лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Курс економічного аналізу

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ПРОГРАМА КУРСУ

 

 

 

 

Курс «Економічний аналіз» у навчальному процесі підготовки бакалаврів з економіки посідає провідне місце, що зумовлено значенням економічного аналізу в управлінні діяльністю різних за формою власності підприємств та характером знань, що станов­лять його зміст.
Мета дисципліни: Курс економічного аналізу діяльності підприємства1 дозволить майбутньому фахівцеві:

  1. мати чітке уявлення про ключові показники виробничо-фі-
    нансової діяльності підприємства та їх взаємозв’язки і взаємозалежності (анатомію економіки підприємства);
  2. ґрунтовно засвоїти сучасний арсенал методів і прийомів аналізу, навчитися визначати найменш трудомісткі засоби й методи для вивчення кожної ситуації або проблеми з економіки;
  3. напрацювати здатність завершувати аналіз ситуацій розроб­кою проекту управлінського рішення;
  4. виявляти доцільність додаткових витрат на збір і опрацьовувати аналітичну інформацію (вигоди, одержані підприємством від проведення аналізу, повинні перевищувати витрати).

Програма курсу орієнтована на ринкові умови господарювання підприємств. При її підготовці використано досвід навчання спеціалістів у вищих навчальних закладах України та інших держав. Розроблена на основі «Освітньо-професійної про-
грами підготовки бакалавра, спеціаліста і магістра» напряму 0501 «Економіка і підприємництво» та з урахуванням рекомен-
дацій Міжнародної науково-методичної конференції «Транс­формація курсу «Економічний аналіз діяльності підприємства» (Київ, КНЕУ, 16—17 травня 2002 р.).

 

 

Подпись: ЧАСТИНА 1
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ
ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

Тема 1. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ
ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Економічний аналіз як галузь економічної науки. Системний підхід до вивчення економічних процесів. Роль економічного аналізу в плануванні й управлінні господарством та підвищенні ефективності виробництва. Природа і вимоги до управлінських рішень. Процес прийняття управлінських рішень і економічний аналіз.
Предмет економічного аналізу. Об’єкти та суб’єкти аналі-
зу. Розширення кола об’єктів аналізу в умовах ринкової економіки.
Основні категорії економічного аналізу. Ресурси, чинники (фактори), показники, ризики, резерви виробництва, їх класифікація.
Завдання економічного аналізу. Оцінка результатів господар-
ської діяльності, окремих економічних явищ і процесів. Сприяння управлінню та контролю за діяльністю підприємства. Пошук та ви-
явлення резервів виробництва.
Місце економічного аналізу господарської діяльності в системі наук. Його зв’язки з політичною економією, бухгалтерським обліком, аудитом, мікроекономікою, галузевими економіками, маркетингом, організацією виробництва й управління, фінансовими дисциплінами і банківською справою, статистикою.
Тема 2. ВИДИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ
Етапи розвитку економічного аналізу. Класифікація видів та напрямів економічного аналізу.
Техніко-економічний, або управлінський, аналіз. Його зміст та роль в оцінюванні, плануванні та управлінні підприємством.
Фінансовий аналіз. Його зміст та інформаційна база. Спрямованість на вивчення узагальнюючих результативних та фінансових показників діяльності підприємства і задоволення в першу чергу потреб зовнішніх організацій та аналітиків.
Оперативний аналіз. Особливості його методики, використання інформаційних систем і баз даних. Сприяння оперативному управлінню та контролю за роботою підприємства.
Порівняльний, або міжгосподарський, аналіз. Особливості його проведення та спрямованість на пошук резервів вироб-
ництва.
Функціонально-вартісний аналіз. Принципи організації та послідовність проведення ФВА, його спрямованість на стадії конструювання та підготовки виробництва продукції. Використання в аналізі даних про споживачів продукції та їхніх по-
бажань.
Системний, або комплексний, аналіз. Сутність системного підходу. Взаємозв’язки та взаємозалежності окремих показників та сторін діяльності підприємства. Зв’язок економічних показників із технічними, соціальними, психологічними, екологічними та іншими показниками.
Стратегічний аналіз. Передбачення та визначення наслідків стратегічних рішень. Прогноз стану ринку, ситуації в галузі та змін у структурі конкурентних сил. Обґрунтування засобами аналізу диверсифікації виробництва.
Маржинальний аналіз. Розподіл виробничих витрат на змінні й постійні. Аналіз зв’язку між витратами й обсягом виробництва. Визначення точки беззбитковості та обмежень при використанні маржинального підходу. Розв’язання конкретних аналітичних задач із застосуванням вимог маржинального аналізу.
SWOT-аналіз та інституаційний аналіз. Використання цих видів аналізу для вивчення потенційних внутрішніх сильних і слабких сторін підприємства, можливостей та загроз з боку зовнішнього середовища, величин ризиків.
Тема 3. МЕТОДИ І ПРИЙОМИ
ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

