лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Курс економічного аналізу

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Таблиця 3

ВИТРАТИ НА НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ
ТА ПІДГОТОВКУ ВИРОБНИЦТВА
НОВИХ ЗРАЗКІВ ПРОДУКЦІЇ

 

1-й рік

2-й рік

3-й рік

4-й рік

5-й рік
(звітний)

1. Витрати на науково-до-слідні та конструкторські роботи, тис. грн

200

80

100

20

2. Кількість нових виробів, які готувалися до випуску

5

3

2

1

1

3. Витрати на підготовку нових виробництв, тис. грн

40

48

60

20

80

 

 

3. Аналіз валового прибутку
Причини зміни валового прибутку на підприємстві завжди одні й ті самі: зміна обсягу продажу, собівартості, цін та асортиментно-структурні зрушення в обсязі реалізації продукції. Останній чинник не діє, якщо підприємство виробляє лише один вид продукції. До речі, цей чинник проявляється при розрахунках зміни валового прибутку в цілому по узагальнюючих звітних показниках підприємства.
Використання додаткової інформації по кожному виробу дозволяє поглибити факторний аналіз прибутку і більш обґрунтовано підрахувати резерв. На підставі наведених у табл. 1 даних виконати такі завдання.
1. Заповнити відповідні рядки поточного звіту про фінансові результати, ф. № 2.
2. Підготувати для розрахунку робочу табл. 4 і зробити на її підставі розрахунок впливу на валовий прибуток окремих факторів.
3. Провести розрахунок впливу факторів на валовий прибуток по окремих виробах (табл. 5).
4. Розрахувати на підставі даних ф. 2 (витяг) фактори, що вплинули на збільшення валового прибутку порівняно з минулим періодом (табл. 6).
Таблиця 1

ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ АНАЛІЗУ

 

Ціна
за одиницю,
грн

Собівартість, грн/од.

Прибуток,
грн/од.

Реалізація
одиниць

за
планом

фак-
тично

за
планом

фак-
тично

за
планом

фак-
тично

за
планом

фак-
тично

А

1

2

3

4

5

6

7

8

Шафа

400

415

200

180

200

235

1000

1200

Стілець

80

72

60

68

20

4

800

750

Разом

 

 

 

 

 

 

1800

1950

Примітка. У минулому році реалізовано 1600 од. продукції.
Таблиця 2

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за ___ рік (ф. № 2), тис. грн

 

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1. Дохід (виручка) від реалізації продукції

010

2. Податок на додану вартість

015

3. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукцій (товарів, робіт, послуг)

035

 

415

4. Собівартість реалізованої продукції

040

 

214

5. Валовий прибуток

050

 

201

Таблиця 3

ПОКАЗНИКИ ЗАГАЛЬНОГО ОБСЯГУ ПРОДАЖУ
(на підставі даних табл. 1), тис. грн

 

Виручка

Собівартість

Валовий прибуток

 

первісний план (1?7)

перерахований план (1?8)

фактично (2?8)

первісний план (3?7)

перерахований план (3?8)

фактично (4?8)

первісний план (5?7)

перерахований план (5?8)

фактично (6?8)

відхилення від плану (9—7)

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Шафа

400

480

498

200

240

216

200

240

282

+82

Стілець

64

60

54

48

45

51

16

15

3

–13

Разом

464

540

552

248

285

267

216

255

285

+69

Таблиця 4

ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ
НА ЗМІНУ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ У ЗВІТНОМУ ПЕРІОДІ, тис. грн

 

За планом

Перерахований
план на фактичний
обсяг реалізованої
продукції

Фактично

1. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

 

 

 

2. Собівартість реалізованої продукції

 

 

 

3. Валовий прибуток

 

 

 

Розрахунок факторів:

1. Вплив обсягу реалізації та структури:

а) вплив обсягу реалізації в цілому;

б) вплив зміни структури.

2. Вплив зміни цін.

