лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Курс економічного аналізу

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 21

Робота в аудиторії

Задача 74. Проаналізуйте витрачання фонду оплати праці (табл. 76).

Таблиця 76

тис. грн


Показник

За планом

Фактично

Відхилення

сума

% до
підсумку

сума

% до
підсумку

сума

%

1. Фонд основної заробітної плати

2071

 

1893

 

 

 

2. Фонд додаткової заробітної плати

997

 

1018

 

 

 

3. Інші заохочувальні та компенсаційні виплати

282

 

322

 

 

 

Фонд оплати праці (1 + 2 + 3)

3350

100

3233

100

 

 

Задача 75. Розрахуйте вплив основних факторів на зміну суми фонду оплати праці працівників проти минулого року. Дані для розрахунків наведено в табл. 77.

Таблиця 77

Показник

За минулий рік

За звітний рік

Відхилення
(+, –)

%
виконання

1. Фонд оплати праці всіх працюючих, тис. грн

3350

3233

 

 

2. Середньооблікова чисельність працюючих, осіб

1665

1587

 

 

3. Середньорічна заробітна плата одного працюючого, грн

2012,0

2037,2

 

 

Задача 76. Проаналізуйте фактори, що вплинули на зміну середньорічної оплати праці одного робітника, на підставі даних табл. 78.

Таблиця 78

Показник

За минулий  рік

За звітний
рік

Відхилення

1. Фонд оплати праці робітників, тис. грн

2780

2590

 

2. Чисельність робітників, осіб

1418

1352

 

3. Відпрацьовано людино-годин усіма робітниками, тис.

2474,4

2445,0

 

4. Середньорічна оплата праці одного робітника, грн

 

 

 

Самостійна робота

Задача 77. Проаналізуйте комплексні статті витрат (табл. 79).

Таблиця 79

тис. грн


Стаття витрат

За кошторисом

Фактично

Відхилення

1. Витрати на утримання та експлуатацію устаткування

2500

2690

 

У тому числі амортизація устаткування

400

420

 

Інші загальновиробничі витрати

1000

1062

 

У тому числі заробітна плата цехового персоналу

250

260

 

Разом

3500

3752

 

2. Товарна продукція

50 200

50 850

 

Задача 78. Підрахуйте резерви зниження собівартості продукції і визначте їх відносну величину. Узагальніть результати аналізу виробничої собівартості продукції.
Форма № 1

БАЛАНС

на 01 січня ___ р.
тис. грн


Актив

Код
рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного
періоду

I. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

залишкова вартість

010

 

 

первісна вартість

011

 

 

знос

012

 

 

Продовження форми 1


Актив

Код
рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного
періоду

Незавершене будівництво

020

1618

3567

Основні засоби:

 

 

 

залишкова вартість

030

117 603

120 384

первісна вартість

031

251 095

245 932

знос

032

133 492

125 548

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

 

 

інші фінансові інвестиції

045

 

 

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

1000

2000

Відстрочені податкові активи

060

 

 

Інші необоротні активи

070

 

 

Усього за розділом I

080

120 221

125 951

II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси:

 

 

 

виробничі

100

20 124

30 926

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

 

 

незавершене виробництво

120

403

1248

готова продукція

130

1042

961

товари

140

1287

Векселі одержані

150

1141

153

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

4000

1200

первісна вартість

161

4340

1370

резерв сумнівних боргів

162

340

170

Продовження форми 1


Актив

Код
рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного
періоду

Дебіторська заборгованість
за розрахунками:

 

 

 

з бюджетом

170

 

 

за виданими авансами

180

88

286

з нарахованих доходів

190

 

 

із внутрішніх розрахунків

200

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

8100

5200

Поточні фінансові інвестиції

220

1510

 

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

у національній валюті

230

124

527

в іноземній валюті

240

Інші оборотні активи

250

3191

231

Усього за розділом II

260

39 723

42 019

III. Витрати майбутніх періодів

270

56

30

Баланс

280

160 000

168 000

I. Власний капітал

 

 

 

Статутний капітал

300

90 402

90 402

Пайовий капітал

310

 

