лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Курс економічного аналізу

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 • розмір дебіторської заборгованості — рядки 160—210;
 • суму вільних грошових засобів — рядки 230—240;
 • суму поточних фінансових інвестицій — рядок 220;
 • суму витрат майбутніх періодів;
 • величину власного капіталу — розділ І пасиву балансу;
 • розмір наступних витрат і платежів — розділ ІІ пасиву балансу;
 • суму довгострокових зобов’язань — розділ ІІІ пасиву балансу;
 • суму поточних зобов’язань — рядки 500—610;
 • суму доходів майбутніх періодів — рядок 630.

Горизонтальний аналіз цих показників дозволяє встановити їх абсолютні відхилення та темпи зростання за аналізований період. Наприклад, динаміка вартості майна дає можливість виявити потуж­ність підприємства. Але поряд із горизонтальним аналізом важливе значення для оцінки фінансового стану має також вертикальний (структурний) аналіз активу й пасиву балансу.
За даними табл. 7.1 та 7.2 визначимо попередню оцінку фінансового стану підприємства, яку можна зробити на основі виявлення ненадійних статей балансу. Про недоліки в роботі підприємства свід-
чить наявність дебіторської і кредиторської заборгованості. Варто визначити, що дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги на кінець року збільшилася на 40 тис. грн (640 – 600), а кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги зменшилася на
50 тис. грн (450 – 500), сума за розрахунками зросла на 108 тис. грн (364 – 256). Кредиторська заборгованість на початок року перевищує дебіторську на 32 тис. грн (756 – 724), на кінець — на 144 тис. грн (814 – 670). Це негативне явище свідчить про те, що підприємство залучає кошти своїх клієнтів у власний оборот.
Зіставлення власного й позикового капіталів підтверджує автономію підприємства (13 438 — набагато більше від довгострокових і поточних зобов’язань (600 + 1494)) і його високу фінансову незалежність. Особливе значення для виявлення перспективи розвитку підприємства має трендовий аналіз окремих статей балансу за кілька періодів, тобто виявлення тенденцій розвитку.
Порівнюючи валюту балансу на кінець звітного періоду з початком періоду, побачимо, що вона зросла на 6420 тис. грн (15 764 – 9344). Таке зіставлення дає змогу визначити загальний напрям зміни руху суми балансу. Збільшення суми балансу — явище позитивне, зменшення — негативне.
Прикметами «позитивного» балансу з погляду підвищення ефективності можна назвати наступні показники:

 • коефіцієнт поточної ліквідності;
 • забезпеченість підприємства власними оборотними засобами;
 • зростання власного капіталу;
 • дебіторська заборгованість перебуває в рівновазі з розмірами кредиторської заборгованості;
 • відсутність збитків, простроченої заборгованості банкам, бюджету;
 • запаси й витрати не повинні перевищувати мінімальних джерел їх формування (власних оборотних засобів, довгострокових кредитів і позик, короткострокових кредитів і позик).

7.3. Аналіз порівняльного
аналітичного балансу

Найбільш повну і докладну інформацію про фінансовий стан та його динаміку можна одержати за допомогою побудови на базі
балансу підприємства спеціального порівняльного аналітичного балансу. Порівняльний аналітичний баланс будується на основі бухгалтерського балансу шляхом доповнення його показниками структури, динаміки та структурної динаміки вкладень і джерел засобів підприємства. Ця аналітична таблиця дає загальну картину всіх змін в абсолютних і відносних величинах статей і груп.
У табл. 7.3—7.5 наведено порівняльний аналітичний баланс активу, пасиву та оборотних активів.
Аналітичні таблиці складаються таким чином.
У колонці 1 вказуються назви статей та розділів активу й пасиву балансу підприємства. Залежно від рівня автоматизації показники таблиць можуть бути представлені окремими статтями або підсумками розділів активу й пасиву.
У колонках 2 та 3 відображаються абсолютні величини статей активу й пасиву балансу на початок і кінець звітного періоду.
У колонках 4 та 5 відображається питома вага величини статей у підсумках балансу на початок і кінець звітного періоду.
У колонці 6 показуються зміни абсолютних величин статей за звітний період.
У колонці 7 наводиться зміна питомої ваги величини статей за звітний період.
У колонці 8 показуються зміни абсолютних величин статей у відсотках до величини на початок періоду.
У колонці 9 відображаються зміни абсолютних величин статей у відсотках до зміни підсумку балансу (підсумок колонки 6).


