лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Курс економічного аналізу

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Подпись: ЧАСТИНА 3УПРАВЛІНСЬКИЙ
ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ
Тема 9. аналіз ОБСЯГУ РЕАЛІЗАЦІЇ
ПРОДУКЦІЇ І МАРКЕТИНГОВОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Розпочинаючи вивчення матеріалу цієї теми, треба передусім усвідомити значення показника обсягу реалізації для підприємства за сучасних складних умов господарювання. Якщо обсяги реалізації продукції мають тенденцію до постійного зниження через відсутність належного попиту на неї, то слід уважно проаналізувати всі обставини та фактори, що формують цей попит. Необхідно також з’ясувати основні засади маркетингової політики підприємства: чи достатньо вона гнучка та активна, чи практикуються відмінні підходи на різних ринках тощо.
Далі треба ознайомитися з практикою бартерних угод і комер-
ційного кредиту. Оскільки багато підприємств залишилися практично без обігових коштів, купувати необхідні для власного виробництва ресурси вони можуть тільки за умови бартерних поставок, тобто товарообмінних операцій. Бартеризація економіки — явище тимчасове, але воно, здається, увійшло в наше життя надовго і повсюдно. Тому під час аналізу виконання плану з реалізації продукції треба приділити належну увагу доцільності бартерних поставок на підприємстві, правильності їх ві-
дображення в обліку. Нарешті, необхідно з’ясувати, чи мають місце тривалі поставки продукції тим підприємствам, які вже заборгували значні суми і не мають жодної можливості розрахуватися.
Аналізуючи обсяг реалізації, треба вивчити її динаміку за кілька років, а також за кварталами і місяцями звітного року. Необхідно дати оцінку виконанню плану з обсягу реалізації в цілому, за окремими групами видів продукції, зонами реалізації тощо.
Обов’язково слід зіставити обсяги виробництва, відвантаження та реалізації, визначити основні причини можливих розбіжностей цих показників (табл. 9.1, рис. 9.1).
Таблиця 9.1

БАЛАНС ТОВАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ, тис. грн

Показник

За
планом

Фактично

Абсолютне відхилення
(+, –)

Вплив
на обсяг
реалізації

1. Залишки нереалізованої продук­ції на початок періоду:
— на складах
— товарів відвантажених100
200120
240+20
+40+20
+40

Разом

300

360

+60

+60

2. Випуск товарної продукції

1320

1323

+3

+3

3. Реалізація товарної продукції

1290

1243

–47

?

4. Залишки реалізованої продукції на кінець періоду:
— на складах
— товарів відвантажених

80
250

140
300

+60
+50

–60
–50

Разом

330

440

+110

–110

5. Зміна залишків нереалізованої продукції впродовж звітного періоду (4 – 1)

+30

+80

+50

–50

Отже, абсолютне відхилення реалізації дорівнює:
(+20 + 40) + 3 + (–60 – 50) = –47 (тис. грн),
або спрощений варіант на два фактори:
+3 + (–50) = –47 (тис. грн).

Рис. 9.1. Схема зв’язку між показниками товарної продукції,
обсягу відвантаженої продукції та реалізованої
товарної продукції (за фактичними даними табл. 9.1)
За даними табл. 9.2, план за обсягом реалізації не виконано на 47 тис. грн, що зумовлено безпосередньо зменшенням обсягів відвантаження на 37 тис. грн і негативним впливом збільшення обсягів залишків відвантажених товарів на 10 тис. грн. У свою чергу, невиконання плану відвантаження продукції пояснюється позитив-ним впливом збільшення обсягу виробництва (+3 тис. грн) і негативним впливом збільшення залишків готової продукції на складі підприємства (40 тис. грн).
Таблиця 9.2

ПОКАЗНИКИ ВИПУСКУ, ВІДВАНТАЖЕННЯ
ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ, тис. грн

Показник

За
планом

Фактично

Абсолютне
відхилення
(+, –)

Вплив
факторів

1. Товарна продукція

1320

1323

+3

+3

2. Зміна залишків продукції на складі

–20

+20

+40

–40

3. Обсяг відвантаженої продукції (1 – 2)

1340

1303

–37

–37

4. Зміна залишків товарів відвантажених

+50

+60

+10

–10

5. Обсяг реалізації товарної продукції (3 – 4)

1290

1243

–47

?

