лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Курс економічного аналізу

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

СИСТЕМА ПОТОЧНОГО
І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

 

 

 

 

 

Курс економічного аналізу для поточного контролю поділяється на два модулі.
До першого модуля включена перша частина «Теоретичні основи економічного аналізу» та теми 6 і 7 другої частини «Фінансово-економічний аналіз».
До другого модуля включено останні вісім тем (8—15).
Кожний модуль завершується проведенням письмової контрольної роботи в аудиторії протягом двох навчальних годин. При цьому виконується щонайменше три аналітичні задачі. Максимальна оцінка за контрольну роботу — 8 балів. Крім того, окремо оцінюються систематичність та активність роботи (поточні оцінки за аудиторну роботу) — до 6 балів — і результати виконання завдань для самостійної роботи та участь у студентських гуртках, олімпіадах тощо — до 6 балів. Таким чином, максимальна оцінка за кожний модуль не може перевищувати 20 балів.
Визначаючи оцінку за систематичність та активність роботи, до уваги беруть не тільки поточні оцінки за аудиторну роботу, а й відвідуваність практичних та лекційних занять.
Самостійна робота студента (СРС) оцінюється на підставі зошита з виконаними домашніми завданнями, проведеними розрахунками, таблицями та письмовими висновками.
Викладачі, які ведуть практичні заняття з курсу, організовують і перевіряють виконання домашніх завдань та СРС, повинні вести облік поточної успішності за встановленою формою (дод. 1).
Керівник курсу періодично перевіряє результати оцінювання поточної успішності студентів і використовує підсумкові дані таблиці при узагальненні даних заключного іспиту з курсу.
Критерії оцінювання
За роботу в аудиторії максимальна кількість балів (6) ставиться по кожному модулю у разі, якщо студент(ка) відвідує всі заняття, бере активну участь у виконанні аудиторних завдань і має поточні оцінки «4» і «5».
У 3—4 бали оцінюється участь у всіх заняттях, але при задовільних і добрих оцінках під час поточного контролю.
1—2 бали ставлять, якщо студент(ка) має кілька пропусків і має задовільні, а в деяких випадках і незадовільні оцінки під час поточного контролю.
0 балів ставиться, якщо студент пропускає більшість аудиторних занять і не дає позитивних відповідей або ухиляється від активної роботи в аудиторії.
За виконання письмових робіт та завдань СРС максимальна кількість балів (6) виставляється за умови повного виконання домашніх завдань з необхідними таблицями, докладними розрахунками впливу факторів і пошуку резервів, а також необхідними поясненнями та висновками.
За неповного виконання завдань (не більше ніж третина) або за наявності істотних недоліків у якості розрахунків або їх оформленні виставляють 3—4 бали.
При невиконанні половини завдань та суттєвих недоліках у їх виконанні СРС оцінюють у 1—2 бали.
В усіх інших випадках бали за самостійну роботу не нараховуються.
За контрольну роботу за модулями 1 і 2 з повним і якісним розв’язанням усіх задач нараховується 8 балів, у тому числі за першу задачу з двома варіантами розв’язку — 4 бали і по два бали за другу і третю задачі (дод. 2). Максимальна кількість балів за два модулі — 40, але залікова сума повинна становити не мен-
ше ніж 20 балів.
Підсумковий контроль у формі іспиту проводиться на підставі білета із шести питань, з яких чотири задачі комплексного характеру (дод. 3). Кожне питання оцінюється за шкалою 10, 5 і 0 балів залежно від повноти та якості відповіді.
Таким чином, максимальна кількість балів за письмову роботу на іспиті може бути 60. Мінімальна сума балів для позитивної оцінки та іспиті — 30.
Остаточна сума оцінки визначається як сума балів за підсумками поточного контролю та іспиту. При цьому «відмінно» виставляється у разі, якщо сума балів становить 100—85, «добре» — 80—65, «задовільно» — 60—50.


