лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Курс економічного аналізу

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Подпись: ЧАСТИНА 2ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ
Тема 6. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
І РЕНТАБЕЛЬНОСТІ

6.1. Значення, завдання
та інформація для проведення аналізу
Прибуток — один з основних господарських показників роботи підприємства. За його допомогою визначаються рівень рентабельності, тобто прибутковість, ефективність функціонування підприємства. Головна частина прибутку формується як різ-
ниця між виручкою від реалізації продукції і витратами на вироб-
ництво цієї продукції (та на її продаж). Якщо витрати підприєм-
ства більші за грошові надходження від реалізації, то воно зазнає збитків.
Згідно з положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати» розрізняють кілька видів прибутку (збитку). По-перше, це валовий прибуток, тобто різниця між сумами чистого доходу (виручки) від реалізації продукції і собівартості реалізованої продукції. По-друге, це фінансові результати від операційної діяльності, які, зрозуміло, будуть меншими за першу суму за рахунок відрахування «адміністративних витрат» і «витрат на збут». Далі йдуть фінансові результати від звичайної діяльності (до оподат-
кування і після нього) і, нарешті, чистий прибуток або збиток. Порядок формування цих показників наведено на рис. 6.1.
Під час аналізу треба розв’язати такі завдання:
1. Оцінити виконання плану з прибутку в цілому і за окремими видами прибутків і збитків.
2. Вивчити динаміку фінансових результатів за кілька років.
3. Визначити вплив основних факторів на зміну суми прибутку від реалізації товарної продукції.
4. Оцінити рівень рентабельності продукції та підприємства.
5. Обчислити резерви зростання прибутку і рентабельності.
Аналіз фінансових показників слід проводити за даними форми № 2 «Звіт про фінансові результати», форми № 1 «Баланс підприємства», а також даних обліку і матеріалів фінансового відділу. Для пошуку резервів зростання прибутку залучається інформація щодо рентабельності споріднених підприємств як в Україні, так і за кордоном.  Рис. 6.1. Схема зв’язків між окремими сумами доходів, витрат і прибутків (збитків)
підприємства, які висвітлюються у звіті (ф. № 2)


6.2. Аналіз чистого прибутку
Фінансові результати підприємства наведено в табл. 6.1.
Таблиця 6.1
ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ЗВІТНИЙ РІК, тис. грн

                     

Показник

У звітному році

Відхилення фактичних
даних
від плану

за
планом

фактично

сума

%

1. Валовий прибуток

660

620

–40

6,1

2. Операційні доходи і витрати

–200

–203

–3

–1,5

3. Фінансові результати від операційної діяльності (1+2)

460

417

–43

9,3

4. Фінансові результати від інвестиційної діяльності

+15

+15

 

5. Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування (3 + 4)

460

432

–28

5,9

6. Податок на прибуток

138

130

–8

5,8

7. Фінансові результати від звичайної діяльності після оподаткування (5 – 6 )

322

302

–20

6,2

8. Надзвичайні доходи і витрати

–18

–18

 

9. Чистий прибуток або збиток (7 + 8)

322

284

–38

–11,8

За даними табл. 6.1 можна зробити такі висновки. План з чистого прибутку підприємство не виконало (88,2 %), недобір прибут-
ку становив 38 тис. грн. Це сталося передусім через значне невиконання плану з валового прибутку (–40 тис. грн). Як позитивне явище слід відзначити одержані незаплановані суми від інвестиційної діяльності (15 тис. грн). Проте в роботі підприємства є й
18 тис. грн збитків, пов’язаних з надзвичайними подіями.
6.3. Аналіз валового прибутку
Аналіз виконання плану з прибутку від реалізації товарної продукції починається з розрахунку впливу основних факторів. Для цього необхідно взяти вихідні дані з форми № 2 за звітний рік і відповідну інформацію за попередній рік, а також відомості про зміну обсягів реалізації (виробництва) в натуральних показниках або в незмінних цінах. Приклад необхідних технічних розрахунків наведено в табл. 6.2.
Таблиця 6.2
ПОКАЗНИКИ ФОРМУВАННЯ
ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ,
тис. грн


Показник

За звітом у минулому році

Реалізація
у звітному році за цінами,
собівартістю
та структурою минулого року

Фактична
реалізація за звітний період за структурою та собівартістю минулого року

Фактично у звітному періоді

1. Чистий дохід (ви­ручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (ряд. 035)

1000

950*

1243

1243

2. Собівартість реалізованої продукції (ряд. 040)

540

513**

671***

623

3. Валовий прибуток (від реалізації товарної продукції) (ряд. 050)

460

437

572

620

4. Витрати на 1 грн реалізованої продук­ції (2 : 1 цієї табл.), к.

