лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Курс економічного аналізу

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ВСТУП

Економічний аналіз є конкретною методологічною дисципліною. На його основі вивчаються основні закономірності розвитку народного господарства країни в цілому, а також окремих його га-
лузей та підприємств. Аналіз дозволяє оцінити діяльність суб’єк-
тів господарювання, виявити та обчислити величини невикористаних резервів, сприяє поліпшенню управління підприємством, зміцненню його ринкових засад і подальшому зростанню ефектив-
ності виробничої діяльності.
Посібник, значною мірою узагальнюючи здобуті студентами знання з інших економічних дисциплін, допоможе майбутнім фахівцям розібратися в окремих господарських ситуаціях, вирішити комплексні економічні проблеми на підприємстві тощо.
Вивчення дисципліни починається з теоретичних основ економічного аналізу, викладених у перших п’яти темах. У наступних темах наводиться методика аналізу фінансово-господарської діяльності промислового підприємства, звертається увага студентів на особливості вивчення окремих тем і питань аналізу, зміни традиційних підходів і методик з урахуванням сучасних ринкових умов і нових положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Ґрунтовне засвоєння теоретичного матеріалу гарантує успіх на семінарських і практичних заняттях. У посібнику робиться акцент на методичному забезпеченні їх проведення, визначено обов’яз­кові питання для вивчення під час аудиторних занять і самостійно.
З метою найефективнішого використання часу, передбаченого навчальним планом, дається максимально спрощена вихідна інформація, необхідна для аналізу. В деяких випадках аналітичні таблиці подано заповненими — студентам треба лише проаналізувати економічне явище або процес, розрахувати вплив факторів, визначити резерви.
Для поточного контролю ступеня засвоєння нормативного матеріалу наводяться контрольні запитання, завдання для перевірки знань за всіма темами курсу (два комплекси) та зразки текстів контрольних робіт, що мають виконуватися в аудиторії.
Посібник містить тематику контрольних і курсових робіт для спеціальності «Облік та аудит», а також методичні рекомендації щодо порядку їх оформлення.
Тему 7 методичних матеріалів до вивчення лекційного курсу підготовлено кандидатом економічних наук, доцентом М. І. Горбатком.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.