лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Курс економічного аналізу

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Аналізуючи питання забезпеченості робочою силою, слід пам’ятати, що в сучасних умовах унаслідок помітного зменшення обсягів виробництва підприємства частіше стикаються не з проблемою нестачі, а з наявністю зайвої робочої сили, необхідністю зменшення кількості робочих місць і водночас збереження кваліфікованих кадрів на майбутнє. При цьому треба позитивно оцінювати вимушені заходи щодо скорочення тривалості робочого тижня, впровадження додаткових відпусток, сприймати з відповідним розумінням регулювання рівня заробітної плати і навіть затримки її виплати.
Із забезпеченням робочою силою тісно пов’язане питання закріплення кадрів на підприємстві. Під час аналізу вивчають загаль­ні показники прийому та звільнення робітників і службовців, розраховують коефіцієнти обороту, змінюваності та плинності кадрів. Останній показник заслуговує на найбільшу увагу, оскіль­ки вважається, що він характеризує надмірний оборот робочої сили. Надмірним вважають звільнення за порушення трудової дисципліни, через невідповідність кваліфікації, за власним бажанням, а також за самовільне залишення роботи без поважних причин. Для обчислення коефіцієнта плинності загальну кількість звільнень без поважних причин відносять до середньооблікової чисельності працівників.
Під час аналізу слід вивчити конкретні причини звільнення за власним бажанням (низькі заробітки, тяжкі умови праці, відсутність перспектив професійного зростання, незадовільний психологічний клімат тощо). За високої плинності кадрів обов’язково визначають її негативний вплив на основні показники підприємства. Нарешті, необхідно розробити дієві заходи щодо закріплення кадрів робітників.
Також потрібно згадати і протилежне явище — недостатній оборот робочої сили, коли з будь-яких причин уповільнюється природне оновлення складу кадрів підприємства чи установи. Про це досить переконливо свідчить показник зростання частки працюючих середнього віку на підприємстві або висока питома вага осіб пенсійного віку. Особливо це характерно для підрозділів та службовців керівного складу підприємств і держави. Для боротьби з цим негативним явищем використовують дуже прості й надійні заходи. Наприклад, прийом на роботу тільки молодих чи відносно молодих працівників, приму-
сове звільнення з посади осіб, які досягли пенсійного віку, тощо. При цьому важливо не робити постійних винятків із цих
правил.
Загалом пристойні показники руху кадрів у цілому по підприємству можуть приховувати серйозні недоліки щодо оновлення кадрів в окремих його підрозділах.
13.2. Аналіз використання робочого часу
Кількісною характеристикою використання робочої сили є показники тривалості робочого дня. Як свідчить статистика, загальна величина робочого часу протягом року має сталу тенденцію до зменшення. На сьогодні законодавчо встановлено п’ятиденний робочий тиждень (40 робочих годин).
Використання робочого часу по категоріях робітників зазвичай аналізується за допомогою таких двох показників, як середня кількість днів, відпрацьованих робітником за звітний період (місяць, квартал, рік), і середня тривалість робочого дня (зміни). Ці показники можна обчислити на підставі даних звіту підприємства з праці.
Перший показник, який характеризує тривалість робочого періоду в днях (явочні дні), залежить від таких факторів:

 • кількості вихідних і святкових днів;
 • кількості днів чергової відпустки;
 • інших видів відпусток, передбачених законодавством;
 • кількості днів непрацездатності;
 • неявки на роботу з дозволу адміністрації;
 • прогулів;
 • інших.

Тривалість робочого дня (зміни) робітника визначають такі фактори:

 • величина нормативного робочого тижня;
 • час простою впродовж дня, зафіксований в обліку;
 • час понадурочної роботи (збільшує величину показника);
 • час інших скорочень робочого дня, передбачених законодавством (для підлітків, матерів-годувальниць тощо).

Під час аналізу знаходять відхилення цих показників від плану, порівнюють їх з аналогічними показниками за минулі періоди, встановлюють конкретні причини можливих відхилень. Особливу увагу при цьому необхідно звертати на величину зафіксованих в обліку непродуктивних втрат робочого часу через такі обставини:

 • неявку на роботу з дозволу адміністрації;
 • прогули та цілодобові простої;
 • внутрішньозмінні простої, зафіксовані в обліку;
 • облікований брак продукції.

