лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Курс економічного аналізу

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

1. Спосіб першосортних одиниць. Наведені в табл. 10.3 посортові коефіцієнти (на підставі посортових знижок) слід помножити на відповідну кількість продукції або показники питомої ваги й одержані суми скласти.

Плановий коефіцієнт сортності

.
Фактичний коефіцієнт сортності
.
Оскільки фактичний показник має величину, більшу за планову, можна зробити висновок, що фактична сортність продукції вища за планову.
2. Спосіб порівняння середньозважених цін. Якщо фактична середньозважена ціна одного виробу більша або дорівнює плановій, план за сортністю вважається виконаним. Це дуже простий спосіб, але він має істотну ваду — його не можна використовувати для розрахунку загального показника по підприємству.
Планова ціна виробу: 8640 : 900 = 9,6 (грн).
Фактична ціна виробу: 9610 : 1000 = 9,61 (грн).
Виконані розрахунки свідчать також про виконання плану за сортністю.
3. Спосіб порівняння виконання плану у вартісному та натуральному виразі. Випередження рівня виконання плану у вартісному виразі (9610 : 8640 ? 100 = 111,2 %) порівняно з натуральним (111,1 %) підтверджує факт виконання плану за сортністю.
З наведених вище трьох способів найбільш універсальним є спосіб першосортних одиниць, оскільки він практично виключає вплив зміни асортименту продукції.
Насамкінець виконують розрахунок впливу зміни кількості та якості продукції на обсяг її випуску у вартісному виразі.
Розрахунок факторів:
1) зміна кількості виробленої продукції
(1000 – 900) ? 9,6 = +960 (грн);
2) зміна якості (сортності) продукції
(9,61 – 9,6) ? 1000 = +10 (грн).
Разом: +970 грн.
Перевірка розрахунку: 9610 – 8640 = 970 (грн).
Частина виробів у процесі виробництва псується через порушення технології, несправності устаткування або низьку кваліфікацію чи несумлінність робітників. Це явище має назву «брак продукції».
Брак може бути остаточним і виправним. Під час аналізу визначають загальну суму браку й відносну його величину (% браку), а також вивчають динаміку цього показника за кілька періо­дів. Особливу увагу необхідно приділити виявленню так званого прихованого браку, який з різних причин не обліковується. Цей брак фігурує як доброякісні деталі, напівфабрикати і навіть готові вироби і є причиною порушення в майбутньому ритму роботи та несподіваних збитків.
Аналізуючи брак, обов’язково з’ясовують причини та місце його виникнення, час і винуватців.
Важливими умовами профілактики браку є:
— висока культура та організація виробництва;
— стабільний ритм роботи і постачання;
— упровадження у виробництво сучасних технологій та устат­кування;
— кваліфікація персоналу, його дисциплінованість і відповідальність тощо.
Нарешті, слід пам’ятати, що між якістю продукції і величиною браку існують складні й суперечливі зв’язки. Наприклад, зростання кількості бракованої продукції не обов’язково спричинює погіршання її якості, як вважається. Рівень браку — це перед-
усім показник якості роботи, налагодженості технологічних процесів і чіткої організації виробництва, а також показник порушення ритму виробництва, погіршання організації та контролю за виробництвом.
10.5. Аналіз ритмічності
та якості виробництва

Ритмічність виробництва — це насамперед чітка, стійка й збалансована діяльність підприємства, яка дає змогу рівномірно випускати продукцію і виконувати зобов’язання перед споживачами. Ритмічна робота — це випуск продукції рівними частками за будь-які однакові проміжки робочого часу.
Розрізняють два поняття ритмічності:
— ритмічність випуску продукції (товарної);
— ритмічність виробництва (як завершеного, так і незавершеного).
Існує багато способів розрахунку показників ритмічності (арит­мічності) роботи підприємства, і навіть найпростіші з них надійно характеризують це явище. На підставі даних табл. 10.4 проведемо розрахунок коефіцієнта ритмічності способом найменшого числа.
Як бачимо, коефіцієнт ритмічності дорівнює 0,85, що свідчить про неритмічну роботу підприємства в аналізованому місяці.
Якщо необхідно проаналізувати ритм роботи за квартал або рік, то відповідно визначають обсяги виробництва у перші, другі та треті декади, а далі діють, як під час аналізу даних за місяць. За відсутності планових показників ритму їх можна самостійно розрахувати, спираючись на саме визначення поняття ритмічності. Наприклад, за декаду має бути виконана третина місячного плану.
Таблиця 10.4

