лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Курс економічного аналізу

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


Рис. 3.4. Динаміка виробництва продукції на підприємстві
3.8. Економіко-математичні методи
В аналізі досить часто використовують методи оптимізації програми робіт, завантаження устаткування або розподілу ре-
сурсів. Це передусім симплексний метод, транспортна задача, сітьові методи планування. Такі методи передбачають використання комп’ютерної технології і відповідних програм.
3.9. Інші методи
У практиці економічного аналізу дедалі ширше застосовуються соціологічні методи дослідження. Серед них передусім слід назвати анкетний, опитування і співбесіди.
Анкетний метод — це письмове опитування працівників, причетних до якихось проблем або виробництва, з метою з’ясу­вання певних питань. Анкетне опитування потребує багато зусиль і часу. Тому частіше вдаються до простішого методу — усного опитування (інтерв’ю). Проте й він потребує старанної підготовки та кваліфікованої стратегії спілкування з тими чи іншими виконавцями або свідками подій.
Знання психології людей, їх готовності до співпраці, можливість одержання інформації в неперекрученому вигляді — дуже важливі моменти при проведенні досліджень за допомогою соціо­логічних методів.

Контрольні
запитання

 1. Визначення методу курсу.
 2. Які принципи аналітичного дослідження ви знаєте?
 3. У чому полягає суть деталізації?
 4. Для чого використовують метод порівняння?
 5. Які ви знаєте прийоми, що поліпшують порівнянність показ-
  ників?
 6. Що дає моделювання економічних процесів?
 7. Балансовий і сальдовий методи.
 8. Дайте визначення елімінування та його технічних прийомів.
 9. Які статистичні методи дослідження використовують в економічному аналізі?
 10. Економіко-математичні методи, застосовувані в аналізі.
 11. Які ще є методи аналізу?

Семінарське
заняття 2

Метод і методика економічного аналізу
Робота в аудиторії

 1. Метод економічного аналізу.
 2. Принципи аналітичного дослідження.
 3. Інші методи і технічні прийоми.
 4. Елімінування. Задача 1.

Самостійна робота

 1. Розрахунок впливу факторів за допомогою методу елімінування. Задача 2.
 2. Вивчення матеріалу тем 4 і 5.

