лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Курс економічного аналізу

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

СИТУАЦІЙНІ ЗАДАЧІ

 

1. Аналіз виконання плану виробництва
та якості продукції
Якість продукції є одним з основних показників виробничої діяльності підприємства. Хоча навіть відносно прості види продукції мають численні характеристики і властивості, часто вдається визначити рівень якості за допомогою якого-небудь одного показника. Таким узагальнюючим показником можуть бути сортність, марочність, калорійність, жирність, дов-
говічність тощо.
Під час аналізу визначається не тільки зміна якості окремих видів продукції, а й середній її рівень у цілому по підприємству. Беручи до уваги, що ціни часто тісно пов’язані з рівнем якості продукції, їх зміну можна використовувати для виявлення економічних наслідків коливання якості продукції. При цьому підвищення середніх цін за інших однакових умов розглядають як наслідок підвищення якості продукції і навпаки. Оскільки ж ціни, у свою чергу, зумовлюють зміну обсягу виробництва у вартісному виразі, то вважається, що існує прямо пропорційний зв’язок між обсягом випуску продукції та її якістю. Але таке уявлення занадто спро­щує реальні господарські процеси та економічні наслідки.
Між показниками обсягу випуску продукції, асортиментом, структурою та якістю існують складні й суперечливі взаємозв’язки. Може виникнути ситуація, коли підвищення якості викликає певний спад загального обсягу виробництва, і навпаки, зниження якості дає змогу помітно збільшувати обсяг виробництва.
Обсяг виробництва продукції залежить від непередбачених у плані асортиментно-структурних зрушень у випуску. Але ці зрушення можуть бути формою виявлення динаміки середнього рівня якості продукції на підприємстві.
А. Вихідні дані для аналізу виробничої
діяльності та якості продукції
(на прикладі цементного підприємства)

Таблиця 1

ОБСЯГ ВИРОБНИЦТВА У ЗВІТНОМУ РОЦІ

Вид
продукції

Ціна 1 т, грн

За планом

Фактично

% виконання плану

Попит згідно з договорами, тис. т

обсяг випуску, тис. т

сума, тис. грн

обсяг випуску, тис. т

сума, тис. грн

1. Портландцемент (марка «400»)

1586

500

79 300

400

63 440

80

600

2. Шлакопортландце­мент (марка «300»)

1210

500

60 500

800

96 800

160

450

Разом

 

1000

139 800

1200

160 240

114,6

1050

Примітка. Виробничі потужності помелу цементу становили 1400 тис. т, добавки (шлак) не лімітують виробництво, робочою силою підприємство повністю забезпечене.

Таблиця 2

ВИКОРИСТАННЯ ПЕЧЕЙ З ВИРОБНИЦТВА
КЛІНКЕРУ ЗА ЗВІТНИЙ РІК
тис. т


Показники

За планом

Фактично

Відхилення

1. Усього потужність печей

800

800

У тому числі:

 

 

 

простій у капітальному ремонті

100

–100

простій у зв’язку з поточним ремонтом

39

28,4

–10,6

аварійний та інші види простою

54,0

+54,0

виробниче використання печей

661

717,6

+56,6

Примітка. Весь вироблений клінкер використано для виробництва цементу у звітному періоді.

Таблиця 3

РОЗРАХУНОК ПОТРЕБИ В КЛІНКЕРІ
ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ЦЕМЕНТУ
тис. т


Продукція

За планом

Фактично

Відхилення
(6 – 3)

норма витрат клінкеру на 1 т цементу, т

обсяг випуску цементу

кількість клінкеру (1 ? 2)

норма витрат клінкеру на
1 т цементу, т

обсяг випуску цементу

кількість клінкеру (4 ? 5)

А

1

2

3

4

5

6

7

1. Портландцемент (марка «400»)

0,85

500

425

0,87

400

348

– 77

2. Шлакопортланд­цемент (марка «300»)

0,472

500

236

0,462

800

369,6

+133,6

Разом

0,661

1000

661

0,598

1200

717,6

+56,6

Б. Завдання та методичні вказівки
до виконання аналізу
виробничої діяльності підприємства

І. На підставі даних табл. 1 розрахуйте показники якості продукції і дайте оцінку виконання плану з якості. Напишіть свої висновки.