Таблиця 7.3

АКТИВ ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІТИЧНОГО БАЛАНСУ, тис. грн

Актив

Абсолютні величини

Питома вага, %

Зміни

на початок звіт-
ного періоду

на кінець звітного періоду

на початок звітного періоду

на кінець звітного періоду

в абсолютних величинах
(3—2)

у питомій вазі
(5—4)

у відсотках до величини на початок періоду
(6 : 2) ? 100

у відсотках до зміни підсумку балансу
(6 : 66) ? 100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

І. Необоротні активи

4260

10 186

45,6

64,6

+5926

+19,1

139,1

+92,3

ІІ. Оборотні активи

4984

5438

53,3

34,5

+454

–18,8

9,1

+7,1

У тому числі:
— запаси

3460

3976

37,1

25,2

+516

–11,8

1,5

+8,1

— векселі одержані

300

340

3,2

2,1

+40

–1,1

13,3

+0,6

— дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

600

640

6,4

4,1

+40

–2,3

6,6

+0,6

— дебіторська заборго-
ваність за розрахунка-
ми та ін.

124

30

1,3

0,2

–94

–1,1

– 75,8

–1,5

— поточні фінансові інвестиції

100

40

1,1

0,2

–60

–0,8

– 6,0

–0,9

— грошові кошти та їх еквівалент

400

412

4,2

2,6

+12

–1,6

+ 3,0

+0,2

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

100

140

1,1

0,8

+40

–0,2

+ 4,0

+0,6

Баланс

9344

15 764

100

100

+6420

0

+68,7

100

 

 

 


 

 

Таблиця 7.4

 

ПАСИВ ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІТИЧНОГО БАЛАНСУ, тис. грн

Пасив

Абсолютні величини

Питома вага, %

Зміни

на
початок звітного
періоду

на
кінець звітного періоду

на
початок звітного
періоду

на
кінець звітного періоду

в абсолют-
них
величинах
(3—2)

у питомій вазі
(5—4)

у відсотках
до величини на початок періоду
(6 : 2) ? 100

у відсотках
до зміни підсумку балансу
(6 : 66) ? 100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I. Власний капітал

7604

13 438

81,4

85,2

+5834

+3,9

+76,7

+90,8

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

44

12

0,5

0,1

–32

–0,4

–72,7

– 0,5

ІІІ. Довгострокові зобов’я­зання

440

600

4,7

3,8

+160

–0,9

+36,3

+2,5

ІV. Поточні зобов’язання

1156

1494

12,4

9,5

+338

–2,9

+29,2

+5,2

У тому числі:
— короткострокові кредити банку

240

380

2,6

2,2

+140

–0,3

+58,3

+2,2

— поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язан­нями

40

40

0,4

0,2

–0,2

— видані векселі

120

260

1,3

1,6

+140

+0,3

116,6

+2,2

— кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

500

450

5,3

2,8

–50

–2,5

–10,0

–0,8

— поточні зобов’язання за розрахунками та інші

256

364

2,7

2,3

+108

– 0,4

+42,2

+1,7

V. Доходи майбутніх періодів

100

220

1,1

1,4

+120

+0,3

+12,0

+1,8

Баланс

9344

15 764

100

100

+6420

68,7

100

 

 

 
Таблиця 7.5

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІТИЧНИЙ БАЛАНС
СТАНУ ЗАПАСІВ
(статті балансу 100—140), тис. грн