3. Вплив зміни собівартості.

______________________

Разом:

Таблиця 5

ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ
НА ЗМІНУ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ У ЗВІТНОМУ ПЕРІОДІ, тис. грн

 

Фактор

Разом

обсяг реалізації

ціни

собівартість

 

Шафа

 

 

 

 

Стілець

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

Таблиця 6

тис. грн

 

За звітом
у минулому
періоді

Фактично
у звітному
періоді

1. Чистий дохід від реалізації продукції

 

 

2. Собівартість реалізованої продукції

 

 

3. Валовий прибуток

 

 

4. Витрати на 1 грн реалізованої продукції

 

 

Розрахунок факторів:

1. Вплив обсягу реалізації.

2. Вплив цін.

3. Вплив собівартості та асортиментно-структурних факторів.

______________________

Разом:

 

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ
РОБІТ З КУРСУ «ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ»

Методичні вказівки
Економічний аналіз посідає важливе місце в навчальному плані підготовки бакалаврів з економічних спеціальностей. Він завершує формування спеціалістів такого рівня.
Щоб глибоко оволодіти знаннями з економічного аналізу, необхідно приділяти значну увагу практичним заняттям. Виконання контрольної роботи з курсу економічного аналізу сприяє засвоєнню методики вивчення господарської діяльності підприємств, що за умов ринкової економіки має вельми важливе значення.
Метою підготовки контрольної роботи з економічного аналізу є набуття студентами навичок самостійного виконання аналітичних досліджень з питань діяльності підприємства, збирання необхідної для цього економічної інформації, її належної обробки та оформлення результатів дослідження.
Завданням контрольної роботи є виконання аналітичного дослідження з метою підготовки економічної інформації для прий-
няття певного управлінського рішення, а саме: з’ясування економіч-
ної суті об’єктів дослідження, визначення проблем, пов’язаних зі збиранням та обробкою відповідної економічної інформації, проведення економічного аналізу, формулювання та оцінювання його результатів.
Контрольну роботу з економічного аналізу передбачається виконувати за окремими темами (за варіантами) на матеріалах конкретного підприємства з формуванням додатка (форм чинної звіт-
ності підприємства, використовуваних при виконанні контроль­ної роботи).
Контрольну роботу рекомендується (проте це не є обов’яз­ковим) виконувати за таким планом:

 • вступ (розкривається мета підготовки контрольної роботи, дається характеристика об’єкта дослідження та економічної інформації, використаної при виконанні роботи);
 • параграф (розділ) 1 (розглядаються теоретичні положення, які характеризують об’єкт дослідження та методику його аналізу);
 • подальші параграфи (розділи) 2, 3 (присвячуються проведенню економічного дослідження з теми контрольної роботи за даними економічної інформації, наведеними в додатку);
 • висновок (формулюються висновки та пропозиції з питань теми щодо роботи підприємства та шляхів її поліпшення).

Тему контрольної роботи з економічного аналізу студент самостійно вибирає із запропонованої тематики. Майбутньому фахівцеві надається право визначати самостійно тему своєї роботи. В такому разі вона має бути погоджена з науковим керівником, яким є викладач, що читає лекції з курсу.
Обсяг контрольної роботи — 20—25 стандартних сторінок. Для рецензування контрольна робота подається на кафедру у встановлений термін.
Контрольні роботи, які подаються після встановленого терміну, на рецензування не приймаються. Не приймаються також на рецен-
зування і повертаються для усунення недоліків роботи з порушеннями зазначених вимог (менші за обсягом, без додатка тощо).
Виконані на належному рівні контрольні роботи після їх рецен-
зування допускаються до захисту. Захист роботи відбувається на кафедрі обліку та економічного аналізу. За результатами захисту виставляється залік. Наявність заліку є ознакою допущення студента до екзамену з курсу економічного аналізу.
Тематика контрольних робіт

