лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Курс економічного аналізу

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Рівень коефіцієнта поточної ліквідності залежить від галузі виробництва, тривалості виробничого циклу, структури запасів і витрат та інших факторів. Нормальним для нього вважається обмеження Кл.п 2. Коефіцієнт поточної ліквідності характеризує очікувану платоспроможність підприємства на період середньої тривалості одного обороту всіх оборотних засобів.
Аналіз ліквідності балансу можна оформити у вигляді табл. 7.6. У колонках 2, 3, 5, 6 наводяться підсумки груп активу й пасиву, розраховані на початок і кінець звітного періоду; у колонках 7 та 8 — абсолютні величини платіжних надлишків або нестач на початок і кінець звітного періоду; у колонках 9 та 10 — відповідно їх величини у відсотках до підсумків груп пасиву.
Виходячи з даних табл. 7.6, необхідно зазначити, що за звітний рік явною є нестача самих ліквідних активів на кінець
періоду для покриття найтерміновіших зобов’язань. Вона становить 702 тис. грн (1114 > 412). Але на кінець періоду підприємство очікує від дебіторів надходжень, які перебільшують короткострокові пасиви на 670 тис. грн (380 < 1050). Повільно реалізовувані активи (тобто «Запаси») більші від довгострокових пасивів на кінець періоду на 3284 тис. грн. Як на початок періоду, так і на кінець значно менше постійних пасивів (відповідно –3344 та –3252).
Зіставлення підсумків першої групи по активу й по пасиву, тобто А1 і П1 (строки до 3 місяців), відображають співвідношення поточних платежів та надходжень. Порівняння підсумків другої групи по активу і пасиву, тобто А2 і П2 (термін від 3 до 6 місяців), відображають тенденцію збільшення або зменшення поточної ліквідності в найближчому майбутньому.
При цьому нестача засобів по одній групі активів компенсується їх надлишком по іншій групі, хоча компенсація при цьому має місце лише при вартісному виразі, оскільки в реальній платіж­ній ситуації менш ліквідні активи не можуть замінити більш ліквідні.


Таблиця 7.6
АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ БАЛАНСУ, тис. грн


Актив

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

Пасив

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

Платіжний надлишок (+) або нестаток (–)

У відсотках до величини групи пасиву

на початок
звітного періоду
(2—5)

на кінець
звітного періоду
(3—6)

на початок
звітного періоду
(7 : 5 · 100)

на кінець
звітного періоду
(8 : 6 · 100)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Найбільш ліквідні активи

400

412

1. Найбільш
термінові
зобов’язання

916

1114

–516

–702

–56,3

–63,0

2. Швидко реалізовувані активи

1124

1050

2. Короткостроко-
ві пасиви

240

380

+884

+670

+368,3

+176,3

3. Повільно реалізовувані активи

3560

4116

3. Довгострокові пасиви

584

832

+2976

+3284

+509,6

+394,7

4. Важко реалізовувані активи

4260

10 186

4. Постійні
пасиви

7604

13 438

–3344

–3252

–43,9

–24,2

Баланс
(1 + 2 + 3 + 4)

9344

15 764

Баланс
(1+2+3+4)

9344

15 764

0

0

?

?

 


