лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Курс економічного аналізу

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 14. Аналіз СОБІВАРТОСТІ
продукції ПІДПРИЄМСТВА

14.1. Оцінка виконання плану
із собівартості продукції

Собівартість продукції — це виражена в грошовій фор-
мі сукупність витрат на виробництво та реалізацію продукції. Розрізняють виробничу собівартість продукції, собівартість усього товарного випуску та окремих видів продукції. За впливом на собівартість обсягу виробництва розрізняють змінну та фіксовану частини собівартості продукції.
Під час аналізу зазвичай використовуються такі показники:

  • валові витрати;
  • виробнича собівартість товарної продукції;
  • витрати на 1 гривню товарної продукції;
  • собівартість окремих видів продукції.

Аналізуючи собівартість продукції, вирішують такі основні завдання:
1) оцінювання виконання плану за собівартістю продукції в цілому по підприємству, а також за окремими видами продукції;
2) вивчення причин відхилення фактичних витрат від планових за статтями, а також за окремими видами і групами продукції;
3) виявлення резервів зниження собівартості продукції та розробка відповідних заходів щодо їх використання.
Для аналізу використовують дані звіту щодо собівартості продукції, звіту про фінансові результати (розд. 11) і звіту підприємства з праці. Залучають також планові та звітні калькуляції з окремих видів продукції та відповідні дані бухгалтерського обліку.
План із собівартості продукції вважається виконаним, якщо фактичний показник дорівнює плановому або нижчий від нього. В останньому випадку говорять про понадпланове зниження собівартості продукції. Для вивчення собівартості продукції у динаміці найбільш придатний показник витрат на 1 грн товарної продукції (З), який обчислюється так:
,                                          (14.1)
де С — виробнича собівартість товарної продукції; Т — вартість товарної продукції в цінах реалізації.
Цей показник одночасно може певною мірою виконувати роль показника рентабельності виробництва. Наприклад, якщо показник витрат дорівнює 80 к. на 1 грн товарної продукції, то це також свідчить про те, що рентабельність виробництва становить 20 к.
(100 – 80) відносно 1 грн товарної продукції. Природно, що цей показник залежить від зміни суми собівартості продукції. Проте він також залежить від:
— структури та асортименту вироблюваної продукції;
— рівня цін на продукцію даного підприємства.
Особливих пояснень потребує фактор асортиментно-структур­них зрушень, дія якого проявляється тоді, коли рівень витрат на окремі види продукції неоднаковий.
Для визначення впливу кожного із зазначених факторів на зміну рівня витрат на 1 грн товарної продукції порівняно з планом застосовують спосіб ланцюгових підстановок. Вихідні дані для розрахунків наведено в табл. 14.1, з якої випливає, що порівняно з первісним планом фактичні витрати збільшилися на 0,5 к. (48 – 47,5). Визначимо кількісний вплив різних факторів на відхилення послідовним відніманням відповідних показників:
1) зрушення у структурі та асортименті виробленої продукції
47,6 – 47,5= +0,1 (к.);
2) зміна собівартості окремих видів продукції:
50,6 – 47,6 = +3,0 (к.);
3) зміна цін на вироблену продукцію:
48,0 – 50,6 = –2,6 (к.).


Разом: +0,5 (к.).

Таблиця 14.1


Показник

За первісним
планом

Фактично

за планом,
перерахованим
на фактичний
асортимент
і структуру
виробництва

у цінах
плану, але за фактичною собівартістю продукції

у
діючих цінах

1. Cобівартість товарної продукції, тис. грн

627

630

670

670

2. Товарна продукція, тис. грн

1320

1323

1323

1395

3. Витрати на 1 грн то­варної продукції, к.

47,5

47,6

50,6

48,0

14.2. Аналіз витрат
за елементами і статтями

Найбільш корисним для вивчення змін у структурі витрат на виробництво є аналіз собівартості за елементами витрат. Елемент­ні витрати — це однорідні за складом витрати підприємства. До них належать матеріальні затрати, оплата праці, відрахування на соціальні потреби, амортизаційні відрахування, інші грошові витрати (табл. 14.2). Аналіз витрат за елементами дає змогу не лише вивчити зміни у структурі собівартості, а й охарактеризувати галузеві особливості (матеріаломісткість, фондомісткість, енерго­місткість, трудомісткість виробництва).
Таблиця 14.2
ЗАТРАТИ НА ВИРОБНИЦТВО, %


Показник

Уся промисловість (2002 р.)

Звіт 1990 р.

