового стану підприємства: зміст, оцінка й аналітичне значення статей балансу.
Оцінка фінансового стану підприємства. Зовнішній і внутрішній аналіз фінансового стану підприємства. Експрес-аналіз фінансової звітності підприємства.
Оцінка величини майна підприємства та джерел його утворення. Аналіз змін у складі та структурі оборотних активів на конкретну дату й у динаміці. З’ясування причин змін у структурі активів, їхнього впливу на платоспроможність і фінансову стабільність підприємства. Аналіз ліквідності майна і фінансової стабільності. Розрахунок коефіцієнтів ліквідності та інших допоміжних фінансових показників.
Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості за обсягами, складом, структурою і термінами виникнення.
Аналіз величини та руху капіталу підприємства. Аналіз кредитоспроможності підприємства. Аналіз рівня самофінансування і валютної самоокупності. Аналіз стану залученого капіталу.
Аналіз руху грошових потоків. Оперативний аналіз виконання платіжного календаря.
Аналіз оборотності оборотних коштів і причин її змін. Вплив змін їх оборотності на ефективність діяльності підприємства.
Рейтингова оцінка підприємства за показниками прибутковості, ефективності управління, ділової активності, ліквідності та ринкової стабільності. Діагностика можливого банкрутства. Розробка заходів щодо стабілізації фінансового стану підприємства та використання фінансових резервів.
Тема 8. АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Визначення та класифікація видів інвестиційної діяльності. Завдання й джерела її аналізу.
Аналіз обсягу і структури інвестиційних вкладень підприємства. Методи порівняльного аналізу альтернативних інвестиційних проектів. Аналіз рентабельності інвестиційних проектів. Аналіз пе-
ріоду окупності інвестицій. Методи оцінки інвестицій в умовах невизначеності та непевності за обмеженості фінансових ресурсів та в умовах інфляції.
Аналіз фінансових інвестицій у системі прийняття управлінських рішень. Внутрішня вартість фінансових інвестицій. Ринкова ціна. Аналіз прибутковості облігацій та акцій.
Види ризиків. Оцінка ризику. Аналіз ефективності управління портфелем фінансових інвестицій. Вибір оптимальних рішень в умовах ринкового ризику та інфляційних процесів.
Оцінка виробничого і фінансового левериджу. Леверидж як індикатор ризику підприємства. Зміст виробничого (оперативно-
го) левериджу. Фінансовий леверидж. Виробничо-фінансовий леверидж.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись: ЧАСТИНА 3
УПРАВЛІНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ
Тема 9. АНАЛІЗ ОБСЯГУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ
І МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Значення та завдання аналізу маркетингової діяльності підприємства. Загальна схема й послідовність проведення аналізу. Оцінка обсягів і динаміки реалізації продукції та послуг. Аналіз виконання договірних зобов’язань з постачання товарів: обсяги, терміни, асортимент, якість. Характеристика взаємозв’язків показ-
ників випуску, відвантаження і виторгу від продажу продукції. Аналіз та оцінка збуту окремих видів продукції. Аналіз виконання календарного графіка відвантаження продукції.
Оцінка попиту на продукцію і послуги підприємства. Аналіз портфеля замовлень, місткості ринку для обґрунтування плану випуску та реалізації продукції. Система показників і чинники, що визначають рівень попиту на продукцію і послуги. Вивчення функцій кривих попиту, його цінової еластичності для прийняття управлінських рішень.
Аналіз окремих ринків збуту продукції, діючих цін та систем розподілу товарів. Аналіз конкурентоспроможності продукції, кон’юнктури ринку і ризику пропозиції нових товарів.
Аналіз впливу реклами та інформування споживачів на обсяги продажу. Аналіз витрат на доставку товарів і системи післяпродажного обслуговування споживачів.
Підсумковий аналіз виторгу від реалізації продукції і послуг. Підрахунок потенційних можливостей зростання обсягів реалізації продукції.
Тема 10. АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ,
РОБІТ І ПОСЛУГ

Значення й завдання аналізу виробництва продукції, робіт і послуг. Загальна схема і послідовність проведення аналізу. Чинники виробництва продукції. Інформаційна база аналізу.
Аналіз обсягу виробництва продукції в натуральному і вартісному вираженні. Аналіз обсягу виробництва продукції в основних і допоміжних цехах. Аналіз виконання оперативно-кален­дарного плану випуску продукції.
Аналіз динаміки обсягу виробництва продукції. Аналіз впливу екстенсивних та інтенсивних чинників на обсяг виробництва, методика їх розрахунку.
Аналіз асортименту продукції, його зміни та оновлення випуску виробів. Аналіз впливу асортиментно-структурних зрушень на показники підприємства.
Аналіз ритмічності виробництва. Аналіз обґрунтованості оперативних виробничих завдань за підрозділами виробництва. Аналіз залишків незавершеного виробництва. Причини можливих порушень виробничого ритму.
Аналіз якості продукції, робіт і послуг. Показники якості: сорт­ність, питома вага продукції, прийнятої з першого пред’явлення, тощо. Аналіз життєвого циклу товарів. Аналіз виробу на відповід­ність технологічним вимогам.
Динаміка показників якості. Аналіз виробничого браку підприємства. Аналіз зовнішніх претензій до якості продукції.
Потенційні можливості зростання обсягів виробництва про-
дукції.
Тема 11. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ
ОСНОВНИХ ФОНДІВ
Характеристика ролі основних фондів у виробничому процесі. Завдання аналізу стану й використання основних фондів. Класифікація показників стану й використання основних фондів. Схема основних напрямів аналізу основних виробничих фондів.
