лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Курс економічного аналізу

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Собівартість одиниці продукції розраховують за формулою
,
де П — умовно-незмінні витрати (П = 900 тис. грн); V — змінні витрати (V = 50 грн/шт.); — обсяг виробництва; Ц — ціна (80 грн).
q1 = 30 тис. шт.:          
q2 = 60 тис. шт.:          
q3 = 90 тис. шт.:          
q4 = 120 тис. шт.:        
q5 = 150 тис. шт.:        
q6 = 180 тис. шт.:        
Одним із варіантів розглянутого вище впливу обсягу виробництва на собівартість є природне збільшення кількості виробів нової продукції в міру засвоєння технології її виробництва та відповідного вдосконалення її. Однак тут починає діяти й новий фактор — час. Утім, коли підкреслюють позитивний вплив концентрації виробництва на собівартість продукції, то мають на увазі передусім вплив на неї фактора обсягу випуску продукції.
Важливим фактором здешевлення виробництва основної продукції може стати виготовлення з відходів основного виробництва побічної продукції (комбінування виробництва). Цей шлях особливо ефективний у харчовій галузі, на підприємствах будівель­них матеріалів тощо.
У галузях обробної промисловості хороші результати дають фактори, пов’язані зі стандартизацією (нормалізацією, уніфікацією) продукції, а також зі спеціалізацією та кооперуванням підприємств. Усе це разом дає змогу збільшувати обсяги та економити ресурси виробництва, а отже, зменшувати собівартість продукції.
Зазначені фактори діятимуть ще результативніше, якщо вони спиратимуться на фактор упровадження досягнень науково-технічного прогресу. Проте цей фактор хоча і є одним із наймогутніших і найвпливовіших, але завжди потребує значних інвестицій і часу. Він всеохоплюючий і довготерміновий, має різні напрями і терміни. Основні результати його дії — поява нових видів продукції і підвищення якості інших видів. Усе це сприяє оновленню асортименту і підвищенню якості продукції. Зазначений фактор здебільшого зумовлює потребу в одночасних значних додаткових витратах, що, природно, підвищує собівартість нової продукції. Фактором подорожчання виробництва є, як зазначалося вище, погіршання умов видобут-
ку палива і сировини, поступове зниження якості продукції видобувних галузей промисловості.

Контрольні
запитання

 • Які завдання розв’язують при аналізі собівартості продукції?
 • Показники собівартості та джерела інформації.
 • Порядок вивчення собівартості за статтями витрат та елементами.
 • Як проаналізувати матеріальні затрати у складі собі-
  вартості окремих видів продукції?
 • Як проаналізувати витрати на оплату праці та інші витрати?
 • Які фактори впливають на собівартість окремих видів продукції?
 • Порядок визначення резервів зниження собівартості продукції.

Практичне заняття 20
Робота в аудиторії

 • Загальна оцінка рівня собівартості продукції та виконання планових завдань.
 • Аналіз показника витрат у розрахунку на 1 грн продукції. Задачі 68 і 69.
 • Аналіз динаміки показників собівартості продукції.
 • Аналіз собівартості за елементами витрат. Задача 70.

Самостійна робота

 • Аналіз собівартості за статтями витрат.
 • Аналіз матеріальних витрат у складі собівартості продукції. Задачі 71, 72 і 73.

Практичне заняття 21
Робота в аудиторії

 • Аналіз використання фонду оплати праці. Задачі 74, 75 і 76.
 • Розрахунок впливу факторів.
 • Аналіз витрат на обслуговування виробництва.

Самостійна робота

 • Вивчення методики аналізу собівартості окремих видів продукції і розрахунку резервів її зниження.
 • Підрахунок резервів зниження собівартості продукції. Задачі 78 і 79.

Тема 15. ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
15.1. Значення та завдання
зовнішньоекономічної діяльності
підприємства