Визначення методу і методики економічного аналізу. Класифікація методів і прийомів. Сутність аналітичного методу. Аналіз і синтез економічних явищ.
Елімінування як метод розрахунку впливу факторів. Способи елімінування: ланцюгові підстановки, абсолютні й відносні різниці, пропорційний розподіл, інтегральний.
Порівняння та його застосування в аналізі. Види порівнянь. Вимоги до забезпечення порівняльності даних. Прийоми нейтралізації цінового фактора, обсягу виробництва, структури й асортименту.
Балансові зіставлення. Застосування цього методу для перевірки, ув’язки й достовірності звітних даних. Використання балансових розрахунків для визначення величини невідомих показників і факторів. Сальдовий прийом, його можливості в аналізі.
Моделювання. Види моделей. Використання імітаційних моделей в економічному аналізі.
Статистичні методи, які застосовуються в аналізі. Використання табличного методу в аналізі. Особливості побудови аналітичних таблиць. Прийоми групувань і вибірки. Динамічні ряди. Обчислення середніх і відносних величин. Графічні методи.
Економіко-математичні методи та основи фінансової математики. Лінійне й динамічне програмування, теорія масового обслуговування, сітьові графіки, транспортна задача, прості та складні відсотки. Особливості їх використання в аналізі господарської діяльності, місця та межі застосування.
Соціологічні та інші методи, які застосовуються в економічному аналізі. Анкетний метод дослідження. Інші форми опитування суб’єктів аналізу. Проведення експерименту.
Тема 4. ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА
ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

Інформація як важливий ресурс сучасної ринкової економіки. Система інформаційного забезпечення підприємств. Гласність і конфіденційність інформації.
Техніко-економічні показники як база економічного аналізу. Вимоги, яким повинна відповідати система обліку і звітності. Характеристика і класифікація найважливіших видів інформації на підприємстві. Поділ інформації на табличну, графічну й текстову. Інші підходи до класифікації даних.
Комп’ютерні технології аналітичних робіт. Розробка і класифікація аналітичних задач. Створення автоматизованого бан­ку даних.
Перевірка достовірності джерел інформації, які використовуються в аналізі. Перевірка за зовнішніми прикметами (формою) і змістом. Методи перевірки якості звіту підприємства.
Тема 5. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЕТАПИ
ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

Загальні методичні принципи організації аналізу. Організація економічного аналізу в народному господарстві України та на підприємствах. Особливості організації проведення аналізу в статистичних, фінансово-кредитних і установах управління народним господарством.
Складові елементи організації аналітичної роботи на підприємстві. Порядок складання програми аналізу. Узгодження дій та заохочення виконавців аналізу.
Основні етапи аналітичного дослідження та його зміст. Аналітична обробка економічної інформації. Узагальнення й оформлення результатів аналізу діяльності підприємства. Використання пропозицій аналітиків для поліпшення роботи підприємства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Програму затверджено Вченою радою КНЕУ 20 березня 2003 р. (протокол № 9).

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.