лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Курс економічного аналізу

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Самостійна робота
1. Аналіз впливу факторів на прибуток підприємства на окремих прикладах. Задачі 16 і 17.
2. Аналіз рентабельності продукції. Задача 18.

Практичне заняття 8

Робота в аудиторії
1. Аналіз рентабельності продукції та підприємства. Задачі 19, 20, 21 і 22.
2. Підрахунок резервів зростання прибутку і рентабельності. Задача 23.
Самостійна робота
1. Підготовка до контрольної роботи (теми 2—6).
2. Вивчення теми 7.
Тема 7. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ
ПІДПРИЄМСТВА
7.1. Аналіз фінансового стану підприємства:
роль і значення аналізу фінансового стану

в сучасних умовах розвитку економіки.
Завдання аналізу фінансового стану
Сучасний розвиток економіки зумовлює проведення підприємствами збалансованої економічної політики з підтримки та зміцнення фінансового стану, платоспроможності й фінансової стійкості.
Аналіз фінансового стану підприємства є важливою частиною, а за сутністю — основою прийняття управлінських рішень на мікроекономічному рівні, тобто на рівні суб’єктів господарювання.
У процесі виробничої діяльності підприємства виникає безперервний кругообіг капіталу, змінюються структура засобів та джерел їх формування, наявність та потреба у фінансових ресурсах і, як наслідок, фінансовий стан підприємства, зовнішнім виявом якого є платоспроможність.
Поряд із зовнішнім боком фінансового стану підприємства існує внутрішній бік — це фінансова стійкість, яка відображає рівновагу грошових і товарних потоків, доходів і витрат, засобів і джерел їх формування. Для забезпечення цієї рівноваги підприємство має володіти гнучкою структурою капіталу та вміти організувати його рух таким чином, щоб забезпечити постійне зростання доходів, які мають випереджати витрати. Все це дасть можливість одержувати стійку платоспроможність та створювати умови для ефективного функціонування підприємства.
Фінансовий стан підприємства, його платоспроможність і стійкість залежать від виробничої, комерційної та фінансової діяль­ності. Якщо виробничий та фінансовий плани успішно виконуються, то це позитивно впливає на фінансовий стан підприємства. І навпаки, в результаті спаду виробництва та зменшення обсягів реалізації продукції та прибутку погіршуються як фінансовий стан підприємства, так і його платоспроможність.
Стійкий фінансовий стан, у свою чергу, позитивно впливає на виробництво продукції, забезпечення планомірного надходження та витрачання грошових ресурсів, виконання розрахункової дисципліни.
Основна мета проведення аналізу фінансового стану — підвищення ефективності функціонування підприємства та пошук резервів такого підвищення. Для досягнення цієї мети необхідно провести оцінку результатів роботи підприємства за минулі періоди; розробити заходи оперативного контролю за виробничо-господарською діяльністю, заходи із запобігання негатив-
ним явищам у діяльності підприємства та його фінансових результатах; проаналізувати надходження резервів підвищення результативності діяльності; розробити обґрунтовані плани та нормативи.
Фінансовий стан підприємства — це сукупність показників, що відображають його здатність погасити свої боргові зобо­в’язання. Фінансова діяльність охоплює процеси формування, руху та забезпечення зберігання майна підприємства, контролю за його використанням. Він є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства.
Основними завданнями аналізу фінансового стану є:

 1. загальна оцінка фінансового стану, зокрема оцінка виконання плану з надходження фінансових ресурсів та їх використання;
 2. перевірка виконання зобов’язань по платежах у бюджет, банках, кредиторах, а також використання засобів за цільовим призначенням і забезпеченості цими засобами;
 3. використання права на кредитування, забезпеченість і ефек­тивність кредиту;
 4. виявлення можливостей поліпшення фінансового стану на основі залучення додаткових джерел фінансування і прискорення оборотності оборотних засобів;
 5. розробка заходів з використання виявлених резервів і кон­троль за їх використанням;
 6. оцінка оборотних активів, їх стану та особливостей руху;
 7. оцінка динаміки складу та структури джерел власного та запозиченого капіталу;
 8. виявлення абсолютних і відносних показників фінансової стійкості підприємства, оцінка зміни її рівня;
 9. оцінка платоспроможності підприємства та ліквідності активів його балансу;
 10. виявлення та оцінка достатності наявних власних оборотних засобів;
 11. оцінка дебіторської та кредиторської заборгованості, характеристика їх взаємозв’язку та оборотності;
 12. оцінка оборотності оборотних засобів;
 13. оцінка ділової активності підприємства.

Для оцінки фінансового стану використовується система показників, таких як майновий стан, структура і розміщення капіталу, наявність власних оборотних засобів, показники формування капіталу, ліквідність і платоспроможність підприємства, фінан-
сова стійкість, дебіторська і кредиторська заборгованість, оборот-
ність оборотних засобів, фінансові коефіцієнти, показники ділової активності та ін.
Існує кілька видів (методів) аналізу фінансового стану:

 1. трендовий (горизонтальний) аналіз, або вивчення ряду показників за окремий період, їхньої поведінки, тенденцій зростання або спаду;
 2. структурний (вертикальний) аналіз, або визначення питомої ваги окремих показників у загальній величині;
 3. порівняльний аналіз — зіставлення показників із середньо-
  галузевими, з показниками конкурентів, окремих ланок, з даними базисних періодів, з плановими;
 4. інтегральний аналіз, що ґрунтується на Дюпонівській моделі фінансового стану, — використання в аналізі окремих показ-
  ників для прийняття оперативних управлінських рішень.