7.5. Аналіз фінансової стійкості
підприємства

Важливим завданням аналізу фінансового стану є дослідження абсолютних показників фінансової стійкості підприємства. Для даного напряму аналізу вирішальне значення має питання про те, які показники відображають сутність стійкості фінансового стану. Відповідь на це одержується передусім із самої побудови балансу, тобто має дотримуватися таке співвідношення:
НА + ОА + ВМП = ВК + ЗНВП + ДЗ + ПЗ + ДМП,        (7.6)
де НА — необоротні активи (основні засоби і вкладення); ОА — оборотні активи (запаси, дебіторська заборгованість, грошові засоби та інші активи); ВМП — витрати майбутніх періодів; ВК — джерела власних засобів; ЗНВП — забезпечення наступних витрат і платежів; ДЗ — довгострокові зобов’язання (кредити банків); ПЗ — поточні зобов’язання (короткострокові кредити банків, кредиторська заборгованість, розрахунки, інші пасиви); ДМП — доходи майбутніх періодів.
Забезпеченість запасів і витрат джерелами формування є сутністю фінансової стійкості, тоді як платоспроможність виступає її зовнішнім виявом. Водночас ступінь забезпеченості запасів і витрат джерелами є причиною різного ступеня платоспроможності (неплатоспроможності), що є наслідком такої забезпеченості.
Найбільш загальними показниками фінансової стійкості є надлишок і нестача джерел засобів для формування оборотних активів, які розраховуються як різниця величин джерел і відповідної величини запасів і витрат. При цьому мається на увазі забезпеченість певними видами джерел (власними, кредитни-
ми та іншими позиковими засобами), оскільки достатня сума всіх можливих видів джерел (включаючи короткострокову кре-
диторську заборгованість та інші пасиви) гарантована тотожністю підсумків активів і пасивів балансу. Загальна величина запасів і витрат підприємства дорівнює підсумку розділу ІІ активу балансу.
Для оцінки джерел формування запасів і витрат використовується кілька показників, що відображають різний ступінь охоплення різних видів джерел.
Перший показник — наявність власних оборотних засобів; визначається різниця величини джерел власного капіталу та величини необоротних активів:
ОЗвл = Двл.к – Ан,                                (7.7)
де ОЗвл — власні оборотні засоби; Двл.к — джерела власного капіталу (розділ І пасиву балансу); Ан — необоротні активи (розділ І активу балансу).
Другий показник — наявність власних і довгострокових зобо­в’язань джерел формування запасів і витрат (Овл.д); одержується збільшенням попереднього показника на суму довгострокових кредитів і позикових засобів:
ОЗвл.д = (Двл.к + Дк) – Ан,                        (7.8)
де Дк — довгострокові зобов’язання.
Третій показник — загальна величина головних джерел формування запасів і витрат (ОЗ); дорівнює сумі попереднього показ­ника та величини короткострокових кредитів і позикових засобів:
ОЗ = (Двл.к + Дк + Ккр) – Ан,                    (7.9)
де Ккр — короткострокові кредити і позикові засоби.
Кожний з наведених показників наявності джерел формування запасів і витрат має бути зменшений на суму іммобілізації оборотних засобів у складі інших дебіторів та інших оборотних активів.
Цим трьом показникам джерел формування запасів і витрат відповідають три показники забезпеченості запасів і витрат джерелами їх формування.
Це надлишок (+) або нестача (–) власних оборотних засобів:
ОЗвл = ОЗвл – Ао,                           (7.10)
де Ао — запаси і витрати. Надлишок (+) або нестача (–) власних і довгострокових зобов’язань джерел формування запасів і витрат:
ОЗвл.д = ОЗвл.д – Ао.                       (7.11)
Надлишок (+) або нестача (–) загальної величини головних джерел формування запасів і витрат:
ОЗ = ОЗ – Ао.                            (7.12)
Розрахунки трьох показників забезпеченості запасів і витрат джерелами їх формування дають змогу класифікувати фінансові ситуації за ступенем їх стійкості.
При ідентифікації типу фінансової ситуації використовують тривимірний показник.
Можливе визначення чотирьох типів фінансових ситуацій.
1. Абсолютна стійкість фінансового стану, яка задається такими умовами:
                                    (1,1,1)
Ця ситуація, якщо її виразити через тривимірний показник, буде 1,1,1.
2. Нормальна стійкість фінансового стану підприємства, яка гарантує його платоспроможність:
                                    (0,1,1)
3. Нестійкий фінансовий стан, пов’язаний з порушенням платоспроможності, за якої ще існує можливість установлення рівноваги за рахунок поповнення джерел власних засобів і збільшення оборотних засобів, а також додаткового залучення довгострокових кредитів і позикових засобів.
                                    (0,0,1)
Фінансова нестійкість вважається у такій ситуації допустимою, якщо величина короткострокових кредитів і позикових засобів, що залучається для формування запасів і витрат, не перевищує сумарної вартості виробничих запасів, готової продукції і товарів, тобто якщо дотримуються такі умови:
— виробничі запаси плюс готова продукція і товари (за собівар­тістю) більші або дорівнюють короткостроковим кредитам і позиковим засобам, які беруть участь у формуванні запасів і витрат;
— вартість незавершеного виробництва плюс витрати майбут-
ніх періодів менші або дорівнюють сумі позикових і довгострокових джерел формування запасів і витрат.
Якщо ці умови не дотримуються, то фінансова нестійкість є ненормальною (передкризовою).
4. Кризовий фінансовий стан, за якого підприємство перебуває на межі банкрутства, — грошові кошти, короткострокові фінансові вкладення і дебіторська заборгованість підприємства не покривають навіть його кредиторської заборгованості:
                              (0,0,0)
Складемо за даними балансу аналітичну таблицю 7.7, що характеризує фінансову стійкість.
Таблиця 7.7
ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ, тис. грн