ВИПУСК ПРОДУКЦІЇ ЗА ДЕКАДАМИ

Декада

Обсяг виробництва за місяць, %

Зараховується
в плановий ритм

за планом

фактично

Перша

33

22

22

Друга

33

29

29

Третя

34

49

34

Разом

100

100

85

Після того як буде з’ясовано ступінь ритмічності роботи, слід перейти до вивчення основних факторів, які зумовлювали можливі порушення ритмічності (рис. 10.1).

Рис. 10.1. Фактори, які впливають
на ритмічність випуску продукції
Неритмічність роботи притаманна багатьом підприємствам. Тому треба ретельно вивчати не лише причини цієї хронічної виробничої «хвороби», а й наслідки, а саме:
— збільшення кількості браку і відходів сировини та матеріалів;
— погіршання якості продукції;
— підвищення собівартості продукції;
— порушення у ритмі відвантаження, а отже, затримки реалізації продукції;
— посилення плинності кадрів;
— виникнення інших небажаних проблем.
Ритмічність тісно пов’язана з комплектністю виробництва. Це поняття може бути визначене як пропорційність, збалансованість виробництва окремих деталей, вузлів, напівфабрикатів. Комплектне виробництво забезпечує нормальний процес складання готових виробів і запобігає затримкам у зв’язку з відсут-ністю якихось деталей. Засобом, який забезпечує необхідний темп складальних робіт за наявності деяких неузгодженостей поточного виробництва деталей, є незавершене виробництво. Тому під час аналізу комплектності виробництва треба звертати увагу і на комплектність залишків деталей і вузлів у незавер-
шеному виробництві. Водночас треба пересвідчитися, наскільки фактична наявність деталей відповідає даним обліку і плановій потребі.


Контрольні
запитання

1. Значення та завдання аналізу виробництва продукції, робіт і послуг в умовах ринкових перетворень в Україні.
2. Аналіз обсягу виробництва продукції у натуральному і вар-
тісному виразі.

3. Аналіз динаміки обсягів виробництва продукції.
4. Основні причини спаду обсягів виробництва у перехідний період.
5. Аналіз асортименту і структури випуску продукції.
6. Основні причини асортиментно-структурних зрушень при виробництві продукції.
7. Аналіз якості продукції та основних причин зміни її рівня.
8. Аналіз сортності продукції.
9. Аналіз виробничого браку і причин його виникнення.
10. Аналіз ритмічності виробництва та випуску продукції.
11. Аналіз комплектності виробництва і продукції.
12. Аналіз комплектності незавершеного виробництва.

Практичне заняття 15

Робота в аудиторії
1. Аналіз обсягів випуску продукції з використанням вартіс­них і натуральних показників. Задачі 40 і 42.
2. Аналіз обсягів випуску продукції в календарному розрізі та по окремих підрозділах і виробничих дільницях.
Самостійна робота
1. Аналіз динаміки обсягів виробництва. Задачі 41 і 42.
2. Аналіз асортименту і структури випуску продукції. Задачі 43, 44 і 45.
3. Аналіз асортиментно-структурних зрушень та їхній вплив на обсяг виробництва.

Практичне заняття 16

Робота в аудиторії
1. Аналіз якості продукції. Аналіз виконання плану за сортністю. Задачі 46, 47, 48 і 55.
Самостійна робота
1. Аналіз ритмічності виробництва. Задачі 50, 53 і 54 (або 49, 51 і 52).
2. Узагальнення аналізу обсягів виробництва, асортименту, структури продукції.
3. Вивчення теоретичного матеріалу до теми 11.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.