Проте необліковані втрати робочого часу можуть бути значно більшими. Вони спричинюються недоліками в організації виробництва та управління, простоями устаткування через його несправ­ність, відсутністю на робочому місці сировини, матеріалів, інструменту та інших ресурсів, низькою трудовою дисципліною. Втрати робочого часу пов’язані також з непродуктивною роботою:

 • випуском бракованої продукції, яка не фіксується в обліку;
 • випуском непотрібних для складання кінцевої продукції деталей (некомплектне виробництво);
 • списанням на збитки загублених або вкрадених деталей;
 • несанкціонованим виробництвом іншої («лівої») продукції.

Унаслідок неврахованих простоїв і втрат завищується фактично відпрацьований час, оскільки наведені у звітності показники часу роботи визначаються як різниця між загальною кількістю явочних днів або годин і врахованими простоями.
Приховані від обліку внутрішньозмінні перерви та простої робітників можна виявити за допомогою побічних розрахунків або вибіркових спостережень та опитувань робітників.
За результатами аналізу необхідно розробити заходи щодо зменшення втрат робочого часу і пов’язаних з ним непродуктивних виплат заробітної плати. Особливу увагу при цьому слід звер-
нути на поліпшення обліку внутрішньозмінних втрат робочого часу.
13.3. Аналіз продуктивності праці
Показники продуктивності праці характеризують якісний бік використання робочої сили на підприємстві. Понад те, продуктив-
ність праці прийнято за один із найважливіших узагальнювальних показників діяльності кожного підприємства. Це зумовлює необхідність дуже ретельного вивчення цього показника під час будь-якого аналізу.
Продуктивність праці визначається двома показниками: кількістю продукції, випущеної за одиницю робочого часу, і кількістю часу, витраченого на виготовлення одного виробу. Останній показник називають трудомісткістю продукції.
Продуктивність праці визначають як у натуральному, так і в грошовому вимірах. Натуральні вимірники використовують там, де виробляють один вид продукції або кілька дуже схожих виробів. Грошовий вимірник має універсальніший характер і може бути використаний на будь-якому підприємстві, в галузі тощо.
Таблиця 13.1
ДАНІ ДЛЯ АНАЛІЗУ ТРУДОВИХ ФАКТОРІВ


Показник

За
планом

Фактич-но

Відхилення (+, –)

Відсоток виконання плану

 1. Товарна продукція, тис. грн

1320

1323

+3

100,2

 2. Кількість працівників, осіб

178

171

–7

96,07

 3. З них робітників

150

140

–10

93,33

 4. Загальна кількість відпрацьованих усіма робітниками

 

 

 

 

а) людино-днів

33 000

29 400

–3600

89,09

б) людино-годин

264 000

220 500

–43 500

83,52

Розрахункові показники

 

 

 

 

 5. Кількість відпрацьованих одним робітником днів (4а : 3)

220

210

–10

95,45

 6. Тривалість робочого дня
(4б : 4а), год

8,0

7,5

–0,5

93,75

 7. Середня кількість годин, відпрацьованих одним робітником (4б : 3)

1760

1575

–185

89,49

 8. Середньорічний виробіток, грн

 

 

 

 

а) одного працівника (1 : 2)

7415,7

7736,8

+321,1

104,33

б) одного робітника (1 : 3)

8800

9450

+650

107,39

 9. Середньоденний виробіток од-
ного робітника (1 : 4а), грн

40

45

+5

112,5

10. Середньогодинний виробіток одного робітника (1 : 4б), грн

5

6

+1

120,0

11. Питома вага робітників у складі промислово-виробничого персоналу (3 : 2 ? 100), %

84,27

81,87

–2,4

?

