лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Курс економічного аналізу

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 12. Аналіз використання
матеріальних ресурсів

12.1. Загальна оцінка виконання плану
матеріально-технічного постачання

Обов’язковою умовою стійкого виробничого процесу є сво­єчасне і цілковите забезпечення його необхідними матеріальними ресурсами. Цими питаннями на підприємстві займаються спеціальний підрозділ — відділ матеріально-технічного постачання, складські та транспортні служби. Значну увагу приділяють цьому плановий і технічний відділи, головні адміністратори підприємства.
У процесі аналізу необхідно дати оцінку забезпечення підприємства необхідними основними та допоміжними матеріалами, комплектуючими виробами, пальним та електроенергією тощо. Слід з’ясувати причини і виявити винних осіб, якщо по будь-яких позиціях викривалися факти недопостачання, які шкодили процесу виробництва.
Одна з причин — недбале складання плану постачання, внаслідок чого в ньому не зазначено деяких потрібних матеріалів, а отже, не робляться відповідні замовлення постачальникам. Водночас можуть бути прорахунки в обсягах потреби і термінах постачання. Аналіз повинен виявити, де провина постачальників матеріалів, а де недогляд якогось працівника підприємства.
Далі необхідно проаналізувати якість придбаних матеріалів, комплектність постачання, дотримання передбачених угодами термінів і ритму виробництва. Треба взяти до уваги, що повне та якісне постачання значною мірою залежить від своєчасності укладання договорів і старанного відпрацювання всіх умов і зобов’язань. Надалі це дає змогу уникнути багатьох непорозумінь і прикростей. Вибір постачальників і перехід на довгостроковий характер співпраці з найбільш відповідальними і надійними — також важливий фактор нормального забезпечення підприємства матеріальними ресурсами. Аналіз має показати, як на підприємстві налагоджено контроль за виконанням договірних умов постачальниками, які заходи вживались у разі затримок чи інших порушень у поставках, наскільки оперативно реагує підприємство на ті чи інші відхилення.
Певним показником у цій справі можуть бути суми штрафних санкцій, які підприємство пред’явило своїм постачальникам для покриття збитків унаслідок порушень постачання. Доречно ви­вчити і «коефіцієнт корисної дії» цих санкцій, якість юридичного обґрунтування і супроводження. Загалом юридичний бік процесу постачання, юридична підтримка договірних відносин вельми важливі, і вони потребують окремої оцінки під час аналізу.
12.2. Аналіз складських запасів
матеріальних ресурсів

Певна неритмічність, а також недопостачання можуть бути цілком або частково нейтралізовані за допомогою складських запасів матеріалів та інших ресурсів. Отже, ці запаси виконують функцію амортизатора в постачанні.
У процесі аналізу дається оцінка загальної величини складських запасів, динаміці їх залишків, комплектності, наявності непотрібних і зіпсованих матеріалів і сировини. Як критерій при аналізі використовують нормативи, розраховані по групах і окремих видах матеріалів або сировини. Нормативи мають не тільки грошовий вираз, а й натуральний (днів запасу).
Недотримання нормативів може спричинити неритмічність виробництва, навіть його тимчасові зупинки. Зайві запаси, або наднормативні залишки, також небажані, оскільки потребують додаткових приміщень і фінансових ресурсів.
Основні причини відхилень від нормативів:
— зміна суми вступних складських запасів для виробництва;
— відхилення, пов’язані з надходженням ресурсів на підприємство;
— зміна обсягів випуску продукції;
— зміна норм затрат ресурсів на виробництво окремих видів продукції;
— асортиментно-структурні зрушення у виробництві;
— недоліки у плануванні, обліку та зберіганні сировини і матеріалів;
— прорахунки при обчисленні самих нормативів тощо.
Аналіз завершують розробкою заходів щодо оптимізації рівня складських запасів, поліпшення стану їх зберігання і ліквідації наднормативних запасів.
12.3. Аналіз використання
матеріальних ресурсів і розрахунок впливу
факторів на обсяг випуску продукції