Сучасні процеси розвитку світової економіки спонукають підприємства всіх країн розширяти коло своїх економічних інтересів, шукати нові контакти за кордонами традиційних ринків збуту своєї продукції.
Розвиток глобалізації певною мірою ґрунтується на спеціалізації кожної країни на виробництві окремих товарів, її можливостях постачання сировинних і паливних ресурсів, наявності кваліфікованої робочої сили, розвиненої інфраструктури та сучасних технологій.
Розширювати експортні операції змушує підприємство малий внутрішній ринок збуту продукції, а також більша прибутковість таких операцій. В умовах значної інфляції і слабкості власної валюти країни зовнішньоекономічна діяльність забезпечує підприємству певні гарантії збереження його фінансових ресурсів. Крім того, підприємство може одержати додаткові фінансові можливості (інвестиції), створюючи спільні підприємства та ділові проекти з іноземними партнерами. Не останню роль відіграють заходи, що сприяють зовнішнім контактам з боку різних установ держави, та законодавчі пільги експортерам. Отже, безумовні вигоди зовнішньоекономічної діяльності потребують відповідної уваги під час аналізу результатів діяльності таких підприємств.
У процесі аналізу слід вирішити такі завдання.
1. Оцінити, як розв’язуються підприємством завдання розвитку експортно-імпортних операцій та виконуються експортні конт-
ракти.
2. Вивчити обставини й чинники, що впливають на ефективність зовнішньоекономічних операцій даного підприємства.
3. Знайти додаткові можливості розширення обсягів продажу за кордон та збільшення прибутковості цих операцій на світових ринках.
Аналіз повинен сприяти розробці обґрунтованих заходів стосовно удосконалення економічних контактів за межами держави.
Інформація для аналізу міститься в таких звітних формах:

 • «Звіт про фінансові результати», форма № 2.
 • «Звіт підприємства (об’єднання) по продукції, форма № 1-П (річна).
 • «Звіт про експорт (імпорт) товарів», форма № 9-ЗЕД (річна).

Крім того, використовують дані бухгалтерського обліку, договори на поставку продукції (угоди) та іншу інформацію щодо цін та світової кон’юнктури.
15.2. Аналіз виторгу від експортних
операцій та торговельних угод

Аналізуючи обсяги експортних операцій, передусім звертають увагу на їх питому вагу в продажі підприємства та характер змін, які відбуваються з часом по окремих видах угод та зонах реалізації (табл. 15.1).
Таблиця 15.1
ДИНАМІКА ЗАГАЛЬНИХ ОБСЯГІВ ПРОДАЖУ
ТА ЗА ЕКСПОРТНИМИ КОНТРАКТАМИ


Показник

У позаминулому році

У минулому році

У звітному році

1. Обсяг реалізації (без ПДВ),
тис. грн

1280

1210

1243

Відсоток до першого року

100

94,5

97,1

2. Обсяг продукції, реалізованої
на експорт, тис. грн

140

173

205

Відсоток до першого року

100

123,5

146,4

3. Питома вага експортних операцій
у загальному обсязі реалізації
(2 : 1 ? 100), %

10,9

14,3

16,5

Дані табл. 15.1 свідчать, що за деякого загального падіння обсягів реалізації суттєво поліпшується динаміка експортного продажу за останні два роки.
Додатково можна проаналізувати, в яких країнах продається продукція підприємства і чи розширюється їх географія.
Від аналізу загальних показників експорту переходять до більш детального розгляду видів постачання, кількості виконаних контрактів, середньої вартості одного контракту, кількості закордонних покупців.
Під час поглибленого аналізу вивчається виконання експортних угод по кожному контракту з погляду дотримання термінів відвантаження та передбаченої договорами комплектності. При цьому підраховують загальну суму недопоставок і сплачені штраф-
ні санкції. Слід передбачати спеціальні заходи для запобігання таким порушенням договірних умов у майбутньому.
Нарешті, завершуючи аналіз, потрібно додати оцінку виконаної працівниками відділу маркетингу роботи щодо забезпечення розширення ділових контактів шляхом участі у виставках, реклам­них акціях та інших заходах. Сума витрат на ці заходи — достатньо красномовний показник таких зусиль.
Кінцеву оцінку успіху зовнішніх комерційних операцій тісно пов’язують із застосованими цінами, одержаними прибутками від експорту та валютними коштами.
Аналіз імпортних операцій багато в чому схожий на методику вивченняекспортних. Проте доцільність імпорту сировини й матеріалів слід обґрунтувати не тільки різними цінами, а й якістю, вартістю транспортування та іншими умовами постачання.


Контрольні
запитання

1. Які обставини спонукають підприємство розширювати зовнішньоекономічну діяльність?
2. У чому полягає вигідність експортного продажу?
3. Які основні напрями аналізу обсягів експортно-імпортних операцій?
4. Які фактори впливають на обсяги реалізації експортної продукції?
5. Які заходи сприяють розширенню ділових контактів за кордоном?

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.