лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Курс економічного аналізу

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

6.5. Аналіз рентабельності
Якщо сума прибутку показує абсолютний ефект від діяльності, то рентабельність характеризує міру цієї ефективності, тоб­то відносний ступінь прибутковості підприємства або продукції, що виробляється. У загальній формі рентабельність розраховують як від-
ношення прибутку до витрат, або застосованих ресурсів (капіталу).
Рентабельність застосованих (інвестованих) ресурсів є рентабельністю підприємства. Цей показник може бути обчислений як відношення прибутку підприємства до сукупності виробничих фондів, балансових активів, власного чи акціонерного капіталу. Останній показник цікавить насамперед акціонерів і майбутніх інвесторів, оскільки він визначає верхню межу дивідендів.
Рентабельність продукції характеризує ефективність витрат на її виробництво і збут. Передусім обчислюється рентабельність усієї реалізованої продукції як відношення валового прибутку від реалізації до собівартості реалізованої продукції. Рентабельність продукції можна обчислити також як відношення прибутку до об-
сягу реалізованої продукції. У такому вигляді цей показник біль-
ше застосовується у зарубіжній практиці.
Рентабельність окремих видів продукції обчислюється за формулою
,                                      (6.1)
де — рентабельність і-го виду продукції, %; Ці, Сі — відповідно ціна і собівартість і-го виду продукції.
У багатономенклатурному виробництві в процесі аналізу рен-
табельності виробів слід застосовувати спосіб групувань. Насамперед усі вироби групують за ознакою «рентабельна чи нерентабельна продукція». При цьому визначають кількість нерентабельних видів продукції, розраховують питому вагу (у відсотках до загальної кількості виробів), а також їхню питому вагу в обсязі реалізованої продукції. Треба також визначити, чи є серед нерентабельних виробів такі, що входять до складу найважливіших профільних видів продукції, чи є нові перспективні вироби.
Дуже важливо здійснити групування продукції, що виробляється, за рівнем рентабельності:
— вироби з низькою рентабельністю;
— вироби із середньою або нормальною рентабельністю (близь-
кою до середньої рентабельності по галузі);
— вироби високорентабельні.
При цьому необхідно дати оцінку питомої ваги кожної групи в загальному обсязі реалізації.
Далі здійснюють групування виробів за ознакою ступеня та напряму зміни рентабельності порівняно з попереднім періодом. При цьому визначають кількість виробів, рентабельність яких:
— помітно зросла;
— суттєво не змінилася;
— знизилася.
Групування виробів за зазначеними та, можливо, іншими ознаками дає змогу краще зрозуміти існуючі проблеми й визначити напрями підвищення прибутковості виробництва. При цьому треба враховувати вплив на рентабельність продукції таких факторів, як:
— зміна ринкових цін на продукцію даного підприємства;
— зміна податку на додану вартість;
— зміна рівня собівартості виробу з усіма факторами, які на неї впливають.
Серед факторів, які впливають на собівартість продукції, особливу увагу слід звернути на час випуску продукції. У пер-
ший рік, як правило, рентабельність дуже низька, але наступні кілька років спостерігається значне її підвищення. Згодом її величина стабілізується і навіть може зменшуватися. Однією з причин зростання рентабельності або супровідним фактором може бути збільшення обсягів виробництва цієї продукції. Вивчення впливу обсягу виробництва на рівень рентабельності — окреме питання аналізу прибутковості підприємства. Для цього рекомендується будувати графік розрахунку критичної точки обсягу виробництва (рис. 6.2).