Недоліки у постачанні, зменшення обсягів матеріалів у поточних запасах можуть певною мірою компенсуватися економією їх у процесі виробництва. І навпаки, перевитрати матеріальних ресурсів та їх використання не за прямим призначенням спричинюють невиконання плану виробництва продукції при загалом задовільному матеріальному постачанні.
Аналіз використання матеріалів здійснюється за допомогою узагальнювальних показників матеріаломісткості або оберненого до неї показника матеріаловіддачі. Ці показники можна розрахувати по всій товарній продукції загалом і по окремих виробах зокрема. Слід вивчити зміну цього показника в динаміці та порівняно з іншими підприємствами, врахувати галузеві особливості формування витрат і зосередити увагу на з’ясуванні причин зміни цих показників і виявленні можливих резервів економії. У процесі аналізу як допоміжні використовують показники рівня відходів і браку продукції, коефіцієнт корисного використання сировини, норми затрат матеріалів, пального, енергії на окремі вироби.
Аналіз виконання норм затрат матеріалів та інших ресурсів, безперечно, є головним питанням цієї теми. Досліджуючи зміну норм затрат матеріальних ресурсів, слід ураховувати, що основні причини, які зумовлюють поступове їх зменшення, такі:
а) конструктивне поліпшення виробів, у тому числі спрощення;
б) удосконалення технології виробництва;
в) повторне використання відходів виробництва;
г) коригування рецептур;
д) зменшення частки кінцевого браку продукції;
е) зміна якості споживаних матеріалів (сировини), а також вироблюваної продукції;
є) інші.
Під час аналізу слід оцінити обґрунтованість самих норм, своєчасність їх перегляду. Сучасне нормативне господарство — важлива умова для ощадливого використання ресурсів. Тому прискіпливий аналіз якості норм і засад їх формування допомагає запобігти зайвим затратам ресурсів і таким чином істотно поліпшує ефективність роботи підприємства.
Під час аналізу дуже часто виявляються факти заміни матеріалів. Заміну здійснюють з метою здешевлення собівартості продук-
ції, підвищення надійності виробів, поліпшення їхнього зовнішнього вигляду тощо. Проте здебільшого мають місце так звані вимушені заміни, які, до речі, не завжди санкціонуються вищим керівництвом. Ці заміни або зумовлені відсутністю деяких матеріалів узагалі чи в певний період, або викликані прагненням до здешевлення виробництва будь-якою ціною. Вони мають імпульсивний характер і недостатньо обґрунтовані, внаслідок чого найчастіше завдають шкоди виробництву. Наприклад, погіршують якість виробів, а отже, й репутацію фірми. Тому у разі великої кіль-
кості замін матеріалів слід загалом негативно оцінювати такий стан використання ресурсів і, зокрема, організації та управління на підприємстві.
Аналіз може виявити випадки, коли деякі допоміжні матеріали зовсім не використовуються у процесі виробництва. Причинами такого явища можуть бути нестача цих матеріалів або суттєвий брак часу в процесі виробництва. Не варто казати, на яку оцінку заслуговує така «економія».
Якщо підприємство не має змоги виробити необхідну кількість продукції через нестачу основних матеріалів, то воно переходить на випуск тих виробів, для яких є достатньо матеріальних ресурсів на складі. Так виникають асортиментно-структурні порушення у випуску продукції, і їх слід відносити до категорії вимушених.
Проте на підприємствах іноді трапляються й такі випадки, коли ці зрушення зумовлені зовсім іншими причинами, але маскуються під нестачу матеріалів і незадовільне постачання. Це вимагає від аналітиків особливої пильності та об’єктивності. Необхідно також додати, що останні порушення у випуску продукції штучно усклад-
нюють роботу відділу матеріально-технічного постачання. На ви­могу адміністрації робітники відділу, залишивши на деякий час планову роботу, починають «вишукувати» додаткові незамовлені матеріали, а основний процес постачання у цей час здійснюється без належного контролю.
Переходячи до розрахунків впливу найбільш загальних факторів, складемо табл. 12.1 і виконаємо потім відповідні розрахунки їхнього впливу на обсяг товарної продукції.
Таблиця 12.1
ЗАГАЛЬНІ ДАНІ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ


Показник

За
планом

Фактично

Відхилення (+, –)

1. Товарна продукція, тис. грн

1320

1323

+3

2. Затрати основних матеріалів, тис. грн

708

860

+152

3. Матеріаловіддача (1 : 2)

1,8644

1,5384

–0,326

4. Матеріаломісткість продукції (2 : 1)

0,5364

0,65

+0,1136

Розрахунок впливу факторів
Зміна суми матеріальних витрат на виробництво продукції:
152 тис. грн • 1,8644 = +283,39 тис. грн.
Зміна матеріаловіддачі порівняно з планом:
–0,326 • 860 тис. грн = –280,36 тис. грн.
Разом: +3,03 тис. грн.
Інший варіант розрахунків з використанням
показника матеріаломісткості продукції

1. Зміна суми матеріальних витрат на виробництво продукції:
152 тис. грн : 0,5364 = +283,3 тис. грн.
2. Зміна матеріаломісткості продукції порівняно з планом (зворотний вплив):
– (+0,1136) • 1323 тис. грн : 0,5364 = –280,2 тис. грн.
Разом: + 3,1 тис. грн.
Проілюструвати вплив додаткових факторів можна за допомогою табл. 12.2.
Таблиця 12.2
ДАНІ ДЛЯ АНАЛІЗУ ВИКОРИСТАННЯ
МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ


Показник

За
планом

Фактично

Відхилення (+, –)

1. Обсяг виробництва цементу, тис. т

1200

1235

+35

2. Залишок клінкеру на початок року, тис. т

20

25

+5

3. Вироблено клінкеру за рік, тис. т

970

990

+20

4. Використано клінкеру всього, тис. т

982

1003

+21

Зокрема:

 

 

 

— на виробництво власної продукції

960

950

–10

— на поставку іншим підприємствам

22

53

+31

5. Залишок клінкеру на кінець року, тис. т

8

12

+4

6. Норма витрат клінкеру на 1 т цементу, кг

800

769,23

–30,77

7. Вихід цементу з 1 т клінкеру, т

1,25

1,3

+0,05

Спрощений розрахунок передбачає визначення впливу тільки двох факторів:
1) зміни кількості використаного клінкеру на виробництво власної продукції:
–10 тис. т • 1,25 т/т = –12,5 тис. т;
2) зміни матеріаловіддачі:
+ 0,05 т/т • 950 тис. т = +47,5 тис. т.


Разом: +35 тис. т.

Перший фактор має комплексний характер і узагальнює дію таких чотирьох факторів, як:
а) вплив наднормативного залишку клінкеру на початок року:
+5 тис. т • 1,25 = +6,25 тис. т;
б) вплив зміни обсягу виробництва клінкеру за рік порівняно з планом:
+20 тис. т • 1,25 = +25,0 тис. т;
в) вплив зміни залишку клінкеру на кінець року (зворотний вплив):
– (+4 тис. т ) • 1,25 = –5 тис. т;
г) вплив надпланового продажу клінкеру іншим підприємствам галузі (зворотний вплив):
– (+31 тис. т ) • 1,25 = –38,75 тис. т.


Разом: –12,5 тис. т.

Ці розрахунки можна виконати з використанням показника норми витрат на одиницю продукції так:
1. Зміна кількості використаного клінкеру на виробництво власної продукції:
(–10 тис. т) : 0,8 т/т = –12,5 тис. т,
у тому числі у складі першого фактора:
а) 5 : 0,8 = +6,25 (тис. т);
б) 20 : 0,8 = +25 (тис. т);
в) –4 : 0,8 = –5 (тис. т);
г) –31 : 0,8 = –38,75 (тис. т).
Усього: –12,5 тис. т.


Разом: +25 тис. т.

2. Зміна норми витрат на одиницю продукції (матеріаломісткості):
– (–0,03077) · 1235/0,8 = +47,5 тис. т.
Отже, резерви виробництва становлять 43,75 тис. т цементу (5,0 + 38,75).


Контрольні
запитання

1. Як визначити, чи забезпечене підприємство матеріальними ресурсами?
2. Які проблеми виникають у процесі виконання плану по-
стачання матеріальних ресурсів?

3. Яку роль відіграють складські запаси виробничих ресурсів і як їх проаналізувати?
4. Як проаналізувати використання сировини, матеріалів, пального тощо?
5. Які резерви можна знайти під час аналізу використання матеріальних ресурсів на підприємстві?
Практичне заняття 18
Робота в аудиторії
1. Аналіз використання матеріальних ресурсів на підприємстві. Задача 60.
2. Аналіз основних факторів, що впливають на обсяг товарної продукції (з боку матеріальних ресурсів). Задача 61.
Самостійна робота
1. Розрахунок впливу факторів на обсяг товарної продукції. Задача 62.
2. Визначення резервів зростання обсягів виробництва.
3. Вивчення матеріалу теми 13.
Тема 13. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ
ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ

13.1. Аналіз стану трудових ресурсів
і забезпеченості ними підприємства

Найважливішим ресурсом підприємства є його працівники, які цілеспрямовано використовують усі інші ресурси для виробництва продукції.
Під час аналізу фактичну середньооблікову кількість працюючих у цілому і по окремих категоріях зокрема порівнюють з плановими показниками та даними за попередній період, визначають абсолютні відхилення та їх причини. Вивчають також мож-
ливі зрушення у структурі працюючих і дають оцінку стану загаль-
ної забезпеченості підприємства робочою силою.
Після цього докладно аналізують забезпеченість кадрами окремих виробничих підрозділів та якісні показники наявної робочої сили. При цьому особливу увагу слід приділяти показникам кваліфікаційного рівня робітників, стажу роботи, професійному складу.


Цей приклад не пов’язаний з даними табл. 12.1.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.