лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Курс економічного аналізу

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 8. АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

8.1. Завдання аналізу інвестиційної діяльності
Окрім основної діяльності підприємство може мати кілька інших. Серед них важливе місце посідають інвестиційні операції.
Під інвестиційною діяльністю розуміють вкладання грошових коштів на відносно тривалий час у виробничі фонди підприємств, нерухомість та інші об’єкти з наміром отримати прибутки, дивіденди, відсотки та інші доходи.
Залежно від строків освоєння інвестиції можуть бути довгостроковими, середньостроковими і короткостроковими. Згідно з існуючою в Україні практикою короткостроковими вважаються інвестиції до одного року, середньостроковими — до трьох років, довгостроковими — понад три роки.
Ознакою розподілу за формами вважається виділення реальних та фінансових інвестицій.
Реальні інвестиції — це вкладання (внески) коштів у виробничі фонди (основні й оборотні). Головна частка інвестиційних кош­тів на підприємствах має форму капітальних вкладень, які відтворюють і збільшують їхні необоротні активи.
Фінансові інвестиції — це вкладання коштів у цінні папери, банківські вклади (депозити), паї, частки статутних фондів інших підприємств.
Останнім часом в економічній практиці з’явилися нові форми інвестицій, які входять до складу реальних інвестицій, — інноваційні та інтелектуальні. Ці інвестиції на балансі підприємства відображаються у складі нематеріальних активів. Їхня вартість включає витрати на купівлю патентів, ліцензій, технологій та проектно-кошторисної документації, майнових прав тощо.
Під час аналізу необхідно вирішити низку завдань:
1) дати оцінку стану інвестиційної діяльності підприємства;
2) вивчити фактори, які впливають на формування інвестиційної політики та величину інвестиційних ресурсів;
3) визначити недоліки в інвестиційній роботі підприємства та знайти можливості для залучення додаткових інвестицій, у тому числі зовнішніх.
Головними інформаційними джерелами для проведення аналізу є чотири форми звіту підприємства:
1. Баланс, форма № 1.
2. Звіт про фінансові результати, форма № 2.
3. Звіт про рух грошових коштів, форма № 3 (розділ ІІ).
4. Звіт про власний капітал, форма № 4.
Крім того, можна використовувати відповідні дані фінансового обліку, робочі матеріали планового й фінансового відділів щодо планування та напрямів використання ресурсів, зовнішні джерела стосовно діючих відсоткових банківських ставок, обсягу капітальних вкладень, стану інвестиційного ринку в країні та у світі тощо.
8.2  Оцінка стану інвестиційних
операцій на підприємстві

У процесі аналізу слід визначити загальну суму зроблених на підприємстві інвестицій у звітному періоді та визначити їх склад (табл. 8.1). Звичайно, більша частка інвестиційних коштів повин­на спрямовуватися на майнові об’єкти власного господарства, передусім у необоротні активи підприємства.
Таблиця 8.1
ОБСЯГИ І НАПРЯМИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ВКЛАДЕНЬ
НА ПІДПРИЄМСТВІ ВПРОДОВЖ ЗВІТНОГО РОКУ,
тис. грн


Показник

Рядок
балансу
(ф. 1)

На початок
року

На кінець
року

Зміна
(+, – )

Реальні інвестиції

?

4260

10 186

+5926

У тому числі:

 

 

 

 

1. Залишкова вартість основних засобів

030

3485

7976

+4491

Закінчення табл. 8.1


Показник

Рядок
балансу
(ф. 1)

На початок
року

На кінець
року

Зміна
(+, – )

2. Незавершене будівництво

020

485

1790

+1305

3. Нематеріальні активи

010

40

140

+100

Фінансові інвестиції

?

350

330

–20

У тому числі:

 

 

 

 

4. Довгострокові

040

250

280

+30

5. Поточні

220

100

40

–60

6. Інші

250

10

+10

Усього

?