 • Розрахунок показників якості продукції:
 • а) середня марка цементу
 •             план …
 •             фактично …
 • б) середньозважена ціна 1 т цементу
 •             план
 •             фактично
 • в) зіставлення рівнів виконання плану виробництва в грошовому й кількісному вимірі.

ІІ. Зробіть узагальнювальну оцінку виконання плану за обсягом виробництва, асортиментом та якістю продукції. Для цього попередньо заповніть табл. 4.

Таблиця 4

Показник

За
планом

Фактично

Відхилення

% виконання

1. Товарна продукція, тис. грн

 

 

 

 

2. Обсяг випуску цементу, тис. т

 

 

 

 

У тому числі:

 

 

 

 

портландцементу

 

 

 

 

шлакопортландцементу

 

 

 

 

3. Обсяг виробництва клінкеру, тис. т

 

 

 

 

4. Середня марка цементу, кг/см2

 

 

 

 

ІІІ. Визначте основні фактори, які вплинули на обсяг товарної продукції, і розрахуйте розмір їхнього впливу на цей показник на підставі даних табл. 4.
Розрахунок факторів:
1.
2.

Разом
IV. Виконайте аналіз використання виробничих потужностей основних цехів і загалом по підприємству. Які фактори тут діяли і які резерви мали місце? Для розрахунків використайте табл. 5.

Таблиця 5

Показник

Стадія виробництва клінкеру

Стадія помелу цементу

Загалом по
підприємству

за
планом

фактично

за
планом

фактично

за
планом

фактично

1. Виробнича потужність, тис. т:

 

 

 

 

 

 

клінкер

800

800

?

?

 

 

цемент

1210*

 

1400

1400

 

 

2. Обсяг виробництва, тис. т

 

 

 

 

 

 

3. Коефіцієнт використання потужностей

 

 

 

 

 

 

* Загальну величину випуску клінкеру треба розділити на відповідну норму його витрат на 1 т цементу (див. табл. 3, ряд. 3, стовп. 1).
V. Дайте оцінку використання матеріальних ресурсів (табл. 6) і виконайте розрахунок впливу факторів на обсяг товарної продукції. Порівняйте одержані результати із сумами впливу факторів у п. 3 цього завдання.

Таблиця 6

Показник

За планом

Фактично

Відхилення

1. Товарна продукція, тис. грн

 

 

 

2. Виробництво клінкеру, тис. т

 

 

 

3. Виробництво цементу, тис. т

 

 

 

4. Середня норма затрат клінкеру на 1 т цементу, кг (2 : 3)

 

 

 

5. Середній вихід цементу з 1 т клінкеру, кг (3 : 2)

 

 

 

6. Середня вартість продукції, одержаної з 1 т клінкеру, грн (1 : 2)

 

 

 

7. Середня ціна 1 т цементу, грн (1 : 3)

 

 

 

Розрахунок впливу факторів на обсяги
виробництва цементу в натуральному виразі
:

 • Вплив зміни обсягу виробництва клінкеру                            
 • Вплив зміни середньої норми витрат клінкеру на 1 т цементу         

__________________
Разом
У тому числі:
а) за рахунок зміни норми витрат клінкеру при виробництві портландцементу      
б) за рахунок зміни норми витрат клінкеру при виробництві шлакопортландцементу       
__________________
Разом за п. «а» і «б»
Розрахунок впливу факторів на обсяг
виробництва товарної продукції
:

 • Вплив зміни кількості виробленого клінкеру                         
 • Вплив структурних зрушень у виробництві
 • окремих видів цементу                                                                
 • Вплив зміни середньої ціни на 1 т цементу                           

______________________
Разом
VI. Зробіть висновки за результатами аналізу і оформіть їх у вигляді пояснювальної записки. Визначте суттєві недоліки в роботі й можливі резерви.