Звітний рік

Відхилення (+, –)

1. Матеріальні затрати

69,2

53,6

70,9

+17,3

2. Витрати на оплату праці

11,1

10,9

7,9

–3,0

3. Відрахування на соціаль­ні потреби

4,0

1,7

4,8

+3,1

4. Амортизація

5,9

14,7

11,0

–3,7

5. Інші витрати

9,8

19,1

5,4

–13,7

Разом

100,0

100,0

100,0

У табл. 14.3 наведено дані за статтями витрат. Аналіз зазвичай починають з оцінювання загального виконання плану собівартості продукції. Потім переходять до вивчення відхилень по окремих видах витрат. При цьому слід ураховувати, що деякі відхи-
лення по статтях собівартості можуть бути наслідком дії одного і того самого фактора. Наприклад, підвищення механізації праці може спричинити зниження витрат на заробітну плату, але підвищити певною мірою витрати на утримання та експлуатацію устаткування.
Таблиця 14.3
СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ЗА СТАТТЯМИ ВИТРАТ, тис. грн


Показник

Фактично випущена товарна продукція

Відхилення

за плановою собівартістю

за фактичною собівартістю

абсолютне

%

1. Сировина й матеріали

160

157

–3

–1,8

2. Зворотні відходи (віднімаються)

3

5

+2

+66,6

3. Куповані вироби, напівфабрикати й послуги кооперованих підприємств

175

193

+18

+10,3

4. Зарплата основна виробничих робітників

108

114

+6

+5,6

5. Зарплата додаткова вироб­ничих робітників

8

10

+2

+25,0

6. Відрахування на соціальне страхування

35

39

+4

+11,4

7. Загальновиробничі витрати

147

157

+10

+6,8

8. Втрати від браку

?

5

+5

 

Виробнича собівартість

630

670

+40

+6,35

Ще один комплексний фактор — збільшення купованих виробів і напівфабрикатів. Він збільшує суму відповідних матеріальних затрат, а це обов’язково веде до зниження витрат на заробітну плату, відрахувань на соціальне страхування, зменшує витрати на сировину та матеріали й, імовірно, за іншими статтями. Отже, негативні відхилення за одними статтями не можна розглядати завжди ізольовано від позитивних відхилень за іншими статтями. Природно, це ускладнює аналіз за статтями витрат. Проте дія таких комплексних факторів має місце не дуже часто. Зазвичай відхилення за кожною статтею собівартості спричинюють поодинокі фактори, які не виходять за межі цієї статті.
Після вивчення загальної картини відхилень за статтями собівартості необхідно перейти до ретельнішого аналізу витрат за окремими статтями собівартості продукції.
14.3. Аналіз матеріальних затрат
Аналізуючи матеріальні затрати, необхідно враховувати, до якої галузі належить досліджуване підприємство. Це зумовлює різний вміст матеріалів і сировини у собівартості продукції, тобто матеріаломісткість продукції. Загалом в обробних галузях виробництва питома вага цих затрат дуже велика. Особливо це стосується легкої і харчової промисловості.
Далі необхідно встановити, які технологічні процеси застосовуються, наскільки вони досконалі та сучасні, тобто безвідходні. Нині особливу увагу слід приділяти затратам пального та електроенергії у зв’язку з їх дефіцитністю і великою вартістю. У деяких галузях промисловості (енергомісткі виробництва) аналіз використання енергетичних ресурсів має пріоритетний характер.
Аналіз матеріальних затрат полягає в порівнянні фактичного їх обсягу з плановим чи базовим і в обчисленні впливу окремих факторів на виявлені відхилення. Специфіка цих факторів і кон­кретна методика дослідження їх залежать від особливостей технології, а також від використовуваних видів сировини, матеріалів та енергоносіїв.
Проте завжди слід виявляти вплив таких факторів:
1) зміни питомих затрат сировини та матеріалів на одиницю продукції — фактор «норм»;
2) зміни собівартості заготівлі одиниці сировини та матеріалів — фактор «цін».
Останній фактор складається з таких трьох підфакторів:
а) зміни купівельних цін з урахуванням усіх доплат і знижок;
б) транспортних затрат, до яких належать і вантажно-розван­тажувальні;
в) заготівельних затрат.
Зміна питомих затрат сировини та матеріалів може відбуватися з причин:
а) пов’язаних із виконанням плану технічного розвитку в заходах, спрямованих на зниження норм витрачання;
б) зумовлених іншими відхиленнями від поточних норм витрачання.
Розглянемо розрахунок впливу факторів «норм» і «цін» на підставі даних табл. 14.4.
Таблиця 14.4
МАТЕРІАЛЬНІ ЗАТРАТИ НА РЕДУКТОР «А» (20 000 шт.)


Матеріал

За планом

Фактично

Відхилення, (гр. 6 – гр. 3)

норма затрат, кг

ціна, грн

сума, грн

норма витрат, кг

ціна, грн

сума, грн

А

1

2

3

4

5

6

7

1. Литво

2

1,5

3,0

1,8

2,0

3,6

+0,6

2. Прокат чорних металів

10

2,5

25,0

11

2

22

–3,0

3. Латунь листова

0,5

3

1,5

0,6

4

2,4

+0,9

4. Інші матеріали

?

?

15

?

?

14

–1

Разом

 

 

44,5

 

 

42

–2,5

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.