Оцінка забезпеченості підприємства основними фондами. Аналіз наявності, структури та руху основних виробничих фондів. Аналіз технічного стану, часу роботи, тенденцій розвитку основних фондів. Коефіцієнти відновлення, вибуття і приросту основних фондів. Оцінка інвестиційної активності підприємства.
Виробнича потужність підприємства: загальна, за групами і окремими видами обладнання. Динаміка виробничої потужності, способи подолання «вузьких» місць.
Аналіз використання основних фондів та обладнання. Застосування методу моментних спостережень використання обладнання для виявлення резервів. Аналіз фондовіддачі основних фон­дів та фондоозброєності праці. Чинники зміни фондовіддачі та вплив її на обсяги виробництва.
Аналіз організаційно-технічного рівня підприємства. Загальна схема аналізу показників організаційно-технічного рівня. Оцінка динаміки показників рівня техніки, технології, організації виробництва й праці. Зміст і методи аналізу прогнозів удосконалення організаційно-технічного рівня підприємства відповідно до прий­нятої стратегії маркетингу.
Аналіз нематеріальних активів. Аналіз структури і динаміки нематеріальних активів за видами, джерелами надходжень, ступенем правового захисту, термінами повного використання. Оцін­ка ефективності використання нематеріальних активів.
Підрахунок резервів зростання випуску продукції.
Тема 12. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ
МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ
Цілі й завдання аналізу придбання й використання матеріальних ресурсів. Послідовність і періодичність проведення аналізу інформації щодо матеріальних ресурсів.
Аналіз забезпеченості виробництва продукції матеріальними ресурсами. Аналіз стану складських запасів. Аналіз стану організації замовлень на матеріали, розрахунків оптимальності розміру партії завезення окремих ресурсів і величини склад­ських запасів. Аналіз ступеня виконання договорів на поста-
чання матеріалів. Оперативний аналіз руху матеріалів у вироб-
ництві.
Аналіз використання матеріалів на підприємстві та у виробничих цехах. Розрахунок впливу факторів «норми» і «ціни» на загальні витрати матеріальних ресурсів. Аналіз відхилень від норм за причинами і винуватцями на підставі даних обліку
виробництва. Аналіз стану зміни діючих норм витрат мате-
ріалів.
Аналіз динаміки матеріаломісткості виробів, коефіцієнтів використання матеріалів.
Аналіз витрат палива та енергії на технологічні потреби.
Аналіз транспортно-заготівельних витрат за групами матеріалів.
Загальна оцінка стану використання матеріальних ресурсів та підрахунок резервів випуску продукції.
Тема 13. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ
ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ
Завдання аналізу використання трудових ресурсів. Інформаційне забезпечення аналізу.
Аналіз забезпеченості трудовими ресурсами. Аналіз чисельності, складу і руху працюючих. Аналіз чисельності основних і допоміжних робітників, їх руху і кваліфікації.
Аналіз використання робочого часу. Аналіз впливу кількості відпрацьованих днів і тривалості робочого дня на зміну фонду робочого часу. Виявлення непродуктивних затрат робочого часу.
Аналіз трудомісткості продукції. Вплив рівня кооперації та інших факторів на трудомісткість продукції. Прийняття управлінського рішення «робити» або «купувати».
Аналіз продуктивності праці. Аналіз виконання норм виробітку робітниками-відрядниками. Аналіз впливу на продуктивність праці підвищення рівня механізації та автоматизації, наукової організації праці й використання робочого часу. Пошук резервів підвищення продуктивності праці та збільшення випуску продукції.
Тема 14. АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІ
ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Завдання та інформаційне забезпечення аналізу собівартості продукції. Система показників собівартості продукції. Загальна схема формування затрат на виробництво продукції.
Аналіз загальних показників собівартості виробленої продукції. Аналіз виробничих затрат на 1 грн продукції за цінами продажу. Аналіз чинників зміни затрат на 1 грн продукції. Аналіз собівартості окремих виробів.
Аналіз затрат на виробництво продукції за елементами затрат. Порівняльний аналіз структури затрат за заводським кошторисом і фактичним випуском продукції. Аналіз причин виявлених змін.
Аналіз собівартості товарної продукції за статтями калькуляції. Особливості аналізу собівартості за статтями: матеріали, покупні напівфабрикати і заробітна плата виробничих робітників. Аналіз фонду заробітної плати в цілому на підприємстві та за категоріями персоналу. Аналіз загальновиробничих затрат по підприємству і підрозділах.
Аналіз затрат, не включених у собівартість продукції підприємства: адміністративних і затрат на збут продукції.
Оперативний аналіз собівартості продукції. Щоденний контроль собівартості продукції шляхом аналізу відхилень від поточних норм. Оперативний аналіз втрат від браку продукції. Виявлення потенційних можливостей зниження собівартості виробленої продукції та підрахунок резервів.
Тема 15. ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА

Завдання та інформаційне забезпечення аналізу зовнішньоекономічної діяльності.
Аналіз виторгу від експорту продукції й чинників зміни його обсягу. Аналіз виконання експортних контрактів і торгових угод. Порівняльний аналіз динаміки експорту за асортиментом, державами, регіонами. Аналіз відпускних цін за видами постачання і формами розрахунків. Аналіз штрафних санкцій, сплачених за порушення умов експортних угод та інших умов.
Прогноз експортних постачань на майбутні періоди. Чинники підвищення рентабельності експорту продукції підприємства.
Аналіз даних про імпорт сировини, матеріалів і напівфабрикатів. Ступінь дотримання торгових контрактів і угод. Аналіз залежності виробництва підприємства від іноземних постачальників. Аналіз якості імпортованої сировини, матеріалів для комплектування виробів. Прогноз розвитку імпортних зв’язків підприємства.
Аналіз величини та руху інвалютних коштів. Аналіз валютних ризиків підприємства.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.