 

 

 

 

 

2. Аналіз асортименту продукції
При формуванні асортименту продукції підприємство передусім має враховувати існуючий попит на окремі види товарів, а також належним чином потурбуватися, щоб добре використовувалися наявні трудові, матеріальні, технічні, фінансові та інші ресурси. Особливо важливо забезпечити роботою кваліфікований склад персоналу та завантажити головні виробничі потужності підприємства.
Асортиментна політика підприємства має ґрунтуватися не тільки на поточних, а й на майбутніх потребах споживачів. При цьому необхідно враховувати конкурентоспроможність продукції, що виробляється, та тієї, яка планується до випуску, терміни життєвого циклу товарів, а отже, й темпи оновлення асортименту. Не останню роль відіграє також економічний аспект асортименту та структури випуску продукції. Це стосується питомих затрат ресурсів, собівартості та рентабельності окремих виробів, ступеня ризику змін в асортименті продукції та можливих збитків, пов’язаних з цим.
Нарешті, слід окремо проаналізувати стан науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт і те, як це впливає на підготовку виробництва нових видів продукції. Потрібно визначити, як вони фінансуються, чи достатньо приділяється уваги стратегічним напрямам розвитку підприємства, зокрема формуванню оптимального асортименту та пошуку нових засобів утвердження на ринках збуту.
Для аналізу асортиментної політики підприємства нижче наведено відповідну інформацію (табл. 1). Необхідно послідовно дати відповідь на такі запитання:

 • Як виконано план за асортиментом продукції в поточному році?
 • Чи були суттєві зрушення в асортименті та структурі випус­ку продукції?
 • Які найсуттєвіші відмінності мають дані звітного періоду і минулого року?
 • Як змінювався асортимент продукції за останні п’ять років? Чи пов’язаний цей процес із динамікою випуску продукції на підприємстві в цьому самому періоді?
 • Що можна сказати стосовно оновлення асортименту продук­ції? Які позитивні зміни в роботі підприємства мали місце в цей період?
 • Чи можна визначити, на якому етапі життєвого циклу перебувають окремі вироби основного асортименту даного підприємства?
 • Які структурні зрушення у випуску продукції відбулися за останні п’ять років?

Таблиця 1

ОБСЯГИ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ЗА АСОРТИМЕНТОМ,
у цінах звітного року, тис. грн


Вид
продукції

За минулий рік

Звітний рік

за планом

фактично

абсолютне відхилення

виконання плану, %

А

950

880

860

–20

97,7

Б*

1230

1400

1410

+10

100,7

В

620

640

640

100

Г

800

560

530

–30

94,6

Д

210

260

+50

123,8

Усього

3600

3690

3700

+10

100,3

Інша продукція

300

310

400

+90

129,0

Разом

3900

4000

4100

+100

102,9

* Продукція «Б» у звітному році отримала товарний знак O.

Для відповіді на запитання 4—7 використайте дані табл. 2.

Таблиця 2

ОБСЯГИ ВИРОБНИЦТВА ТОВАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ
В НЕЗМІННИХ ЦІНАХ ЗА П’ЯТЬ РОКІВ, тис. грн


Вид
продукції

 

1-й рік

2-й рік

3-й рік

4-й рік
(минулий)

5-й рік
(звітний)

А

сума

2600

1480

1230

950

860

у % до
1-го року

100

57

47

36

33

Б

сума

840

1060

1180

1230

1410

у % до
1-го року

100

126

140

146

168

В

сума

1700

1320

980

620

640

у % до
1-го року

100

78

58

36

38

Закінчення табл. 2

Вид
продукції

 

1-й рік

2-й рік

3-й рік

4-й рік
(минулий)

5-й рік
(звітний)

Г

сума

480

670

840

800

530

у % до
1-го року

100

140

175

167

110

Д

сума

40

260

у % до
1-го року

Е

сума

200

210

40

у % до
1-го року

100

105

20

Є

сума

90

30

у % до
1-го року

100

33

Ж

сума

510

220

170

у % до
1-го року

100

43

33

З

сума

70

у % до
1-го року

Усього
(основний
асортимент)

сума

6420

5030

4510

3600

3700

у % до
1-го року

100

78

70

56

58

Інша
продукція

сума

1580

1770

990

300

400

у % до
1-го року

100

112

62

19

25

Разом

сума

8000

6800

5500

3900

4100

у % до
1-го року

100

89

69

49

51

 • Як можна оцінити стан науково-дослідних та конструкторських робіт, а також витрати на підготовку виробництва?
 • Чим можна пояснити ситуацію, що склалася на підприємстві щодо забезпечення оновлення асортименту продукції?

Для аналізу використайте дані табл. 3.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.