54

54

54

50,1

Примітка. Обсяг реалізації у незмінних цінах у звітному періоді становив 95% торіш-
нього.
* 1000 · 0,95 = 950 (тис. грн);
** 540 · 0,95 = 513 (тис. грн);
*** 1243 · 0,54 = 671 (тис. грн).
Вплив факторів розраховується таким чином:
1) вплив обсягу реалізації товарної продукції:
437 – 460 = – 23 (тис. грн)
або
460 ? (– 5 ) : 100 = – 23 (тис. грн) (негативний вплив);
2) вплив зміни цін:
572 – 437 = +135 (тис. грн) (позитивний вплив),
у тому числі:
а) вплив зміни цін на готову продукцію:
1243 – 950 = 293 (тис. грн) (позитивний вплив);
б) вплив зміни цін на сировину, напівфабрикати, енергію тощо:
– (671 – 513 ) = –158 (тис. грн) (негативний вплив);
3) вплив собівартості продукції та асортиментно-струк­турних зрушень
620 – 572 = +48 (тис. грн).
Загальний вплив усіх факторів:
– 23 + 135 + 48 = +160 (тис. грн).
Зростання прибутку порівняно з показниками минулого року становило:
620 – 460 = +160 (тис. грн).
Якщо аналізується прибутковість реалізованої продукції одного виду, то визначають дію лише трьох факторів. Розрахунки їхнього впливу рекомендується здійснювати на підставі внутрішньогосподарської інформації, яка до того ж містить планові дані. Вихідну інформацію для розрахунків наведено в табл. 6.3.
Таблиця 6.3
ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ
РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ


Показник

За
планом

Фактично

Абсолютне відхилення (+, –)

1. Реалізовано продукції:

 

 

 

а) у тис. грн

850

800

–50

б) в одиницях

10 000

8000

–2000

2. Ціна за одиницю продукції, грн

85

100

+15

3. Собівартість реалізованої одиниці, грн

70

75

+5

4. Прибуток на одиницю продукції, грн

15

25

+10

5. Прибуток від реалізації всієї товарної продукції (1б · 4), тис. грн

150

200

+50

Розрахунок впливу факторів на величину валового прибутку від реалізації товарної продукції:
1) вплив обсягу реалізації продукції в натуральному виразі:
(– 2000) ? 15 = –30 000 (грн)
або
150 000 = –30 000 (грн);
2) вплив зміни собівартості продукції:
– (+5) ? 8000 = – 40 000 (грн);
3) вплив зміни цін:

На суму прибутку негативно впливали два фактори, що призвело до зменшення його на 70 тис. грн, резерв — лише 30 тис. грн.
Під час аналізу прибутків або збитків від іншої реалізації необхідно зіставляти фактичні дані з планом або аналогічними сумами за попередній період. Далі визначають причини їх появи або відхилень. Особливу увагу слід приділити аналізу незапланованих збитків. У більшості випадків ці суми доцільно включати до складу резервів зростання прибутку підприємства.
6.4. Аналіз інших доходів і витрат
До складу цих фінансових результатів належать суми, пов’я-
зані із загальним управлінням підприємством, фінансовими та інвестиційними операціями, а також сумами, що стосуються надзвичайних подій.
Передусім потрібно дослідити склад адміністративних сум і витрат на збут та проаналізувати їхній вплив на фінансові результати, що стосуються операційної діяльності підприємства. Далі вивчають результати, пов’язані з інвестиційною діяльністю, та доходи і витрати, спричинені надзвичайними подіями.
Особливу увагу слід приділити наявності сум, складу і динаміці штрафів, пені та неустойок. З’ясувавши причини їх виникнення і встановивши винних, треба розробити конкретні заходи щодо їх зменшення. Аналізуючи фінансові результати, пов’язані з надзвичайними ситуаціями (збитки), необхідно чітко розрізняти, де були справжні стихійні сили, а де — звичайна безгосподарність, яка маскується під природні катаклізми (наприклад, пожежу, яка спалахнула внаслідок грубих порушень правил пожежної безпеки і спричинила значні збитки, не слід розглядати як фактор, що не залежав від роботи підприємства). Тому ці збитки за своєю суттю є не чим іншим, як резервом збільшення прибутку. Так само можна розглядати і багато інших збитків. Це й списання заборгованості, термін позовної давності якої минув, збитки від ліквідації основних засобів, від операцій з цінними паперами тощо.
Аналізуючи позареалізаційні збитки та обставини їх виникнення, завжди слід мати на увазі, що за кожною конкретною сумою стоїть не менш конкретна посадова особа. Дати оцінку її кваліфікації, сумлінності та відповідальності за свої дії — дуже важлива справа аналітиків.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.