 • Економічний аналіз у системі економічних наук.
 • Шляхи вдосконалення економічного аналізу за умов ринкової економіки.
 • Автоматизація аналітичних робіт під час аналізу господарської діяльності підприємства.
 • Аналіз забезпеченості підприємства робочою силою.
 • Аналіз використання робочого часу на підприємстві.
 • Аналіз продуктивності праці на підприємстві.
 • Аналіз витрат заробітної плати в собівартості продукції підприємства.
 • Аналіз рівня середньої заробітної плати на підприємстві.
 • Аналіз співвідношення темпів зростання продуктивності праці та середньої заробітної плати на підприємстві.
 • Аналіз стану виробничих запасів підприємства.
 • Аналіз використання матеріалів у виробництві на підпри-
  ємстві.
 • Аналіз стану основних засобів підприємства.
 • Аналіз створення та використання амортизаційних фондів підприємств.
 • Аналіз використання обладнання на підприємстві.
 • Аналіз ремонту основних засобів підприємства.
 • Аналіз витрат підприємства за економічними елементами і статтями собівартості.
 • Аналіз витрат на матеріали у собівартості продукції підприємства.
 • Аналіз витрат на пальне та електроенергію у собівартості продукції підприємства.
 • Метод економічного аналізу.
 • Технічні (спеціальні) прийоми економічного аналізу.
 • Узагальнення та оформлення результатів економічного аналізу.
 • Економічний аналіз — важлива функція управління діяльністю підприємства.
 • Аналіз собівартості окремих видів продукції підприємства.
 • Аналіз стану незавершеного виробництва на підприємстві.
 • Аналіз собівартості продукції за статтями витрат.
 • Аналіз витрат на освоєння нових видів продукції.
 • Аналіз витрат на утримання та експлуатацію машин і обладнання.
 • Аналіз загальновиробничих витрат.
 • Аналіз адміністративних витрат.
 • Аналіз збитків від браку та інших втрат у виробництві.
 • Оперативний аналіз собівартості продукції на підприємстві.
 • Аналіз трудомісткості продукції підприємства.
 • Загальна характеристика собівартості продукції підприємства.
 • Аналіз виробництва товарної продукції підприємства.
 • Аналіз дослідження номенклатури, асортименту і структури випуску продукції на підприємстві.
 • Аналіз якості продукції підприємства.
 • Аналіз ритмічності та комплексності виробництва на підприємстві.
 • Аналіз відвантаження та збуту продукції.
 • Аналіз витрат на збут продукції підприємства.
 • Аналіз чистого прибутку.
 • Аналіз валового прибутку підприємства.
 • Аналіз рентабельності підприємства.
 • Аналіз рентабельності продукції підприємства.
 • Аналіз розподілу прибутку (доходу) на підприємстві.
 • Аналіз стану розрахунків підприємства з бюджетом.
 • Аналіз короткострокових кредитів банку.
 • Аналіз джерел капіталовкладень підприємства.
 • Аналіз власних оборотних засобів підприємства.
 • Аналіз оборотності оборотних засобів підприємства.
 • Аналіз матеріальних оборотних засобів підприємства.
 • Аналіз нематеріальних оборотних засобів підприємства.
 • Загальна оцінка фінансового стану підприємства (об’єднання).
 • Аналіз фінансової стабільності підприємства.
 • Аналіз ліквідності балансу підприємства.
 • Аналіз складу оборотних засобів підприємства.
 • Аналіз стану дебіторської заборгованості підприємства.
 • Аналіз стану кредиторської заборгованості підприємства.
 • Аналіз платоспроможності підприємства.
 • Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами.
 • Аналіз виробничої потужності підприємства.
 • Аналіз фінансових результатів від операційної діяльності підприємства.
 • Аналіз інвестиційної діяльності підприємства.
 • Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

Контрольні роботи можуть виконуватися на підставі спеціаль-
ного завдання, розробленого кафедрою. Зразок такого завдання наведено нижче.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.