Тема 4. Інформаційна база
економічного аналізу

Глибина і результативність економічного аналізу залежать від обсягу, своєчасності та якості використовуваної інформації.
Інформація — це впорядковані повідомлення про кількісний та якісний стан речей чи явищ, сукупність даних і знань про них. Вона може бути виражена за допомогою цифр, букв та інших сим­волів. В економіці інформація відображає процеси і явища господарської діяльності людей, закономірності функціонування ринку і його складових тощо.
Для одержання, опрацювання, збереження і використання інформації витрачаються праця і матеріальні ресурси. Тому інформація крім споживчої цінності має ще й вартість, яка повинна відшкодовуватися сторонніми її користувачами.
Необхідно з’ясувати основні вимоги, які ставляться до інформації. Вона має бути повною і різнобічною, своєчасною і доброякісною. Проте не завжди можна одержати все необхідне для виконання аналітичних досліджень. І якщо аналіз за умов певного браку даних усе ж таки проводиться, то це не може не зашкодити якості роботи і висновків. Проблеми з інформацією виникають не лише через її відсутність, перекручення, а й у зв’язку з обмеженнями щодо порядку її використання, впровадженням різних комерційних та інших таємниць.
Слід також розглянути питання оперативності інформації як найважливішої її властивості. Варто наголосити, що тільки зав­дяки комп’ютеризації виробництва забезпечуються оперативність і доступність потрібних даних. Комп’ютерні технології вносять суттєві зміни у зміст і методику вирішення аналітичних завдань на підприємстві. Висока швидкість виконання розрахункових і логічних операцій дає змогу обробляти великі масиви аналітичної інформації, плідно і своєчасно використовувати її в управлінні виробництвом.
Застосування ЕОМ розширює перелік конкретних питань економічного аналізу, а також зміщує його напрям з традиційного оцінювання діяльності за минулі періоди до ви­вчення поточних і майбутніх ситуацій з метою сприяння розробленню обґрунтованих і зважених управлінських рішень. Така спрямованість аналізу спостерігалася вже з початку 60-х років. Проте по-справжньому її реалізація стала можливою лише за умов застосування сучасної комп’ютерної техніки.
Далі слід визначити основні джерела інформації, використовувані під час аналізу:
1) планово-нормативна інформація (матеріали бізнес-пла­нів, норми затрат і нормативи, прейскуранти цін і тарифів, за-
конодавчі акти, інструкції, договори, технологічна документа-
ція тощо);
2) дані бухгалтерського, статистичного та оперативного обліку і звітності;
3) внутрішня позаоблікова інформація (накази, виробниче листування, довідки про перевірки та акти ревізій (аудиту), протоколи виробничих нарад, доповідні записки тощо);
4) зовнішня інформація (звітні дані споріднених підприємств і матеріали галузевих видань, збірники статистичних матеріалів як вітчизняних, так і іноземних установ, дані переписів та анкетних обстежень);
5) дані особистих спостережень аналітика (виробничі екскурсії, хронометраж робочого дня, опитування працівників підприємства).
Більша частина інформації, використовуваної в аналізі, має форму показників. Причому глибина аналізу та обґрунтованість висновків і заходів за його результатами значною мірою залежать від добору показників, які у своїй сукупності формують цілі системи. Показники можуть давати кількісні та якісні харак-
теристики різних аспектів господарської діяльності підприємства або окремих економічних явищ і процесів. Кількість показників може зростати шляхом їх диференціації або інтеграції залежно від мети і змісту аналізу, глибини вивчення відповідних об’єктів і процесів.
Показники класифікують за різними ознаками. У практиці аналітичних досліджень розрізняють:
1) кількісні та якісні показники;
2) натуральні, трудові, вартісні;
3) абсолютні та відносні;
4) загальні та часткові;
5) планові (нормативні) та фактичні (звітні);
6) основні та допоміжні;
7) вихідні та розрахункові (похідні).
Уся дібрана для аналізу інформація, насамперед показники об-
ліку і звітності, має бути ретельно перевірена за формою і змістом. При перевірці за формою встановлюються: правильність оформлення документів і звітів з погляду повної наявності й заповнення всіх реквізитів, підписів, таблиць, арифметичних сум, підсумків; відповідність і спадковість цифр, перенесених з інших документів і за попередні роки; узгодженість цифр у різних формах звіту і взаємозалежних величин.
При перевірці інформації за змістом (а вона може бути здійснена лише на підприємстві) встановлюють відповідність звіту даним бухгалтерського обліку і достовірність самого обліку — його відповідність реальному стану речей та процесам на підприємстві.
Перевірка має встановити доброякісність інформації, і лише за цієї умови можна розпочинати сам аналіз діяльності підприємств.


Контрольні
запитання

1. Сутність інформації та роль її для аналітичного дослідження.
2. Які основні вимоги ставляться до аналітичної інформації?
3. Оперативність інформації і використання комп’ютерної технології.
4. Як класифікуються джерела аналітичної інформації?
5. Показники та їх класифікація.
6. Як здійснюється перевірка доброякісності інформації за формою і змістом?
Тема 5. Організація та етапи
економічного аналізу