Рис. 6.2. Графік визначення точки
критичного обсягу виробництва
Використаємо дані табл. 6.3 за звітом і додатково врахуємо, що постійні витрати, які не залежать від змін обсягу виробниц-
тва, становлять 200 тис. грн, а змінні витрати — 50 грн на одиницю продукції.
За наведеними даними будуємо графік, відкладаючи на горизонтальній осі обсяг випуску продукції у натуральному виразі, а на вертикальній — вартість випуску продукції в цінах реалізації, за вирахуванням ПДВ, і загальну її собівартість. Лінія ОВ показує вартість продукції, АБ — постійні витрати, АС — змінні витрати. Тоді вертикальна лінія В1О1 відображає величину вартості реалізованої кількості продукції, яка має такі складові: відрізок О1Б1 — постійна частина витрат, Б1С1 — змінні витрати і С1В1 — фактичний прибуток при випуску 8000 одиниць даної продукції.
Графік дає можливість здійснити низку аналітичних розрахун-
ків. Насамперед зауважимо, що точка перетину лінії вартості продукції ОВ і лінії собівартості випуску АС — це той критич-
ний обсяг виробництва, за якого виручка за продукцію дорівнює її собівартості. Перпендикуляр з точки Ск на горизонтальну вісь до точки Ок показує критичний обсяг виробництва — 4000 од. При обсягу виробництва продукції, меншому за критичний, підприємство працюватиме зі збитком, якщо обсяг буде більший — одержить прибуток. Як було встановлено у результаті розрахунків, за обсягу виробництва 8 тис. од. прибуток становитиме 200 тис. грн (на графіку показаний відрізком С1В1).
За допомогою такого графіка можна проаналізувати різні варіанти обсягів виробництва і визначити ступінь їх прибутковості. Проте слід мати на увазі, що цей графічний метод передбачає низ-
ку допущень та умовностей, а саме:
1) незмінність постійної частини витрат для будь-якого обсягу виробництва;
2) повна пропорційність зміни змінних витрат;
3) стабільні, незмінні ціни;
4) випуск одного виду або однорідної продукції.
Реально дотримати всіх цих умов не вдається. Але для початкового аналізу варіантів обсягу виробництва цей графічний метод може бути дуже корисним і наочним.
Розрахунок критичної точки обсягу виробництва можна здійснити, використовуючи таку формулу:
,                                   (6.2)
де Q кр. т  — кількість виробленої (проданої) продукції, яка забезпечує беззбитковість (нульовий варіант); З пост  — загальна сума постійних витрат підприємства; Ці — ринкова ціна і-го виробу; Сі змін — змінні витрати у складі і-говиробу.
Суму валового прибутку (Пвал), який одержить підприємство  за заданої кількості виробів (кі ), розраховують за формулою
Пвал = (Ці · Qі) – (З пост + Сі змін · Qі),                      (6.3)
або
Пвал = (Ці – Сі) · Qі – З пост.                                         (6.4)
І нарешті, можна визначити потрібну кількість продукції для одержання бажаної суми валового прибутку (Пі):
.                                       (6.5)
У подальшому аналізі можна застосувати точніші розрахунки відносно бажаного варіанта обсягу виробництва.
Рентабельність усієї реалізованої продукції можна обчислити на підставі даних табл. 6.2. Фактична рентабельність продукції за минулий рік становила:
Rм = 460 · 100/540 = 85,2.
Аналогічний показник за звітний рік:
Rз = 620 · 100/623 = 99,5.
Таким чином, загальне збільшення цього показника за рік становило 14,3 %. Показник рентабельності продукції в цілому по підприємству може змінитися внаслідок зміни рентабельності окремих видів продукції та асортиментно-структурних зрушень у реалізованій продукції.
6.6. Аналіз рентабельності
підприємства

Рентабельність підприємства — це найбільш узагальнений показник його діяльності. В ньому синтезуються всі фактори виробництва та реалізації продукції, оборотність господарських коштів і позареалізаційні фінансові результати. На підставі даних табл. 6.4 виконаємо потрібні розрахунки показників рен-
табельності.
Таблиця 6.4


Показник

У минулому році

У звітному році

Відхилення (+, –)

1. Чистий прибуток, тис. грн

248

284

+36

2. Середньорічна величина виробничих фондів, тис. грн

1550

1577

+27

3. Обсяг реалізації продукції, тис. грн

1320

1243

–77

4. Рентабельність підприємства, % (ряд. 1 : ряд. 2 • 100)

16

18,01

+2,01

5. Реалізація на 1 грн виробничих фондів, к. (3 : 2)

85,16

78,82

–6,34

6. Прибуток на 1 грн реалізації, к. (1 : 3)

18,79

22,85

+4,06

Рентабельність підприємства у звітному періоді становила 18,01 % і була більша проти минулого року на 2,01 %. Зміна цього показника є результатом дії двох факторів, %:
1) зміни реалізації на 1 грн виробничих фондів:
– 6,34 · 18,79 : 100 = –1,19;
2) зміни прибутку на 1 грн реалізації продукції:
+4,06 · 78,82 : 100 = +3,20.


Разом: +2,01.

Таким чином, підвищення рентабельності підприємства пояснюється виключно зростанням рентабельності продукції. Використання виробничих фондів погіршилось, унаслідок чого цей показник підприємства зменшився на 1,19 % (резерв зростання).
Резерви збільшення чистого прибутку підприємства
Резерви збільшенняприбутку підприємства внаслідок використання резервів обсягу реалізації продукції (DР). Сума резер-
ву обсягу реалізації — 340 тис. грн (ряд. 114). Чистий прибуток на 1 грн реалізованої продукції у звітному періоді становив 22,85 к. Звідси сума резерву:

Резерви збільшенняприбутку внаслідок використання резервів собівартості продукції (умовно) — 80 тис. грн.
Резерви, пов’язані з ліквідацією сум надзвичайних витрат (див. суму в табл. 6.1, ряд. 8 ):
18 тис. грн.


Разом: 176 тис. грн.

З урахуванням сплати податку з прибутку додатковий чистий прибуток становитиме:
176 · (1 – 0,3 ) = 123 (тис. грн).
Резерви збільшення рентабельності підприємства (Rп)
1. Додаткове збільшення рентабельності за рахунок резервів чистого прибутку:
п= 123 / 1577 · 100 = 7,80 (%).
2. Підвищення рівня рентабельності підприємства за рахунок кращого використання виробничих фондів:
1,19 %.


Разом: 8,99 %.

Контрольні
запитання

1. Які основні завдання аналізу фінансових результатів і рен-
табельності?

2. Порядок аналізу чистого прибутку (збитку).
3. Як проаналізувати валовий прибуток? Які основні фактори впливають на величину прибутку?
4. Як розрахувати показники рентабельності та проаналізувати їх?
5. Методика підрахунку резервів збільшення прибутків і рен-
табельності.

Практичне заняття 7

Робота в аудиторії
1. Загальна оцінка виконання плану з прибутку, у тому числі за окремими видами. Задача 13 і 14.
2. Розрахунок впливу факторів на валовий прибуток від реалізації. Задача 15.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.