4610

10 516

+5906

Справді, на нашому підприємстві всі зроблені інвестиції збіль-
шили суму необоротних активів на 5926 тис. грн, у тому числі на 4491 тис. грн збільшилася величина основних засобів, на 1305 тис. грн — вартість незавершеного будівництва. Причому, як свідчать дані табл. 7.4 (колонка 6), інвестиції зроблено майже повністю власним коштом, адже власний капітал зріс на 5834 тис. грн.
Аналіз складу та структури інвестицій дозволяє визначити головні напрями вкладання коштів, які можуть бути пов’язані тільки з простим відтворенням зносу основних фондів (заміна та модернізація устаткування, капітальний ремонт та переобладнання, будівництво нових споруд замість старих, зношених, заходи щодо підтримання діючих виробничих потужностей) та/або приростом основ­них фондів (збільшенням потужностей під­приємства).
Важливим моментом при цьому є оцінка якісної сторони інвестицій: чи поліпшуються техніко-економічні показники фондів, чи зростає частка активних основних фондів тощо. Для досяг­нення найкращих результатів у цьому плані важливу роль відіграють інвестиції у формі капітальних вкладень. Тому докладніше аналізують їхню галузеву спрямованість, технологічну та відтворювальну структуру. Слід звернути увагу на те, як витриму-
ються терміни виконання інвестиційних заходів та строки будівництва споруд, модернізації окремих ланок підприємства.
Аналіз повинен дати чітку відповідь, якої інвестиційної політики дотримується керівництво підприємства і наскільки ефектив­на віддача від інвестиційних операцій. У деяких випадках, коли підприємство потерпає від тривалих фінансових труднощів, слід вважати пріоритетним вкладання інвестиційних коштів не в основні фонди, що є нормою в звичайних умовах, а для поповнення власного обігового капіталу, який з різних причин значною мірою втратили більшість підприємств України, в тому числі через інфляцію.
Самостійним напрямом аналізу є вивчення інвестиційних вкладень у динаміці з відповідним урахуванням темпів інфляції. Такий аналіз дає змогу оцінити інвестиційну активність підприємства за більш тривалий термін його роботи, а також зробити деякі прогнози щодо майбутньої діяльності.
Головними джерелами фінансування інвестиційних операцій є власні кошти підприємства (чистий прибуток, амортизаційні нарахування, отримані відсотки і дивіденди, виручка від реалізації фінансових інвестицій та необоротних активів, деякі інші надходження). Але без залучення коштів зовнішніх інвесторів, як правило, інвестиційні процеси не можуть бути успішними.
Тому працівники підприємства мають піклуватися про відповідний його імідж, у тому числі за рахунок рекламних кампаній, участі в престижних виставках та конкурсах.
Зовнішні інвестори звертають увагу насамперед на прибутковість підприємства, величину дивідендів, динамічність і сталість розвитку. Таким чином формується інвестиційна привабливість підприємства, що спрощує залучення необхідних коштів та забезпечує сприятливі умови для їх використання. На жаль, підприємства, які особливо гостро відчувають потребу в зовнішніх інвестиціях і згодні на будь-які умови, мають мало шансів на одержання потрібних коштів, бо кредитори у своїй більшості вважають надто ризикованим вкладати кошти чи давати позики.
Аналізуючи інвестиції, слід також вивчити реальну ефективність вкладених раніше інвестиційних коштів, рівень їх окупності. Такий аналіз спирається на вивчення грошових потоків, що їх генерують ці вкладення. Якщо інвестиційний проект ще перебуває у стадії реалізації, такий аналіз може дозволити внести в нього деякі зміни чи взагалі припинити виконання.

Контрольні
запитання

1. Що розуміють під інвестиційною діяльністю підприємства?
2. Які основні напрями аналізу інвестицій на підприємстві?
3. Що можна сказати про якісний бік інвестицій?
4. Як аналізується ефективність інвестицій?
5. Які основні джерела фінансування інвестиційних проектів?

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.