 

Додатковий вкладений капітал

320

11 572

23 200

Інший додатковий капітал

330

335

 

Резервний капітал

340

23 000

11 029

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

– 98

 

Неоплачений капітал

360

( )

( )

Вилучений капітал

370

( )

( )

Усього за розділом I

380

125 211

124 631

Продовження форми 1


Актив

Код
рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного
періоду

II. Забезпечення наступних витрат
і платежів

 

 

 

Забезпечення виплат персоналу

400

87

92

Інші забезпечення

410

 

 

Цільове фінансування

420

960

1430

Усього за розділом II

430

1047

1522

III. Довгострокові зобов’язання

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

1000

800

Інші довгострокові фінансові
зобов’язання

450

 

 

Відстрочені податкові зобов’язання

460

 

4765

Інші довгострокові зобов’язання

470

 

 

Усього за розділом III

480

1000

5565

IV. Поточні зобов’язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

4510

2041

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

 

200

Векселі видані

520

 

 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

530

2000

7248

Поточні зобов’язання за розрахунками:

 

 

 

з одержаних авансів

540

18 039

17 528

з бюджетом

550

4343

269

з позабюджетних платежів

560

 

 

зі страхування

570

1255

2004

Закінчення форми 1


Актив

Код
рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного
періоду

з оплати праці

580

1167

879

з учасниками

590

 

 

із внутрішніх розрахунків

600

400

150

Інші поточні зобов’язання

610

1005

5950

Усього за розділом IV

620

32 719

36 269

V. Доходи майбутніх періодів

630

23

13

Баланс

640

160 000

168 000

Керівник  __________________________________________
Головний бухгалтер _________________________________

 

Форма № 2
Звіт про фінансові результати за ________________ р.
ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
тис. грн


Стаття

Код
рядка

За звітний
період

За
попередній період

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

54 988

51 936

Податок на додану вартість

015

9160

8656

Акцизний збір

020

 

 

 

025

 

 

Інші вирахування з доходу

030

 

 

Продовження форми 2


Стаття

Код
рядка

За звітний
період

За
попередній період

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

45 828

43 280

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

38 037

36 788

Валовий:

 

 

 

прибуток

050

7791

6492

збиток

055

 

 

Інші операційні доходи

060

737

588

Адміністративні витрати

070

785

684

Витрати на збут

080

315

295

Інші операційні витрати

090

177

121

Фінансові результати від операційної діяль­ності:

 

 

 

прибуток

100

7251

5980

збиток

105

 

 

Дохід від участі в капіталі

110

 

 

Інші фінансові доходи

120

75

90

Інші доходи

130

15

10

Фінансові витрати

140

599

876

Втрати від участі в капіталі

150

 

 

Інші витрати

160

1500

1100

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

 

 

 

прибуток

170

5242

4104

збиток

175

 

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

1571

1231

Фінансові результати від звичайної діяльності:

 

 

 

прибуток

190

3671

2873

збиток

195

 

 

Продовження форми 2


Стаття

Код
рядка

За звітний
період

За
попередній період

Надзвичайні:

 

 

 

доходи

200

 

 

витрати

205

75

Податки з надзвичайного прибутку

210

 

 

Чистий:

 

 

 

прибуток

220

3596

2873

збиток

225

 

 

II. ЕЛЕМЕНТИ
ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ


Найменування показника

Код
рядка

За звітний
період

За
попередній
період

Матеріальні витрати

230

30 076

27 084

Витрати на оплату праці

240

3233

2855

Відрахування на соціальні заходи

250

1932

1830

Амортизація

260

3673

3221

Інші операційні витрати

270

1799

1610

Разом

280

40 713

36 600

 

Закінчення форми 2
III. РОЗРАХУНОК  ПОКАЗНИКІВ 
ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ


Назва статті

Код
рядка

За звітний
період

За
попередній період

Середньорічна кількість простих акцій

300

 

 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

 

 

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

 

 

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

330

 

 

Дивіденди на одну просту акцію

340

 

 

Керівник ___________________________________________
Головний бухгалтер _________________________________

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.