лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Курс економічного аналізу

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Примітка. Зміни цін у звітному періоді не було.
Завдання 2.28. Розрахуйте вплив факторів на прибуток від реалізації (на підприємстві один вид продукції).


Показники

І варіант

ІІ варіант

ІІІ варіант

за планом

фактично

за планом

фактично

за планом

фактично

1. Реалізовано про-дукції, шт.

20 000

18 500

15 000

12 400

4000

5000

2. Собівартість 1 шт., грн

25

28

4,0

4,5

40

50

3. Ціна за 1 шт., грн

40

47

5,2

6,0

70

80

4. Прибуток з 1 шт., грн

 

 

 

 

 

 

5. Валовий прибуток від реалізації товар-
ної продукції, грн

 

 

 

 

 

 

Завдання 2.29. За наведеними даними проаналізуйте фінансові результати від операційної діяльності підприємства за місяць. Чи є резерви збільшення прибутку від операційної діяльності?

Показник

І варіант

ІІ варіант

ІІІ варіант

у минулому місяці

у звітному місяці

відхилення

у минулому місяці

у звітному місяці

відхилення

у минулому місяці

у звітному місяці

відхилення

1. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції, тис. грн

1200

1320

 

800

900

 

600

550

 

2. Продано продукції, шт.

2000

2400

 

8000

7500

 

12 000

10 000

 

3. Собівартість одиниці реалізованої продукції, грн

250

220

 

 

40

47

 

4. Валовий прибуток, тис. грн

700

 

200

300

 

120

 

5. Адміністративні витрати, тис. грн

105

102

 

50

55

 

40

35

 

6. Витрати на збут, тис. грн

55

59

 

22

30

 

25

27

 

7. Інші операційні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— доходи

10

5

 

27

 

5

12

 

— витрати

40

50

 

35

 

10

33

 

8. Прибуток від операційної діяльності

510

586

 

140

180

 

50

–3

 

Примітка. Виробляється та реалізується один вид продукції.
Завдання 2.30. За даними ф. № 2 річного звіту підприємства проаналізуйте валовий прибуток від реалізації та рівень рентабель­ності.
тис. грн


Показник

І варіант

ІІ варіант

ІІІ варіант

1. Дохід (виручка) від реалізації продукції

5322

 

6480

 

 

2. Податок на додану вартість

870

 

1080

 

960

 

3. Акцизний збір

102

 

 

 

4. Собівартість реалізованої продукції

3000

 

 

4000

 

5. Валовий прибуток (збиток)

 

400

 

800

 

6. Рівень рентабельності продукції, %

 

 

 

Примітка. Рентабельність продукції у минулому році відповідно 40, 20 і 18.
Завдання 2.31. Розрахуйте критичну точку обсягу виробництва продукції, за якого забезпечується беззбитковість роботи підприємства.


Показник

І варіант

ІІ варіант

ІІІ варіант

  1. Загальна сума постійних витрат підприємства, тис. грн

480

1920

1000

  1. Ціна виробу, грн

20

120

850

  1. Змінні витрати у складі даного виробу, грн

8

60

450

  1. Виробнича собівартість одиниці продук-
    ції, грн (обсяг виробництва продукції — 20 000 одиниць для всіх варіантів)

32

156

500

  1. Критична точка обсягу виробництва (беззбитковість), од.

 

 

 

Примітка. Виробляється та реалізується один вид продукції.
? Завдання 2.32. Який обсяг виробництва може бути беззбит­ковим? Визначте необхідну кількість продукції, яка забезпечить потрібний валовий прибуток 700 тис. грн (для всіх варіантів).


Показник

І варіант

ІІ варіант

ІІІ варіант

1. Обсяг реалізації товарної продукції, тис. грн

1400

1120

4000

2. Кількість реалізованої продукції, т

7000

2240

4000

3. Собівартість 1 т реалізованої продук-
ції, грн

180

440

900

У тому числі змінна частина собівартості 1 т продукції, грн

120

300

750

4. Валовий прибуток, тис. грн

 

 

 

5. Загальна сума постійних витрат підприємства, тис. грн

 

 

 

6. Необхідна кількість виробництва (реалізації) продукції, т

 

 

 

Примітка. Виробляється та реалізується один вид продукції.
? Завдання 2.33. Який максимальний обсяг виробництва про-
дукції може мати підприємство за наведених нижче умов? Яким буде валовий прибуток?


Показник

І варіант

ІІ варіант

ІІІ варіант

1. Фактичний обсяг реалізації товарної продукції, тис. грн

6000

800

12 000

2. Кількість реалізованої продукції, од.

3. Постійні витрати на підприємстві, тис. грн

510

120

3200

Закінчення табл.


Показник

І варіант

ІІ варіант

ІІІ варіант

4. Ринкова ціна реалізованої продукції, грн

200

40

15 000

5. Змінна частина собівартості 1 т продукції, грн

90

12

10 000

6. Валовий прибуток, тис. грн

2790

440

800

7. Виробнича потужність, одиниць продукції

50 000

40 000

1000

8. Обсяг замовлень продукції, од.