Аналіз починають з оцінювання виконання плану з виробітку одного працівника в грошовому вимірі. Потім порівнюють показ­ник звітного періоду (рік, квартал, місяць) з показниками за минулий період, з показниками споріднених підприємств.
Від цього загального показника продуктивності праці слід перейти до більш деталізованих показників, таких як виробіток одного робітника, виробіток одного основного робітника тощо.
На наступному етапі проводять аналіз основних факторів, що впливали на загальний показник продуктивності праці. Вирішаль­ним фактором при цьому є виробіток одного робітника, який, у свою чергу, залежить від факторів використання робочого часу і середньогодинного виробітку одного робітника. Останній показник формують насамперед фактори технічної озброєності праці, технології, кваліфікації робітників, інтенсивності праці та ін. Завершують аналіз підрахунком резервів зростання продуктивності праці та опрацюванням заходів з їх реалізації.
13.4. Аналіз впливу трудових факторів
на продуктивність праці та обсяг
товарної продукції

На підставі даних табл. 13.1 зробимо розрахунок впливу факторів на відхилення фактичної продуктивності праці від планової:
1) зміна питомої ваги робітників у складі промислово-вироб­ничого персоналу
(–2,4) 8800 : 100 = –211,2 (грн);
2) зміна середньорічного виробітку одного робітника
650 ? 81,87 : 100 = +532,2 (грн).


Разом: +321 грн.

На останній фактор, у свою чергу, вплинули такі фактори:
а) зміна кількості відпрацьованих днів одним робітником
(–10) ? 8 ? 5 = –400 (грн);
б) зміна тривалості робочого дня
(–0,5) 210 ? 5 = –525 (грн);
в) зміна середньогодинного виробітку одного робітника
1 ? 210 ? 7,5 = +1575 (грн).


Разом: +650 грн.

Резервами зростання середньорічного виробітку одного робітника є подолання негативного впливу факторів а) та б). Воно становить 925 грн, або 10,5 % планового показника, а резерв під-
вищення середньорічної продуктивності праці одного працюючого — 968,5 грн (925 · 0,8187 + 211,2), або 13,1 % планового рівня цього показника.
Далі здійснюємо розрахунок впливу факторів на обсяг товарної продукції внаслідок використання тільки категорії робітників:
1) зміна кількості робітників
(–10) 220 ? 8 ? 5 = –88 000 (грн);
2) зміна відпрацьованих одним робітником днів за рік (явки)
(–10) 140 ? 8 ? 5 = –56 000 (грн);
3) зміна тривалості робочого дня
(–0,5) ? 140 ? 210 ? 5 = –73 500 (грн);
4) зміна середньогодинного виробітку одного робітника:
(+1) 140 ? 210 ? 7,5 = +220 500 (грн).


Разом: +3000 грн.

Цей розрахунок підтверджує, що три фактори є негативними і тільки останній діяв позитивно. Проте він є найвпливовішим і перекрив негативний вплив перших трьох факторів, які формально мож-на розглядати як резерви виробництва. Проте зменшення чисельності робітників при забезпеченні необхідних обсягів виробництва завжди розглядається як позитивне явище, і воно не повинно ставитися у провину підприємству. Тому резерви виробництва, виходячи з наведеного розрахунку, становлять лише 129,5 тис. грн (56 + 73,5).
Завершуючи аналіз наведених трудових ресурсів, загалом мож-
на дати позитивну оцінку їх використання, але при цьому слід обов’язково звернути увагу на істотні недоліки в їх використанні і наявності резервів.


Контрольні
запитання

1. Як визначити, чи забезпечене підприємство трудовими ресурсами?
2. Як проаналізувати склад і якість робочої сили?
3. Що таке плинність кадрів?
4. Як дослідити використання робочого часу?
5. Як проаналізувати непродуктивні втрати робочого часу?
7. Які можуть бути резерви з боку використання трудових ресурсів?
Практичне заняття 19
Робота в аудиторії
1. Оцінка забезпеченості підприємства робочою силою. Задача 63.
2. Аналіз використання робочого часу робітників. Задача 64.
3. Аналіз продуктивності праці працівників і робітників. Задача 65.

Самостійна робота
1. Розрахунок впливу факторів на величину середньорічного виробітку одного робітника та зміну товарної продукції. Задача 66.
2. Підрахунок резервів збільшення випуску товарної продук-
ції за рахунок кращого використання всіх виробничих ресурсів. Задача 67.
3. Вивчення матеріалу теми 14.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.