Щоб одержати змістовні, глибокі висновки в результаті аналізу, слід ретельно продумати організацію робіт до його початку. Під організацією взагалі розуміють створення злагодженої,
постійної системи для виконання якихось робіт або досягнення
певної кінцевої мети. Організація аналітичної роботи передбачає розробку загальних засад і порядку проведення аналізу, планування роботи окремих її елементів та етапів; матеріальне, методичне і наукове забезпечення; загальне керівництво, прийом виконаних аналітичних робіт, їх оформлення та контроль за впровадженням у виробництво розроблених заходів з метою поліпшення діяльності підприємства.
Аналітична робота підприємства розпочинається з планування. Розрізняють загальний план аналітичної роботи на підприємстві та план (програму) конкретних аналітичних робіт. Загальний план роботи складається на рік з розбивкою за кварталами. У плані зазначаються розділи господарської діяльності та об’єкти, які мають вивчатися; періодичність і терміни проведення робіт; відповідальні виконавці; технічні засоби та джерела інформації, потрібні для здійснення аналізу.
У планах окремих робіт, які складаються відповідно до загаль­ного плану аналітичної роботи, визначаються об’єкти та етапи аналізу, терміни виконання й завдання тощо.
Організаційні питання можуть вирішуватися по-різному залеж-
но від того, стосуються вони проведення аналітичних робіт працівниками підприємства для власних потреб колективу чи пов’я-
зані з вивченням діяльності підприємства сторонніми контролюючими установами. Це може зумовлювати зміни не тільки об’єк-
тів, термінів і виконавців, а й змісту програми та використовуваної інформації.
Загальне керівництво аналітичною роботою на підприємстві здійснює заступник директора з економічної роботи (головний економіст). Безпосередньо цю роботу може очолювати керівник планового відділу або головний бухгалтер чи його заступник. Виконавцями аналізу на підприємстві є економісти, плановики, бухгалтери, а також працівники інших професій, які мають відповідний досвід і схильність до аналітичних досліджень. Якщо аналіз виконують сторонні організації, то аналітиками є аудитори, працівники банків і наукових установ, відомчі ревізори, інші працівники контролюючих організацій.
Аналіз проводять економічні підрозділи підприємства, але до виконання аналітичних робіт залучаються й працівники технічних, технологічних та інших служб.
Програмою аналізу може слугувати розгорнутий і деталізований перелік питань, які передбачено вивчати, або комплект таблиць, обов’язковий до опрацювання. Однак треба мати на увазі, що старанне складання програми аналізу забезпечує необхідну зібраність і повноту проведення аналітичного дослідження. При цьому виключаються пропуск окремих питань і затрата часу на вивчення другорядних або зайвих проблем.
Визначаючи зміст аналітичної роботи та терміни її проведення, треба враховувати наявність готового матеріалу для аналізу, трудомісткість збирання та опрацювання іншої інформації і, нарешті, час, потрібний для виконання окремих етапів робіт. Рекомендується виокремлювати три головні етапи: попередній, основ-
ний та підсумковий.
На попередньому етапі здійснюється загальне ознайомлення зі станом справ, визначається ступінь виконання плану за основними показниками, робиться попередня оцінка роботи або стану справ. На цьому етапі також складається докладна програма аналізу, готуються макети таблиць, збирається й перевіряється голов­на інформація, визначаються виконавці та вирішуються інші організаційні питання.
Основний етап передбачає заповнення всіх таблиць, вив­чення та опрацювання необхідної додаткової інформації, визначення факторів і виконання розрахунків їх впливу на зміну величини показників, пошук резервів виробництва. З окремих вивчених питань роблять оцінки й підраховують резерви вироб-
ництва.
На підсумковому етапі узагальнюються результати аналізу й підраховуються зведені резерви виробництва, дається підсумкова оцінка діяльності підприємства, розробляються конструктивні заходи щодо поліпшення роботи та використання виявлених резервів виробництва.
З наведених трьох етапів найбільш тривалим і трудомістким є другий. Але терміни проведення аналізу залежать від затвердженої програми, вміння використовувати готові аналітичні матеріали, що є у справах підприємства (акти ревізій та перевірок, накази, пояснювальні записки до звітів, виробниче листування тощо). Однак при цьому слід завжди критично оцінювати матеріали, що залучаються, вміло відрізняти об’єктивні показники від суб’єк­тивного тенденційного їх тлумачення.
Зібрані під час аналізу матеріали, заповнені таблиці, розрахунки впливу факторів і резервів на останньому етапі узагальнюють і письмово оформляють у вигляді довідок, актів перевірок, аналітичних і доповідних записок, пояснювальних записок до звітів. Працівники зовнішніх установ практикують оформлення результатів аналізу у вигляді висновку. Самостійним або додатковим документом, у якому відображаються результати аналізу, є проект наказу. У ньому дається загальна оцінка роботи і визначаються заходи, терміни початку та закінчення їх проведення, необхідні матеріальні та грошові ресурси, виконавці, відповідальні та контролюючі посадові особи чи підрозділи підприємства. Цей документ, ухвалений і підписаний керівниками підприємства, є обов’язковим для виконання запро­понованих аналітиком заходів.
Виконання заходів за результатами аналізу слід повсякденно і дієво контролювати, інакше одні й ті самі вади в роботі повторюватимуться в матеріалах наступних перевірок та аналітичних вис-
новках.

Контрольні
запитання

1. Що таке організація аналітичних робіт?
2. Який порядок планування аналітичної роботи?
3. Хто може бути виконавцем аналізу?
4. Які етапи аналітичного дослідження?
5. Який порядок узагальнення та оформлення матеріалів аналітичної роботи?


Семінарське
заняття 3

Інформація та організація
економічного аналізу на підприємстві

Робота в аудиторії
1. Інформація та класифікація джерел інформації.
2. Система показників діяльності підприємства.
3. Прийоми перевірки доброякісності інформації.
4. Організація економічного аналізу на підприємстві.
5. Планування та етапи аналітичної роботи.
6. Узагальнення, оформлення та використання результатів аналізу.

Самостійна робота
Вивчення теоретичного матеріалу теми 6.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.