Актив

Абсолютні
величини

Питома вага, %

Зміни

на
початок звітного періоду

на
кінець звітного періоду

на
початок звітного періоду

на
кінець звітного періоду

в абсолютних величинах
(3—2)

у питомій вазі
(5—4)

у відсотках
до величини
на початок
періоду
(6 : 2) ? 100

у відсотках до зміни підсумку балансу
(6 : 66) ? 100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Виробничі
запаси

800

900

23,1

22,6

+100

–0,5

+12,5

19,4

Незавершене виробництво

20

120

0,6

3,1

+100

+2,4

+500

19,4

Готова
продукція

40

156

1,1

3,9

+116

+2,7

+290

22,5

Товари

2600

2800

75,1

70,4

+200

–4,7

+7,7

38,8

Загальна
величина

3460

3976

100

100

+516

0

+14,9

100

 


Порівняльний аналітичний баланс зводить в одне ціле і систематизує ті розрахунки і прикидки, які зазвичай виконує кожний аналітик, вивчаючи баланс.
Схемою порівняльного аналітичного балансу охоплено більшість важливих показників, що характеризують статику і динаміку фінансового стану. Порівняльний баланс фактично включає показники горизонтального і вертикального аналізу. Проводячи горизонтальний аналіз, визначають абсолютні та відносні зміни величини різних статей балансу за аналізований період. Метою вертикального аналізу є вивчення змін питомої ваги окремих статей у підсумках балансу.
Усі показники порівняльного балансу можна розподілити на три групи:

 • показники структури балансу;
 • показники динаміки балансу;
 • показники структурної динаміки балансу.

Найважливішими для осмислення загальної картини зміни фінансового стану є показники структурної динаміки балансу, наведені в колонці 9 порівняльного аналітичного балансу. Зіставляючи структурні зміни в активі й пасиві, можна визначити, через які джерела в основному був приплив нових засобів і в які активи ці нові засоби в основному було вкладено.
На підставі даних таблиць можна зробити такі аналітичні висновки. За звітний рік майно підприємства збільшилося на 6420 тис. грн і на кінець періоду становило 15 764 тис. грн. Така зміна зумовлена збільшенням необоротних активів на 5926 тис. грн, оборотних активів — на 454 тис. грн (5926 + 454 = 6420). Проте якщо проаналізувати зміни в питомій вазі, то можна з’ясу-
вати, що на кінець періоду порівняно з його початком збільши-
лася частка тільки необоротних активів (19,1 %). Оборотні активи значно зменшилися (–18,9 %), у тому числі за всіма їх складовими: запаси (–11,8 %), одержані векселі (–1,1 %), дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (–2,3 %), дебіторська заборгованість за розрахунками та інша (–1,1 %), поточні фінансові інвестиції (–0,8 %), грошові кошти та їх еквіваленти (–1,6 %).
Збільшення майна підприємства на 6420 тис. грн було забезпечено зростанням джерел власних коштів на 92,2 % (див. табл. 7.4 (пасив), кол. 6: сума відхилень розділу І пасиву – розділ ІІ пасиву +
+ розділ V пасиву ділиться на 6420, помножені на 100, тобто (5834 – 32 + 120) : 6420 ? 100) й відповідно на 7,7 % (100 – 92,3) і покривалося збільшенням зобов’язань підприємства.
Треба зауважити, що частка оборотних активів на кінець періоду зменшилася на 18,8 % (див. табл. 7.4, кол. 7), хоча в абсолют-
ному вимірі вона зросла на 454 тис. грн. Приріст запасів у абсолютних одиницях відбувався майже рівномірно по всіх видах: виробничі запаси — на 100 тис. грн, незавершене виробництво — на 100 тис. грн, готова продукція — на 116 тис. грн, товари — на 200 тис. грн. Натомість зміни у питомій вазі відбувалися по-різному (див. табл. 7.5, кол. 7): виробничі запаси (–0,5 %), незавершене виробництво (+2,4 %), готова продукція (+2,8 %), товари
(– 4,7 %).

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.