Додаток 1
Факультет _______ Курс_______ Група _____ Керівник курсу _________

Викладач ______________ Староста ______________ Семестр _________


Прізвище, ім’я та
по батькові
(ініціали)

Модуль І

Модуль ІІ

Підсумкові дані

Систематичність та активність
роботи (до 6 балів)

Виконання письмових робіт та завдань СРС (до 6 балів)

Контрольна робота (до 8 балів)

Загальна сума балів

Систематичність та активність роботи

Виконання письмових робіт і
завдань СРС

Контрольна робота

Загальна сума балів

Оцінка за виконання курсової роботи

Систематичність та активність роботи

Виконання письмових робіт і
завдань СРС

Контрольні роботи

Підсумкова сума балів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Додаток 2
Контрольна робота № 1
Задача 1
За даними таблиці розрахуйте вплив факторів на зміну обсягу товарної продукції.
Розрахунки зробіть двома способами.

 

План

Факт

1. Товарна продукція за місяць, тис. грн

403,2

412,5

2. Кількість робітників, осіб

240

200

3. Відпрацьовано всіма робітниками людино-днів

5040

4400

4. Відпрацьовано людино-годин

40 320

33 000

Задача 2
Проаналізуйте, як виконано план за якістю продукції.


Сорт

Ціна, грн/шт.

Коефіцієнт
сортності

Кількість, шт.

за планом

фактично

І

6

12 000

14 400

ІІ

5,4

2400

3600

ІІІ

4,8

1600

Усього

 

16 000

18 000

Задача 3
Підрахуйте резерви зростання обсягу реалізації на підставі таких даних:
тис. грн

 

За планом

Фактично

1. Запаси готової продукції на складі в цінах продажу:

 

 

на початок року

200

250

на кінець року

210

280

2. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги на кінець року


?


480

У тому числі не сплачені в строк

?

100

3. Резерв зростання товарної продукції

?

400

Київський національний економічний університет
Кафедра обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу.
Дисципліна: Економічний аналіз.
Контрольна робота № 2
1. Розрахуйте вплив факторів на прибуток від реалізації.
Чи є резерви зростання прибутку?

 

За планом

Фактично

1. Реалізовано продукції:

 

 

у тис. грн

3600

4400

у тоннах

18 000

20 000

2. Собівартість 1 т, грн

110

120

3. Середня ціна 1 т, грн

...

 

2. Дайте оцінку витрати матеріалів і розрахуйте вплив факторів.
Визначте можливі резерви зменшення собівартості продукції.

 

Одиниця
виміру

За планом

Фактично

норма

ціна матеріалу, грн

норма

ціна матеріалу, грн

1. Матеріал «А»

м3

20

75

18

80

2. Матеріал «Б»

кг

10

16

12

15

Разом

 

 

 

 

 

3. Проаналізуйте вплив усіх факторів на зміну загальної суми оплати праці на підприємстві.
Розрахунки провести двома способами.

 

У минулому році

У звітному році

1. Кількість робітників, осіб

900

850

2. Кількість днів, відпрацьованих усіма робітниками за рік

180 000

187 000

3. Середньоденна зарплата одного робітника, грн

54

60

Додаток 3
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1
1. Завдання економічного аналізу.
2. Методика підрахунку резервів зменшення собівартості продукції.
3. Визначте фактори, що вплинули на відхилення фактичної оплати праці від планової, та підрахуйте резерви економії. Розрахунок виконайте способом ланцюгових підстановок.


Показник

За планом

Фактично

Витрати на зарплату, тис. грн

691,2

598,5

Кількість робітників, осіб

200

190

Кількість днів, відпрацьованих одним робітником за рік

216

200

Тривалість зміни, год

8

7,5

Середньогодинна оплата, грн

2

2,1

4. Визначте фактори, що впливали у звітному періоді на обсяг товар-
ної продукції. Чи є резерви зростання обсягу виробництва? Яка загальна сума?


Показник

За планом

Фактично

1. Товарна продукція, тис. грн

1230

1100

2. Середньорічна вартість основних фондів, тис. грн

820

800

3. Відпрацьовано верстато-годин, тис.