Показник

На початок звітного
періоду

На кінець звітного періоду

Зміна
за період
(+, –)

1. Джерела власних засобів за мінусом іммобілізації

7604

13 438

+5834

2. Основні засоби та ін.

4260

10 186

+5926

3. Наявність власних оборотних засобів (1 – 2)

3344

3252

–92

4. Довгострокові кредити та залучені засоби

240

600

+360

5. Наявність власних засобів і довгострокових джерел формування запасів і витрат (3 + 4)

3584

3852

+286

6. Короткострокові кредити та зобо-
в’язання

240

380

+140

7. Загальна величина основних джерел формування запасів (5 + 6)

3824

4232

+408

8. Загальна величина запасів

3460

3976

+516

9. Надлишок (+) або нестача (–) влас-них оборотних засобів (3 – 8)

–116

–724

–606

10. Надлишок (+) або нестача (–) власних і довгострокових залучених джерел формування запасів і витрат
(5 – 8)

+124

–124

+248

11. Надлишок (+) або нестача (–) загальної величини основних джерел формування запасів і витрат (7 – 8)

+394

+256

–136

12. Тривимірний показник фінансової ситуації (ряд. 9, 10, 11)

(0,1,1)

(0,0,1)

За даними, наведеними у табл. 7.7, фінансовий стан підприємства характеризується як нестійкий. На кінець звітного періоду мало місце збільшення джерел власного капіталу і довгострокових зобов’язань формування запасів і витрат. На початок року кризовий стан ще не відчувався, це видно з рядків 7 та 8 (3824 біль­ше за 3460 на 364 тис. грн), на кінець звітного періоду різниця значно зменшилася і становила 256 тис. грн (4232 – 3976). Проте підприємство ще існуватиме, оскільки короткострокові кредити, використовувані для формування запасів і витрат (ряд. 6 – ряд. 11), не перевищують виробничих запасів і готову продукцію (див. табл. 7.7). Водночас загальна величина основних джерел формування запасів значно менша за загальну величину запасів і витрат. Якщо така тенденція спостерігатиметься й надалі, то підприємство опиниться в критичній ситуації.
Стабілізуючими методами за такої ситуації можуть бути реалізація надмірних товарно-матеріальних цінностей, збільшення джерел власних засобів, додаткове залучення довгострокових і позикових засобів.
Аналіз показників фінансової стійкості безпосередньо по­в’язаний із вивченням стану запасів і витрат, які є одними з важливих факторів стійкості фінансового стану. Проте, щоб поглибити аналіз залишків обігових активів, необхідно використати інформацію про запаси й витрати, які відображаються у первинному бухгалтерському обліку. Такий аналіз дає змогу виявити невикористані товарно-матеріальні цінності (залежалі матеріальні цінності), а також наднормативні запаси матеріаль-
них цінностей.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.