Після вивчення цих найзагальніших факторів слід перейти до детального розгляду конкретних факторів, які можуть впливати на кінцевий обсяг реалізації продукції (рис. 9.2). Систематизуючи фактори, що впливали на реалізацію продукції, необхідно відок-
ремити фактори внутрішньої та зовнішньої дії.
Далі слід зосередити увагу на виконанні плану відвантаження продукції споживачам. Використовуючи дані бухгалтерського обліку, аналізують стан виконання плану відвантаження по місяцях і кварталах звітного року і за потреби деталізують місячні обсяги по декадах та за видами продукції. Якщо під час аналізу виявляється неритмічність відвантаження продукції, варто ретельно з’ясувати причини такого становища і встановити винних.
Останнім часом зростає значення зовнішньоекономічної діяльності підприємств, оскільки вона дає можливість використовувати значні за обсягом світові ринки збуту продукції і заробляти валюту. Тому обсяги поставок на експорт, строки виконання, види продукції, а також ефективність цих операцій мають бути одними з першочергових завдань аналізу реалізації продукції. Особливо важливо виявити можливі недоліки в цій діяльності і навіть зловживання, спланувати заходи щодо використання резервів зростання обсягів експорту й поліпшення відповідних економічних показників.

Рис. 9.2. Фактори, які впливають на обсяг реалізації продукції
Закінчуючи аналіз показників реалізації продукції, необхідно визначити резерви і здійснити підрахунок їх величин.
ЗВЕДЕНИЙ ПІДРАХУНОК
РЕЗЕРВІВ ЗРОСТАННЯ ТОВАРНОЇ
І РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ

 

Сума, тис. грн

І. Резерви поліпшення використання трудових ресурсів і відповідного збільшення обсягів виробництва

129,5

ІІ. Резерви збільшення обсягів виробництва завдяки кращому використанню основних засобів

243,5

ІІІ. Резерви за предметами праці

280,0

Комплектний обсяг резервів товарної продукції (найменший із групових результатів)

129,5

1. Резерви збільшення обсягу реалізації за рахунок резервів товарної продукції

129,5

2. Ліквідація наднормативних залишків готової продукції на складі станом на кінець року

60,0

3. Одержання плати за товари відвантажені, не сплачені в строк

150,0

Усього за п. п. 1, 2, 3

339,5

Можливий приріст за рахунок виявлених резервів, %

 

339,5 : 1290 ? 100 = 26,3

Отже, підприємство має значні резерви збільшення обсягу реалізації продукції — майже 340 тис. грн, або 26,3 % до встановленого плану реалізації. З них більша частина (62 %) — резерви, пов’язані з невиправданим збільшенням на кінець року залишків готової продукції.


Контрольні
запитання
  • Якими джерелами інформації користуються під час аналізу обсягу реалізації?
  • Напрями аналізу обсягу реалізації.
  • Як вивчити стан зовнішньоекономічної діяльності під­приємства?
  • Які фактори впливають на обсяг реалізації?
  • Які резерви збільшення обсягу реалізації?

Практичне заняття 14

Робота в аудиторії

  • Оцінка виконання плану за обсягом реалізованої продукції. Задачі 20, 21.
  • Аналіз динаміки обсягів реалізації і місткості ринку. Задача 22.
  • Деталізація обсягів реалізації за видами продукції, зонами продажу тощо.
  • Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

Самостійна робота
1. Аналіз виконання плану поставок продукції і виконання замовлень.
2. Аналіз товарних запасів і залишків товарів відвантажених.
3. Узагальнення аналізу й підрахунок резервів.
4. Задачі 23 і 24.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.