34 000

60 000

1200

Примітка. Виробляється і реалізується один вид продукції.
Завдання 2.34. Підрахуйте резерви збільшення валового прибутку на підставі таких даних:
тис грн


Показник

І варіант

ІІ варіант

ІІІ варіант

1. Резерви зростання обсягу реалізації продукції

240

420

700

2. Резерви зниження собівартості про-
дукції

20

45

10

3. Інші збитки

10

57

20

4. Сума уцінки реалізованої продукції

5

2

15

5. Дебіторська заборгованість, не спла-
чена в строк

215

104

205

6. Рентабельність продукції, %

20

50

25

Завдання 2.35. Розрахуйте величину власних обігових засобів на підставі наведених нижче даних бухгалтерського балансу. Чи достатньо цих сум для роботи підприємства?
тис. грн


Показник

І варіант

ІІ варіант

ІІІ варіант

1. Підсумок розділу І активу балансу «Необоротні активи»

340

5000

45 100

З них основні засоби за залишковою вар-
тістю

290

4800

40 100

2. Підсумок розділу ІІ активу балансу «Оборотні активи»

680

7900

98 630

3. Підсумок розділу І пасиву балансу «Власний капітал»

420

5400

50 600

4. Підсумок розділу ІІ пасиву балансу «Забезпечення наступних витрат»

15

55

200

5. Підсумок розділу ІІІ пасиву балансу «Довгострокові зобов’язання»

50

1300

17 500

Довідка. Норматив оборотних активів

770

4600

39 200

Завдання 2.36. За даними балансу розрахуйте основні показники, які характеризують стан і структуру коштів підприємства.
тис. грн


Показник

І варіант

ІІ варіант

ІІІ варіант

на кінець року

%

на кінець року

%

на кінець року

%

Актив

 

 

 

 

 

 

І. Необоротні активи

54 000

 

16 500

 

20 000

 

Зокрема, основні активи:

 

 

 

 

 

 

залишкова вартість

30 000

 

12 000

 

17 500

 

знос

60 000

 

4000

 

2500

 

ІІ. Оборотні активи

 

 

60 000

 

Зокрема:

 

 

 

 

 

 

виробничі запаси

25 900

 

2450

 

 

незавершене виробництво

16 000

 

500

 

38 000

 

готова продукція

2300

 

120

 

7000

 

товари за купівельною вартістю

 

50

 

500

 

грошові кошти

800

 

90

 

890

 

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

 

 

140

 

Баланс

100 000

 

20 000

 

80 000

 

Пасив

 

 

 

 

 

 

ІV. Довгострокові зобов’язання

8000

 

1000

 

1200

 

V. Поточні зобов’язання

40 000

 

7400

 

36 000

 

Завдання 2.37. Визначте за наведеними даними, яку додаткову суму оборотних активів потрібно мати підприємству в наступному році, якщо обсяг реалізованої продукції воно планує збільшити на 20 %, а тривалість обороту — зменшити на 10 днів.

Показник

І варіант

ІІ варіант

ІІІ варіант

1. Обсяг реалізації продукції (за собівартістю), тис. грн

2000

18 000

3600

2. Оборотні активи, тис. грн

1000

6000

900

3. Тривалість одного обороту оборотних активів у звітному році, днів

 

 

 

Завдання 2.38. За наведеними даними розрахуйте оборотність оборотних активів. Дайте оцінку показників оборотності у звітному році. Чи має місце вивільнення оборотних активів з обороту внаслідок прискорення їхньої оборотності?

Показник

І варіант

ІІ варіант

ІІІ варіант

1. Фактичний обсяг реалізації (без ПДВ) у звітному році, тис. грн

10 800

21 600

15 100

2. Собівартість реалізованої продукції, тис. грн

5400

14 400

11 000

3. Середньорічні залишки оборотних активів у звітному році, тис. грн

2700

3600

2200

4. Тривалість одного обороту оборотних активів у звітному році, днів

 

 

 

5. Тривалість одного обороту оборотних активів у попередньому році, днів

190

85

70

Завдання 2.39. Чи можна збільшити рентабельність продук­ції, яку випускає підприємство, на 10 % за наведених нижче умов? Який обсяг випуску продукції потрібно мати?

Показник

І варіант

ІІ варіант

ІІІ варіант

1. Фактичний обсяг реалізації (без ПДВ) у звітному році, тис. грн

10 000

5000

2025

2. Ціна за 1 т, грн

80

200

450

3. Собівартість 1 т, грн

50

120

400

4. У тому числі змінні витрати в одиниці продукції, грн

20

90

300

5. Постійні витрати на підприємстві, тис. грн

 

 

 

6. Рентабельність продукції, %

 

 

 

Завдання 2.40. Розрахуйте можливий обсяг реалізації продукції за умови повного використання всіх наявних оборотних активів.

Показник

І варіант

ІІ варіант

ІІІ варіант

1. Середньорічні залишки оборотних активів у звітному році, тис. грн

1600

2400

4000

2. Тривалість одного обороту оборотних активів у звітному році, днів

60

120

180

3. Оборотні активи, які не використо­вувалися у звітному році (резерв), тис. грн

400

300

500

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.