Джерелами інформації для аналізу фінансового стану підприємства є:

 1. нормативна та планова інформація;
 2. дані бухгалтерського, оперативного, статистичного об-
  ліку;
 3. форма № 1 «Баланс підприємства»;
 4. форма № 2 «Звіт про фінансові результати»;
 5. форма № 3 «Звіт про власний капітал»;
 6. форма № 4 «Звіт про рух грошових коштів»;
 7. оперативні матеріали фінансового відділу та інші дже-
  рела.

Баланс є найбільш інформативною формою для аналізу та оцінки фінансового стану підприємства. Сучасний баланс підприємства відповідає багатьом інформаційним потребам ринкової економіки і побудований з урахуванням потреби міжнародних стандартів. Однією з важливих особливостей балансу (а та-
кож інших форм звітності) є відсутність у ньому планових показників і нормативів.
В умовах перебудови економіки фінансове планування втрачає риси централізованого адміністрування, встановлення ззовні безлічі параметрів для підприємства. Фінансове планування слугує передусім визначенню гнучкої стратегії і тактики господарювання, якнайшвидшому зміцненню свого становища за швидкозмінної ринкової кон’юнктури. Використання нормативів у фінансовій діяльності є справою вибору самого підприємства. Тому інформація про нормативи переходить у межі комерційної таємниці.
7.2. Загальна оцінка фінансового
стану підприємства
Аналіз балансу починається з визначення зміни суми валюти балансу, а також побудови балансу в агрегованому (ущільненому) вигляді, тобто з побудови балансу за основними розділами і деякими важливими групами статей. На основі агрегованого балансу здійснюється аналіз структури майна підприємства, який зручно проводити у такій формі (табл. 7.1, 7.2).
Таблиця 7.1
АНАЛІТИЧНЕ ГРУПУВАННЯ
ТА АНАЛІЗ СТАТЕЙ АКТИВУ БАЛАНСУ


Актив
балансу

На початок
періоду

На кінець
періоду

Абсолютне відхилення, тис. грн

Темпи зростання, %

тис. грн

% до підсумку

тис. грн

% до
підсумку

 1. Необорот-
  ні активи

4260

45,6

10 186

64,6

5926

239,1

 1.  Оборотні активи

4984

53,3

5438

34,5

454

109,1

У тому числі:

 

 

 

 

 

 

— запаси

3460

37,0

3976

25,2

516

114,9

— одержані векселі

300

3,2

340

2,1

40

113,3

— дебітор-ська заборгованість за товари, роботи, послуги

600

6,4

640

4,1

40

106,6

— дебітор-ська заборгованість за розрахунками та ін.

124

1,3

30

0,2

–94

24,2

— поточні фінан­сові інвестиції

100

1,1

40

0,2

–60

40

— грошові кошти та ін­ші активи

400

4,3

412

2,6

12

103,0

 1. Витрати майбутніх періодів

100

1,1

140

0,9

40

140

Баланс

9344

100

15 764

100

6420

168,7

Таблиця 7.2

АНАЛІТИЧНЕ ГРУПУВАННЯ ТА АНАЛІЗ СТАТЕЙ ПАСИВУ БАЛАНСУ

Пасив балансу

На початок
періоду

На кінець
періоду

Абсолютне відхилення, тис. грн

Темпи зростання, %

 

тис. грн

% до підсумку

тис. грн

% до підсумку

 

 1. Власний капітал

7604

81,4

13 438

85,2

5834

176,7

 

 1. Забезпечення наступних витрат і платежів

44

0,5

12

0,1

–32

27,3

 

 1. Довгострокові зобов’язання

440

4,7

600

3,8

160

136,4

 

 1. Поточні зобо­в’язання

1156

12,4

1494

9,5

338

129,2

 

 

У тому числі:

 

 

 

 

 

 

 1. короткострокові кредити банку

240

2,6

380

2,4

140

158,3

 

 1. поточна заборгованість за довгостроковими зобо­в’язаннями

40

0,4

40

0,2

0

100,0

 

 1. одержані векселі

120

1,3

260

1,6

140

216,7

 

 1. кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

500

5,3

450

2,8

–50

90,0

 

 1. поточні зобо­в’язання за розрахунками та ін.

256

2,7

364

2,3

108

142,2

 

 1. Доходи майбут-
  ніх періодів

100

1,1

220

1,4

120

220

 

Баланс

9344

100

15 764

100

6420

168,7

 

Розглядаючи аналітичний баланс активу й пасиву, можна одер­жати низку важливих характеристик фінансового стану підприємства. Зокрема:

  • загальну вартість майна підприємства — валюта, або підсумок балансу;
  • вартість необоротних активів — підсумок розділу І активу балансу;
  • вартість оборотних активів — підсумок розділу ІІ активу балансу;

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.