410

250

5. Проаналізуйте ритмічність роботи підприємства за місяць.
тис. грн


П’ятиденка

За планом

Фактично

I

 

II

 

40

III

 

90

IV

 

80

V

 

117

VI

 

110

Разом

540

437

6. За даними балансу визначте коефіцієнт зносу основних активів та його зміну протягом року. Дайте оцінку стану основних фондів і вкажіть першочергові заходи з поліпшення їхнього фізичного стану.
Затверджено на засіданні кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу. Протокол № 13 від 29 квітня 2004 р.
Зав. кафедри
професор                                                       М. Г. Чумаченко
Київський національний економічний університет
Кафедра обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу.
Дисципліна: Економічний аналіз.
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 2
1. Моделювання в економічному аналізі. Види моделей.
2. Аналіз витрат на 1 грн товарної продукції. Методика підрахунку основних факторів, що впливають на цей показник.
3. Розрахуйте вплив факторів на обсяг випуску продукції і визначте резерви виробництва на підставі даних таблиці.


Показник

За планом

Фактично

1. Випуск продукції, шт.

8925

9100

2. Залишок металу на початок року, т

350

300

3. Надійшло металу за рік, т

6500

7180

4. Використано металу за рік, т

6375

7330

Зокрема, на виробництво продукції, т

6375

7280

4. Проаналізуйте використання фонду заробітної плати.

 

За планом

Фактич-
но

1. Місячний фонд заробітної плати працюючих, тис. грн

2800

2880

2. Зокрема, фонд заробітної плати робітників, тис. грн

2295

2320

2. Середньоспискова чисельність працюючих, осіб

2000

1800

Зокрема, робітників

1800

1600

5. Підрахуйте загальні резерви можливого збільшення випуску продукції на підставі даних таблиці.


Показник

Сума

1. Резерви збільшення випуску продукції з боку

 

використання:

 

трудових ресурсів

500

засобів праці

1800

предметів праці

200

2. Товарна продукція за звітом

1320

6. Які фактори вплинули на обсяг реалізації? Для відповіді використайте такі дані:
тис. грн


Показник

За планом

Фактично

1. Обсяг реалізації

14 000

12 200

2. Зміна залишків нереалізованої продукції

–2500

+200

Затверджено на засіданні кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу. Протокол № 13 від 9 червня 2003 р.
Зав. кафедри
професор                                                       М. Г. Чумаченко
Київський національний економічний університет
Кафедра обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу.
Дисципліна: Економічний аналіз.
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 3
1. Оперативний економічний аналіз.
2. Аналіз структури випуску продукції. Які причини асортиментно-структурних зрушень у випуску продукції?
3. Підрахуйте, які є резерви на підприємстві щодо випуску товарної продукції.


Показник

За планом

Фактично

1. Товарна продукція, тис. грн

1845

1882

2. Кількість верстатів, од.

410

400

3. Відпрацьовано верстато-годин, тис.

820

738

4. Виробнича площа, кв. м

2170

2000

4. Визначте вплив використання матеріалів на виробництво продукції.

Показник

За планом

Фактично

1. Випуск продукції, од.

19 000

25 000

2. Витрачено на виробництво продукції металу, т

950

1000

3. Норма затрат на один виріб, кг

50

40

5. Вирахуйте вплив факторів на зміну обсягу реалізації.

Показник

За планом

Фактично

Обсяг реалізації, тис. грн

1300

1365

Товарна продукція, тис. грн

1350

1310

6. За наведеними в таблиці даними дайте оцінку виконання плану за прибутком. Які фактори вплинули на прибуток і чи є резерви зростання прибутку.
млн грн

 

За планом

Фактично

1. Обсяг реалізації товарної продукції

80

100

2. Валовий прибуток

10

9

3. Інші доходи і витрати

–4

–7

Затверджено на засіданні кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу. Протокол № 13 від
9 червня 2003 р.

Зав. кафедри
професор                                                       М. Г. Чумаченко

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.